Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010

Kazalo

Št. 46401-0004/2001-2/1 Ob-1474/10 , Stran 295
1. Predmet prodaje in izhodiščna cena Predmet prodaje je premičnina, montažni bivalni objekt – Brunarica tip B-20 smreka, št. 97, ki se nahaja na delu parc. št. 541/66, k.o. Mostec, v turističnem naselju Čatež, vključno z obstoječo notranjo opremo. Tlorisna velikost objekta 4,5 m x 4,5 m, objekt ima v pritličju opremljeno kuhinjo, dnevno sobo, sanitarije, v mansardi je spalnica. Zemljišče na katerem se nahaja premičnina ni predmet prodaje, kupec mora takoj po prevzemu premičnine z družbo Terme Čatež d.d. skleniti Pogodbo o zakupu zemljišča in koriščenju storitev za uporabo zemljišča in drugih storitev term (elektrika ...). Izhodiščna cena: 9.000,00 EUR (brez DDV). DDV ter morebitne druge dajatve in stroške, ki bi nastali pri prodaji, plača kupec. Premičnina se proda po načelu »videno – kupljeno«. 2. Dodatne informacije, ogled nepremičnine Dodatne informacije v zvezi z prodajo in ogledom premičnine lahko dobite vsak delovni dan, na tel. 01/831-81-10 ali e-naslov: nika.ovijac@kamnik.si. – kontaktna oseba Nika Ovijač. Prilogi razpisne dokumentacije sta obrazec Ponudba, na katerem ponudniki oddajo svojo ponudbo ter Vzorec pogodbe, v katerem so določene pogodbene obveznosti kupca premičnine. Razpisna dokumentacija iz prejšnjega odstavka je na voljo na spletni strani Občine Kamnik: www.kamnik.si, v tiskani verziji jo lahko ponudniki prevzamejo osebno pri kontaktni osebi na Občini Kamnik. 3. Pogoji za udeležbo v postopku 3.1. Plačilo varščine Ponudnik je dolžan vplačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% ponujene cene na račun Občine Kamnik, št. 01243-0100002257, sklic na št. 720001300, in sicer do roka za oddajo ponudbe. Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Ponudnikom, ki na javni ponudbi ne uspejo, se varščina vrne v roku 30 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. Varščina se ne obrestuje. Prodajalec ima pravico zadržati plačano varščino: – če izbrani ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe v roku 8 dni po prejemu obvestila o izbiri, – če izbrani ponudnik odstopi od pogodbe, – če izbrani ponudnik ne plača kupnine v roku 8 dni od dneva sklenitve pogodbe ter prodajalec zaradi tega razdre pogodbo oziroma odstopi od pogodbe. 3.2. Način, mesto in rok za oddajo ponudbe: Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazec Ponudba, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah, najkasneje do 10. 3. 2010, do 11. ure, na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba – Terme Čatež«. Na hrbtni strani kuverte mora biti označen polni naziv in naslov pošiljatelja ponudbe. Ponudba, ki ne bo pravočasno dostavljena na naslov prodajalca, bo neodprta vrnjena ponudniku. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo tudi osebno, vsak delovni dan, na vložišču prodajalca, na naslovu Glavni trg 24, Kamnik. 3.3. Zavezujoča ponudba mora vsebovati: 1. ponudbo za nakup premičnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne, in izjavo o vezanosti na dano ponudbo do dne 30. 7. 2010 (ponudba na predpisanem obrazcu in dokazilo o plačilu varščine – priloga 1), 2. vsi ponudniki morajo predložiti izpolnjeno, na vsaki strani parafirano in pravne osebe tudi žigosano prodajno pogodbo – priloga 2. 4. Odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 10. 3. 2010, ob 15. uri, v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik (pisarna št. 17). K javnemu odpiranju ponudb lahko pristopi vsak ponudnik oziroma njegov pooblaščenec, ki predloži veljavno pooblastilo. 5. Izbor najugodnejšega ponudnika, sklenitev pogodbe in plačilo kupnine Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse zahtevane razpisne pogoje in bodo enake ali višje od izhodiščne cene. Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je ponujena najvišja cena. V primeru, da enako ceno ponudi več ponudnikov, se najugodnejšim ponudnikom posreduje poziv k oddaji nove ponudbe ali poziv za dodatna pogajanja o ceni. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo v roku 8 dni po prejemu obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je od nakupa odstopil. Rok za plačilo kupnine je 8 dni od sklenitve pogodbe. Kupnina se plača na račun prodajalca, ki je določen v prodajni pogodbi. Položena varščina se všteje v kupnino. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. 6. Drugi pogoji in pogodbene obveznosti Izbrani ponudnik mora prevzeti premičnino v roku 5 dni po plačilu celotne kupnine, in sicer na način in pod pogoji, ki so določeni v prodajni pogodbi. V primeru, da izbrani ponudnik ne prevzame premičnine v roku iz prejšnjega odstavka, ima prodajalec pravico zaračunati izbranemu ponudniku pogodbeno kazen v višini 100,00 EUR, za vsak dan zamude. 7. Ustavitev postopka: prodajalec si pridrži pravico, da brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pogodbe prekine oziroma ustavi postopek prodaje. Ob morebitni ustavitvi postopka se vplačane varščine vrnejo ponudnikom v neobrestovanem znesku.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti