Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010

Kazalo

Št. 0026/2010 Ob-1517/10 , Stran 291
1. Predmet javnega poziva Predmet javnega poziva je vpis in podaljšanje vpisa v evidenco subjektov inovativnega okolja (v nadaljevanju: evidenca), ki jo vodi Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (v nadaljevanju: JAPTI) v skladu s Pravilnikom o vodenju evidence subjektov inovativnega okolja (v nadaljevanju: Pravilnik). Subjekti inovativnega okolja (v nadaljevanju: subjekti) so univerzitetni inkubatorji, podjetniški inkubatorji in tehnološki parki in so natančneje določeni v 3. členu Pravilnika. Evidenca je sestavljena iz evidence A in B in pomeni evidenco vseh subjektov, ki so ustanovljeni v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo in izpolnjujejo pogoje v sladu s Pravilnikom. 2. Namen in način vpisa v evidenco Posamezne aktivnosti v okviru nalog in programov inovativnega okolja izvajajo pravne osebe javnega in zasebnega prava, vpisane v evidenco. Te aktivnosti se financirajo preko javnega razpisa. Vpis in podaljšanje vpisa v evidenco se opravi enkrat letno na podlagi javnega poziva. O vpisu oziroma podaljšanju vpisa v evidenco so predlagatelji obveščeni s sklepom v roku 60 dni od datuma za predložitev vlog. 3. Podatki o subjektu v evidenci V evidenci se vodijo naslednji podatki o subjektu: – vrsta subjekta, – firma in sedež družbe, ki je subjekt, – datum vpisa v sodni register, – datum vpisa v evidenco, – datum izbrisa iz evidence, – odgovorna oseba subjekta, – kontaktni podatki. Evidenca je dostopna na naslovu: http://www.podjetniski-portal.si/ustanavljam-podjetje/inovativno-okolje/Evidenca-subjektov-inovativnega-okolja. 4. Pogoji za vpis in podaljšanje vpisa Pogoji za vpis v evidenco so navedeni v Pravilniku, in sicer: – pogoje za vpis v evidenco B določa 6. člen Pravilnika, – pogoje za vpis v evidenco A določa 5. člen Pravilnika ter v skladu s tem členom tudi 6., 7. 8. in 9. člen Pravilnika. Pogoji za vpis so razvidni tudi iz Prilog 3 do 6, ki so sestavni del tega javnega poziva. Enaki pogoji veljajo tudi za podaljšanje vpisa v evidenco. Vlogo za podaljšanje vpisa v evidenco A ali B je potrebno predložiti enkrat na dve leti. V primeru, da subjekt, ki je vpisan v evidenco A, po dveh letih ne poda vloge za podaljšanje vpisa, se subjekt v naslednjem koledarskem letu izbriše iz evidence A in avtomatsko prenese v evidenco B. JAPTI o vpisu v evidenco B z dopisom obvesti subjekt. V primeru, da se subjekt nahaja v evidenci B, se po preteku dveh let brez predložene vloge za podaljšanje vpisa v evidenco, izbriše iz evidence. JAPTI s sklepom obvesti subjekt o izbrisu iz evidence. Zoper sklep o izbrisu lahko izbrisani subjekt poda pritožbo na ministrstvo. 5. Obvezne sestavine vloge: popolna vloga je tista, ki vsebuje vse obvezne sestavine, ki so navedene v tej točki javnega poziva. Prijavni obrazec in priloge morajo biti izpolnjeni s pomočjo računalnika. Predlagatelji morajo poslati en izvod vseh obveznih sestavin vloge na sedež JAPTI. 5.1. Obvezne sestavine vloge za vpis v evidenco Obvezne sestavine vloge za vpis v evidenco so: a) Prijavni obrazec za vpis/podaljšanje vpisa v evidenco (Priloga 1 tega javnega poziva), b) Izjava o sprejemanju pogojev javnega poziva (Priloga 2 tega javnega poziva) in c) Dokazila, ki so navedena v nadaljevanju: – za vpis v evidenco B mora predlagatelj predložiti dokazila, navedena v prilogi 3. – za vpis v evidenco A mora predlagatelj poleg dokazil, navedenih v prilogi 3, predložiti tudi dokazila, navedena v prilogi 4, 5 ali 6 glede na vrsto subjekta, ki ga navede v prijavnem obrazcu. 5.2. Obvezne sestavine vloge za podaljšanje vpisa v evidenco Obvezne sestavine vloge za podaljšanje vpisa v evidenco B so: a) Prijavni obrazec za vpis/podaljšanje vpisa v evidenco (Priloga 1 tega javnega poziva), b) Izjava o sprejemanju pogojev javnega poziva (Priloga 2 tega javnega poziva), c) Obrazec za podaljšanje vpisa v evidenco B (Priloga 3a tega javnega poziva), d) Dokazila, navedena v prilogi 3a tega javnega povabila. Obvezne sestavine vloge za podaljšanje vpisa v evidenco A so: a) prijavni obrazec za vpis v evidenco (Priloga 1 tega javnega poziva), b) izjava o sprejemanju pogojev javnega poziva (Priloga 2 tega javnega poziva) in c) obrazec za podaljšanje vpisa v evidenco A (Priloga 4a, 5a ali 6a glede na vrsto subjekta, označenega v prijavnem obrazcu), d) dokazila, ki so navedena v prilogah 4a, 5a ali 6a glede na vrsto subjekta, ki ga predlagatelj navede v prijavnem obrazcu). Vse zgoraj navedene priloge so sestavni del tega javnega poziva. 6. Roki za oddajo vlog Javni poziv je odprt od 12. 2. 2010 do 30. 11. 2010. V tem obdobju bo JAPTI sprejemal vloge za vpis v evidenco. Vloge za vpis novih subjektov v evidenco morajo biti oddane po pošti najkasneje do 30. 11. 2010 (velja poštni žig do vključno 30. 11. 2010) ali osebno v glavni pisarni Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, do vključno 30. 11. 2010, do 12. ure. Vloge za podaljšanje vpisa v evidenco A morajo na naslov JAPTI prispeti najkasneje do 25. 2. 2010, do 12. ure. Vloge za podaljšanje vpisa v evidenco B morajo biti oddane najkasneje do 26. 4. 2010 (velja poštni žig do vključno 26. 4. 2010) ali osebno v glavni pisarni Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, do vključno 26. 4. 2010, do 12. ure. Vloge, ki bodo na naslov JAPTI prispele po navedenih rokih, bodo kot nepravočasne zaprte vrnjene predlagatelju. Predlagatelji oddajo vloge v zaprti ovojnici, z jasno oznako in napisom »Evidenca inovativnega okolja«, na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana. Na zadnji strani ovojnice obvezno navedite naziv in naslov pošiljatelja! 7. Obravnava vlog JAPTI bo vloge za vpis in podaljšanje vpisa v evidenco obravnaval enkrat mesečno. Prvo odpiranje vlog bo 26. 2. 2010, ob 9. uri. JAPTI bo predlagatelje o vpisu v evidenco obvestil s sklepom najkasneje v roku 60 dni od datuma prejema vloge. JAPTI vpiše subjekt v evidenco najkasneje v dveh delovnih dneh od izdaje sklepa. 7.1. Dopolnitve vlog JAPTI bo obravnaval samo popolne vloge, kot je opredeljeno v 5. poglavju tega javnega poziva. V primeru nepopolne vloge bo predlagatelj pozvan k dopolnitvi vloge. Predlagatelj se je na poziv k dopolnitvi dolžan odzvati v roku 8 dni od prejema, v nasprotnem primeru bo JAPTI vlogo zavrgel. 8. Dodatne informacije Ta javni poziv s prijavnimi obrazci in ostalimi prilogami je dosegljiv v fizični obliki na sedežu Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan, med 9. in 14. uro, ter na spletni strani www.japti.si. Vse dodatne informacije so na voljo preko elektronskega naslova: irena.meterc@japti.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti