Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010

Kazalo

Št. 322-1-0001/2010 Ob-1495/10 , Stran 279
I. Naročnik: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, objavlja javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Ravne na Koroškem za leto 2010. II. Višina razpoložljivih sredstev Višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje letnih programov na področju turizma, je na proračunski postavki: – 45141821 – Financiranje društev na področju turizma 3.980,00 € in – 45041837 – Turistične prireditve 12.600,00 €. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2010. III. Namen sredstev in upravičenci: – za redno dejavnost turističnih društev, – za organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena, – za izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega in širšega pomena, – za spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma, – za aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka, – za izvajanje projektov, ki povezujejo več društev in drugih turističnih organizacij. Upravičenci do sredstev so izvajalci na področju turizma, ki izvajajo dejavnosti, opredeljene v javnem razpisu. IV. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki: – imajo sedež v Občini Ravne na Koroškem; – so registrirani za izvajanje dejavnosti, ki je predmet razpisa; – imajo zagotovljene osnovne pogoje (materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske) za realizacijo načrtovanih programov; – društva morajo imeti urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa Zakon o društvih; – imajo zagotovljene osnovne pogoje (materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske) za realizacijo načrtovanih programov; – da vsako leto občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in plan aktivnosti za prihodnje leto; – da izpolnjujejo ostale pogoje iz pravilnika. V. Zahtevana dokumentacija Prosilci morajo k vlogi na razpis priložiti: – pregledno vsebinsko poročilo o delu v preteklem letu, – pregledno finančno poročilo o delu v preteklem letu, – pregledna vsebinska predstavitev programa v tekočem letu, – ostalo v skladu z razpisno dokumentacijo. Obravnavane bodo le popolne vloge, ki bodo oddane do predvidenega roka na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, s pripisom: »Vloga – ne odpiraj« ter z označbo »Javni razpis programi turizma«. Na hrbtni strani ovojnice naj bo naveden polni naslov prijavitelja. Nepopolne vloge in vloge, ki ne bodo ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo zavrnjene. VI. Merila za dodelitev sredstev Sredstva za posamezne programe se razdelijo glede na: – doseženo število točk; – višino razpoložljivih proračunskih sredstev. VII. Višina pomoči: opredeljena bo z izdanim sklepom, ki ga izda direktorica občinske uprave. VIII. Oseba pooblaščena za posredovanje informacij in razpisni dokumentaciji Pooblaščena oseba za posredovanje informacij in razpisni dokumentaciji je Darko Šuler, na Uradu za razvoj in investicije, tel. 02/82-16-018 in 040/800-435 ali po e-pošti darko.suler@ravne.si. Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do konca razpisnega roka, vsak delovni dan, med 8. in 12. uro, v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne, ali na spletni strani, www.ravne.si (pod rubriko: Javni razpisi/Javni razpisi in pozivi). IX. Rok za prijavo in način dostave Vloge sprejema Občina Ravne na Koroškem, Urad za razvoj in investicije, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, do 12. marca 2010. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem. Odpiranje vlog bo v sredo 17. 3. 2010, ob 14. uri, v sejni sobi občine. X. Rok v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa Komisija, ki jo imenuje župan, bo najkasneje v 15 dneh po zaključku razpisa pripravila predlog izbora programov, in ga posredovala Odboru za gospodarstvo v obravnavo in potrditev. Prosilci bodo o odobritvi oziroma zavrnitvi vloge pismeno obveščeni v roku 30 dni po zaključku razpisa. Z izbranimi izvajalci programov bo sklenjena pogodba o sofinanciranju.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti