Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010

Kazalo

Št. 430-0001/2010 Ob-1468/10 , Stran 275
I. Javni razpis: izbor izvajalcev in sofinanciranje programov na področju športa v Občini Lendava v letu 2010. II. Naziv in sedež naročnika: Občina Lendava - Lendva Község, Glavna ulica 20, 9220 Lendava. III. Pogoji sofinanciranja Na javnem razpisu lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih vsebin: – športna društva, – zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna območja oziroma panoge, – zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu, – ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne, – vrtci in šole. Pravico do sofinanciranja športnih vsebin imajo izvajalci pod naslednjimi pogoji: – da imajo sedež v Občini Lendava, – da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih programov, – da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, če so registrirani po Zakonu o društvih, – da so registrirani kot pravni subjekti. IV. Predmet javnega razpisa Sofinancirajo se naslednje vsebine letnega programa športa: – Vsebine, strokovne in razvojne naloge, – Športna vzgoja otrok in mladine, – Športna dejavnost študentov, – Kakovostni šport, – Vrhunski šport, – Šport invalidov, – Športna rekreacija, – Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, – Informacijski sistemi na področju športa, – Priznanja športnikom in športnim delavcem, – Program športne zveze Lendava, – Sofinanciranje delovanja športnih društev. Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci letnega programa športa na lokalni ravni so določeni v Pravilniku o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev na lokalni ravni v Občini Lendava. Sredstva so namenjena za tekoče delovanje športnih društev. V. Višina razpisanih sredstev: okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa, je 120.000,00 EUR. Sredstva se bodo razdelila na podlagi veljavnega pravilnika in letnega programa športa Občine Lendava za leto 2010. Dodeljena sredstva za izvajanje letnega programa športa morajo biti porabljena v letu 2010. VI. Vsebina vloge in dodatne informacije: vloge za sofinanciranje programov na področju športa v Občini Lendava mora biti izdelana izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija se dobi v sprejemni pisarni in na spletnih straneh Občine Lendava, www.lendava.si. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko vsi zainteresirani dobijo na Občini Lendava, Glavna ulica 20, pri Majdi Mertik Orban oziroma na tel. 02/57-72-525, ob delavnikih, in pri Občinski športni zvezi Lendava, Trg Ljudske pravice 5. VII. Rok in način oddaje vlog Rok za oddajo vlog na javni razpis je do 23. 2. 2010. Vloge z vso potrebno dokumentacijo pošljite ali oddate v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis šport 2010 – ne odpiraj«, na naslov: Občina Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava. Za pravočasno se šteje vloga, če je bila oddana najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog na pošti s priporočeno pošiljko. Komisija bo vloge, ki bodo prejete po datumu zaključka razpisa, neodprte vrnila prijaviteljem. VIII. Postopek obravnavanja vlog Izvajalce letnega programa športa se izbere v skladu s Pravilnikom o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev na lokalni ravni v Občini Lendava (Uradni list RS, št. 13/08 in 32/08). Postopek za izbor izvajalcev programov športa vodi strokovna komisija, ki jo imenuje župan s sklepom. Strokovna komisija bo začela odpirati vloge v roku 8 dni od poteka roka za oddajo vlog. Odpiranje vlog ne bo javno. V roku dostavljene in pravilno označene vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so bile predložene. Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog. V primeru, da je vloga nepopolna, jo lahko izvajalec dopolni v roku 5 dni po prejemu poziva za dopolnitev vloge. Če vloga v navedenem roku ni dopolnjena na način in v obsegu, kot je določeno z zahtevo za dopolnitev, jo komisija s sklepom zavrže in se v nadaljnjem postopku več ne upošteva. Vloga je nepopolna, če komisija iz obrazcev in prilog ne more ugotoviti dejanske vsebine in obsega programa. Popolne vloge komisija oceni na podlagi pogojev, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji in v skladu s Pravilnikom o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev na lokalni ravni v Občini Lendava. Na podlagi ocene vlog, zbira točk in določene vrednosti točke, komisija pripravi predlog sofinanciranja izbranih izvajalcev. Ta predlog podpišejo predsednik in člani komisije in ga predložijo županu. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa, je najkasneje 30 dni od dneva odpiranja vlog. Z izbranim izvajalcem bo župan sklenil pogodbo o sofinanciranju izvajanja programov na področju športa v Občini Lendava za leto 2010.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti