Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010

Kazalo

Št. 0320-0009/2009-03 Ob-1414/10 , Stran 292
1. Navedba prodajalca: Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina. 2. Predmet prodaje in izhodiščna vrednost: 2.1. Zemljišče parc. št. 301/3, v izmeri 856 m2, k.o. Negonje, predstavlja gradbeno parcelo. Zemljišče se prodaja posamezno in njegova izhodiščna (najnižja) vrednost je 59.920,00 €. V izhodiščni ceni ni zajet 20% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec. 2.2. Zemljišče parc. št. 301/4, v izmeri 1097 m2, k.o. Negonje, predstavlja gradbeno parcelo. Zemljišče se prodaja posamezno in njegova izhodiščna (najnižja) vrednost je 76.790,00 €. V izhodiščni ceni ni zajet 20% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec. 2.3. Zemljišče parc. št. 301/5, v izmeri 1157 m2, k.o. Negonje, predstavlja gradbeno parcelo. Zemljišče se prodaja posamezno in njegova izhodiščna (najnižja) vrednost je 80.990,00 €. V izhodiščni ceni ni zajet 20% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec. 3. Lokacija in namembnost prodajanih zemljišč: 3.1. Zemljišča pod zaporedno številko 2.1., 2.2. in 2.3 so predvidena za gradnjo obrtno-proizvodnih dejavnosti in se nahajajo na območju, ki ga ureja Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja P1 v Rogaški Slatini. (Uradni list RS, št. 102/07). 4. Vrsta pravnega posla: – prodaja zemljišč kot celote pod zaporedno številko 2.1. – prodaja zemljišč kot celote pod zaporedno številko 2.2. – prodaja zemljišč kot celote pod zaporedno številko 2.3. Kupoprodajne pogodbe bodo sklenjene pod razveznim pogojem, da kolikor kupec v roku 1 leta ne pridobi gradbenega dovoljenja, se pogodba razdre. 5. Varščina: 5.1. Ponudniki, ki želijo sodelovati na razpisu, morajo plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% izhodiščne vrednosti nepremičnin, in sicer: – Ponudbi za nakup zemljišča navedenega pod zaporedno številko 2.1. je treba priložiti potrdilo o plačilu varščine, ki znaša 5992 €. – Ponudbi za nakup zemljišča navedenega pod zaporedno številko 2.2. je treba priložiti potrdilo o plačilu varščine, ki znaša 7679 €. – Ponudbi za nakup zemljišča navedenega pod zaporedno številko 2.3. je treba priložiti potrdilo o plačilu varščine, ki znaša 8099 €. 5.2. Varščina se nakaže na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Rogaška Slatina (št. računa pri Banki Slovenije 01306-0100004020), s pripisom št. 123, in sicer do dneva izteka roka za zbiranje ponudb. Plačilo varščine je pogoj za sodelovanje pri nakupu predmetnih nepremičnin. 5.3. V primeru, da ponudniki vplačajo varščino in ne posredujejo ponudbe, Občina Rogaška Slatina varščino obdrži. Prav tako Občina Rogaška Slatina obdrži varščino v primeru, da ponudnik po plačilu varščine ponudbo za nakup nepremičnine umakne. 5.4. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se mu varščina brez obresti vrne v roku 15 dni od prejema obvestila o izboru. Uspelemu ponudniku (kupcu) se varščina vračuna v kupnino. 6. Prodajni pogoji in merila: 6.1. Nepremičnine se bodo prodajale za najmanj izhodiščno ceno. 6.2. Nakup bo potekal po načelu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano. 6.2. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno. V primeru da dva ali več ponudnikov za nakup posamezne gradbene parcele oziroma zemljišč, ki predstavljajo celoto, ponudijo isto ceno, lahko komisija pozove najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali se z njimi opravi dodatna pogajanja ali opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki. 7. Pogoji sodelovanja: 7.1. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije, in ki v roku podajo pravilne ponudbe. 7.2. Ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati naslednje: – podatke o ponudniku: naziv kupca, njegov točen naslov in ostale podatke (EMŠO in davčno številko za fizične osebe; matično in davčno oziroma identifikacijsko št. za DDV za pravne osebe); – fotokopijo potrdila o državljanstvu za fizične osebe; – izpisek iz sodnega registra, ki izkazuje dejansko stanje za pravne osebe oziroma priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike. Izpisek iz sodnega registra oziroma priglasitveni list ne sme biti starejši od 30 dni; – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih za pravne osebe; – navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe; – višino ponujene cene (brez DDV), ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene; – dokazilo o vplačilu varščine; – pisno izjavo ponudnika, da sprejema vse razpisne pogoje; – številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo vplačane varščine. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine. 8. Drugi pogoji: – Ponudnik lahko ponudbo za nakup nepremičnin umakne ali dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je določen v razpisu. V primeru umika ponudbe, se varščina ne vrne. – Izbrani ponudnik plača davek na dodano vrednost, stroške overitve podpisa pri notarju in morebitne druge stroške v zvezi z pogodbo. – Kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati v roku 30 dni od sklenitve pogodbe. Plačilo celotne kupnine v prej določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se pogodba razdre, varščina pa zadrži. – V kupnini je že zajet komunalni prispevek, saj gre za prodajo komunalno opremljenih zemljišč. – Ponudba ponudnika mora biti veljavna najmanj 90 dni od oddaje ponudbe. – Prodajalec si na predmetnih nepremičninah izgovarja neodplačno služnostno pravico za potrebe gradnje in vzdrževanja objektov in omrežij javne komunalne infrastrukture, kolikor le-ta obstaja. Omejitve se vpišejo v zemljiško knjigo. 9. Obvestilo o izbiri ponudnika: – Najugodnejši ponudnik bo izbran predvidoma v roku 10 dni po izteku roka za zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 15 dneh po sprejemu odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika. – Občina Rogaška Slatina lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge, pri čemer se ponudnikom vrne plačana varščina. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. 10. Sklenitev pogodbe: – Izbrani ponudnik mora s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dneh od prejema obvestila o izboru. V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku iz razlogov na strani ponudnika, bo Občina Rogaška Slatina zadržala plačano varščino in sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnin. – Uspeli ponudnik oziroma kupec plača poleg kupnine tudi davčne dajatve (20% DDV) in stroške notarskih overitev. Zemljiškoknjižni prenos vrši prodajalec. Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremičnini po plačilu celotne kupnine. 11. Rok, naslov in obrazci za predložitev ponudbe: 11.1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v k.o. Negonje« naj ponudniki oddajo v sprejemni pisarni Občine Rogaška Slatina ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja. 11.2. Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu občine (pritličje stavbe, soba št. 10), ali na spletni strani www.rogaska-slatina.si. 11.3. Rok za zbiranje ponudb je vključno do 25. 2. 2010, do 10. ure. 11.4. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb, bodo zapečatene vrnjene ponudniku. 12. Javno odpiranje ponudb: 12.1. Javno odpiranje ponudb bo opravila s sklepom imenovana komisija, dne 25. 2. 2010, ob 11. uri, v mali sejni sobi Občine Rogaška Slatina. 12.2. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika. 13. Informacije: podrobnejše informacije v zvezi z razpisom ter dogovorom za morebitni ogled lahko ponudniki dobijo na tel. 03/818-17-15, pri javni uslužbenki Petri Gašparić.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti