Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010

Kazalo

Št. 1/2010 Ob-1675/10 , Stran 383
I. Predmet razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti, ki jih bodo izvajalci realizirali v letu 2010. Mestna občina Velenje bo sofinancirala mladinske projektne aktivnosti, ki spodbujajo vrednote avtonomnosti, strpnosti ter solidarnosti in so predvsem naslednje: – zastopanje in uveljavljanje interesov mladih; – izobraževanja in usposabljanja za mlade, ki niso del formalnega izobraževanja; – urbana mladinska kultura; – šport za mlade; – mladinsko-politične aktivnosti; – informiranje in svetovanje za mlade; – socialne in humanitarne aktivnosti za mlade; – regionalno, nacionalno in mednarodno povezovanje ter – druge aktivnosti, ki so v javnem interesu in so namenjene mladim. Za mladinske projektne aktivnosti se štejejo vse dejavnosti, ki so namenjene mladim in se izvajajo kot projekti članic mladinskega sveta lokalne skupnosti. Sofinancirajo se tudi mladinske projektne dejavnosti posameznikov, ki se partnersko povezujejo s članicami mladinskega sveta lokalne skupnosti. V letu 2010 bo Mestna občina Velenje še posebej spodbujala projekte, povezane z evropskim letom revščine in socialne izključenosti. Mladinska projektna aktivnost je posamična aktivnost izvajalca – zaključen enkratni dogodek. Mladina so vsi državljani Republike Slovenije, državljani držav članic Evropske unije ali tujci, ki živijo, delajo ali se izobražujejo v Mestni občini Velenje ter so stari med 15 in 29 let. Projekti vzdrževanja in investicije v prostor ter opremo za mladinsko dejavnost niso predmet tega razpisa. Do sofinanciranja prav tako niso upravičeni projekti, ki so bili v preteklem letu izbrani v postopku javnega razpisa, prijavitelji pa projekta iz neupravičenega razloga niso realizirali. II. Prijavitelji Na javni razpis se lahko prijavijo: – članice Mladinskega sveta Velenje, – posamezniki, ki se partnersko povezujejo s članicami Mladinskega sveta Velenje. Informacija o članicah Mladinskega sveta Velenje je dosegljiva na spletni strani www.msv.si. III. Razpisni rok: razpis se prične 26. februarja 2010 in se zaključi 29. marca 2010. IV. Vsebina, način in rok oddaje prijav Prijava mora zajemati: a) izpolnjen prijavni obrazec, b) podpisan vzorec pogodbe. Prijavitelji morajo prijave oddati osebno ali priporočeno po pošti do 29. marca 2010 na naslov: Mestna občina Velenje – Sprejemna pisarna, Titov trg 1, 3320 Velenje. Prijave morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah z oznako: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – mladinske projektne aktivnosti 2010«. Vsak prijavitelj lahko prijavi le en projekt, kot partner pa lahko sodeluje v več projektih. Prijave, ki ne bodo podane na ustreznih prijavnih obrazcih Mestne občine Velenje, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem in ki ne bodo oddane pravočasno, ne bodo obravnavane. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili razpisa. Mestna občina Velenje lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdanem sklepu o izboru projekta spremeni odločitev in z izvajalcem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti v letu 2010 razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila. V. Odpiranje prijav: odpiranje prijav bo komisija za odpiranje vlog opravila 1. aprila 2010 ob 11. uri, v sejni sobi št. 55, IV. nadstropje Mestne občine Velenje. Odpiranju prijav sme prisostvovati vsak, ki kandidira na razpisu. VI. Merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav Komisija bo za ocenjevanje prijav uporabila naslednja merila: a) inovativnost, ustvarjalnost in kakovost projekta, b) predviden doseg projekta, c) finančna konstrukcija projekta, d) izvedba projekta, e) povezanost projekta z evropskim letom revščine in socialne izključenosti, f) predviden način izvedbe projekta, g) partnerstva v projektu. Merila za ocenjevanje so sestavni del razpisne dokumentacije. VII. Okvirna višina razpisanih sredstev: za izvedbo javnega razpisa so v proračunu predvidoma zagotovljena sredstva v višini 9.500 €. VIII. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva za izbrane projekte morajo biti porabljena v proračunskem letu 2010. Mestna občina Velenje bo z izbranim prijaviteljem sklenila pogodbo o sofinanciranju projekta v letu 2010. IX. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni po zaključku javnega razpisa. X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Velenje http://www.velenje.si (razpisi) ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan na naslovu: Mestna občina Velenje – sprejemna pisarna (kletni prostori, soba št. 10), Titov trg 1, 3320 Velenje. XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak delovni dan na tel. 051/614-266 (Melita Kovač) ali 03/89-61-678 (Darja Plaznik) oziroma po elektronski pošti melita.kovac@gmail.com in darja.plaznik@velenje.si. Odgovori na pisna vprašanja bodo objavljeni na spletni strani Mestne občine Velenje http://www.velenje.si (razpisi).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti