Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010

Kazalo

Št. 331-0002/2010 Ob-1493/10 , Stran 277
I. Naziv in sedež: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem. II. Okvirna skupna višina razpisanih sredstev: okvirna višina sredstev namenjenih za sofinanciranje ohranjanja in razvoja podeželja je na proračunski postavki: SM 45111924 – Financiranje kmetijstva v občini po pravilniku 21.665 €. III. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Ravne na Koroškem v letu 2010. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2010. Zahtevek za izplačilo dodeljenih občinskih sredstev mora biti dostavljen na občino najkasneje do 31. 8. 2010. Sredstva se bodo v letu 2010 dodeljevala za naslednje ukrepe: 1. Pomoči v skladu z uredbo za skupinske izjeme 1.1 Naložba v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo – 12.065 € 1.1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo: Predmet pomoči: – sofinanciranje ureditvenih načrtov in naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo za prirejo mleka, mesa in jajc, – naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo, – nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko opremo, – prva postavitev ekstenzivnih travniških sadovnjakov ter prva postavitev oziroma prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov sadovnjakov (sofinanciranje nabave starih sort sadnega materiala). 1.1.2 Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov: Predmet pomoči: – naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali, – naložbe v izvedbo agromelioracijskih del na kmetijskih gospodarstvih. Upravičenci: Nosilci kmetijskih gospodarstev. Splošni pogoji upravičenosti: – izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija (za ukrep 1.1.2); – ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo; – pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja; – vsa dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja; – mnenje o upravičenosti ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba (za investicije nad 10.000 € – brez DDV); – naložba mora biti v skladu z veljavnimi Standardi Skupnosti; – kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora biti razvidno iz vloge; – po zaključku investicije mora kmetijsko gospodarstvo izpolnjevati standard za dobro počutje živali (za ukrep 1.1.2); – do pomoči so upravičena kmetijska podjetja, ki niso podjetja v težavah. Upravičeni stroški: – stroški posodobitve hlevov (gradbena in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišča, privezov in boksov, električna oprema, napajalni sistem; – stroški nakupa in montaža nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo in izločke); – stroški nakupa materiala in opreme in stroški novogradnje pomožnih živinorejskih objektov (sofinanciranje obnove in rekonstrukcije gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda nitratne direktive ni mogoč); – stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko opremo; – stroški prve postavitve ekstenzivnih trajnih nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja (zamenjave sort) obstoječih intenzivnih trajnih nasadov (priprava zemljišča in postavitev opore in ograje, nakup večletnega sadilnega materiala); – stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov (oprema za ograditev in pregraditev pašnika na pašne čredinke, pašni aparat, ureditev napajališč …); – stroški izvedbe agromelioracijskih del, razen drenažna dela in material za drenažo; – splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo investicije (honorarji svetovalcev, stroški študije za izvedljivost, tehnološki načrti in projekti). Pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogoči, da doseže novo uvedene minimalne standarde glede okolja, higiene in dobrega počutja živali (ukrep 1.1.2). Podpore se ne dodelijo za: Davke, razne takse in režijske stroške, stroške zavarovanja, stroške za refinanciranje obresti, že izvedena dela, razen za izdelavo dokumentacije, nakup enoletnih rastlin, investicije v naložbe trgovine, investicije, ki se izvajajo izven območja občine, investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU, nakup proizvodnih pravic. Finančne določbe: – bruto intenzivnost pomoči: – do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki; – do 40% upravičenih stroškov za ostala območja. Najvišja možna podpora je do 1.000 EUR na kmetijo. Če naložbo izvajajo mladi kmetje v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva, se intenzivnost pomoči poveča za 10% (te naložbe morajo biti opredeljene v poslovnem načrtu kot je določeno v 22. členu Uredbe 1698/2005); Najvišji znesek dodeljen pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000 € v katerem koli obdobju treh proračunskih let oziroma 500.000 € na območjih z omejenimi dejavniki iz nacionalnih virov in lokalnih virov. 1.2 Zagotavljanje tehnične podpore – 7.500 € Predmet podpore: Stroški izobraževanja in usposabljanja, svetovalnih storitev, organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja na tekmovanjih, publikacij in spletišč. Upravičenci: 1. društva in združenja, 2. registrirani izvajalci. Upravičeni stroški: 1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja in materialnih stroškov za izvedbo programov usposabljanja (predavanja, informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije …): najem prostora, honorar izvajalcu, oglaševanje, gradiva za udeležence, stroški izvedbe strokovnih ekskurzij. 2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje strani: honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje. 3. Na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih: stroški udeležbe, potni stroški, stroškov publikacije, najemnine razstavnih prostorov, simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca. 4. Stroški publikacij (katalogov, spletišč), ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani). Podpore se ne dodelijo: Za stroške za storitev povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje, za stroške svetovanja, ki so financirane v okviru javne svetovalne službe. Finančne določbe: Bruto intenzivnost pomoči: Pomoč je lahko do 100% upravičenih stroškov, pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem. 2. Pomoči v skladu z uredbo ``de minimis`` 2.1. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah – 2.100 €. Predmet podpore: – stroški izdelave tehnoloških projektov na kmetijah, povezano s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, – sofinanciranje izobraževanja na kmetijah, povezanega s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji. Upravičenci: Nosilci in bodoči nosilci dopolnilnih dejavnosti. Splošni pogoji upravičenosti: – naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti; – fotokopija dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po prejemu sredstev v primeru, če le – ta še ni registrirana; – dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji. Upravičeni stroški: – stroški izdelave tehnoloških projektov. Podpore se ne dodelijo za: Davke, razne takse in režijske stroške, stroške zavarovanja, stroške za refinanciranje obresti, za izobraževanja, ki se financirajo iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU. Finančne določbe: – bruto intenzivnost pomoči: – do 50% upravičenih stroškov. Skupna pomoč »de minimis », dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 € bruto v kateremu koli obdobju treh proračunskih let. IV. Zahtevana dokumentacija: osnovne podatke o prosilcu (ime, naziv, sedež), KMG.MID številko, davčno številko, številko računa za nakazilo sredstev, namen vloge, izjavo o točnosti navedenih podatkov, izjavo, da upravičenec za ta namen v tekočem letu še ni prejel sredstev iz državnega ali občinskega proračuna ali mednarodnih virov, če pa je, njeno višino pridobi občina od dajalca pomoči oziroma njeno višino dokaže vlagatelj z ustrezno dokumentacijo, druge zahtevane priloge skladno z razpisno dokumentacijo. V. Obravnavanje vlog: vloge bo obravnavala komisija za izvedbo javnega razpisa, ki jo imenuje župan. O dodelitvi sredstev upravičencem odloča na podlagi mnenja komisije direktorica občinske uprave. Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo. Odpiranje vlog ni javno. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 30 dni po zaključenem razpisu. VI. Rok za prijavo na javni razpis: vloge morajo biti oddane najkasneje do vključno petka, 12. 3. 2010. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem. VII. Datum odpiranja vlog: v sredo 17. marca 2010. VIII. Mesto oddaje vloge Vloge pošljejo prijavitelji do navedenega roka v zaprtih ovojnicah na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom »Vloga – Ne odpiraj« ter z označbo »Javni razpis – kmetijstvo«. Na hrbtni strani ovojnice naj bo naveden polni naslov prijavitelja. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobite pri Darku Šulerju, tel. 82-16-018 ali po e-pošti: darko.suler@ravne.si. Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do konca razpisnega roka, vsak delovni dan, med 8. in 12. uro, v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne, ali na spletni strani www.ravne.si (pod rubriko Javni razpisi – Javni razpisi in pozivi).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti