Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010

Kazalo

Št. 35280-5/2009-11 Ob-1499/10 , Stran 280
1. V najem se oddajajo naslednji poslovni prostori: – 2 poslovna prostora v prvem nadstropju stavbe, z naslovom Ulica 1. junija 4, Trbovlje, v izmeri 15,02 m2 in 18,47 m2, ki sta primerna za pisarno. 2. Poslovni prostori se dajejo v najem za določen čas petih let, z možnostjo podaljšanja. 3. Najemnine bodo določene sporazumno, vendar ne nižje od vrednosti primernih najemnin, ki so določene na podlagi poročila pooblaščenega cenilca. Neto vrednosti primernih najemnin so naslednje: – prostor v prvem nadstropju stavbe, z naslovom Ulica 1. junija 4, Trbovlje, v izmeri 15,02 m2: 80,96 EUR/mesec, – prostor v prvem nadstropju stavbe, z naslovom Ulica 1. junija 4, Trbovlje, v izmeri 18,47 m2: 99,55 EUR/mesec. 4. Ponudbe interesentov morajo biti poslane priporočeno po pošti, na naslov Občina Trbovlje, Mestni trg 4, z oznako »Javni razpis za oddajo poslovnega prostora«, najkasneje do 22. 2. 2010. 5. Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe in samostojni podjetniki ter fizične osebe, ki imajo poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Trbovlje. Pravne osebe morajo predložiti izpisek iz sodnega registra ali iz drugega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, samostojni podjetniki priglasitveni list, fizične osebe pa osebni dokument. Ponudniki morajo v ponudbi navesti svoje točne osebne podatke, in sicer: svoj naziv, ime, priimek, naslov, davčno številko, matično številko, predmet najema, ponujeno neto višino najemnine. Ponudbi morajo priložiti potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (pravne osebe in s.p.), potrdilo o plačani varščini, pisno izjavo, da sprejemajo vse razpisne pogoje, določene v tem javnem razpisu. Ponudba mora biti podpisana in mora vsebovati opis in program dejavnosti v razpisanem prostoru. 6. Interesenti za najem poslovnega prostora morajo kot jamstvo za resnost ponudbe nakazati lastniku tri mesečne najemnine, v višini, ponujeni v njihovi ponudbi. Potrdilo o vplačanem jamstvu je potrebno priložiti k ponudbi. Jamstvo za resnost ponudbe interesenti nakažejo na račun št. 01329-0100018122, proračun Občine Trbovlje, s pripisom »Jamstvo za resnost ponudbe – Ulica 1. junija 4«. 7. Izbrani ponudnik bo moral po uspešno zaključenem razpisu v roku 15 dni po prejemu najemne pogodbe skleniti to pogodbo. V primeru, da pogodbe ne želi skleniti v navedenem roku, lahko lastnik zadrži vplačano jamstvo za resnost ponudbe. 8. Lastnik si pridržuje pravico, da ne glede na prejete ponudbe, najemne pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom, župan pa lahko kadarkoli do sklenitve pogodbe že začeti postopek ustavi. 9. Kot najugodnejši bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil plačilo najvišje najemnine. 10. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo odločal župan. Odpiranje ponudb bo opravila posebna komisija. Komisija bo po zaključku postopka predlagala županu izbor najugodnejšega ponudnika. 11. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe, z višino ponujene najemnine, ki bo enaka ali višja od vrednosti primerne najemnine. 12. Ponudniki bodo o izboru obveščeni najkasneje v petnajstih dneh od opravljene izbire. 13. V primeru, da interesent ne uspe na javnem razpisu, se mu plačano jamstvo za resnost ponudbe vrne v roku 15-ih dni od dneva izbire najemnika. Interesentu, s katerim bo sklenjena najemna pogodba, se jamstvo za resnost ponudbe prekvalificira v varščino in se poravna z zadnjimi najemninami oziroma se porabi za poplačilo morebitne škode. 14. Interesenti lahko podrobnejše informacije pridobijo po tel. 03/562-79-12. 15. Vse interesente, ki so predložili vloge za najem poslovnih prostorov in so interesenti za najem teh poslovnih prostorov pozivamo, da vloge ustrezno dopolnijo glede na zahtevane pogoje po tem razpisu.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti