Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010

Kazalo

Ob-1540/10 , Stran 287
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, ki jo zastopa župan Boris Popovič. 2. Opis predmeta prodaje: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 3. Vrsta pravnega posla: motorna vozila in čoln s prikolico se prodajajo kot zaključena celota. 4. Izhodiščno nadomestilo: izhodiščno nadomestilo je razvidno iz 2. točke te javne dražbe, najnižji znesek višanja je 100,00 € brez DDV. V ceno motornih vozil je vključen 20% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec. 5. Pogoji prodaje Motorna vozila in čoln s prikolico se prodajajo po načelu videno–kupljeno. Motorna vozila navedena na seznamu v 1. člen u od točke 1 do točke 24 so v skladu z določili Odloka o ravnanju z opuščenimi vozili in drugimi opuščenimi predmeti (Uradne objave, št. 39/98, 06/02) in na podlagi sklepa Občinskega inšpektorata z dne 23. 4. 2009, št. 0611-41/2009 prešle v last Mestne občine Koper. Na podlagi 2. in 3. točke sklepa je bil sklep dne 28. 4. 2009 objavljen na oglasni deski občinske uprave. Lastniki v 15 dneh po prejemu obvestila oziroma po objavi javnega naznanila navedenih zapuščenih motornih vozil in čolna s prikolico niso prevzeli. Motorna vozila navedena na seznamu v 1. členu od točke 25 do točke 43 so v skladu z določili Odloka o ravnanju z opuščenimi vozili in drugimi opuščenimi predmeti (Uradne objave, št. 39/98, 06/02) in na podlagi sklepa Občinskega inšpektorata z dne 15. 9. 2009, št. 0611-41/2009 prešle v last Mestne občine Koper. Na podlagi 2. in 3. točke sklepa je bil sklep dne 17. 9. 2009 objavljen na oglasni deski občinske uprave. Lastniki v 15 dneh po prejemu obvestila oziroma po objavi javnega naznanila navedenih zapuščenih motornih vozil in čolna s prikolico niso prevzeli. Motorna vozila navedena na seznamu v 1. členu pod točko 44 in 45 so v lasti Mestne občine Koper, kar je razvidno iz kartice osnovnega sredstva, inventarna številka 0170015 in 0170027. Motorna vozila in čoln s prikolico bodo prodani dražitelju, za katerega bo komisija ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno. Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku dražbe. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Koper pravico zadržati vplačano varščino. Prevzem motornih vozil in čolna s prikolico se opravi po plačilu celotne kupnine. 6. Plačilo celotne kupnine: kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 8 dneh od sklenitve pogodbe oziroma v 8 dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto. 7. Kraj in čas javne dražbe: Javna dražba se bo vršila dne 3. 3. 2010, v prostorih sejne sobe, v pritličju Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, z začetkom ob 11. uri. Kandidati se bodo morali 30 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili navedenimi pod zap. št. 8 te objave. Če udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oziroma ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev ne more sodelovati na javni dražbi. 8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu s pravnim redom RS lahko izvaja dejavnost v smislu razgradnje zapuščenih ali dotrajanih vozil, predmetov ali temu sorodno dejavnost ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu; – predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba; – predloži izvirnik veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko, če se prijavi fizična oseba oziroma predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik; – predloži pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis overjen pri notarju, v primeru če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec. Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa kopijo listine, ki je overjena pri notarju. 9. Varščina: udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino v višini 10% od izklicne cene motornih vozil na podračun proračuna Mestne občine Koper, pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP) – Urad Koper, številka: 01250-0100005794, obvezni sklic na številko 00 478-301-2009. Rok za plačilo varščine je dne 2. 3. 2010. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v petnajstih dneh po opravljeni javni dražbi, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu kupnine. V primeru, da uspeli dražitelj ne bi sklenil pogodbe ali plačal kupnine, organizator javne dražbe obdrži varščino. 10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe Javna dražba bo ustna. Motorna vozila in čoln s prikolico bodo prodani po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno za celoto. Dražbo vodi član Komisije, imenovane s sklepom št. 023-4/2010 z dne 29. 1. 2010 ter je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo. Takrat komisija ugotovi komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe. Če izklicna cena ni bila dosežena je javna dražba neuspešna. Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne spore reši komisija. Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge. 11. Stroški vezani na pogodbo: stroške sklenitve pogodbe in davek na dodano vrednost, plača kupec. 12. Zakonska podlaga: za izvedbo javne dražbe se uporabljajo določbe 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07). 13. Dodatna pojasnila: vsa pojasnila v zvezi z razpisom javne dražbe lahko interesenti dobijo na Občinskem inšpektoratu Mestne občine Koper, tel. 05/61-00-340 (Bogdan Križmančič), v času uradnih ur.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti