Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010

Kazalo

Ob-1754/10 , Stran 369
1. Predmet prodaje: parc. št. 2448/1 – dvorišče, v izmeri 218 m2; ki v naravi predstavlja del dvorišča v atriju stavb med Kersnikovo in Slovensko cesto v centru Ljubljane, neposredno za poslovno stavbo ŠOU na Kersnikovi 4. 2. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. 3. Izklicna cena: 150.000,00 EUR. Najnižji znesek višanja je 500 EUR. parceli se prodajata ločeno. Izklicna cena nepremičnin ne vsebuje zakonsko določenega davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec. 4. Način in rok plačila kupnine Kupnina se plača v 8 dneh po prejemu podpisane pogodbe na račun prodajalca. Pogodbo mora kupec podpisati v 15 dneh, od poziva k podpisu pogodbe. Lastništvo preide na kupca ob plačilu celotne kupnine in davka na promet nepremičnin. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala v torek, 16. marca 2010, na Ministrstvu za šolstvo in šport, Masarykova 16, Ljubljana, pritličje, sejna soba št. P20, z začetkom ob 9. uri. 6. Drugi pogoji: a) na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki skladno s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin; pravne osebe s sedežem v RS in fizične osebe, ki so državljani RS, kar dokazujejo pred dražbo z izpisom iz sodnega registra oziroma potrdilom o državljanstvu, b) dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačanih davkih v izvirniku ali overjeni fotokopiji, ki na dan dražbe ne sme biti starejše od 30 dni, c) dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačani 10% varščini od izklicne cene za nepremičnino, za katero dražijo. Varščina se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic na št. 18 33111-7141998-20100000. Dražitelj mora na dražbi predložiti dokazilo o plačilu varščine s priloženo celotno številko računa za primer vračila varščine. Uspelemu dražitelju se varščina všteje v kupnino, ostalim se vrne brezobrestno v roku 15 dni, po opravljeni javni dražbi. Kolikor uspeli dražitelj ne podpiše pogodbe v 15 dneh, od poziva ali ne plača kupnine v roku 8 dni, po prejemu pogodbe, se vplačana varščina zadrži, ter se nepremičnina ponudi v nakup drugemu najugodnejšemu ponudniku, d) dražitelji, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 6. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka, e) vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overovitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo), kakor tudi davek na promet nepremičnin plača kupec, f) dražitelj pred nastopom na javni dražbi podpiše izjavo, da se je seznanil s pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine, g) nepremičnine so na prodaj po načelu videno kupljeno, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane. 7. Pooblaščena oseba za izvedbo javne dražbe lahko javno dražbo prekine brez pojasnila vse do izklica najboljše ponudbe. 8. Vlada RS ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla. 9. Informacije: za dodatne informacije v zvezi s prijavo in ogledom nepremičnine se obrnite na Mitja Maruška, Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova ulica 16, Ljubljana, tel. 01/400-54-72, e-pošta: mitja.maruško@gov.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti