Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010

Kazalo

Št. 014-0002/2010 Ob-1494/10 , Stran 279
1. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega razpisa je Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem. 2. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje programov in dejavnosti splošnega značaja, ki so v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem in se bodo sofinancirali iz občinskega proračuna. Prijavljeni programi in dejavnosti se bodo izbrali na osnovi vrednotenja prijavljenih programov, kolikor so društva in organizacije, ustanovljena v skladu z Zakonom o društvih z dejavnostjo splošnega značaja, razen društev s področij kulture, športa, socialnega in zdravstvenega varstva, kmetijstva in turizma ter drugih dejavnosti, ki jih občina sofinancira na osnovi samostojnih pravilnikov o sofinanciranju. 3. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu 3.1. Na razpisu lahko sodelujejo pravne ali fizične osebe, ki so registrirane za dejavnost, ki je predmet razpisa, pod naslednjimi pogoji: – da imajo sedež in izvajajo programe na območju Občine Ravne na Koroškem oziroma da je program njihovega dela zastavljen tako, da vključuje občane Občine Ravne na Koroškem, – da opravljajo svojo dejavnost na neprofitni osnovi, – da imajo zagotovljene minimalne materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti, – da imajo urejeno evidenco o članstvu v Občini Ravne na Koroškem. 3.2. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: Izpolnjevanje pogojev ugotavlja strokovna komisija za vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje društvenih programov in dejavnosti splošnega značaja. Komisija za odpiranje vlog bo predlagala, da se zavržejo vloge neupravičenih oseb, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev. 4. Merila za izbor: pri izboru posameznega programa bodo upoštevana merila, opredeljena v 13., 14. in 15. členu Pravilnika o sofinanciranju društvenih programov in dejavnosti splošnega značaja v Občini Ravne na Koroškem. Izračun vrednosti sofinanciranja posameznega programa bo temeljil na oceni izpolnjevanja pozivnih kriterijev in razpoložljivih finančnih sredstvih. 5. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa, znaša na proračunskih postavkah: – SM 43181720 – Sofinanciranje programov splošnega značaja – 4.128,00 € in – SM 45111922 – Sofinanciranje programov drugih društev – 3.096,00 € Skupaj – 7.224,00 €. 6. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2010. 7. Razpisni rok: razpis se prične z dnem objave v Uradnem listu RS in zaključi 12. 3. 2010. 8. Razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem, vsak delovni dan, od 8. do 12. ure. Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo tudi s spletne strani občine, http://www.ravne.si. (pod rubriko: Javni razpisi/Javni razpisi in pozivi). 10. Oddaja in dostava predlogov Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in predložena na naslov, v zaprti kuverti. Zapečatene kuverte morajo ponudniki do 12. 3. 2010 oddati na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« ter z označbo »Javni razpis – programi in dejavnosti splošnega značaja 2010«. Na hrbtni strani ovojnice naj bo naveden polni naslov prijavitelja. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem. Nepravilno opremljene kuverte bodo izločene. 11. Podrobne informacije dobite na Uradu za razvoj in investicije, Občine Ravne na Koroškem, tel. 02/821-60-18 in 040/800-435 (Darko Šuler) ali po e-pošti: darko.suler@ravne.si 12. Odpiranje vlog in obveščanje in izboru: Občina Ravne na Koroškem bo predlagatelje o izidu razpisa obvestila najkasneje v roku 30 dni po odpiranju vlog, ki bo v torek, 16. 3. 2009, ob 14. uri, na sedežu Občine Ravne na Koroškem. 13. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju programov. 14. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo prispele pravočasno, ne bomo obravnavali ter jih bo komisija s sklepom zavrgla.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti