Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010

Kazalo

Ob-1796/10 , Stran 382
1. Ime oziroma naziv in sedež subjekta, ki podeljuje sredstva: Turistična zveza Slovenije, Miklošičeva ulica 38, 1000 Ljubljana. 2. Predmet javnega razpisa: predmet tega razpisa je dodelitev sredstev za prireditev turističnih društev v letu 2010. 3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Na razpis se lahko prijavi vsako turistično društvo, registrirano v Sloveniji, ki deluje najmanj dve leti. Vsako turistično društvo lahko kot prijavitelj v okviru tega razpisa prijavi le eno prireditev. Posamezna prireditev je lahko na razpis prijavljena enkrat (več društev ne more prijaviti iste prireditve). Kolikor bo društvo kandidiralo za sofinanciranje več kot ene prireditve ali bo ena prireditev prijavljena večkrat, bodo tovrstne prijave izločene. Na razpis se lahko prijavi TD ki je oddalo popolno vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi prireditve 2009 v predpisanem roku do 18. 11. 2009 oziroma je na podlagi zahteve nosilca razpisa (TZS) po dopolnitvi oddalo dopolnjeno poročilo do 28. 12. 2009. 4. Merila za izbor prejemnikov sredstev: Prejemniki sredstev in višina dodeljenih sredstev bodo odvisni od naslednjih kriterijev: 1. Značaj prireditve (stopnja prispevanja h kakovosti turistične ponudbe destinacije in povezovanju dediščine, naravnih vrednot in doživetij). 2. Število posameznih subjektov pri organizaciji prireditve (turistična društva, lokalne turistične organizacije, občine, kulturne in druge ustanove). 3. Število pridobljenih lokalnih ponudnikov ugodnosti v mrežo ugodnosti Kartice ugodnosti TZS. 4. Tržna naravnanost (kakovost načrta trženja prireditve). 5. Število prenočitev turistov v občini na kvadratni kilometer. 6. Možnost aktivnega sodelovanja obiskovalcev pri izvedbi prireditve. 7. Spremljajoča ponudba prireditve. 8. Članstvo v TDO oziroma TZS. Največji možni znesek, ki je lahko dodeljen posameznemu turističnemu društvu, je 1.200 EUR. TZS bo sofinancirala prireditve, ki bodo ustrezale pogojem razpisa in bodo dosegle najmanj 40 točk. Projekti, ki bodo ocenjeni z manj kot 40 točkami bodo izločeni. Sredstva, ki so na razpolago, se bodo delila med najboljše ocenjene prireditve do porabe sredstev. 5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago: skupna višina sredstev, ki se na podlagi tega razpisa dodeljuje, znaša 126.000 EUR. 6. Obdobje, v katerem morajo biti sredstva porabljena: sredstva, ki bodo dodeljena posameznim društvom, morajo biti porabljena v obdobju od 1. 1. 2010 do 20. 11. 2010. 7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo prijav, to je do dne 25. 3. 2010, najkasneje do 14. ure prispela na sedež Turistične zveze Slovenije, Miklošičeva ulica 38, 1000 Ljubljana, VI. nadstropje v tajništvu. Šteje se, da je prijava pravilno označena, če je na ovojnici označeno »Javni poziv – Sofinanciranje prireditev turističnih društev – Ne odpiraj«. Nepravočasne ali nepravilno označene prijave bodo vrnjene prijavitelju neodprte, zato mora biti na hrbtni strani vsake pošiljke označen pošiljatelj. 8. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev: komisija bo z odpiranjem prijav pričela dne, 26. 3. 2010 ob 10. uri na TZS, Miklošičeva ulica 38, 1000 Ljubljana. Odpiranje ni javno. 9. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa: prijavitelji bodo o izboru in dodelitvi sredstev, ki bodo dana turističnim društvom, pisno obveščeni v roku najpozneje 30 dni od dneva, ko bo končano odpiranje prijav. 10. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dobijo dodatne informacije: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na Turistični zvezi Slovenije, pri Biseri Djutović, na tel. 01/434-16-79, vsak delovnik od 11. do 14. ure oziroma po elektronski pošti bisera.djutovic@turisticna-zveza.si. 11. Kraj, kjer lahko zainteresirani dobijo razpisno dokumentacijo: vsa razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Turistične zveze Slovenije www.turisticna-zveza.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti