Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010

Kazalo

Št. 1 Ob-1712/10 , Stran 376
I. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov dela (bruto plače) podjetjem in samostojnim podjetnikom za novozaposlene osebe z najmanj srednješolsko izobrazbo oziroma sofinanciranje prispevkov za socialno varnost za zasebnike in se dodelijo za obdobje dveh let (24 mesecev). Zaposlitev mora biti povezana z izvedbo projekta začetne naložbe (naložba v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva pri: vzpostavitvi novega obrata, širitvi obstoječega obrata, diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi dodatnimi izdelki, bistveni spremembi proizvodnega procesa v obstoječem obratu). To pomeni, da se nanaša na dejavnost, za katero je bila izvedena naložba in je ustvarjena v treh letih po končani naložbi. Upoštevajo se tudi delovna mesta, ustvarjena v treh letih po končani naložbi zaradi povečanja stopnje izkoriščenosti zmogljivosti s pomočjo nove naložbe. Upravičeni stroški so: – bruto plača za zaposlene v podjetju in pri samostojnih podjetnikih, – obvezni prispevki za socialno varnost za zasebnike. Najvišja dovoljena stopnja sofinanciranja lahko znaša do 30 odstotkov upravičenih stroškov ustvarjenih delovnih mest povezanih z investicijo za velika podjetja, izraženo v bruto ekvivalentu dotacije. Za srednja podjetja se tako določena zgornja meja lahko poveča za 10 odstotnih točk in za mala podjetja 20 odstotnih točk, razen za podjetja, ki poslujejo v sektorju transporta. Upošteva se tista bruto plača, ki jo v vlogi opredeli vlagatelj. Maksimalna vrednost sofinanciranja za samozaposlene znaša polovico mesečno odvedenih prispevkov za socialno varnost, pri čemer se upoštevajo tisti, ki jih v vlogi opredeli vlagatelj. II. Pogoji dodeljevanja Na razpis se lahko prijavijo: a) delodajalci, ki bodo v letu 2010 v času od oddaje vloge na razpis do 16. 8. 2010 v Posočju na novo zaposlili za nedoločen čas kadre z najmanj srednješolsko izobrazbo in bodo delovno mesto ohranili vsaj 5 let (velika podjetja) oziroma vsaj 3 leta (srednja in mala podjetja), oboje šteto od datuma, ko je bilo delovno mesto prvič zasedeno; sofinanciranje upravičenih stroškov plač kadrom, ki so bili kadarkoli doslej pri vlagatelju ali njegovem povezanem podjetju že zaposleni za nedoločen čas, ni upravičeno; b) posamezniki, ki se bodo v letu 2010 v času od oddaje vloge na razpis do 16. 8. 2010, v Posočju samozaposlili, imajo najmanj srednješolsko izobrazbo in bo njihovo delovno mesto ohranjeno vsaj 3 leta. Na razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe (velika, srednja, mala in mikro podjetja) in samostojni podjetniki, ki so registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3) in: – niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, – ne pridobivajo državne pomoči za podjetja v težavah (Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah, Uradni list RS, št. 44/07-UPB2), – niso insolventni glede na 2. točko tretjega odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09 in 59/09), – imajo registriran sedež ali podružnico na območju občin Bovec, Kobarid ali Tolmin, – fizične osebe morajo imeti registrirano dejavnost na območju občin Bovec, Kobarid ali Tolmin, – nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do Republike Slovenije, – katerih dejavnosti niso izločene iz shem državnih pomoči v Evropski uniji. Na razpis se lahko prijavijo tudi tuja podjetja, vendar pa je prejemnik sredstev lahko le podjetje registrirano v Republiki Sloveniji. Do nepovratnih sredstev niso upravičeni vlagatelji: – ki so za svojo dejavnost pridobila igralniško koncesijo; – ki delujejo na področju ribištva ali premogovništva; – ki delujejo na področju pridelave kmetijskih pridelkov naštetih v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti in proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, ter proizvode, ki ustrezajo CN kodam 4502, 4503 in 4504 za plutaste izdelke; – ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov kadar je: – znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine kmetijskih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg, – pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce; – ki delujejo na področju jeklarstva ali železarstva; – ki delujejo na področju proizvodnje sintetičnih vlaken; – ki izpolnjujejo merila za podjetja v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (Uradni list EU, C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – UPB2); mala in srednja podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij; – za aktivnosti povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo; – kadar je pomoč pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega blaga. Če za pomoč zaprosi podjetje, ki večino dohodkov ustvari v sektorju zračnega ali zemeljskega tovornega transporta, je treba poleg določb Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči upoštevati še posebna pravila, ki urejajo dodeljevanje državnih pomoči za ta področja. III. Merila za izbiro Merila za vrednotenje vlog Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. Za dodelitev sredstev mora vloga doseči najmanj 51 točk. Vloge bodo razvrščene glede na število doseženih točk. Razpisana sredstva bodo vlagateljem dodeljena po vrstnem redu do porabe sredstev. V primeru, da dosežeta dve vlogi enako število točk, ima prednost tista vloga, ki je dosegla večje število točk po merilu e. Če imata vlogi še vedno enako število točk, ima prednost tista vloga, ki je dosegla večje število točk po merilu f. IV. Okvirna višina sredstev in obdobje financiranja Višina nepovratnih sredstev, ki bo na razpolago, znaša v letu 2010 okvirno 14.000,00 EUR. Nepovratna sredstva za te namene so zagotovljena na proračunski postavki Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko 1166: Razvojna pomoč Posočju. Obdobje za katerega so namenjena nepovratna sredstva so proračunska leta 2010, 2011 in 2012. V letu 2010 bo Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko sofinancirala upravičene stroške, nastale od oddaje vloge na razpis do izstavitve zahtevka za sofinanciranje (skrajni rok je 15. 11. 2010). V primeru velikega števila prijavljenih zaposlitev se obdobje sofinanciranja v letu 2010 lahko ustrezno skrajša. Kolikor proračunska sredstva za izvajanje pogodbenih obveznosti v letu 2011 in/ali 2012 ne bodo zagotovljena, pogodbene obveznosti Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko prenehajo, pogodbene obveznosti prejemnika glede trajanja zaposlitev pa se proporcionalno zmanjšajo. Sredstva se dodeljujejo za vsako leto posebej, in sicer enkrat letno za nazaj, največ za obdobje zaposlitve v tekočem letu. V. Način prijave in razpisni roki Rok za oddajo vloge (obrazci in priloge) na naslov Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, je: – priporočeno po pošti do vključno 16. 8. 2010 ali – v glavno pisarno Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana (4. nadstropje, soba 421) najkasneje do 16. 8. 2010 do 12. ure. Vloga na razpis mora biti oddana v skladu s prejetimi navodili in sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – vloga – Javni razpis zaposlovanje v Posočju 2010« in s polnim nazivom in naslovom vlagatelja. Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis, ki ga lahko izpolnjenega v skladu z navodili nalepite na sprednjo stran ovojnice (glej oprema ovojnice v razpisni dokumentaciji – točka št. 13: Oprema ovojnice). Vse vloge, ki bodo nepravilno označene oziroma bodo oddane na navedeni naslov kasneje od predpisanega datuma oziroma ure, bodo zavržene in neodprte vrnjene vlagatelju. Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku, stroški projekta in ostali finančni izračuni pa morajo biti v evrih (EUR). VI. Vsebina vloge Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno zapečateno ovojnico in izpolnjene, podpisane ter žigosane dokumente, zvezane v skupen dokument, po naslednjem vrstnem redu: – izpolnjena, podpisana in žigosana izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (razpisni obrazec št. 1); – izpolnjena, podpisana in žigosana izjava o povezanosti nove zaposlitve oziroma samozaposlitve z naložbo v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva (razpisni obrazec št. 2); – izpolnjen, podpisan in žigosan Prijavni obrazec (razpisni obrazec št. 3); – originalno potrdilo pristojnega Davčnega urada Republike Slovenije o poravnanih zapadlih davčnih obveznostih do Republike Slovenije, ki ne sme biti starejše od 30 dni od dneva oddaje vloge na razpis; – izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Osnovni podatki o vlagatelju (razpisni obrazec št. 4) in zahtevane obvezne priloge: – originalne bilance stanja in izkazi poslovnega izida za zadnji dve leti (2008 in 2009 potrjene s strani AJPES-a); – izpolnjen obrazec Predstavitev projekta novih zaposlitev (razpisni obrazec št. 5); – izpolnjen, podpisan in žigosan Vzorec pogodbe (razpisni obrazec št. 6). Podjetjem ustanovljenim v letu 2010 ni potrebno priložiti bilanc stanja in izkazov poslovnega izida. Podjetja ustanovljena v letu 2009 priložijo bilance stanja in izkaze poslovnega izida za leto 2009. Kot popolna se šteje tudi tista vloga, ki je bila v roku ustrezno dopolnjena na podlagi poziva k dopolnitvi. VII. Datum in način obravnave vlog Odpiranje vlog bo 19. 8. 2010. Vloge se bodo odpirale enkrat. Odpiranje vlog ne bo javno. Vse pravočasno prispele pravilno označene vloge bo odprla in pregledala, popolne pa tudi ocenila strokovna komisija. Strokovno komisijo sestavljajo trije predstavniki Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, predstavnik Zavoda RS za zaposlovanje – Območna služba Nova Gorica in predstavnik Posoškega razvojnega centra. Strokovna komisija bo v roku osmih dni, od odpiranja vlog pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je osem dni, po prejetju poziva. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo strokovna komisija zavrgla. Prepozno prispele ali nepravilno označene vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo. Zavržejo se tudi nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ne bo dopolnil, oziroma bodo dopolnjene neustrezno. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene. Na podlagi predloga strokovne komisije bodo vlagatelji s strani Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko v roku 45 dni od odpiranja vlog obveščeni s sklepom o odobritvi sredstev oziroma zavrnitvi. Zoper sklep Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko je možna pritožba v roku osmih dni, od prejema sklepa. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog. Pritožbo je potrebno nasloviti na: Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, Ljubljana, s pripisom »Pritožba na sklep – Javni razpis Zaposlovanje v Posočju 2010« in s polnim nazivom in naslovom pritožnika. VIII. Pogodba V primeru pozitivnega sklepa o dodelitvi sredstev, bo upravičenec s Službo Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko podpisal pogodbo (vzorec pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije). V pogodbi bo določen način financiranja, ostali pogoji in obrazec zahtevka za sofinanciranje. Pogodba bo pričela veljati, ko jo bosta podpisali obe pogodbeni stranki. Izbrani vlagatelji bodo prejeli pisni poziv, da pristopijo k podpisu pogodbe z Službo Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Če se v roku osmih dni, ne bodo odzvali na poziv, se šteje, da so umaknili vlogo za pridobitev sredstev. Upravičenec mora zagotoviti razliko med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo projekta. IX. Razpisna dokumentacija Razpisno dokumentacijo v slovenskem jeziku lahko prijavitelji prevzamejo brez plačila na Posoškem razvojnem centru, Ulica Padlih borcev 1 b, Tolmin, vsak delovni dan med 9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če podjetje na e-mail: info@prc.si posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na internetnih naslovih www.svlr.gov.si in www.prc.si. Dodatne informacije so v času odprtja razpisa na voljo vsak dan med 9. in 12. uro, kontaktni osebi: – Tina Bregar na Službi Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (tel. 01/478-37-97, e-mail: tina.bregar@gov.si) in – Almira Pirih na Posoškem razvojnem centru (tel. 05/38-41-515 oziroma 05/38-41-500, e-mail: almira.pirih@prc.si).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti