Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010

Kazalo

Ob-1776/10 , Stran 388
I. Naročnik: Občina Brežice, CPB 18, 8250 Brežice. II. Predmet javnega razpisa: Občina Brežice (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2010, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006. III. Okvirna višina razpisanih sredstev: sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2010 v okvirni višini 89.000 EUR. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva na posamezni proračunski postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke, ki so navedene v tem razpisu v skladu z Odlokom o proračunu Občine Brežice za leto 2010. IV. Splošna določila – pogoji za upravičence (1) Upravičenci do pomoči so mala in srednje velika podjetja (MSP), kot je opredeljeno v Prilogi 1 Uredbe (ES) št. 70/2001, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju Občine Brežice, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu najmanj 1ha primerljivih kmetijskih površin, ki ležijo na območju Občine Brežice. (2) Pomoč ne sme biti omejena na določene kmetijske proizvode. (3) Pomoč se ne sme dodeliti podjetju v težavah v smislu Smernic skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2). (4) Če se upravičenec v skladu s predpisi o javnih naročilih šteje za naročnika mora predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire dobavitelja izveden v skladu z zakonom o javnih naročilih. (5) MSP ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev. (6) MSP, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali EU, do sredstev ni upravičen. (7) Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega pravilnika mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev in jo mora hraniti še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu sredstev. (8) Če je upravičenec – majhno ali srednje veliko podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba), mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti, ki je predmet podpore. (9) Upravičencu se ne dodelijo pomoči za: plačilo davkov, raznih taks, prispevkov, stroškov poslovanja, bančnih stroškov in garancij, stroškov zavarovanj, stroške za refinanciranje obresti, investicij v prostore v zasebno rabo kmetijskih gospodarstev in naložbe izven območja občine. (10) Upravičenec mora predložiti izjavo o prejetih sredstvih oziroma izjavo, da ni prejel sredstev za isti namen iz drugih javnih sredstev (državnih ali evropskih). Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni pri posameznih ukrepih v poglavju tega razpisa. V. Ukrepi, predmet podpore, upravičenci, upravičeni stroški in višina sredstev 1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo Okvirna višina razpisanih sredstev je 80.000 EUR (PP 1340). Cilji ukrepa: – zmanjšanje proizvodnih stroškov, – izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, – izboljšanje kakovosti in – ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali. Upravičeni stroški: – stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje in molžo, – stroški nakupa materiala za adaptacijo, rekonstrukcijo in gradnjo hlevov ter ureditev izpustov, – stroški za nakup materiala za gradnjo pomožnih živinorejskih objektov (seniki, silosi, ...), sofinanciranje adaptacije ali rekonstrukcije gnojnih jam ali gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda nitratne direktive ni mogoče, – stroški za nakup opreme hlevov, – stroški nakupa kmetijske priklopne mehanizacije za rastlinsko pridelavo (škropilnice, pršilniki, zgrabljalniki, okopalniki, itd. ...), – stroški nakupa novega ali rabljenega traktorja s štirikolesnim pogonom, – nakup rabljenega ali novega kombajna za spravilo žit, – stroški nakupa in montaže rastlinjaka in plastenjaka, – stroški nakupa in postavitve mrež proti toči. Upravičenci: – mala in srednje velika podjetja, opredeljena v Prilogi 1 Uredbe (ES) št. 70/2001, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju Občine Brežice, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin, ki ležijo na območju Občine Brežice. Omejitve: Podpore se ne dodelijo za: – nakup proizvodnih pravic, živali in letnih rastlin in zasaditev letnih rastlin, – tekoče stroške proizvodnje, – za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije, – nakup enoletnih rastlin, – investicije povezane z namakanjem in drenažiranjem kmetijskih zemljišč, – investicije, ki se izvajajo izven območja občine, – investicije, ki so sofinancirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU. K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo: – zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2010 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, – ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi, – v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezno prostorsko dokumentacijo, – izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše, ki ga izdela strokovna oseba. Pogoji za dodelitev sredstev: – vlagatelj mora predložiti popolno vlogo, – investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev, – vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva, – vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva, – kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah, – kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa, – na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave, upoštevane vse predpisane zahteve glede okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije, – pomoč se ne sme dodeliti za že izvedene aktivnosti in za investicije, ki so bile izvedene na osnovi kredita ali leasinga, – nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih kmetijskih površin. Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se šteje: – 1 ha njiv ali vrtov ali – 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov ali – 4 ha pašnikov ali – 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov ali hmeljišč ali oljčnikov ali ostalih trajnih nasadov ali – 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu ali – 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali – 8 ha gozdov ali – 5 ha gozdnih plantaž ali – 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin, – v primeru gradnje morajo biti dela izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja, – po zaključku investicije bo le-ta v uporabi za namen, za katerega je upravičenec pridobil(a) sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu sredstev. V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih. Finančne določbe: – finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev, – do 40% upravičenih stroškov, – Skupna vrednost vseh prijavljenih investicij na upravičenca mora znašati najmanj 4.200 EUR in največ 20.100 EUR, kar je razvidno iz priloženih računov. Investicije so lahko tudi višje od 20.100 EUR. Pri izračunu subvencije bo upoštevan spodnji in zgornji limit. – Najvišji znesek dodeljenih pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu za naložbe ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let ali 500.000 EUR, če je kmetijsko gospodarstvo na območju z omejenimi možnostmi in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena. 2. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 10.000 (PP 1160). Predmet podpore: – je usposabljanje in izobraževanje kmetov v okviru društvene dejavnosti, – je izobraževanje, usposabljanje in informiranje kmetov in članov njihovih družin. Upravičeni stroški: – stroški izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu: stroški organiziranja programov usposabljanja, – stroški svetovalnih storitev: stroški honorarjev za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti kot je to rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje, – stroški organizacije forumov za izmenjavo znanj med kmetijskimi gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih: stroški udeležbe, stroški izdaje publikacij in najemnine, – stroški na področju širjenja znanstvenih dognanj (prikazi in demonstracijski poskusi, delavnice, forumi in predavanja za širšo javnost) pod pogojem, da posamezna podjetja, znamke ali poreklo niso imenovani, z izjemo proizvodov iz Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 in Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999, kjer so posamezna podjetja, znamke in poreklo imenovani, – stroški publikacij kot so katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in predstavitev nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji. Omejitve Podpore se ne dodelijo: – za že izvedene aktivnosti, – za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine, – za aktivnosti razširjanja znanstvenih dognanj, kakovosti za proizvode iz drugih držav, generičnih proizvodov in prehranjevalnih koristi generičnih proizvodov, – za stroške za storitve povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje. K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo: – finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev. Upravičenci: – pooblaščene organizacije, ki opravljajo storitve na področju kmetijstva za kmetovalce iz Občine Brežice in imajo sedež v Občini Brežice, – registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine in imajo sedež v Občini Brežice. Pogoji za pridobitev sredstev: – finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev z ustreznimi dokazili (kot so kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec za to odloči idr.), – pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju, – če so izvajalci ali organizatorji nudenja tehnične podpore v kmetijstvu nevladne organizacije, članstvo v teh organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do tehnične podpore. Finančne določbe: – finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev, – pomoč se dodeli do 100% upravičenih stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju kmetijskim gospodarstvom, – pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na območju občine, – članstvo v nevladnih organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Dodatna merila za ocenjevanje: – ali je vsebina vloge ustreza namenu ukrepa. VI. Rok in mesto oddaje vlog za prijavo na javni razpis Vloge morajo biti oddane najkasneje do vključno ponedeljka, 8. 3. 2010 za namen: Tehnična pomoč, vključno petka 14. 5. 2010 za namen: Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo na naslov: Občina Brežice, Oddelek za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve, CPB 18, 8250 Brežice. Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: Ne odpiraj »JR – naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo«. Ne odpiraj« JR – tehnična podpora« VII. Obravnavanje vlog Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan Občine Brežice. Vse pravočasne in popolne vloge bodo ocenjene na podlagi meril, ki so sestavni del razpisa. Odpiranje vlog bo strokovna komisija opravila po končanju javnega razpisa. Odpiranje vlog ne bo javno. Vlagatelje nepopolnih vlog komisija pozove k dopolnitvi pisno. Rok za dopolnitev vloge je 5 dni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ne dopolni, se zavržejo. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo. Vloge, ki bodo prispele po zaprtju javnega razpisa se kot prepozne zavržejo. Opomba: Občinska uprava bo po odpiranju vlog vzorčno preverila resničnost podatkov na terenu. V primeru ugotovljenih neresničnih podatkov, upravičencu ne bodo za določen namen odobrena sredstva in izgubi pravico do uveljavljanja proračunskih sredstev za naslednjih pet let. Postopek ocenjevanja vlog in merila Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi sredstev direktor občinske uprave. Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep. V obrazložitvi sklepa se opredeli še namen ter opravičljive stroške za katere so bila sredstva namenjena. Upravičenec pred izdanim sklepom ne sme pričeti z aktivnostjo za katera so sredstva namenjena in sicer za ukrepe: Naložbe v kmetijska gospodarstva, Zagotavljanje tehnične podpore. Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Občino Brežice. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna. Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2010, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo. Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na transakcijski račun upravičenca na podlagi zahtevka. Zahtevek in pogodba morata biti dostavljeni na Občino Brežice najkasneje do vključno 30. 10. 2010. Zahtevek mora vsebovati dokazila in račune oziroma dokumentacijo glede na posamezen ukrep. Računi morajo biti originalni ali overjeni. Računi za izvedene aktivnosti (ukrepi: Naložbe v kmetijska gospodarstva, Zagotavljanje tehnične podpore) morajo biti z datumom po prejemu sklepa. Račune z datumom pred izdajo sklepa odobritve, kot račune z datumom po 30. 10. 2010 komisija ne bo upoštevala. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja prijav. VIII. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Brežice www.brezice.si ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve Občine Brežice, CPB 18, 8250 Brežice. Dodatne informacije posreduje Roman Matjašič, tel. 07/499-15-16, e-mail: roman.matjasic@brezice.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti