Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010

Kazalo

Ob-1725/10 , Stran 381
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju: ZZZS), s tem razpisom vabi osebe, ki s svojimi dejavnostmi, programi ali projekti (v nadaljevanju: projekti) neposredno ali posredno prispevajo k uresničevanju ciljev, povezanih z razvojnimi usmeritvami na področju sistema zdravstvenega varstva, izvajanjem programa obveznega zdravstvenega zavarovanja ali izvajanjem dejavnosti ZZZS (v nadaljevanju: vlagatelj), da podajo vloge za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja v letu 2010. Projekti morajo biti namenjeni zavarovanim osebam v Sloveniji. I. Predmet javnega razpisa 1. sofinanciranje projektov s področja zdravil za izboljšanje kakovosti predpisovanja in uporabe zdravil, ki so namenjeni zdravnikom in farmacevtom, in sicer: – projekti za racionalnejšo in varnejšo porabo antibiotikov, zaviralcev protonske črpalke, zdravil za zmanjševanje holesterola, krvnega tlaka, benzodiazepinov in protibolečinskih zdravil, – strokovni izobraževalni projekti, – strokovni izdajateljski projekti. 2. sofinanciranje projektov s področja zdravil za promocijo pravilne in varne uporabe zdravil, ki so namenjeni vsem prebivalcem ali posameznim skupinam prebivalcev, in sicer: – informativni, izdajateljski in vzgojno izobraževalni projekti. 3. sofinanciranje projektov s področja zdravstvenega absentizma (projekti promocije zdravja na delovnem mestu, projekti za uveljavitev prijaznega in zdravju neškodljivega delovnega okolja, projekti odkrivanja, obravnavanja, obvladovanja in preprečevanja zbolevanja delavcev in razlogov za izostajanje z dela, projekti za vlaganje v zdravje zaposlenih za izboljšanje njihovega zdravja), ki so namenjeni delodajalcem in delavcem, in sicer: – informativni, izdajateljski in vzgojno-izobraževalni projekti, – konkretni programi pri posameznih delodajalcih ali organizacijah. 4. sofinanciranje projektov za spodbujanje kakovostnega uveljavljanja pravic zavarovanih oseb v okviru mreže javne zdravstvene službe (uveljavljanje pravice do zdravstvenih storitev, proste izbire osebnega zdravnika, specialista ali zdravstvenega zavoda, vodenje čakalne knjige in spoštovanje čakalnih dob, spoštovanje pacientovih pravic, upravičenost doplačil in izdaja računov npr. v zobozdravstveni dejavnosti, spodbujanje celovitega upravljanja kakovosti v zdravstvu, pritožbeni postopki idr.), ki so namenjeni vsem prebivalcem ali posameznim skupinam prebivalcev, in sicer: – projekti upravljanja in vodenja zlasti kroničnih nenalezljivih bolezni, – projekti za informiranje in vzgojo bolnikov, – izdajateljski projekti, – informativni, izdajateljski in vzgojno-izobraževalni projekti. 5. sofinanciranje projektov za promocijo zdravja, zdravega načina življenja in bolj kakovostnega življenja z boleznijo, ki so namenjeni vsem prebivalcem ali posameznim skupinam prebivalstva, in sicer: – informativni, izdajateljski in vzgojno-izobraževalni projekti, – projekti za promocijo krepitve oziroma pospeševanja zdravja ter za promocijo varnosti in kakovosti življenja z boleznijo v delovnem in bivalnem (mesta, šole, vrtci idr.) okolju, – konkretni programi krepitve zdravja v posameznih okoljih. II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Na razpisu lahko sodelujejo tiste osebe, ki s svojimi dejavnostmi neposredno ali posredno prispevajo k uresničevanju ciljev povezanih z razvojnimi usmeritvami na področju sistema zdravstvenega varstva, izvajanjem programa obveznega zdravstvenega zavarovanja ali izvajanjem dejavnosti ZZZS, določenim v razpisni dokumentaciji (v nadaljevanju: cilji). Za sredstva iz naslova sofinanciranja lahko zaprosijo osebe, ki izpolnjujejo hkrati naslednja splošna pogoja: 1. da bodo sredstva namenile: – za izvajanje nepridobitnih projektov s področja promocije zdravja, ki so povezani z uresničevanjem ciljev, – za izvajanje raziskovalnih, izobraževalnih ali drugih nepridobitnih strokovnih projektov, ki so povezani z uresničevanjem ciljev, – za izvajanje publicistične, promocijske in druge medijske dejavnosti, ki je povezana z uresničevanjem ciljev; 2. da bodo zagotovile najmanj 60 odstotkov potrebnih sredstev za izvedbo projekta iz lastnih ali drugih virov. Projekti, ki jih bo ZZZS sofinanciral na podlagi tega razpisa, lahko prejmejo sredstva ZZZS v višini največ 40% celotne vrednosti projekta. Vlagatelj, ki mu bodo dodeljena sredstva in za katerega bo ob izteku sklenjene pogodbe ugotovljeno, da je kršil pogodbena določila, se bo ob prijavi na naslednji javni razpis ZZZS za sofinanciranje, to štelo kot izključitveni pogoj in bo zato njegova vloga izločena. Natančnejši pogoji za sodelovanje na tem razpisu so navedeni v razpisni dokumentaciji. III. Merila, na podlagi katerih se izberejo prejemniki sredstev 1 merilo (50%) – Vsebinska usklajenost projekta z naslednjimi prednostnimi cilji razpisa: – prednost bodo imeli projekti, ki se vsebinsko v celoti ali v pretežni meri nanašajo na področje zdravil, na področje zdravstvenega absentizma ali na področje kakovostnega uveljavljanja pravic zavarovanih oseb v okviru mreže javne zdravstvene službe; – jasnost namena, ciljev in vsebine projekta; – pričakovane koristi projekta, merjene s pričakovanim ali doseženim izboljšanjem zdravstvenega stanja prebivalstva ali njegovih skupin, zmanjšanjem stroškov ZZZS itd.; – velikost populacije, kateri bodo rezultati projekta namenjeni; – pomembnost javno zdravstvenega problema, s katerim se projekt ukvarja. 2 merilo (25%) – Usposobljenost vlagatelja in sprejemljivost projekta: – ustrezna predstavitev vlagatelja; – referenčna mnenja oseb, organizacij in združenj s konkretnega vsebinskega področja o vlagatelju; – strokovna verifikacija prijavljenega projekta s strani organizacij in združenj s konkretnega vsebinskega področja, ki imajo svojo ciljno javnost (uporabnike, stranke) na celotnem območju Republike Slovenije; – ustrezna javna odmevnost pri ciljnih javnostih. Vlagatelj lahko v dokaz svoje usposobljenosti in sprejemljivosti projekta predloži tudi: – referenčna mnenja oseb, organizacij in združenj s konkretnega vsebinskega področja o vlagatelju in – strokovne verifikacije prijavljenega projekta s strani organizacij in združenj s konkretnega vsebinskega področja, ki imajo svojo ciljno javnost (uporabnike, stranke) na celotnem območju Republike Slovenije (mnenje organizacij in združenj, ki projekt podpirajo ipd.). 2.1 Prednost pod točko 2.1. poglavja (predmet razpisa) bodo imele fizične osebe, organizacije ter združenja s področja zdravstvene in lekarniške dejavnosti z referencami na opisanem vsebinskem področju in strokovno verifikacijo vloženega projekta. Prednost bodo imeli projekti, ki bodo zajeli informiranje in izobraževanje zdravnikov in farmacevtov tudi na lokalni ravni. 2.2 Prednost pod točko 2.2. poglavja (predmet razpisa) bodo imele fizične osebe, nevladne organizacije in društva z referencami na opisanem vsebinskem področju in strokovno verifikacijo vloženega projekta. Prednost bodo imeli projekti nacionalnega pomena, tj. projekti, ki imajo svojo ciljno javnost (uporabnike, stranke) na celotnem območju Republike Slovenije. 2.3 Prednost pod točko 2.3. poglavja (predmet razpisa) bodo imele fizične osebe, nepridobitna združenja in organizacije delavcev in delodajalcev z referencami na opisanem vsebinskem področju in strokovno verifikacijo vloženega projekta. 2.4. Prednost pod točko 2.4. poglavja (predmet razpisa) bodo imele fizične osebe, nevladne organizacije oziroma društva za samopomoč oziroma bolj kakovostno življenje z boleznijo z referencami na opisanem vsebinskem področju in strokovno verifikacijo vloženega projekta. Prednost bodo imeli projekti nacionalnega pomena, tj. projekti, ki imajo svojo ciljno javnost (uporabnike, stranke) na celotnem območju Republike Slovenije. 2.5 Prednost pod točko 2.5. poglavja razpisne dokumentacije bodo imeli projekti nacionalnega pomena, tj. projekti, ki imajo svojo ciljno javnost (uporabnike, stranke) na celotnem območju Republike Slovenije. 3 merilo (15%) – Finančna zahtevnost in sprejemljivost projekta: – prednost bodo imeli projekti, katerih vrednost zaprošenih sredstev ne presega 10.000 EUR; 4 merilo (10%) – Izvedljivost projekta: – prednost bodo imeli projekti, ki bodo vsebovali natančen opis rezultatov oziroma izdelkov projekta s podrobnim terminskim planom izvajanja nalog projekta. Komisija za vodenje postopka bo na osnovi ocene vlog glede na vsebinsko, organizacijsko in finančno zahtevnost razvrstila v predloge 1. ranga (najbolj zahtevni), 2. ranga (zahtevni) in 3. ranga (najmanj zahtevni) in jih na tej osnovi tudi finančno ovrednotila. IV. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa ZZZS bo za sofinanciranje projektov na podlagi tega razpisa v letu 2010 namenil skupno največ 230.000 EUR. Sredstva se vlagateljem prednostno razdelijo za prednostna vsebinska področja iz I. točke tega razpisa, na katerega se vsebina projekta v celoti ali pretežni meri nanaša (za področje zdravil, področje zdravstvenega absentizma ali področje kakovostnega uveljavljanja pravic zavarovanih oseb v okviru mreže javne zdravstvene službe). V. Obdobje v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: vlagatelji lahko na razpis prijavijo projekte, ki bodo potekali v Sloveniji v letu 2010 in bodo končani skladno z določili pogodb, ki jih bo ZZZS sklenil z izbranimi vlagatelji, najpozneje pa do 26. novembra 2010. VI. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za sofinanciranje: vloge morajo biti predložene do ponedeljka 29. 3. 2010, do 10. ure. VII. Naslov na katerega je potrebno dostaviti vloge za sofinanciranje Vlagatelji oddajo vloge po pošti ali osebno na naslov: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljubljana, vložišče, soba 51. Vlogo je potrebno poslati v zaprti ovojnici, ki mora biti jasno in v celoti označena z napisom »Ne odpiraj – vloga – Javni razpis za sofinanciranje projektov v letu 2010«. Posamezen vlagatelj lahko na razpis prijavi več projektov. VIII. Odpiranje vlog: pravilno označene in v roku dostavljene vloge bodo javno odprte v četrtek 1. 4. 2010, ob 8.15, na naslovu Miklošičeva cesta 24, Ljubljana, v računalniški učilnici v kleti – št. sobe 008. IX. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa s pisnim sklepom oziroma obvestilom najkasneje v roku 15 delovnih dni od dneva sprejema sklepa o dodelitvi sredstev, ki bo sprejet predvidoma najkasneje meseca junija 2010. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni v glasilu ZZZS (Občasnik akti & navodila), ki bo objavljen tudi na spletnih straneh ZZZS. X. Čas in kraj kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani ZZZS http:www.zzzs.si (rubrika Novosti). Razpisno dokumentacijo je možno tudi dvigniti vsak delovni dan (razen ob četrtkih, ko ni uradnih ur), od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS, od 8. do 12. ure, v vložišču poslovne stavbe Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, na Miklošičevi cesti 24, Ljubljana. Vlagatelji lahko razpisno dokumentacijo naročijo tudi preko e-pošte: bojana.kusar@zzzs.si. XI. Dodatne informacije: dodatne informacije o razpisu so na voljo pri Bojani Kušar, ZZZS, Miklošičeva cesta 24, Ljubljana, tel. 01/307-74-34, faks 01/231-21-82, vsak delovni dan, od 8. do 10. ure.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti