Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010

Kazalo

Ob-1512/10 , Stran 289
Na podlagi 56. in 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – UPB2 in 33/07) župan Občine Tolmin objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta na položaju: direktor občinske uprave Občine Tolmin. Delovno mesto direktor občinske uprave je uradniško delovno mesto na položaju, ki se opravlja v nazivu sekretar. Kandidati, ki se bodo prijavili na razpisano prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, določenih v Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07) ter pogojev, določenih v 88. členu Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3 in 65/08), izpolnjevati še naslednje pogoje: – univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem, – najmanj 7 let delovnih izkušenj, – znanje uradnega jezika, – državljanstvo Republike Slovenije, – strokovni izpit iz upravnega postopka, – usposabljanje za imenovanje v naziv, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Zaželena so naslednja znanja in izkušnje: – znanja s področja vodenja v upravi, – sposobnost vodenja in odločanja na najvišjih nivojih, – sposobnost nastopanja v javnosti, – aktivno znanje svetovnega jezika, – komunikacijske sposobnosti. V skladu s 13. točko 6. člena Zakona o javnih uslužbencih se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Naloge in opravila delovnega mesta: – vodenje občinske uprave, organiziranje, usmerjanje in nadzorovanje dela v občinski upravi, – vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte, – samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, – vodenje in odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih na prvi stopnji, – samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, – razvoj občinske uprave, – opravljanje drugih najzahtevnejših nalog občinske uprave po odredbi župana. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv in izpit iz upravnega postopka. V primeru, da izbrani kandidat nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka in obveznega strokovnega usposabljanja, ga predstojnik v skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih lahko imenuje v naziv pod pogojem, da navedeni pogoj izpolni v roku enega leta, od dneva sklenitve delovnega razmerja. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer strokovne izobrazbe ter leto in ustanova, pri kateri je izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo o opravljenem državnem izpitu iz upravnega postopka in obveznem strokovnem usposabljanju – z navedbo kdaj in v kateri ustanovi sta bila opravljena, 4. izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije, 5. izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, 6. izjavo, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 7. izjavo, da za namene tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Tolmin pridobitev podatkov iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat s tem ne soglaša, mora te podatke oziroma ustrezna dokazila predložiti sam. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis in navedbo o tem, katera znanja in veščine je kandidat, poleg formalne izobrazbe, še pridobil. Namesto zgoraj navedenih pisnih izjav lahko kandidat predloži tudi fotokopije dokazil, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogojev. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas petih let s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Občine Tolmin, Ulica padlih borcev 2, Tolmin. Formalno nepopolne in nepravočasne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat naj vlogo vloži v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici, z označbo: »Za javni natečaj za delovno mesto direktorja občinske uprave« na naslov: Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, Tolmin, in sicer v roku 15 dni po objavi v Uradnem listu RS, in na spletni strani Občine Tolmin: http://www.tolmin.si/. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 8 dni po opravljeni izbiri. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je možno pridobiti pri Vereni Tuta, na tel. 05/381-95-13. V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti