Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010

Kazalo

Ob-1420/10 , Stran 286
I. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje - Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje. II. Predmet razpisa Predmet razpisa predstavlja dodeljevanje državnih pomoči v obliki premij, kot finančne stimulacije za vzpodbujanje samozaposlovanja in zaposlovanja presežnih delavcev naročnika pri delodajalcih. S posameznim izbranim prijaviteljem bo družba RTH d.o.o. sklenila pogodbo o prezaposlitvi oziroma samozaposlitvi, v kateri se določijo: višina premije (22.951 EUR na delavca), obveznosti prejemnika sredstev (sklenitev pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, ohranitev zaposlenosti prezaposlenega delavca vsaj dve leti oziroma ohraniti status samostojnega podjetnika še najmanj dve leti po izvedeni samozaposlitvi), roki za predložitev dokazil o izpolnjevanju obveznosti, instrumenti zavarovanja, s katerimi prejemnik sredstev jamči izpolnitev obveznosti (zahtevana nepreklicna garancija prvovrstne banke unovčljiva na prvi poziv), rok in pogoji za izplačilo premije). III. Osnovni pogoji in merila Na razpis se lahko prijavijo: 1. gospodarske družbe (samostojni podjetniki, zadruge, zavodi - za tisti del dejavnosti, ki ni financiran iz proračuna), ki imajo potrebo po delavcih, katerih kvalifikacijska struktura ustreza razpoložljivim presežnim delavcem RTH, če izpolnjujejo naslednje pogoje: a) so registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah, kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik, b) so kapitalsko ustrezni po Zakonu o finančnem poslovanju podjetij, c) nad njimi ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, d) dve leti pred prijavo na razpis niso odpustili nobenega zaposlenega kot trajno presežnega delavca, e) za isti namen niso prejeli sredstev iz drugih javnih virov, f) imajo do naročnika poravnane vse zapadle obveznosti; 2. delavci družbe RTH d.o.o. Trbovlje, ki se želijo samozaposliti kot samostojni podjetniki ali drugače, ob pogoju, da imajo dejavnost, s katero se nameravajo ukvarjati, priglašeno oziroma registrirano. Prijavitelj mora v vlogi predložiti dokumente, navedene v razpisni dokumentaciji. IV. Orientacijska vrednost sredstev V planskem letu 2010 okvirna sredstva za namen prezaposlitev in samozaposlitev znašajo skupaj 229.510 EUR. Dejanska poraba sredstev je odvisna od prezaposlitvenih oziroma samozaposlitvenih možnosti, potrjenega letnega poslovnega načrta ter mesečnih planov RTH. V. Določitev obdobja, v katerem morajo biti sredstva porabljena: sredstva morajo biti porabljena v letu 2010. VI. Način oddaje vloge Prijavitelji lahko vlogo v skladu s prejetimi navodili iz razpisne dokumentacije pošljejo priporočeno na naslov RTH, Rudnik Trbovlje - Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, ali osebno oddajo v tajništvu družbe RTH d.o.o., Trbovlje, Trg revolucije 12, v zaprti ovojnici z navedbo »Ne odpiraj – Razpis – Dodelitev premij« in s polnim naslovom pošiljatelja na hrbtni strani. Vloge, ki ne bodo pravilno označene, bodo vrnjene pošiljatelju. VII. Rok za oddajo vloge in datum odpiranja vlog Potencialne prijavitelje naročnik poziva, da oddajo svojo vlogo do 5. 3. 2010, do 12. ure. Prvo odpiranje vlog bo izvedeno isti dan, ob 13. uri. Odpiranje vlog ni javno. Vloge, ki bodo prispele na naročnikov naslov po prvem odpiranju, bo strokovna komisija obravnavala enkrat mesečno vse do porabe razpisanih sredstev. VIII. Obveščanje o izboru: izbrani prijavitelji bodo po opravljenih formalnostih na svoj naslov prejeli sklep o dodelitvi premije in poziv k podpisu pogodbe o prezaposlitvi oziroma samozaposlitvi. IX. Razpisna dokumentacija: v času trajanja razpisa, to je do porabe sredstev, bo razpisna dokumentacija dostopna na internetu (www.rth.si) in na sedežu družbe RTH, Trg revolucije 12, Trbovlje, pri Ireni Cestnik (tel. 03/56-26-144, int. 474, e-mail: irena.cestnik@rth.si), kjer bodo na razpolago tudi vsa dodatna pojasnila in informacije.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti