Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010

Kazalo

Št. 1 Ob-1713/10 , Stran 378
I. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v podjetjih na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2010 v obliki nepovratnih sredstev, ki se bodo dodeljevala podjetjem za: a) Izobraževanje zaposlenih (izobraževanje se nanaša na pridobitev višje stopnje formalne izobrazbe od sedanje), b) Usposabljanje zaposlenih (ki se nanaša na pridobivanje ustreznih znanj in spretnosti). Upravičeni stroški, za katere je mogoče pridobiti subvencijo oziroma pomoč, so: – stroški izobraževanj in usposabljanj, – potni stroški oseb, ki se izobražujejo in usposabljajo na odobrenih izobraževanjih in usposabljanjih, s tem, da njihova višina ne sme presegati 10% upravičenih stroškov vseh odobrenih izobraževanj oziroma usposabljanj skupaj. Stroški lastnega dela vlagatelja niso upravičeni do sofinanciranja. Davek na dodano vrednost v nobenem primeru ni upravičen strošek. Skupna vrednost pomoči za posamezen projekt: – do 100% vrednosti upravičenih stroškov. Skupna višina sofinanciranja izobraževanj in usposabljanj, ki jo lahko prejme upravičenec, ne bo mogla preseči 8.400 EUR. V primeru, da sredstva iz javnega razpisa niso porabljena v celoti, se lahko upravičencu dodelijo višja sredstva (ostanek se enakomerno porazdeli med upravičence). II. Pogoji dodeljevanja Pomoč za izobraževanje in usposabljanje se dodeljujejo v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. 12. 2006, o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (Uradni list EU, L 379). V skladu s pravilom de minimis, skupna pomoč de minimis, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR v kateremkoli obdobju treh proračunskih let. Skupna pomoč de minimis, dodeljena kateremu koli podjetju, ki deluje cestnoprometnem sektorju, ne sme presegati 100.000 EUR v kateremkoli obdobju treh proračunskih let. Ti zgornji meji se uporabljata ne glede na obliko pomoči de minimis ali zastavljeni cilj. Kolikor je prejemnik pomoči de minimis, za iste upravičene stroške, že prejel državno pomoč, vsota dodeljenih državnih pomoči ne sme presegati dovoljenih intenzivnosti državnih pomoč. Na razpis se lahko prijavijo vlagatelji, ki bodo v letu 2010, in sicer v času od objave razpisa v Uradnem listu RS do 29. 10. 2010, vključevali zaposlene v programe izobraževanj in usposabljanj. Na razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe (velika, srednja, mala in mikro podjetja) in samostojni podjetniki, ki so registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3) in: – niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, – ne pridobivajo državne pomoči za podjetja v težavah (Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah, Uradni list RS, št. 44/07 – UPB2), – niso insolventni glede na 2. točko tretjega odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09 in 59/09), – imajo registriran sedež ali podružnico na območju občin Bovec, Kobarid ali Tolmin, – nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do Republike Slovenije, – katerih dejavnosti niso izločene iz shem državnih pomoči v Evropski uniji. Na razpis se lahko prijavijo tudi tuja podjetja, vendar pa je prejemnik sredstev lahko le podjetje registrirano v Republiki Sloveniji. Do nepovratnih sredstev niso upravičeni vlagatelji: – ki so za iste upravičene stroške pridobila pomoči po drugih predpisih oziroma s predvidenim zneskom pomoči »de minimis« presegajo predpisane intenzivnosti; – ki delujejo na področju ribiškega ali ribogojskega sektorja; – ki delujejo na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti; – ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov kadar je: – znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine kmetijskih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg, – pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce; – kadar je pomoč namenjena za z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice; – kadar je pomoč pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega blaga; – ki delujejo na področju sektorja premogovništva; – ki opravljajo cestne prevoze blaga za najem ali plačilo in je pomoč namenjena za nabavo vozil za cestni prevoz tovora; – ki izpolnjujejo merila za podjetja v težavah kot jih določa Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – UPB2). III. Merila za izbiro Merila za vrednotenje vlog Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. Za dodelitev sredstev mora vloga doseči vsaj 51 točk. Vloge bodo razvrščene glede na število doseženih točk. Razpisana sredstva bodo vlagateljem dodeljena po vrstnem redu do porabe sredstev. V primeru, da dosežeta dve vlogi enako število točk, ima prednost tista vloga, ki je dosegla večje število točk po merilu e. Če imata vlogi še vedno enako število točk, ima prednost tista vloga, ki je dosegla večje število točk po merilu f. IV. Okvirna višina sredstev in obdobje financiranja Višina nepovratnih sredstev, ki bodo na razpolago v letu 2010, znaša okvirno 125.000 EUR. Nepovratna sredstva za te namene so zagotovljena na proračunski postavki Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko 1166 – Razvojna pomoč Posočju. Obdobje za katerega so namenjena razpisana sredstva je proračunsko leto 2010. Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko bo sofinancirala le upravičene stroške, nastale od objave razpisa v Uradnem listu RS do 29. 10. 2010. V. Način prijave in razpisni roki Rok za oddajo vloge (obrazci in priloge) na naslov Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, je: – priporočeno po pošti do vključno 17. 5. 2010 ali – v glavno pisarno Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana (4. nadstropje, soba 421) najkasneje do 17. 5. 2010, do 12. ure. Vloga na razpis mora biti oddana v skladu s prejetimi navodili, in sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – vloga – Javni razpis Izobraževanje in usposabljanje v Posočju 2010«, in s polnim nazivom in naslovom vlagatelja. Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis, ki ga lahko izpolnjenega v skladu z navodili nalepite na sprednjo stran ovojnice (glej oprema ovojnice v razpisni dokumentaciji – točka št. 16: Oprema ovojnice). Vse vloge, ki bodo nepravilno označene oziroma bodo oddane na navedeni naslov kasneje od predpisanega datuma oziroma ure, bodo zavržene in neodprte vrnjene pošiljatelju. Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku, stroški projekta in ostali finančni izračuni pa morajo biti v evrih (EUR). VI. Vsebina vloge Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu predloži pravilno zapečateno ovojnico in dokumente po naslednjem vrstnem redu: – izpolnjena, podpisana in žigosana Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (razpisni obrazec št. 1); – izpolnjen, podpisan in žigosan Prijavni obrazec (razpisni obrazec št. 2); – originalno potrdilo pristojnega Davčnega urada Republike Slovenije o poravnanih zapadlih davčnih obveznostih do Republike Slovenije, ki ne sme biti starejše od 30 dni od dneva oddaje vloge na razpis; – izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Podatki o vlagatelju (razpisni obrazec št. 3) in zahtevane obvezne priloge: – originalne bilance stanja in izkazi poslovnega izida za zadnji dve leti (2008 potrjene s strani AJPES-a, 2009 podpisane s strani odgovorne osebe v podjetju); – izpolnjen obrazec Predstavitev projekta izobraževanja in usposabljanja zaposlenih pri prijavitelju v Posočju v letu 2010 (razpisni obrazec št. 4); – za vsako vrsto izobraževanja in/ali usposabljanja izpolnjen obrazec Podatki o prijavljenem izobraževanju in/ali usposabljanju (razpisna obrazca št. 4.1 in/ali 4.2) s prilogami (program s ceno/predračun/predpogodba); – izpolnjen obrazec Predhodna vlaganja v izobraževanje in usposabljanje kadrov – v zadnjem letu (razpisni obrazec št. 5); – izpolnjen, podpisan in žigosan Vzorec pogodbe (razpisni obrazec št. 6). Podjetjem ustanovljenim v letu 2010 ni potrebno priložiti bilanc stanja in izkazov poslovnega izida za zadnji dve leti. Podjetja ustanovljena v letu 2009 priložijo bilance stanja in izkaze poslovnega izida za leto 2009. Kot popolna se šteje tudi tista vloga, ki je bila v roku ustrezno dopolnjena na podlagi poziva k dopolnitvi. VII. Datum in način obravnave vlog Odpiranje vlog bo 20. 5. 2010. Vloge se bodo odpirale enkrat. Odpiranje vlog ne bo javno. Vse pravočasno prispele pravilno označene vloge bo odprla in pregledala, popolne pa tudi ocenila strokovna komisija. Strokovno komisijo sestavljajo trije predstavniki Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, predstavnik Zavoda RS za zaposlovanje-Območna služba Nova Gorica in predstavnik Posoškega razvojnega centra. Strokovna komisija bo v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je osem dni, po prejetju poziva. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo strokovna komisija zavrgla. Prepozno prispele ali nepravilno označene vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo. Zavržejo se tudi nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ne bo dopolnil, oziroma bodo dopolnjene neustrezno. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene. Na podlagi predloga strokovne komisije bodo vlagatelji s strani Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko v roku 60 dni od odpiranja vlog obveščeni s sklepom o odobritvi sredstev oziroma zavrnitvi. Zoper sklep Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko je možna pritožba v roku osmih dni od prejema sklepa. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog. Pritožbo je potrebno nasloviti na: Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, Ljubljana, s pripisom »Pritožba na sklep – Javni razpis Izobraževanje in usposabljanje v Posočju 2010« in s polnim nazivom in naslovom pritožnika. VIII. Pogodba V primeru pozitivnega sklepa o izboru bodo vlagatelji z Službo Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko podpisali pogodbo (vzorec pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije). V pogodbi bo določen način financiranja, ostali pogoji in obrazec zahtevka za sofinanciranje. Izbrani vlagatelji bodo prejeli pisni poziv, da pristopijo k podpisu pogodbe za nepovratna sredstva. Če se v roku osmih (8) dni ne bodo odzvali na poziv, se šteje, da so umaknili vlogo za pridobitev sredstev. Upravičenec mora zagotoviti razliko med dodeljenimi sredstvi in celotno vrednostjo odobrenega projekta izobraževanj in usposabljanj zaposlenih. IX. Razpisna dokumentacija Razpisno dokumentacijo v slovenskem jeziku lahko prijavitelji prevzamejo brez plačila na Posoškem razvojnem centru, Ulica Padlih borcev 1 b, Tolmin, vsak delovni dan, med 9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če podjetje na e-mail: info@prc.si posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na internetnih naslovih www.svlr.gov.si in www.prc.si. Dodatne informacije so v času odprtja razpisa na voljo vsak dan med 9. in 12. uro, kontaktni osebi: – Tina Bregar na Službi Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (tel. 01/478-37-97, e-mail: tina.bregar@gov.si) in – Almira Pirih na Posoškem razvojnem centru (tel. 05/38-41-515 oziroma 05/38-41-500, e-mail: almira.pirih@prc.si).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti