Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010

Kazalo

Št. 1/2010 Ob-1504/10 , Stran 295
I. Najemodajalec: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje. II. Predmet najema Predmet najema je gostinski lokal v pritličju objekta Vila Bianca, na naslovu Stari trg 3 v Velenju, ki stoji na parc. št. 3158/1, k.o. Velenje, v skupni izmeri 106,37 m2, in sicer: – lokal, v izmeri 40,14 m2, – skladišče s sanitarijami za zaposlene, v izmeri 6,23 m2, – souporaba hodnika s sanitarijami za goste, v izmeri 10 m2, – najem odprte terase za strežbo, v izmeri 50 m2. III. Izhodiščna najemnina: izhodiščna najemnina znaša 5 €/m2 (brez DDV, ki bremeni najemnika). V najemnino niso vključeni stroški tekočega vzdrževanja in obratovalni stroški, ti so izključno stvar in breme najemnika. IV. Pogoji najema 1. Objekt se oddaja za čas petih let od sklenitve najemne pogodbe. Sprejemljiva dejavnost je mirna gostinska dejavnost, ki kot obveznost vključuje izvajanje gostinskih storitev, kot je točenje pijače, nudenje catering storitev, ki morajo biti osredotočene predvsem v oblikovanje avtohtone gastronomske ponudbe s poudarkom na produktih SAŠA regije in ki je v skladu s sanitarnimi predpisi (kot npr. suhomesnati izdelki, domače nealkoholne pijače, domače alkoholne pijače in žganje, sladice ...). Najemnik se zaveže k organiziranju in izvajanju kulturnih in zabavnih prireditev. Prav tako se najemnik zaveže k izvajanju gostinskih storitev v času izvajanja prireditev, katerih organizator je Mestna občina Velenje in druge ustanove, na podlagi predhodnega dogovora z najemodajalcem v primeru, ko je organizator druga ustanova in ne Mestna občina Velenje. Najemnik se zaveže, da se pred naročilom opreme gostinskega lokala posvetuje z najemodajalcem (predvideva se sodobna oprema objekta z manjšimi vidnimi dodatki iz zgodovine objekta in dediščino šaleške doline). Prav tako se najemnik zaveže, da bo sam pridobil obratovalno dovoljenje ter da bo z opravljanjem gostinske dejavnosti v gostinskem lokalu pričel najkasneje ob otvoritvi objekta, ki bo predvidoma junija 2010. Najemnik se s sklenjeno najemno pogodbo zaveže sprejeti obratovalni čas poslovnega prostora, ki ga določi najemodajalec in je predvidoma določen vsak dan, od 8. do 20. ure. Najemodajalec bo skupne prostore in naprave prostora (toplotna podpostaja) redno vzdrževal tako, da bo ohranjena uporabna vrednost poslovnega prostora. Najemnik pa je dolžan vzdrževalcem skupnih prostorov in naprav prostora omogočiti dostop do teh prostorov. Vse obveznosti najemnika prično teči z dnem podpisa najemne pogodbe, ne glede na čas, ko bo najemnik pričel z opravljanjem dejavnosti. 2. Najemnik prevzema investicijska vlaganja v poslovni prostor, vendar se stroški vlaganj v premično opremo (npr. točilni pult, notranja oprema lokala in oprema terase) ne poračunajo z najemnino. Najemnik mora pri vlaganjih v objekt ravnati kot dober gospodar. Pred izvedbo investicijskih vlaganj mora najemnik pridobiti soglasje najemodajalca, pri izvedbi vlaganj pa ima najemodajalec pravico do nadzora. 3. Najemnik bo prevzemal obveznosti za tekoče vzdrževanje predmeta najema in vgrajene opreme ter zamenjavo opreme, ki se poškoduje zaradi zunanjih vplivov (udarcev, nepravilne uporabe ali drugo). Tekoče vzdrževanje in vlaganje v dejavnost, ki jo bo najemnik opravljal, je izključno stvar in breme najemnika. Najemnik je dolžan poleg najemnine redno plačevati tudi stroške obratovanja (električna energija, ogrevanje, čiščenje, porabljena voda, odvoz odpadkov, telefon, varovanje in drugo). Najemnik s sklenitvijo najemne pogodbe postane zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. 4. Najemnik mora skleniti najemno pogodbo v roku 15 dni po prejemu pisnega obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je od najema odstopil. V tem primeru zapade varščina v korist najemodajalca. 5. Izbrani najemnik je dolžan mesečno plačevati najemnino v roku 8. dni po prejemu računa najemodajalca. DDV bremeni najemnika. Plačilo mesečne najemnine je bistvena sestavina najemne pogodbe. V. Pogoji sodelovanja a) Na razpisu lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v državi članici Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica). Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz AJPES. b) Na razpisu lahko sodelujejo ponudniki, ki so registrirani za opravljanje gostinske dejavnosti. Ponudniki morajo ponudbi priložiti ustrezno dokazilo o registraciji za opravljanje gostinske dejavnosti (fizične osebe – potrdilo o vpisu v Poslovni register; pravne osebe – izpis iz AJPES). c) Obvezno je vplačati varščino (kavcijo) za resnost ponudbe v višini izhodiščne mesečne najemnine, to je 532 €, na podračun EZR MOV 01333-0100018411, pri Banki Slovenije. Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje. Uspelemu ponudniku bo varščina obračunana pri najemnini, neuspelemu pa vrnjena v roku 8 dni od izbire najugodnejšega ponudnika. d) Ponudba se bo štela za pravilno, če bo ponudnik predložil: – Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (Priloga 1). – Fizične osebe: potrdilo o državljanstvu ali kopijo osebnega dokumenta. – Pravne osebe: overjen izpisek iz AJPES, ki ne sme biti starejši od 10 dni. – Dokazilo, da je ponudnik registriran za opravljanje gostinske dejavnosti. – Izpolnjen, žigosan in podpisan obrazec Izjava o sprejemu pogojev javnega razpisa (Priloga št. 2). – Podpisan in žigosan vzorec najemne pogodbe (Priloga št. 3), – Izpolnjena izjava ponudnika, da ponudba velja še 90 dni od dneva odpiranja ponudb (Priloga št. 4). – Ponujeno najemnino, ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine na obrazcu Ponudba (Priloga št. 5). – Program kulturnih dejavnosti in aktivnosti v predmetu najema. – Program predvidene gastronomske ponudba v obliki catering ponudbe. – Izpolnjena izjava ponudnika, da bo gostinski lokal sposoben za obratovanje do otvoritve objekta, ki je predviden v juniju 2010. – Potrdilo o plačilu varščine na podračun EZR MOV, št. 01333-0100018411, v višini izhodiščne mesečne najemnine, z obveznim sklicem na št. 28 76333-7141009-20104010. – Pooblastilo v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu. e) Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 1. 3. 2010, do 10. ure, na naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba – javni razpis za najem lokala v vili Bianca«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Nepravočasne ali nepopolne ponudbe najemodajalec ne bo upošteval. VI. Merila za ocenjevanje ponudb Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so: 1. Ponujena mesečna najemnina (največ 50 točk). 2. Program kulturnih dejavnosti in aktivnosti v objektu (največ 25 točk), pri čemer se ocenjuje ustreznost programa kulturnih dejavnosti in aktivnosti (od 0–5 točk) ter število prireditev na leto (5 prireditev na leto = 5 točk, 10 prireditev na leto = 10 točk, 15 prireditev na leto = 15 točk, 20 prireditev na leto = 20 točk). 3. Predvidena gastronomska ponudba v obliki catering ponudbe (največ 25 točk). Tabela za ocenjevanje ponudb je Priloga št. 6. VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 1. Odpiranje ponudb bo v prostorih Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje, dne 1. 3. 2010, ob 12. uri, v sejni sobi št. 28. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma s pooblastilom ponudnika. 2. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila komisija najemodajalca ter vse ponudnike obvestila o izboru v roku 30 dni po odpiranju ponudb. 3. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo izpolnjeval vse pogoje razpisa in bo ocenjen kot najugodnejši ponudnik po merilih. 4. Najemodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi najemne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve najemne pogodbe ustavi. VIII. Informacije: vsa pojasnila v zvezi z najemom in ogledom predmeta najema v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo pri Heleni Knez, od ponedeljka do petka, med 8. in 14. uro, na tel. 03/896-15-32 oziroma Maksu Arliču, na telefon 031/640-239. Besedilo razpisa, obrazci za pripravo ponudbe ter vzorec najemne pogodbe so objavljeni na spletni strani Mestne občine Velenje: http://www.velenje.si, v pisni obliki pa pri Heleni Knez, Koroška 37a, Velenje, Projektna skupina.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti