Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010

Kazalo

Št. 430-133/2009 Ob-1676/10 , Stran 384
1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov izvedbe programov/projektov, ki jih bodo izvajalci izvajali na območju občine ali izven Občine Litija, vendar za občane Občine Litije v letu 2010. Pri sofinanciranju se bodo upoštevali stroški dela in materialni stroški, ki so nujni za izvajanje programa/projekta, in sicer: stroški dela, stroški dodatnega usposabljanja, stroški strokovnih delavcev in sodelavcev ter materialni stroški v zvezi z delom prostovoljcev, stroški uporabe objekta za izvedbo programa (npr. obratovalni stroški) in stroški administracije (obveščanje in informiranje) v zvezi z izvedbo predlaganega programa. Programi in projekti, za katere so predlagatelji z enako vsebino že kandidirali ali pridobili sredstva iz drugih razpisov ali so jim zagotovljena iz drugih proračunskih virov Občine Litija, se ne bodo upoštevali pri razdelitvi sredstev na tem razpisu. 2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji: Na javnem razpisu lahko sodelujejo pravne ali fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje: – imajo sedež ali podružnico v Občini Litija oziroma ne glede na sedež, če je program zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine Litija (velja izključno za invalidske in dobrodelne organizacije, ki so zasnovane tako, da združujejo člane na področju dveh ali več občin, regije ali države, pri čemer se kot dokazilo upošteva število članov iz občine in plačana članarina, če so jo le-ti dolžni plačati). Javni zavodi se lahko javijo na javni razpis za pridobitev sredstev za programe, ki so predmet tega pravilnika samo, če imajo sedež zavoda na območju Občine Litija, – so ustrezno registrirani, tako da imajo humanitarno dejavnost opredeljeno v ustanovitvenih aktih, – da na področju izvajanja programov in projektov, ki so predmet tega pravilnika, delujejo že najmanj eno leto pred objavo javnega razpisa, – imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo v skladu z veljavno zakonodajo, – imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih programov, – prijavljajo program socialnega varstva ali projekt, ki je predmet javnega razpisa, – imajo izdelano finančno konstrukcijo programa, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa, delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in sredstva, pridobljena iz drugih virov (občinski proračun, sponzorstva, donatorstva, prostovoljno delo, državni proračun,…), – da je iz njihovih finančnih poročil za preteklo leto razvidno, da so za realizacijo programa v preteklem letu zagotovili vsaj 10% lastnih ali neproračunskih sredstev. Izvajalci lahko v posameznem vsebinskem sklopu razpisa socialno varstvenih programov prijavijo največ pet različnih programov naenkrat, katere pa lahko strokovna komisija, imenovana s strani župana za vodenje postopka razpisa, po svoji presoji tudi združi, če meni, da je to smotrno in da se programi po vsebini ali uporabnikih prekrivajo. Odstopanje od tega števila je možno samo za programe, ki so v posebnem interesu Občine Litija. 3. Okvirna višina sredstev Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 4. Merila in kriteriji za izbor programov/projektov Programi/projekti se bodo vrednotili po merilih in kriterijih, določenih v Pravilniku o postopkih in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v Občini Litija (Uradni list RS, št. 76/08). Višina sofinanciranja posameznih programov se izračuna na podlagi točkovnega sistema iz tega pravilnika. Odvisna je od števila točk ter predvidenih odhodkov posameznega programa in ne more presegati 75% predvidenih odhodkov predloženega programa. Preostali del do celotnih stroškov programa pa mora izvajalec zagotoviti sam ali jih pridobiti iz drugih virov. Izjema so nekateri programi, ki so v posebnem interesu Občine Litija in so posebej opredeljeni v letnem programu socialnega varstva in tem pravilniku. 5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2010 za programe/projekte, za katere so bila dodeljena. 6. Rok za oddajo prijav in način oddajanja Predlagatelji morajo svoje predloge oddati do petka, 19. 3. 2010, osebno v tajništvo Občine Litija, soba 44, do 10. ure, ali poslane priporočeno po pošti (datum poštnega žiga: 18. 3. 2010) na naslov: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija. Predlogi morajo biti poslani v zaprtih ovojnicah z oznako »Ne odpiraj – javni razpis za socialno varstvo v letu 2010«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in poštni naslov predlagatelja. Komisija ne bo obravnavala predlogov, ki bodo: a) oddani po določenem roku za oddajo predlogov, b) neustrezno naslovljeni in c) nepopolni glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku roka za dopolnitev predloga, ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi. 7. Odpiranje prispelih predlogov Odpiranje prispelih predlogov oziroma prijav na razpis bo izvedla pristojna komisija v petek, dne 19. 3. 2010, in ne bo javno. Po pregledu predlogov bo komisija predlagatelje z nepopolnimi predlogi pozvala k dopolnitvi predlogov. Kolikor v roku 8 dni po prejemu poziva pozvani predlagatelji svojega predloga ne bodo ustrezno dopolnili, bo predlog izločen kot nepopoln. 8. Izid razpisa Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 po prejemu popolnih vlog. Izbrani predlagatelji programa bodo prejeli sklep o izboru programov/projektov, ki se bodo sofinancirali iz proračuna Občine Litija, in bodo hkrati pozvani k podpisu pogodbe. Kolikor se izbrani predlagatelj v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe nanj ne bo odzval, se bo štelo, da je umaknil svojo prijavo oziroma vlogo za pridobitev sredstev ter odstopil od zahteve po sofinanciranju izbranega programa/projekta. 9. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo na Občini Litija, Oddelku za družbene dejavnosti (soba 50 ali 52) ali jo pridobijo na spletnih straneh www.litija.si, dodatne informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na Občini Litija, Oddelek za družbene dejavnosti, soba 50, tel. 01/89-63-459, kontaktna oseba Marjana Weilgoni Anžel.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti