Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010

Kazalo

Št. 430-00002/2010-1 Ob-1524/10 , Stran 280
1. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnih programov na področju turizma društvom v Občini Moravske Toplice in zvezam turističnih društev za leto 2010, z naslednjimi vsebinami: – spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma, – akcije na področju ohranjanja kulturne dediščine in druge dediščine kraja, – akcije na področju urejanju okolja, – organiziranje in sodelovanje na s turizmom povezanih prireditvah, – izvajanje promocijskih in drugih aktivnosti društva. 2. Pogoji za sodelovanje oziroma prijavo na javni razpis: za sofinanciranje programov morajo društva izpolnjevati naslednje pogoje: – da so registrirana po Zakonu o društvih, – da imajo sedež v Občini Moravske Toplice in da delujejo na območju Občine Moravske Toplice, – da imajo urejeno evidenco o članstvu in uvedeno članarino, – da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma. Po tem javnem razpisu se zagotavljajo tudi sredstva za delovanje zveze turističnih društev, ki povezuje in usklajuje programe dela turističnih društev z območja Občine Moravske Toplice ter izvaja projekte s področja turizma Občine Moravske Toplice, v okviru skupne promocije širšega turističnega območja ali pokrajine, s sedežem zveze izven območja Občine Moravske Toplice, če na območju Občine Moravske Toplice za to področje ni registrirane zveze. 3. Višina razpoložljivih sredstev razpisa: – 8.000,00 EUR. 4. Merila in kriteriji za sofinanciranje programov na področju turizma: programi se ocenijo v skladu z merili in kriteriji, ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov. Vrednost točke se izračuna na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih programov. Pri izboru za sofinanciranje programov na področju turizma društvom in zvezi, komisija upošteva naslednja merila in kriterije: 1. spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 2. akcije na področju ohranjanja kulturne dediščine in druge dediščine kraja oziroma območja: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 3. akcije na področju urejanja okolja: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 4. organiziranje in sodelovanje na s turizmom povezanih prireditvah: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 5. izvajanje promocijskih in drugih aktivnosti društva oziroma zveze: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 5. Vsebina vloge: Prijave morajo biti podane na prijavnih obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki jo dobite ves čas razpisa v času uradnih ur, v vložišču Občine Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice, in na spletni strani www.moravske-toplice.si. 6. Rok in način prijave: pisne prijave na originalnih obrazcih morate poslati najkasneje do 29. aprila 2010, na naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice, v zaprtih ovojnicah, s svojim naslovom in s pripisom »Javni razpis Turizem 2010 – Ne odpiraj«. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti, s priporočeno pošiljko ali 29. 4. 2010 oddana do 12. ure, v vložišču Občine Moravske Toplice. 7. Obravnava vlog: pravočasno prispele in popolne prijave bodo vrednotene na podlagi meril in kriterijev za vrednotenje programov na področju turizma društvom in zvezi društev, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Moravske Toplice. Prijavitelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni po končanem razpisu. Z izvajalci programov na področju turizma bo župan Občine Moravske Toplice sklenil pogodbe o sofinanciranju. 8. Informacije in navodila: informacije in navodila za sodelovanje pri razpisu dobijo prijavitelji na Občini Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice. Kontaktna oseba: Majda Lipič Prosič, tel. 02/538-15-12, vsak delovni dan, od 8. do 13. ure.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti