Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010

Kazalo

Št. 1 Ob-1711/10 , Stran 371
I. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v mikro, malih in srednje velikih podjetjih ter pri fizičnih osebah v dejavnosti turizma v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva pri vzpostavitvi novega obrata, širitvi obstoječega obrata, diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi dodatnimi izdelki in bistveni spremembami proizvodnega procesa v obstoječem obratu in investicije v izboljšave nastanitvenih kapacitet pri turističnih ponudnikih. Investicija se mora izvajati na območju občin Bovec, Kobarid ali Tolmin. Razpis je razdeljen na tri sklope: – Sklop A: Državna pomoč za mala in srednje velika podjetja; – Sklop B: Državna pomoč za mikro podjetja; – Sklop C: Državna pomoč za fizične in pravne osebe v dejavnosti turizma. Vlagatelj lahko kandidira na razpis z eno prijavo na en sklop. Investicija oziroma prijavljena faza investicije ne sme biti začeta pred oddajo vloge na razpis. Za začetek izvajanja investicije oziroma prijavljene faze investicije se šteje trenutek, ko je sklenjena prva obvezujoča zaveza za začetek aktivnosti. Upravičeni stroški so: – nakup zemljišč, – gradnja in nakup objektov, – nakup strojev in opreme, – nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja. Nakup zemljišč lahko predstavlja največ 50% vrednosti prijavljenih upravičenih stroškov. Nakup zemljišč in nakup objektov je upravičen strošek, razen v primerih, ko gre za nakup zemljišč in objektov med sorodniki prvega, drugega in tretjega dednega reda ali med fizično osebo, ki je ustanovitelj s.p.-ja in njegovo firmo ali med lastnikom gospodarske družbe in gospodarsko družbo. Nabavljena osnovna sredstva so lahko rabljena. V podjetjih, ki poslujejo v sektorju transporta, stroški nakupa transportne opreme (premično premoženje) ne spadajo med upravičene stroške. Povračilo davka na dodano vrednost, davka na promet nepremičnin in davka na dobiček ali dohodek ni upravičen strošek. Neposreden nakup premoženja podjetja, ki je prenehalo poslovati ali bi prenehalo poslovati, če ne bi bilo prodano, se šteje kot začetna naložba, če je podjetje kupil neodvisen kupec. Pri nakupu podjetja se šteje kot začetna naložba strošek nakupa osnovnih sredstev podjetja, če so kupljena od tretje osebe po tržnih pogojih. Višina sofinanciranja je odvisna od izpolnjevanja pogojev, vendar v nobenem primeru ne sme preseči: – 50% vrednosti upravičenih stroškov za mikro in mala podjetja ter pri registriranih sobodajalcih in fizičnih osebah na področju turizma, – 40% vrednosti upravičenih stroškov za srednje velika podjetja in – 30% vrednosti upravičenih stroškov za podjetja, ki poslujejo v sektorju transporta, ne glede na to iz katerih javnih virov (sredstva občinskih proračunov, državnega proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč dodeljena oziroma če je pomoč dodeljena po več shemah hkrati, vključno s pomočjo po pravilu »de minimis« (Uredba komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči »de minimis« (Uradni list EU L 379) in individualnih pomočeh. II. Pogoji dodeljevanja Upravičenci so mikro, mala in srednje velika podjetja, samostojni podjetniki registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3), zadruge in zadružne zveze registrirane po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 –UPB2) ter sobodajalci vpisani v poslovni register sobodajalcev pri AJPES-u ali fizične osebe, ki bodo uredile nastanitvene kapacitete v skladu z razpisnimi pogoji in: – niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, – ne pridobivajo državne pomoči za podjetja v težavah (Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – UPB2)), – niso insolventni glede na 2. točko tretjega odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09 in 59/09), – imajo poravnane zapadle obveznosti do Republike Slovenije, – niso odvisna podjetja – niso gospodarske družbe, v kateri posamezna velika podjetja ali velika povezana podjetja, razpolagajo z lastniškimi deleži ali glasovalnimi pravicami, večjimi od 25%, – imajo registriran sedež ali podružnico na območju občin Bovec, Kobarid ali Tolmin, – fizične osebe in registrirani sobodajalci morajo imeti stalno bivališče na območju občin Bovec, Kobarid ali Tolmin, – katerih dejavnosti niso izločene iz shem državnih pomoči v Evropski uniji, – ki bodo celotno investicijo zaključili najkasneje do 31. 12. 2012. Na razpis se lahko prijavijo tudi tuja podjetja, vendar pa je prejemnik sredstev lahko le podjetje registrirano v Republiki Sloveniji. Za opredelitev velikosti podjetja se uporabljajo določbe iz Priloge I Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. 8. 2008, o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (UL L 214), in sicer število zaposlenih in najvišje finančne vrednosti, ki določajo vrsto podjetja: a) v kategoriji mikro, malih in srednjih podjetij se srednje podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR; b) v kategoriji mikro, malih in srednjih podjetij se malo podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR; c) v kategoriji mikro, malih in srednjih podjetij se mikro podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR. Do nepovratnih sredstev niso upravičeni vlagatelji: – katerim so na podlagi Javnih razpisov za spodbujanje začetnih investicij na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letih od 2002 do 2009 že bila odobrena nepovratna sredstva za sofinanciranje investicijskega projekta, razen v primeru, da so do dne oddaje vloge na ta javni razpis že v celoti realizirali investicijo, izpolnili obvezo novih zaposlitev in obvezo ohranjanja teh zaposlitev za obdobje določeno v pogodbi (v tem primeru je obvezna sestavina vloge poročilo o izpolnitvi pogodbenih obveznosti glede investicije in novih zaposlitev, v katerem je natančno opredeljena realizirana investicija in zaposlitve ter predložena ustrezna dokazila – M1/M2 obrazec, kopija kategorizacijskega lista); – ki so za isti namen pridobili državne pomoči iz drugih javnih virov (s čimer bi skupna državna pomoč presegla dovoljeni delež investicije); – ki so za svojo dejavnost pridobili igralniško koncesijo; – ki delujejo na področju ribištva ali premogovništva; – ki delujejo na področju pridelave kmetijskih pridelkov naštetih v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti in proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, ter proizvode, ki ustrezajo CN kodam 4502, 4503 in 4504 za plutaste izdelke; – ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov kadar je: – znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine kmetijskih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg, – pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce; – ki delujejo na področju jeklarstva ali železarstva; – ki delujejo na področju proizvodnje sintetičnih vlaken; – ki izpolnjujejo merila za podjetja v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – UPB2); mala in srednja podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij; – za aktivnosti povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo; – kadar je pomoč pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega blaga. Če za pomoč zaprosi podjetje, ki večino dohodkov ustvari v sektorju zračnega ali zemeljskega tovornega transporta, je treba poleg določb Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči upoštevati še posebna pravila, ki urejajo dodeljevanje državnih pomoči za ta področja. Na razpis lahko vlagatelji kandidirajo tudi s posamezno (eno ali več) fazo investicije (faza nakupa, komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišča, faza gradnje/nakupa objektov, faza nakupa strojev in opreme ter nematerialnih investicij), vendar pa mora skupna višina celotne faze izpolnjevati v razpisu opredeljene kriterije. Investicijski projekt mora ostati na območju občin Bovec, Kobarid ali Tolmin vsaj 3 leta po končani investiciji. Prav tako mora novo odprto delovno mesto povezano z investicijo ostati na omenjenem območju vsaj 3 leta šteto od datuma, ko je bilo delovno mesto prvič zasedeno. Nova delovna mesta se upoštevajo, če so ustvarjena v obdobju od oddaje vloge do treh let po zaključku investicije (v skladu s prijavnico). Neto povečanje števila zaposlenih je absolutna razlika med številom zaposlenih pred oddajo vloge in številom zaposlenih na dan najkasneje tri leta po zaključku investicije (v skladu s prijavnico). Materialne in nematerialne investicije, ki so predmet sofinanciranja, se morajo uporabljati izključno v podjetju, ki je prejemnik državne pomoči, obravnavati pa jih je treba kot sredstva, ki se amortizirajo. Kupljena morajo biti od tretje osebe po tržnih pogojih in vključena v osnovna sredstva podjetja. Vsaj 3 leta morajo ostati v podjetju, ki je prejelo pomoč. Osnovna sredstva, ki so predmet sofinanciranja, se lahko prodajo tretji osebi pred potekom roka s pogojem, da podjetje nabavi druga osnovna sredstva, ki predstavljajo sodobnejšo tehnologijo za enak namen. Podjetje mora o tem predhodno pisno obvestiti SVLR. Posebni pogoji sofinanciranja investicije kot celote po posameznih sklopih: Sklop A: – Za dodelitev nepovratnih sredstev lahko kandidirajo vlagatelji z investicijami, ki bodo odprle najmanj 2 novi delovni mesti v obdobju 3 let po zaključku investicije, katerih celotna investicijska vrednost je višja kot 40.000 EUR in bodo zaključene najkasneje do 31. 12. 2012. – Maksimalna višina sofinanciranja investicije je opredeljena tudi s pogojem novo odprtih delovnih mest, tako da se lahko za novo odprto delovno mesto do vključno V. stopnje izobrazbe investicija sofinancira v maksimalni višini 13.000 EUR, za novo odprto delovno mesto VI. in višje stopnje izobrazbe pa v maksimalni višini 20.000 EUR. – Skupna vrednost sofinanciranja investicije ne bo mogla preseči 80.000 EUR. Sklop B: – Za dodelitev nepovratnih sredstev lahko kandidirajo vlagatelji z investicijami, katerih celotna investicijska vrednost je višja kot 10.000 EUR in bodo zaključene najkasneje do 31. 12. 2012. – Skupna vrednost sofinanciranja investicije ne bo mogla preseči 50.000 EUR. Sklop C: – Za dodelitev nepovratnih sredstev lahko kandidirajo vlagatelji z investicijami, katerih celotna investicijska vrednost je višja kot 6.000 EUR, in bodo investicijo zaključili najkasneje do 31. 12. 2012. – Podjetnik, fizična oseba ali sobodajalec vpisan v poslovni register sobodajalcev pri AJPES-u mora biti lastnik ali najemnik objekta, ki je v zemljiški knjigi vpisan kot stanovanjski objekt, v katerem bo uredil nastanitvene kapacitete. – Sedež podjetja oziroma stalno prebivališče registriranega sobodajalca ali fizične osebe mora biti na območju občin Bovec, Kobarid ali Tolmin. – Vlagatelj bo uredil nastanitvene kapacitete z vsaj štirimi novimi ali obstoječimi ležišči. Nova ležišča morajo biti kategorizirana z vsaj 3 zvezdicami oziroma jabolki (***), adaptacija obstoječih prenočitvenih kapacitet pa mora zagotoviti prehod na višjo kategorijo. – Pri obstoječih prenočitvenih kapacitetah, kjer se zagotavlja prehod na višjo kategorijo nastanitvenega objekta, morajo biti vsi prijavljeni upravičeni stroški nujno povezani s prekategorizacijo objekta. – Vlagatelj bo nastanitveni obrat, za katerega je v okviru tega razpisa pridobil sredstva, registriral pri pristojnemu organu v 30 dneh po končanju investicije oziroma najkasneje do 30. 1. 2013. – Vlagatelj bo nastanitvene kapacitete oddajal turistom najmanj 5 let po zaključku investicije. – Višina nepovratnih sredstev za vsako ustvarjeno novo ali obnovljeno ležišče znaša 2.000,00 EUR na posteljo (brez dodatnih ležišč). – Skupna vrednost sofinanciranja investicije ne bo mogla preseči 15.000 EUR. Na razpis lahko vlagatelji kandidirajo tudi s posamezno (eno ali več) fazo investicije (faza nakupa, komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišča, faza gradnje/nakupa objektov, faza nakupa strojev in opreme ter nematerialnih investicij), vendar pa mora skupna višina celotne faze izpolnjevati v razpisu opredeljene kriterije. Upravičenci morajo prispevati najmanj 25% vrednosti investicije iz lastnih sredstev, ki ne smejo vsebovati javnih sredstev. III. Merila za izbiro Merila za vrednotenje vlog – Sklop A Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. Za dodelitev sredstev mora vloga doseči vsaj 51 točk. Vloge bodo razvrščene glede na število doseženih točk. Razpisana sredstva bodo vlagateljem dodeljena po vrstnem redu do porabe sredstev. V primeru, da dosežeta dve vlogi enako število točk, ima prednost tista vloga, ki je dosegla večje število točk po merilu 2. Če imata vlogi še vedno enako število točk, ima prednost tista vloga, ki je dosegla večje število točk po merilu 6. Merila za vrednotenje vlog – Sklop B Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. Za dodelitev sredstev mora vloga doseči vsaj 51 točk. Vloge bodo razvrščene glede na število doseženih točk. Razpisana sredstva bodo vlagateljem dodeljena po vrstnem redu do porabe sredstev. V primeru, da dosežeta dve vlogi enako število točk, ima prednost tista vloga, ki je dosegla večje število točk po merilu 2. Če imata vlogi še vedno enako število točk, ima prednost tista vloga, ki je dosegla večje število točk po merilu 6. Merila za vrednotenje vlog – Sklop C Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. Za dodelitev sredstev mora vloga doseči vsaj 51 točk. Vloge bodo razvrščene glede na število doseženih točk. Razpisana sredstva bodo vlagateljem dodeljena po vrstnem redu do porabe sredstev. V primeru, da dosežeta dve vlogi enako število točk, ima prednost tista vloga, ki je dosegla večje število točk po merilu 4. Če imata vlogi še vedno enako število točk, ima prednost tista vloga, ki je dosegla večje število točk po merilu 2. IV. Okvirna višina sredstev in obdobje financiranja Skupna višina nepovratnih sredstev, ki bo na razpolago za sofinanciranje sklopov A, B in C v letu 2010 znaša okvirno 659.247,00 EUR. Nepovratna sredstva za te namene so zagotovljena na proračunski postavki SVLR 1166: Razvojna pomoč Posočju. Okvirna skupna višina nepovratnih sredstev za: – sklop A je 160.000,00 EUR, – sklop B je 349.247,00 EUR, – sklop C je 150.000,00 EUR. Kolikor sredstva na posameznem sklopu niso razdeljena med upravičence, se lahko prenesejo na drug sklop. O prenosu sredstev med posameznimi sklopi odloča strokovna komisija ob izboru. Obdobje, za katerega so namenjena razpisna sredstva je proračunsko leto 2010. SVLR bo sofinancirala le upravičene stroške prijavljene investicije oziroma prijavljene faze investicije, ki bodo nastali od oddaje vloge na razpis do najkasneje 20. 10. 2010. V. Način prijave in razpisni roki Rok za oddajo vloge (obrazci in priloge) na naslov Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, je: – priporočeno po pošti vključno do 29. 3. 2010 ali – v glavno pisarno Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana (4. nadstropje, soba 421) najkasneje do 29. 3. 2010 do 12. ure. Vloga na razpis mora biti oddana v skladu s prejetimi navodili in sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – vloga – Javni razpis začetne investicije v Posočju 2010«, navedenim sklopom na katerega se prijavlja in s polnim nazivom in naslovom vlagatelja. Vse vloge, ki bodo nepravilno označene oziroma bodo oddane na navedeni naslov kasneje od predpisanega datuma oziroma ure, bodo zavržene in neodprte vrnjene pošiljatelju. Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku, stroški investicije in ostali finančni izračuni pa morajo biti v evrih (EUR). Vloga in razpisna dokumentacija morata biti v skladu z zahtevami tega razpisa izpolnjeni, podpisani in žigosani, kjer je to zahtevano ter zvezani v skupen dokument. Dokumentacija mora biti razvrščena po vrstnem redu in označena z zaporednimi številkami. VI. Vsebina vloge Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno zapečatene dokumente po naslednjem vrstnem redu: Sklop A in Sklop B: – izpolnjena, žigosana in podpisana Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (Razpisni obrazec št. 1/1); – izpolnjen, žigosan in podpisan Prijavni obrazec (razpisni obrazec št. 2/1); – izpolnjen, žigosan in podpisan obrazec Osnovni podatki o vlagatelju in projektu (razpisni obrazec št. 3/1) in zahtevane priloge: – originalne bilance stanja in izkazi poslovnega izida za zadnji dve leti (2008 potrjene s strani AJPES-a, 2009 podpisane s strani odgovorne osebe v podjetju)*; – originalno potrdilo o poravnanih davčnih obveznosti do Republike Slovenije, ki ga izda pristojni Davčni urad Republike Slovenije (original ne sme biti starejši od 30 dni od dneva oddaje vloge); – cenitev nepremičnine v primeru nakupa nepremičnin, ki mora biti izdelana s strani sodno zapriseženega cenilca in ne sme biti starejša od enega leta – ob črpanju je potrebno predložiti overjeno pogodbo skupaj z dokazili o plačilu in vsaj potrjen zemljiško knjižni predlog; – predračuni, ponudbe in/ali predpogodbe za vse upravičene stroške (razen za nakup nepremičnin, za katere je potrebno upoštevati prejšnjo alineo) – ob črpanju pa je potrebno predložiti pogodbe in račune z dokazili o plačilu; – zemljiško knjižni(e) izpisek(e); v primeru, da vlagatelj ni lastnik pa še kopijo pogodbe o najemu in soglasje lastnika(ov) k predvideni investiciji kot dokazilo o lastništvu zemljišča oziroma objekta na(v) katerem se izvaja investicija; – pravnomočno gradbeno dovoljenje ali drugo ustrezno upravno dovoljenje (v skladu z Zakonom o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05, 111/05,120/06, 126/07, 57/09 in 108/09), ki se mora glasiti na vlagatelja in prijavljeno investicijo, v primeru graditve; – potrdilo pristojnega Zavoda za zdravstveno zavarovanje o številu zaposlenih na dan objave javnega razpisa; – izpolnjen obrazec Dispozicija projekta (razpisni obrazec št. 4/1); – izpolnjen in parafiran Vzorec pogodbe (razpisni obrazec št. 5/1). *Podjetjem, ustanovljenim v letu 2010, ni potrebno priložiti bilanc stanja in izkazov poslovnega izida za zadnji dve leti. Podjetja, ustanovljena v letu 2009, priložijo bilance stanja in izkaze poslovnega izida za leto 2009. Sklop C: a) za mikro podjetja: – izpolnjena, žigosana in podpisana Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (razpisni obrazec št. 1/2); – izpolnjen, žigosan in podpisan Prijavni obrazec (razpisni obrazec št. 2/2); – izpolnjen, žigosan in podpisan obrazec Osnovni podatki o vlagatelju in projektu (razpisni obrazec št. 3/2) in zahtevane priloge:    – originalne bilance stanja in izkazi poslovnega izida za zadnji dve leti (2008 potrjene s strani AJPES-a, 2009 podpisane s strani odgovorne osebe v podjetju)*;    – originalno potrdilo o poravnanih davčnih obveznosti do Republike Slovenije, ki ga izda pristojni Davčni urad Republike Slovenije (original ne sme biti starejši od 30 dni od dneva oddaje vloge);    – mnenje občine oziroma pooblaščene organizacije za turizem o dosedanjem poslovanju (potrdilo o plačanih zapadlih obveznosti iz naslova plačane turistične takse za leti 2008 in 2009*);    – cenitev nepremičnine v primeru nakupa nepremičnin, ki mora biti izdelana s strani sodno zapriseženega cenilca in ne sme biti starejša od enega leta – ob črpanju je potrebno predložiti overjeno pogodbo skupaj z dokazili o plačilu in vsaj potrjen zemljiško knjižni predlog;    – predračuni, ponudbe in/ali predpogodbe za vse upravičene stroške (razen za nakup nepremičnin, za katere je potrebno upoštevati prejšnjo alinejo) – ob črpanju pa je potrebno predložiti pogodbe in račune z dokazili o plačilu;    – zemljiško knjižni(e) izpisek(e); v primeru, da vlagatelj ni lastnik pa še kopijo pogodbe o najemu in soglasje lastnika(ov) k predvideni investiciji kot dokazilo o lastništvu zemljišča oziroma objekta na(v) katerem se izvaja investicija;    – pravnomočno gradbeno dovoljenje ali drugo ustrezno upravno dovoljenje (v skladu z Zakonom o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05, 111/05,120/06, 126/07, 57/09 in 108/09), ki se mora glasiti na vlagatelja in prijavljeno investicijo, v primeru graditve;    – potrdilo pristojnega Zavoda za zdravstveno zavarovanje o številu zaposlenih na dan objave javnega razpisa v primeru, če ste v vlogi navedli nove zaposlitve; – izpolnjen obrazec Dispozicija projekta (razpisni obrazec št. 4/2); – izpolnjen in parafiran Vzorec pogodbe (razpisni obrazec št. 5/2). *Podjetjem, ustanovljenim v letu 2010, ni potrebno priložiti bilanc stanja in izkazov poslovnega izida za zadnji dve leti. Podjetja, ustanovljena v letu 2009, priložijo bilance stanja in izkaze poslovnega izida za leto 2009. b) za sobodajalce, vpisane v poslovni register sobodajalcev pri AJPES-u, ali fizične osebe, ki bodo uredile nastanitvene kapacitete v skladu z razpisnimi pogoji: – izpolnjena, žigosana in podpisana Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (razpisni obrazec št. 1/2); – izpolnjen, žigosan in podpisan Prijavni obrazec (razpisni obrazec št. 2/2); – izpolnjen, žigosan in podpisan obrazec Osnovni podatki o vlagatelju in projektu (razpisni obrazec št. 3/2) in zahtevane priloge:    – dokazilo o stalnem prebivališču (fizične osebe);    – dokazilo o vpisu v poslovni register sobodajalcev pri AJPES-u (razen za novonastale sobodajalce);    – dokazilo o kategorizaciji objekta za registrirane sobodajalce;    – originalno potrdilo o poravnanih davčnih obveznosti do Republike Slovenije, ki ga izda pristojni Davčni urad Republike Slovenije (original ne sme biti starejši od 30 dni od dneva oddaje vloge);    – mnenje občine oziroma pooblaščene organizacije za turizem o dosedanjem poslovanju (potrdilo o plačanih zapadlih obveznosti iz naslova plačane turistične takse za leti 2008 in 2009*);    – cenitev nepremičnine v primeru nakupa nepremičnin, ki mora biti izdelana s strani sodno zapriseženega cenilca in ne sme biti starejša od enega leta – ob črpanju je potrebno predložiti overjeno pogodbo skupaj z dokazili o plačilu in vsaj potrjen zemljiško knjižni predlog;    – predračuni, ponudbe in/ali predpogodbe za vse upravičene stroške (razen za nakup nepremičnin, za katere je potrebno upoštevati prejšnjo alinejo) – ob črpanju pa je potrebno predložiti pogodbe in račune z dokazili o plačilu;    – zemljiško knjižni(e) izpisek(e); v primeru, da vlagatelj ni lastnik pa še kopijo pogodbe o najemu in soglasje lastnika(ov) k predvideni investiciji kot dokazilo o lastništvu zemljišča oziroma objekta na(v) katerem se izvaja investicija;    – pravnomočno gradbeno dovoljenje ali drugo ustrezno upravno dovoljenje (v skladu z Zakonom o graditvi (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05, 111/05,120/06, 126/07, 57/09 in 108/09) v primeru graditve; – izpolnjen obrazec Dispozicija projekta (razpisni obrazec št. 4/2); – izpolnjen in parafiran Vzorec pogodbe (razpisni obrazec št. 5/2). *Sobodajalcem registriranim v letu 2010 ni potrebno priložiti potrdil o plačanih zapadlih obveznosti iz naslova plačane turistične takse za leti 2008 in 2009. Sobodajalci registrirani v letu 2009 priložijo potrdilo o plačanih zapadlih obveznosti iz naslova plačane turistične takse za leto 2009. Kot popolna se šteje tudi tista vloga, ki je bila v dogovorjenem roku na podlagi poziva k dopolnitvi ustrezno dopolnjena. VII. Datum in način obravnave vlog Odpiranje vlog bo 1. 4. 2010. Vloge se bodo odpirale enkrat. Odpiranje vlog ne bo javno. Vse pravočasno prispele pravilno označene vloge bo odprla in pregledala, popolne pa tudi ocenila strokovna komisija, ki jo za ta namen imenuje minister za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Strokovno komisijo sestavljajo trije predstavniki Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko in predstavnik Posoškega razvojnega centra. Strokovna komisija bo v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je osem dni, po prejetju poziva. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo strokovna komisija zavrgla. Prepozno prispele ali nepravilno označene vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo. Zavržejo se tudi vloge ki jih vlagatelj v roku ne bo dopolnil oziroma bodo dopolnjene neustrezno. Vloga je neutemeljena zlasti, če: – vlagatelj zaproša za sredstva, ki niso namenjena spodbujanju začetnih investicij v mikro, malih in srednje velikih podjetjih, investicij v turistično nastanitvene kapacitete ter odpiranju novih delovnih mest, povezanih z investicijami; – so bila vlagatelju predhodno že odobrena javna sredstva za isti namen; – vlagatelj prijavi višino investicije, ki ne ustreza višini določeni za posamezni sklop razpisa; – vlagatelj ni podal podatkov in zahtevanih prilog iz katerih bi bili jasno razvidni namen, cilji in način izvedbe; – vlagatelj ne izpolnjuje pogojev Javnega razpisa za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest, razvoja mikro, malih in srednje velikih podjetjih ter razvoja turističnih kapacitet na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2010; – ne doseže vsaj 51 točk oziroma v primeru, da je zahtevanih sredstev iz vlog z več kot 51 točkami več, kot je razpoložljivih sredstev. Na podlagi predloga strokovne komisije bodo vlagatelji s strani SVLR v roku 60 dni, od odpiranja vlog obveščeni s sklepom o odobritvi sredstev oziroma zavrnitvi. Zoper sklep Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko je možna pritožba v roku osmih dni, od prejema sklepa. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog. Pritožbo je potrebno nasloviti na: Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, Ljubljana, s pripisom »Pritožba na sklep – javni razpis začetne investicije v Posočju 2010«, navedenim sklopom na katerega se vlaga pritožba in s polnim nazivom in naslovom pritožnika. VIII. Pogodba SVLR bo posameznemu vlagatelju v enem proračunskem letu sofinancirala največ en projekt, in sicer v maksimalni višini do 50% upravičenih stroškov prijavljenega investicijskega projekta, oziroma v višini, ki jo določa kriterij novo odprtih delovnih mest. V primeru pozitivnega sklepa o dodelitvi sredstev bodo vlagatelji s SVLR podpisali pogodbo (vzorec pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije). V pogodbi bo določen način financiranja, ostali pogoji in obrazec zahtevka za sofinanciranje. Pogodba bo pričela veljati, ko jo bosta podpisali obe pogodbeni stranki. Izbrani vlagatelji bodo prejeli pisni poziv, da pristopijo k podpisu pogodbe za nepovratna sredstva. Če se v roku osmih dni ne bodo odzvali na poziv, se šteje, da so umaknili vlogo za pridobitev sredstev. S pogodbo SVLR z upravičencem podrobneje opredeli način in obliko poročanja upravičenca o poteku izvajanja projekta, za katerega so bila dodeljena nepovratna sredstva in postopek nadzora nad porabo sredstev. V primeru, da so v finančnem obračunu projekta izkazani upravičeni stroški, ki so manjši od predvidenih, se znesek sofinanciranja s strani SVLR sorazmerno zmanjša, v skladu z odobrenim odstotkom sofinanciranja. Osnova za izplačilo nepovratnih sredstev bo s strani SVLR potrjen zahtevek za sofinanciranje, ki ga bo pripravil upravičenec, njegova oblika pa je predpisana z razpisno dokumentacijo. Upravičenec bo imel možnost izstavljanja delnih zahtevkov za porabo nepovratnih sredstev. Zadnji rok za izstavitev zahtevka (končnega) za porabo sredstev proračunskega leta 2010 je 20. 10. 2010. Upravičenec mora zagotoviti razliko med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo investicije. IX. Razpisna dokumentacija Razpisno dokumentacijo v slovenskem jeziku lahko vlagatelji prevzamejo brez plačila na Posoškem razvojnem centru, Ulica padlih borcev 1b, 5220 Tolmin (tel. 05/38-41-500), vsak delovni dan v času uradnih ur, od 9. do 12. ure. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če vlagatelj na e-pošta: info@prc.si posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na internetnih naslovih www.svlr.gov.si in www.prc.si. Dodatne informacije so v času odprtja razpisa na voljo vsak delovni dan, med 9. in 12. uro, kontaktne osebe: – Tina Bregar na SVLR (tel. 01/478-37-97, e-pošta: tina.bregar@gov.si), – Vesna Kozar na Posoškem razvojnem centru (tel. 05/384-15-03, gsm. 031/381-692, e-pošta: vesna.kozar@prc.si), – Nežika Kavčič na Posoškem razvojnem centru (tel. 05/384-15-14, e-pošta: nezika.kavcic@prc.si).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti