Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010

Kazalo

Št. 478-1/2010-5 Ob-1473/10 , Stran 294
I. Naziv in sedež organizacije javnega zbiranja ponudb: Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica, tel. 02/845-09-00, faks 02/845-09-09, matična številka 1357506000, ID za DDV: SI70271046 (v nadaljevanju: prodajalec) II. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena Zemljišče parc. št. 2281/5, v površini 121 m2, 2281/4, k.o. Oplotnica, v površini 443 m2, parc. št. 2281/2, k.o. Oplotnica, v površini 259 m2, parc. št. 2282/1, k.o. Oplotnica, v površini 1511 m2, parc. št. 2282/2, k.o. Oplotnica, v površini 374 m2, vse pripisane k ZKV 1753, zemljišče parc. št. *322, k.o. Oplotnica, v površini 320 m2, pripisana k ZKV 802. Glede na prostorske izvedbene akte so nepremičnine opredeljene kot nezazidano stavbno zemljišče v poselitvenem območju naselja Oplotnica. Zemljišča so delno komunalno urejena, v bližini so posamezna komunalna omrežja. Na zemljišču je staro gospodarsko poslopje in je zato fundus zazidano stavbno zemljišče, ki leži na parc. št.*322, v k.o. Oplotnica. Objekt je dotrajan in je potreben temeljite obnove ali pa porušitve. Zaradi takšnega stanja ga v oceni ni obravnavanega. Nepremičnine se prodajajo v paketu. Skupna izhodiščna cena za navedene nepremičnine znaša 79.467,71 EUR. III. Vrsta pravnega posla Prodaja nepremičnin – prodajna pogodba. IV. Pogoji prodaje: a) Nepremičnine se prodajajo po sistemu »videno – kupljeno«, poznejših reklamacij v primeru napak ne bomo upoštevali. b) Ponudba je zavezujoča in dokončna. c) Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za pridobivanje nepremičnin na območju RS po veljavnih predpisih. d) Ponudnik mora pred iztekom roka za zbiranje ponudb plačati varščino, s katero jamči za resnost ponudbe in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in predložiti originalno potrdilo o vplačani varščini v višini 10% ponujene cene, s priloženo celotno številko svojega računa (št. računa in naziv banke) za primer vračila varščine. Varščina se nakaže na račun Občine Oplotnica, številka 01371-0100009759, sklic na: 00 722100, z navedbo »Varščina za nakup nepremičnin«. Ponudniku, ki ne bo izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez obresti vrnjena v roku 10 dni po končni izbiri. Varščina bo najugodnejšemu ponudniku všteta v kupnino. e) Izhodiščna cena ne vsebuje DDV ter ostalih stroškov. f) Kupec nepremičnine, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, mora plačati vse stroške sestave pogodbe, DDV in stroške zemljiškoknjižnega prenosa. Zemljiškoknjižni prenos se opravi po plačilu kupnine. V. Vsebina ponudbe: – podatki o ponudniku (ime, priimek oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine). Ponudbi mora biti priloženo: – potrdilo o vplačilu varščine, – fotokopijo osebne izkaznice za fizične osebe, – izpisek iz sodnega registra za pravne osebe oziroma za samostojne podjetnike priglasitev pri pristojnem davčnem uradu, – pisno izjavo o strinjanju s pogoji javnega razpisa. VI. Rok sklenitve pogodbe: z najugodnejšim ponudnikom se sklene prodajna pogodba v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru lahko prodajalec k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče skleniti. VII. Način in rok plačila kupnine: pozvani ponudnik je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni, po podpisu pogodbe na TRR prodajalca, oziroma od izstavitve računa. Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da kupnina ni plačana v predvidenem roku, se pogodba šteje za razdrto in se plačana varščina obdrži. VIII. Prehod lastništva: po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last s pravico vpisa lastninske pravice na kupljenih nepremičninah v pristojni zemljiški knjigi. IX. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo: 45 dni. X. Kriterij za izbor Edini kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine s strani ponudnika. V primeru prejema več ponudb z navedbo iste cene, se bodo s ponudniki izvedla dodatna pogajanja. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno. Obveznost prodajalca, da sklene s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. Občina Oplotnica lahko ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla. XI. Rok za oddajo ponudb Rok za oddajo ponudb je do vključno 1. 3. 2010, do 11. ure. Ponudbe se oddajo do zgoraj navedenega roka in ure v sprejemni pisarni Občine Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica, ali pošljejo na naslov: Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica, s pripisom Javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnine »Ne odpiraj«. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala. XII. Kontakt: podrobnejši podatki in informacije glede predmeta ponudbe so dostopni na Občini Oplotnica, pri Bojani Vučina, tel. 02/845-09-05, vsak delovni dan, od 8. do 10. ure. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti