Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010

Kazalo

Ob-1674/10 , Stran 370
Naziv in sedež naročnika: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, Ljubljana. 1. Predmet javnega razpisa in razpisno področje Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov poklicnega usposabljanja nevladnih in zasebnih nepridobitnih kulturnih organizacij na področju knjige. Razpis je namenjen sofinanciranju organizacije in izvedbe projektov poklicnega usposabljanja na področju knjige. 2. Cilji javnega razpisa JAK bo podpirala kulturne projekte poklicnega usposabljanja na področju knjige v okviru projektnega razpisa 2 (JR2–USP–2010) v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji: – izvedba kakovostnih in prepoznavnih izobraževalnih projektov na področju knjige v domačem in mednarodnem kulturnem prostoru, – vključevanje izvajalcev javnega poklicnega usposabljanja na področju knjige v izobraževalne procese, – izboljšanje strokovne usposobljenosti zaposlenih in samozaposlenih na področju knjige. 3. Okvirna vrednost javnega razpisa in obdobje za porabo dodeljenih sredstev Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet projektnega razpisa 2 (JR2–USP–2010) znaša predvidoma 33.000,00 €. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2010 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09). JAK bo z izbranim prijaviteljem kulturnega projekta sklenila pogodbo o sofinanciranju v okviru proračunskih možnosti. 4. Višina sofinanciranja in upravičeni stroški Višina sofinanciranja JAK bo izbranim izvajalcem javnih kulturnih projektov poklicnega usposabljanja na področju knjige za leto 2010 sofinancirala največ 70% upravičenih stroškov oziroma največ 12.000,00 €. na prijavljeni kulturni projekt poklicnega usposabljanja Tveganje glede izvajanja projekta pred datumom izdaje končne odločbe o sofinanciranju nosi prijavitelj. Upravičeni stroški: Med upravičene stroške sodijo stroški, neposredno povezani z izvedbo kulturnega projekta poklicnega usposabljanja na področju knjige, in sicer: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 5. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu JR2–USP–2010 5.1. Splošni pogoji za sodelovanje na javnem razpisu JR2-USP-2010 Prijavitelji na javnem razpisu JR2–USP–2010 morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje: 5.1.1. Da so nevladne ali zasebne nepridobitne organizacije, registrirane za opravljanje kulturne dejavnosti (šifra kategorije po Standardni klasifikaciji dejavnosti – R) v Republiki Sloveniji. Dokazilo: Kopija rednega izpiska iz sodnega registra oziroma odločba upravne enote o registraciji društva ali druge uradne evidence 5.1.2. Za sredstva z javnega razpisa JR2-USP-2010 ne morejo kandidirati: – javni zavodi, javni skladi in druge osebe javnega prava, ki jim država oziroma lokalna skupnost zagotavlja financiranje, – gospodarske družbe, – prijavitelji, ki so za isti kulturni projekt in isti namen že pridobili sredstva iz državnega proračuna, Dokazilo: prijavni obrazec OBR2 – Izjave USP 5.2. Posebni pogoji za sodelovanje na javnem razpisu JR2-USP-2010 Prijavitelji na javnem razpisu morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določa besedilo točke 5.1. javnega razpisa JR2-USP–2010, izpolnjevati še naslednje posebne pogoje: – da prijavljajo kulturne projekte poklicnega usposabljanja na področju knjige, ki niso sestavni del programov v izobraževalnih ustanovah ali v javnih zavodih v Sloveniji, Dokazilo: prijavni obrazec OBR2 – Izjave USP – da prijavljajo največ dva kulturna projekta poklicnega usposabljanja na področju knjige, Dokazilo: prijavni obrazec OBR2 – Izjave USP – da prijavljajo kulturni projekt poklicnega usposabljanja na področju knjige, kjer sodelujejo vsaj trije predavatelji, Dokazilo: prijavni obrazec OBR2 – Izjave USP – da zagotavljajo dostopnost kulturnih projektov poklicnega usposabljanja na področju knjige javnosti, Dokazilo: prijavni obrazec OBR2 – Izjave USP – da za isti kulturni projekt poklicnega usposabljanja na področju knjige na javni razpis JR2–USP–2010 poda vlogo le en prijavitelj, Dokazilo: prijavni obrazec OBR2 – Izjave USP – da prijavljajo kulturne projekte poklicnega usposabljanja na področju knjige, ki bodo v celoti realizirani v letu 2010, Dokazilo: prijavni obrazec OBR2 – Izjave USP – da predlagajo javni kulturni projekt poklicnega usposabljanja na področju knjige, katerega zaprošeni znesek sofinanciranja ne presega 70% vseh upravičenih stroškov in ne presega zneska 12.000,00 € na prijavljeni kulturni projekt, da bodo za izvedbo zaprošenega javnega kulturnega projekta zagotovili najmanj 30% delež financiranja celotne vrednosti projekta iz lastnih sredstev ali drugih virov in da bodo imeli jasno in realno izdelano finančno konstrukcijo. Prijavljeni kulturni projekt mora biti finančno uravnotežen, kar pomeni, da morajo biti prihodki in odhodki prijavljenega kulturnega projekta enaki (prihodki = odhodki). Dokazilo: OBR3 – Finančna konstrukcija z izjavo USP 6. Kriteriji za ocenjevanje in njihova uporaba Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7. Uporaba kriterijev in povzetek načina ocenjevanja Izbrani bodo tisti kulturni projekti poklicnega usposabljanja na področju knjige, ki bodo v postopku izbire po kriterijih javnega razpisa JR2–USP–2010 ocenjeni višje. Kriteriji javnega razpisa JR2–USP–2010 so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju navedena najvišja možna višina doseženih točk. Najvišje možno število prejetih točk za projekt je 100 točk, financirani pa so lahko projekti z najmanj 81 točkami. Višina odobrenih sredstev je odvisna od skupne višine prejetih točk za posamezen projekt, obsega in finančne zahtevnosti kulturnega projekta ter sredstev, ki so namenjena razpisu. 8. Dokumentacija javnega razpisa Dokumentacija javnega razpisa JR2–USP–2010 obsega: – besedilo javnega razpisa JR2–USP–2010, – prijavni obrazec OBR1 – USP z morebitno Prilogo 1 – Izjava o soorganizaciji, – prijavni obrazec OBR2 – Izjave USP, – prijavni obrazec OBR3 – Finančna konstrukcija z izjavo USP, – vzorec pogodbe o sofinanciranju kulturnega projekta poklicnega usposabljanja na področju knjige OBR4 – Pogodba USP. Dokumentacija javnega razpisa JR2–USP–2010 je na voljo na spletni strani JAK www.jakrs.si. Dokumentacijo javnega razpisa JR2–USP–2010 lahko zainteresirani v roku javnega razpisa dvignejo v glavni pisarni JAK, vsak delovnik med 10. in 12. uro. Prijavitelji morajo predložiti v celoti izpolnjeno naslednjo razpisno dokumentacijo: – prijavni obrazec OBR1 – USP z morebitno Prilogo 1 – Izjava o soorganizaciji, – prijavni obrazec OBR2 – Izjave USP, – prijavni obrazec OBR3 – Finančna konstrukcija z izjavo USP, – parafiran vzorec pogodbe OBR4 – pogodba USP. 9. Razpisni rok in način oddaje vlog Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo predložiti na naslov: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana do 26. 3. 2010 oziroma najkasneje tega dne oddati na pošti kot priporočeno pošiljko v zapečateni ovojnici z obveznim izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Vloga za javni razpis JR2–USP–2010. Na hrbtni strani kuverte mora biti obvezno navedba prijavitelja: uradni naziv in naslov (sedež). Hkrati mora biti vloga najkasneje tega dne oddana po elektronski pošti na naslov: poklicno.usposabljanje@jakrs.si. Za ustrezno oddano se šteje vloga, ki je vložena v pisni in elektronski obliki. Prijavitelj, ki kandidira z več vlogami v okviru javnega razpisa JR2–USP–2010, mora vsako vlogo poslati v svoji, ločeni kuverti. Rok za zbiranje vlog prične teči na dan objave javnega razpisa JR2–USP–2010 v Uradnem listu RS, dne 26. 2. 2010 in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo vlog, ki je 26. 3. 2010. Vloga je vložena pravočasno, če jo JAK prejme, preden se izteče rok za oddajo vloge. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko JAK prejme vlogo, šteje dan oddaje na pošto. Vlogo je možno oddati osebno na naslovu JAK, vsak delavnik med 10. in 12. uro. Nepravočasno oddane vloge bodo izločene iz nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju (peti odstavek 117. člena v povezavi s tretjim odstavkom 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08 in 4/10). Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa JR2–USP–2010. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa JR2–USP–2010. 10. Način obravnavanja vlog in odločanje o izboru Vloge, prispele na javni razpis JR2–USP–2010, bo odpirala odpiralna komisija JAK. Vloge neupravičenih oseb bodo izločene iz nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju (peti odstavek 117. člena v povezavi s tretjim odstavkom 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08 in 4/10). JAK bo prijavitelje, katerih vloge bodo formalno nepopolne, pozvala, da jih v roku petih dni dopolnijo. Če prijavitelji ne bodo dopolnili formalno nepopolnih vlog v zahtevanem roku, bodo vloge s sklepom o zavrženju izločene iz nadaljnje obravnave (šesti odstavek 117. člena v povezavi s tretjim odstavkom 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08 in 4/10). Pravočasne in popolne vloge ter vloge upravičenih oseb bodo predložene v obravnavo strokovni komisiji za literarne prireditve in razvijanje bralne kulture JAK. O dodelitvi sredstev bo na podlagi poročila strokovne komisije JAK za literarne prireditve in razvijanje bralne kulture odločil direktor JAK z odločbo o sofinanciranju posameznega kulturnega projekta poklicnega usposabljanja na področju knjige. 11. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo na spletni strani JAK www.jakrs.si, na elektronskem naslovu gp.jakrs@jakrs.si oziroma pri strokovni svetovalki JAK vsak delavnik med 10. in 12. uro: Tjaša Urankar, tel. 01/369-58-25, tjasa.urankar@jakrs.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti