Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010

Kazalo

Št. 330-03/2010 Ob-1445/10 , Stran 270
I. Naročnik: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj. II. Predmet javnega razpisa: Občina Črnomelj (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja za leto 2010 v Občini Črnomelj, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in št. 1998/2006. III. Okvirna višina razpisanih sredstev: Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Črnomelj za leto 2010 v skupni višini 109.400 EUR in se dodelijo za naslednje ukrepe: Vrsta ukrepa (ukrep po pravilniku –uvrstitev pomoči) 1. Naložbe v kmetijska gospodarstva: 1.a – za primarno proizvodnjo sredstva v višini 53.000 EUR 1.b – za urejanje kmetijskih zemljišč (agromelioracije) sredstva v višini 12.500 EUR 2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (ukrep 4 – »skupinske izjeme«) sredstva v višini 2.500 EUR 3. Pomoč za arondacijo (zaokrožitev zemljišč) (ukrep 5 – »skupinske izjeme«) sredstva v višini 4.500 EUR 4. Zagotavljanje tehnične podpore v primarnem kmetijstvu (ukrep 7 – »skupinske izjeme«) sredstva v višini 14.000 EUR 5. Nova znanja na področju dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva (ukrep po načelu »de minimis«): 5.a – za nova znanja na področju dopolnilnih dejavnosti sredstva v višini 5.000 EUR 5.b – za nova znanja na področju gozdarstva sredstva v višini 2.000 EUR 6. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah (ukrep 9 – »de minimis«) sredstva v višini 5.000 EUR 7. Delovanje društev in njihovih zvez (ukrep 13 – »ostali ukrepi«) sredstva v višini 10.000 EUR 8. Štipendiranje prevzemnikov kmetij (ukrep 14 – »ostali ukrepi«) sredstva v višini 900 EUR. Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva za posamezni ukrep in na posamezni proračunski postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na drugi ukrep oziroma proračunsko postavko v skladu s pravilnikom, in veljavnim Odlokom o proračunu Občine Črnomelj za leto 2010 ter v skladu s Pravilnikom o postopkih izvrševanja proračuna RS. To ne velja za ukrep pod zaporedno št. 7. IV. Splošna določila – pogoji za upravičence: (1) Državne pomoči po tem razpisu se lahko dodelijo pod pogojem, da upravičenec poda pisno izjavo, da za iste upravičene stroške in za isti namen ni prejel sredstev oziroma, da ni v postopku pridobivanja sredstev iz katerega koli drugega javnega vira oziroma pisno izjavi, koliko sredstev je za isti namen iz teh virov že pridobil. (2) Pomoči se ne odobri za nazaj za dejavnosti, ki jih je upravičenec že izvedel. Ta določba velja za vse ukrepe, ki predstavljajo »skupinske izjeme« v kmetijstvu razen za ukrep pomoči za plačilo zavarovalnih premij. (3) Odobrene naložbe oziroma dela ali storitve, ki so odobrene po javnem razpisu morajo biti zaključene pred zadnjim izplačilom sredstev po zahtevku. (4) Pomoč se dodeli le kmetijskemu gospodarstvu, ki ni podjetje v težavah. (5) Prednost pri dodelitvi sredstev imajo; – prosilci, ki investirajo v posodabljanje oziroma povečanje obsega kmetijskih gospodarstev za živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo, – prosilci, ki niso v obdobju 5-ih let prejeli sredstev Občine Črnomelj za pospeševanje in razvoj kmetijstva, – prosilci katerih edini vir dohodka izhaja iz kmetijske dejavnosti in so sami ali pa njihovi družinski člani kmečki zavarovanci, – prosilci, ki niso v obdobju 5-ih let prejeli sredstev države ali EU za pospeševanje in razvoj kmetijstva, – kmetijska gospodarstva, ki redijo večje št. GVŽ ali po podatkih iz subvencijske vloge obdelujejo večje št. ha kmetijskih površin. Pri dodelitvi sredstev se merila upoštevajo po vrstnem redu, kot je navedeno. (6) Pomoč se določi na osnovi k vlogi priloženega izdelanega načrta izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologije, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija ali na osnovi ponudbe oziroma predračuna za nameravano investicijo ali storitev. (7) Upravičenost ali ekonomičnost investicije se dokazuje z mnenjem pristojne strokovne službe. (8) Kot zaključek naložbe se šteje (odvisno od namena naložbe): – uporabno dovoljenje oziroma uporabnemu dovoljenju enakovreden dokument, kolikor je le to potrebno; – vključitev kmetijske mehanizacije ali strojne ter transportne opreme v proizvodni proces; – vpis trajnih nasadov v ustrezen register; – vpis oziroma predlog za vpis v zemljiško knjigo. (9) Upravičeni prejemnik sredstev ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev. (10) Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu za naložbe v okviru državne pomoči, dodeljene po uredbi za »skupinske izjeme« ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let ali 500.000 EUR, če je kmetijsko gospodarstvo na območju z omejenimi možnostmi, in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena. (11) Skupna pomoč, dodeljena kateremu koli podjetju po načelu »de minimis«, ne sme presegati 200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena. Izjema velja za podjetja, ki delujejo na področju transporta, kjer skupna pomoč »de minimis« ne sme presegati 100.000 EUR v kateremkoli obdobju treh proračunskih let. (12) Po zaključku investicije mora biti investicija v uporabi za namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu sredstev. (13) Upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, kolikor kandidirajo za ukrep »Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah«. (14) Pomoč po načelu »de minimis« se dodeli samo za tiste namene po tem pravilniku, pri kateri je mogoče vnaprej brez ocene tveganja natančno izračunati bruto ekvivalent dotacije (pregledna pomoč). (15) Upravičenec po tem razpisu ne more kandidirati za več oblik podpor za isto investicijo oziroma isti namen. V. Ukrepi, predmet podpore, upravičenci, upravičeni stroški, višina in znesek pomoči: 1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo: okvirna višina razpisanih sredstev je: 1.a -53.000 EUR za naložbe v primarno proizvodnjo 1.b -12.500 EUR za urejanje kmetijskih zemljišč (agromelioracije). Predmet podpore: A. Naložbe v posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo: – naložbe v posodobitev nepremičnin – hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka in mesa; – naložbe v posodobitev skladišč za krmo s pripadajočo opremo; – nakup kmetijske mehanizacije, računalniške programske opreme, strojne in transportne opreme namenjene za lastno primarno pridelavo na kmetijskem gospodarstvu oziroma storitvam s kmetijsko mehanizacijo, skladiščenju in trženju primarnih kmetijskih proizvodov; – naložbe v posodobitev objektov s pripadajočo opremo za shranjevanje kmetijske mehanizacije, namenjene za lastno primarno pridelavo na kmetijskem gospodarstvu oziroma izvajanju storitev s kmetijsko mehanizacijo; – naložbe v prvo postavitev oziroma prestrukturiranje obstoječih trajnih sadnih nasadov; – nakup in postavitev rastlinjakov in plastenjakov, vključno s pripadajočo opremo; – nakup in postavitev mrež proti toči; – postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo gojene divjadi; – izvedba agromelioracijskih del in ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na kmetiji) na kmetijskih gospodarstvih. B. Naložbe v prilagajanje novo uvedenim standardom v živinorejski proizvodnji skladno s predpisi EU: – naložbe v izgradnjo stojišč, ležišč in boksov s pripadajočo opremo; – naložbe v objekte za zavarovanje živali, ki živijo na prostem, pred neugodnimi vremenskimi pogoji; – naložbe v električno infrastrukturo; – naložbe v prezračevalni sistem; – naložbe v napajališča za živino. Upravičenci za A in B: kmetijska gospodarstva – pravne in fizične osebe (SME podjetja), opredeljena v Prilogi 1 Uredbe (ES) št. 70/2001, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo stalno bivališče ali sedež na območju Občine Črnomelj in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju nosilci kmetijskih gospodarstev) Dodaten pogoj upravičenosti: Kmetijsko gospodarstvo mora imeti v času vložitve vloge v obdelavi minimalno 1 ha primerljivih kmetijskih površin. Splošni pogoji upravičenosti za A, B – naložba mora ustrezati veterinarsko sanitarnim, zdravstveno sanitarnim in okoljevarstvenim zahtevam (napisana in podpisana izjava s strani upravičenca o ustreznosti naložbe); – za naložbo morajo upravičenci predložiti ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije kjer je to potrebno; – investicija mora biti finančno upravičena (za ukrep agromelioracije se šteje, da je investicija finančno upravičena, če ne presega vrednost investicije 1.100 EUR + DDV/ha); – gradbena dela morajo biti izvedena v skladu s predpisi o gradnji objektov, urejanju prostora in varstvu okolja; – kot zaključek naložbe se šteje vključitev kmetijske mehanizacije ali opreme v objektih v proizvodni proces ali vpis intenzivnih sadovnjakov ali nasadov v register, ki ga vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Opomba: Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev. Investicija se mora izvajati na območju Občine Črnomelj. Pomoč se ne dodeli za kmetijske stroje starejše od 8 let. Specifični pogoji upravičenosti za A: Upravičenec lahko kandidira za pomoč, če gre za investicije v: – lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje Priloga 1 k Pogodbi in spadajo v naslednje sektorje: mleko, meso, med, poljščine, sadje in zelenjava, okrasne rastline in grmovnice, semena in ostali semenski material; – trajne nasade minimalne površine 10 ar intenzivnih nasadov, 30 ar travniških sadovnjakov; – rejo govedi; – rejo drobnice na območjih z omejenimi dejavniki in je le-ta na paši vsaj 5 mesecev/leto, ne glede na sedež kmetijskega gospodarstva; – rejo avtohtonih in tradicionalnih pasem konj. Opomba: Pomoč za adaptacijo in rekonstrukcijo gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda nitratna direktiva ni mogoča. Prav tako ni mogoča pomoč za nakup rezervnih delov za kmetijske stroje. Specifični pogoji upravičenosti za B: – podpora se lahko dodeli le za izpolnjevanje novih standardov. Po naložbi morajo biti standardi doseženi; – po zaključku naložbe v prilagajanje standardom dobrega počutja živali upravičenec predloži izjavo o uskladitvi z zahtevami standardov (napisana in podpisana izjava s strani upravičenca o ustreznosti); – podpore za naložbe v prilagajanje novo uvedenega standarda dobrega počutja živali v živinorejski proizvodnji se izvaja do konca prehodnega obdobja. Obdobje dodeljevanja pomoči bo opredeljeno v javnem razpisu. Upravičeni stroški: Splošni za A, B – gradbena in obrtniška dela: gradbena in obrtniška dela (rušitvena, zemeljska dela, zidarska, tesarska, fasaderska, krovska, kleparska, keramičarska, mizarska, pleskarska, ključavničarska, kamnoseška, elektroinštalacijska, vodovodna in druga inštalaterska dela, ureditev zunanje infrastrukture in dodatna dela); – pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se upoštevajo stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz), njihova montaža in stroški izvedbe del na licu mesta (stroški materiala, prevoza in opravljenih del); – splošni upravičeni stroški, ki so neposredno povezani z investicijo, ki je predmet podpore kot so: honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev (strokovnih in podjetniških), stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc; – nakup kmetijskih zemljišč, v vrednosti do 10% celotne naložbe, če je nakup kmetijskega zemljišča sestavni del celotne investicije, ki je predmet podpore po tem pravilniku; – stroški plačila obrestne mere za posojila najeta za navedene namene pod A in B. Opomba: Pomoč za fasaderska dela in ureditev zunanje infrastrukture se kot samostojna investicija ni mogoča. Specifični stroški za A: – nakup in montaža nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo, izločke …); – informacijska oprema, vključno z računalniškimi programi; – nakup materiala, opreme in stroški novogradnje pomožnih živinorejskih objektov; – nakup kmetijske mehanizacije; – zemeljska in betonska dela, priprava poti, nakup in postavitev mrež in opore za napravo trajnih nasadov; – nakup in postavitev rastlinjaka in plastenjaka s pripadajočo opremo (oprema za osvetljevanje in senčenje, oprema za zračenje oziroma ogrevanje, oprema za pripravo tal in substratov, oprema za setev in sajenje); – pri urejanju in postavitvi pašnikov: stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ograjo in pregraditev pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino; – stroški izvedbe agromelioracijskih del (stroški strojnih storitev za odstranjevanja skalnih samic, zarasti, ravnanje zemljišča, nasipanja), razen drenažna dela in material za drenažo; – stroški urejanja, obnove in izgradnje dovoznih poti, ki niso javne poti (stroški strojnih storitev in nabave gramoza). Specifični stroški za B: – oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov; – električna oprema (svetila, električna instalacija ...); – prezračevalni sistemi (ventilatorji, prezračevalni kanali, avtomatika za prezračevalne sisteme ...); – dostopi do napajališč (napajalni sistemi ...). Višina pomoči za A in B: – za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost: do 50% upravičenih stroškov naložbe; – če naložbo izvajajo mladi kmetje v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva, se intenzivnost pomoči poveča za 10% (te naložbe morajo biti opredeljene v poslovnem načrtu, kot je določeno v členu 22 Uredbe in izpolnjeni morajo biti pogoji iz člena 22 Uredbe 1698/2005), – do 5% pogodbene obrestne mere (v primeru kritja obresne mere), pri katerem bruto intenzivnost pomoči ne bo presegla 50% celotne vrednosti naložbe na območjih z omejenimi možnostmi. Znesek pomoči za A in B: najnižji upravičeni znesek na upravičenca, ki se lahko dodeli po tem razpisu upravičencu za posamezni ukrep, je 100 EUR. Kolikor bi bila upravičena pomoč za upravičenca za posamezni ukrep nižja od tega zneska se le ta ne odobri. Najvišji znesek pomoči ne glede na izračunan znesek upravičene pomoči na upravičenca za posamezni ukrep je 2.000 EUR, za mlade kmete pa 3.000 EUR. 2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij: okvirna višina razpisanih sredstev je 2.500 EUR Predmet podpore: Sofinancira se zavarovalna premija, v skladu z nacionalnim predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za tekoče leto. Upravičenci: – kmetijska gospodarstva, ki imajo sklenjeno pogodbo z zavarovalnico za zavarovanje živine. Splošni pogoji upravičenosti: – izpolnjevati določila nacionalnega predpisa, ki ureja sofinanciranju zavarovalnih premij za tekoče leto. Specifični pogoji upravičenosti: – zavarovalne pogodbe sklenjene po roku, ki jih kot upravičene za sofinanciranje določi predpis o sofinanciranju zavarovalnih premij za tekoče leto, niso upravičene do sofinanciranja. Upravičeni stroški: Sofinanciranje zavarovalnih premij za: – zavarovanje živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni za eno zavarovalno leto. Višina pomoči: – višina sofinanciranja občine je razlika med višino sofinanciranja zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna do 50% opravičljivih stroškov zavarovalne premije za zavarovanje živali za primer bolezni. K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo: – zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2009 ali 2010 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, – sklenjeno zavarovalno polico za zavarovanje živine pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni za leto 2010. Znesek pomoči: najvišji znesek pomoči ne glede na izračunan znesek upravičene pomoči na upravičenca za posamezni ukrep je 2.000 EUR. 3. Pomoč za arondacijo (zaokrožitev zemljišč): okvirna višina razpisanih sredstev je 4.500 EUR. Predmet podpore: Predmet podpore je sofinanciranje stroškov, nastalih z menjavo ali nakupom kmetijskih zemljišč z namenom združevanja kmetijskih zemljišč. Upravičenci: – kmetijska gospodarstva, ki izvedejo medsebojno menjavo kmetijskih zemljišč na območju Občine Črnomelj. Opomba: Prednostno bodo obravnavane vloge vlagateljev, ki so imeli v letu 2009 odobrene vloge za pomoč za arondacijo, pa iz upravičenih razlogov arondacija ni bila izvedena. Splošni pogoji upravičenosti: – predloženo dokazilo o izvedbi arondacije, to je sklepa oziroma odločbe za predlog vpisa v zemljiško knjigo in dokazila o plačilu nastalih stroškov (originalni računi ali pogodbe s potrdili o plačilu); – predložena mora biti še naslednja dokumentacija; kopija katastrskega načrta, notarsko overjena pogodba, mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe s katero izkazuje, da predlagani promet s kmetijskimi zemljišči prispeva k zaokroževanju zemljišč kmetijskega gospodarstva. Upravičeni stroški: – stroški davčnih, pravnih in upravnih postopkov, vključno s stroški geodetskih storitev potrebnih za izvedbo arondacije nastali v tekočem letu. Opomba: Plačilo kupnine za nakup zemljišč ni upravičen strošek. Višina pomoči: – do 100% dejansko nastalih pravnih in upravnih stroškov postopkov. Znesek pomoči: najnižji upravičeni znesek na upravičenca, ki se lahko dodeli po tem razpisu upravičencu za posamezni ukrep, je 100 EUR. Kolikor bi bila upravičena pomoč za upravičenca za posamezni ukrep nižja od tega zneska se le-ta ne odobri. Najvišji znesek pomoči ne glede na izračunan znesek upravičene pomoči na upravičenca za posamezni ukrep je 2.000 EUR. 4. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu: okvirna višina razpisanih sredstev je 14.000 EUR. Namen ukrepa: Namen ukrepa je zagotavljati boljšo učinkovitost in strokovnost nosilcev kmetijskih gospodarstev in družinskih članov kmetije ter prispevati k njihovi dolgoročni sposobnosti preživetja in k večji konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev. Predmet podpore: – stroški izobraževanja in usposabljanja, svetovalnih storitev, organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja na tekmovanjih, izdaja publikacij in urejanje spletišč. Upravičenci: – registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju Občine Črnomelj (v nadaljevanju: društva in združenja); – organizacije oziroma izvajalci, ki so registrirani za opravljanje storitev iz teh ukrepov (v nadaljevanju: registrirani izvajalci). Splošni pogoji upravičenosti: – izvajalec mora zagotoviti, da bo pomoč dostopna vsem upravičencem; – če je izbrani izvajalec skupina proizvajalcev ali druga kmetijska organizacija za vzajemno pomoč, mora zagotoviti, da je pomoč dostopna tudi nečlanom. Prispevek za udeležbo nečlanov se omeji na stroške za zagotavljanje storitev; – izvajalec je dolžan po zaključenem usposabljanju naročniku – občini predložiti seznam upravičenih udeležencev izobraževanja in usposabljanja ali svetovanja z vsemi zakonsko obveznimi podatki: udeleženci morajo biti vpisani v register kmetijskih gospodarstev ali morajo biti njihovi družinski člani. Specifični pogoji upravičenosti: – pomoč se dodeli izvajalcu in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju končnim prejemnikom; – za predstavitev v publikacijah, kot so katalogi ali spletišča, mora izvajalec zagotoviti, da material na kateremkoli mediju vsebuje dejanske podatke o proizvajalcih iz določenega območja ali dejanske podatke o proizvajalcih danega proizvoda ter da so informacije in predstavitve nevtralne in imajo vsi zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo. Upravičeni stroški: (1) Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja in materialnih stroškov za izvedbo programov usposabljanja (predavanja, informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije ...): najem prostora, honorar izvajalcu, oglaševanje, gradiva za udeležence, stroški izvedbe strokovnih ekskurzij. (2) Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje strani: honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje. (3) Na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih: stroški udeležbe, potni stroški, stroški publikacij, najemnine razstavnih prostorov, simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca. (4) Stroški publikacij (katalogov, spletišč), ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani). Višina pomoči: – pomoč se lahko krije do 100% upravičenih stroškov; – pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem. Znesek pomoči: najnižji upravičeni znesek na upravičenca, ki se lahko dodeli po tem razpisu upravičencu za posamezni ukrep, je 100 EUR. Kolikor bi bila upravičena pomoč za upravičenca za posamezni ukrep nižja od tega zneska se le-ta ne odobri. Najvišji znesek pomoči ne glede na izračunan znesek upravičene pomoči na upravičenca za posamezni ukrep je 2.000 EUR, za organizacijo oziroma izvajalca, ki se ukvarja z javno svetovalne službo za področje kmetijstva na območju Občine Črnomelj, pa je najvišji znesek pomoči za ta ukrep 4.000 EUR. 5. Nova znanja na področju dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva – ukrep po načelu »de minimis«: okvirna višina razpisanih sredstev je: 5.a – za nova znanja na področju dopolnilnih dejavnosti 5.000 EUR 5.b – za nova znanja na področju gozdarstva 2.000 EUR. Predmet podpore: – izobraževanje in usposabljanje kmetov s področij dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva, – svetovalne storitve; – organizacija forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih; – publikacije, kot so katalogi in spletišča. Upravičenci: – za 5.a in 5.b: organizacije ali izvajalci, ki so registrirani za opravljanje storitev iz tega ukrepa – za 5.b lahko tudi društva, kolikor imajo v svojem ustanovnem aktu opredeljeno, da je njihova osnovna dejavnost s področja gozdarstva. Splošni pogoji upravičenosti: – izvajalec mora zagotoviti, da bo pomoč dostopna vsem upravičencem; – če je izbrani izvajalec skupina proizvajalcev ali druga kmetijska organizacija za vzajemno pomoč, mora zagotoviti, da je pomoč dostopna tudi nečlanom. Prispevek za udeležbo nečlanov se omeji na stroške za zagotavljanje storitev; – izvajalec je dolžan po zaključenem usposabljanju naročniku – občini predložiti seznam upravičenih udeležencev izobraževanja in usposabljanja ali svetovanja z vsemi zakonsko obveznimi podatki: udeleženci (končni prejemniki) morajo biti vpisani v register kmetijskih gospodarstev ali morajo biti njihovi družinski člani. Specifični pogoji upravičenosti: pomoč se dodeli izvajalcu in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju končnim prejemnikom. Za predstavitev v publikacijah, kot so katalogi ali spletišča, mora izvajalec zagotoviti, da material na kateremkoli mediju vsebuje dejanske podatke o proizvajalcih iz določenega območja ali dejanske podatke o proizvajalcih danega proizvoda, ter da so informacije in predstavitve nevtralne in imajo vsi zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo. Upravičeni stroški: usposabljanje in izobraževanje ter svetovanje kmetom iz področja dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva: – stroški organiziranja in izvedbe programov usposabljanja in izobraževanja (prostor, predavatelji, oglaševanje); – stroški svetovalnih storitev: honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne in druge storitve ali oglaševanje; – predstavitev izdelkov na javnih predstavitvah (sejmi, razstave …): stroški udeležbe in potni stroški, najemnine razstavnih prostorov, simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca, stroški publikacij ocenjevanja izdelkov; – publikacije: stroški priprave in tiska publikacij, katalogov in stroški oblikovanja in priprave spletnih strani. Višina pomoči: – do 100% upravičenih stroškov. Znesek pomoči: najnižji upravičeni znesek na upravičenca, ki se lahko dodeli po tem razpisu upravičencu za posamezni ukrep, je 100 EUR. Kolikor bi bila upravičena pomoč za upravičenca za posamezni ukrep nižja od tega zneska se le-ta ne odobri. Najvišji znesek pomoči ne glede na izračunan znesek upravičene pomoči na upravičenca za posamezni ukrep je 2.000 EUR. 6. Investicije v dopolnilne dejavnosti na kmetijah: okvirna višina razpisanih sredstev je 5.000 EUR. Predmet podpore: Podpore bodo dodeljene naložbam, ki so potrebne za začetke opravljanja dejavnosti ali za posodobitev in širjenje že obstoječe dopolnilne dejavnosti: – predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 k Uredbi (ES) št. 364/2004 (mesa, mleka, vrtnin, sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, lesa, zelišč..), medu in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev in gozdnih sortimentov; – prodaja kmetijskih pridelkov – kmetijskih pridelkov z drugih kmetij in izdelkov, ki jih druga kmetija proizvaja v skladu s predpisi o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji; – turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost – ogled kmetije in njenih značilnosti in ogled okolice kmetije, prikaz vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, turistični prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa živali, žičnice, vlečnice, sedežnice, oddaja športnih rekvizitov, oddajanje površin za piknike); – dejavnost (storitve in izdelki) povezana s tradicionalnimi znanji na kmetij (npr.: domača obrt, krovstvo s slamo, peka v kmečki peči, izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, izdelava podkev, podkovno kovaštvo …); – storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le teh v najem; – zbiranje in kompostiranje organskih snovi; – druge dopolnilne dejavnosti opredeljene v veljavni zakonodaji. Upravičenci: – nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti; ki so ali se bodo registrirali za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Splošni pogoji upravičenosti: – upravičenci morajo imeti registrirano dopolnilno dejavnost oziroma morajo imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti. Če le-tega še nimajo, ga morajo predložiti v 12 mesecih po odobritvi pomoči; – upravičenec mora imeti v času oddaje vloge MID številko ter v uporabi najmanj 1 ha. Primerljivih kmetijskih površin; – upravičenci morajo predložiti mnenje pristojne strokovne službe o upravičenosti naložbe; – naložba mora ustrezati veterinarsko sanitarnim, zdravstveno sanitarnim in okoljevarstvenim zahtevam; – upravičenci morajo imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije (lokacijsko informacijo; – gradbeno dovoljenje – kjer je to potrebno); – gradbena dela morajo biti izvedena v skladu s predpisi o gradnji objektov, urejanju prostora in varstvu okolja; – investicija mora biti finančno upravičena. Specifični pogoji upravičenosti: – za dopolnilno dejavnost predelava živil rastlinskega izvora morajo lastne surovine predstavljati najmanj 50% količine potrebnih surovin, ostale pa izhajati od drugih kmetij; – za dopolnilno dejavnost predelava živil živalskega izvora morajo pri neposredni prodaji končnemu potrošniku lastne surovine predstavljati 100% potrebnih surovin, v drugih primerih pa najmanj 50% količine. Za dopolnilno dejavnost prodaja pridelkov in izdelkov kmetij mora vrednost prodaje lastnih kmetijskih pridelkov in izdelkov znašati najmanj 30% celotne vrednosti prodaje na kmetiji. Za dopolnilno dejavnost turizem na kmetiji – gostinska dejavnost se mora zagotoviti takšen obseg kmetijske dejavnosti, ki zagotavlja najmanj 30% vrednosti lastnih surovin, pri čemer se jih do največ 30% vrednosti surovin lahko dokupi v trgovini, ostalo pa od drugih kmetij; – za dopolnilno dejavnost predelave medu mora končni prejemnik imeti ob času oddaje vloge v lasti vsaj 10 čebeljih družin; – za dopolnilno dejavnost predelava gozdnih sortimentov morajo lastne surovine predstavljati najmanj 20% količine potrebnih surovin. Pri dopolnilni dejavnosti ribogojstvo in predelava sladkovodnih rib mora biti vodno zemljišče sestavni del kmetije. Upravičeni stroški: – gradbena in obrtniška dela: gradbena in obrtniška dela (rušitvena, zemeljska dela, zidarska, tesarska, fasaderska, krovska, kleparska, keramičarska, mizarska, pleskarska, parketarska, ključavničarska, kamnoseška, elektroinštalacijska, vodovodna in druga inštalaterska dela, ureditev zunanje infrastrukture in dodatna dela). Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se upoštevajo stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz), njihova montaža in stroški izvedbe del na licu mesta (stroški materiala, prevoza in opravljenih del); – splošni upravičeni stroški, ki so neposredno povezani z investicijo, ki je predmet podpore kot so: honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev (strokovnih in podjetniških), stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc; – računalniška oprema – osebni računalniki in računalniški programi, kolikor je nujno potrebna za izvajanje dejavnosti; – oprema, ki je nujno potrebna in neposredno povezana s tehnološkim postopkom in trženjem glede na vrsto dopolnilne dejavnosti. Višina pomoči: – za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost: do 50% upravičenih stroškov. Znesek pomoči: najnižji upravičeni znesek na upravičenca, ki se lahko dodeli po tem razpisu upravičencu za posamezni ukrep, je 100 EUR. Kolikor bi bila upravičena pomoč za upravičenca za posamezni ukrep nižja od tega zneska se le-ta ne odobri. Najvišji znesek pomoči ne glede na izračunan znesek upravičene pomoči na upravičenca za posamezni ukrep je 2.000 EUR. 7. Delovanje društev in njihovih zvez: okvirna višina razpisanih sredstev je 10.000 EUR. Predmet pomoči: Sofinanciranja delovanja različnih neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in drugih neprofitnih združenj povezanih s kmetijstvom, gozdarstvom, prehrano in razvojem podeželja. Upravičenci: – registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju Občine Črnomelj (v nadaljevanju: društva in združenja). Splošni pogoji upravičenosti: – društva registrirana za delovanje na območju občine ali delujejo na območju občine; – sofinancira se izključno nepridobitna dejavnost društev razvidna v njihovem letnem programu; – izvajanje izobraževanj in usposabljanj, katerih upravičenci so nosilci kmetijske dejavnosti, ni predmet sofinanciranja. Specifični pogoji upravičenosti: – odločba o vpisu v register društev; – seznam članov društva iz območja občine. K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo: – kopijo veljavnega pravilnika (statut) o delovanju društva ali izjavo, da se pravilnik, ki je bil že posredovan na občino do vložitve vloge ni spremenil; – letni program dela za leto 2010, poročilo izvedbe letnega programa dela za leto 2009 s priloženimi dokazili o izvedbi programa oziroma aktivnosti, s priloženimi dokazili o plačilu računov stroškov ali drugih obveznosti za izveden program oziroma aktivnost oziroma predračuni oziroma izračuni planiranih obveznosti za še ne izvedene aktivnosti, ki bodo izvedene do konca leta 2010; – ostala dokazila zahtevana v razpisni dokumentaciji. Upravičeni stroški: – stroški ustrezne infrastrukture delovanja; – materialni stroški in stroški dela pisarne in organov. Višina pomoči: – do 100% upravičenih stroškov, ki so oziroma bodo nastali v letu 2010. Dodatna merila: – množičnost oziroma številčnost aktivnega članstva; – število aktivnih članov iz Občine Črnomelj; – obseg investicij in investicijskega vzdrževanje javnega pomena za potrebe delovanja društva; – obseg delovanja društva na projektih, ki prispevajo k prepoznavnosti občine; – obseg delovanja društva pri aktivnostih, projektih in prireditvah, katerih organizator ali pokrovitelj je občina; – obseg sodelovanja z drugimi sorodnimi organizacijami. Opombi: Če je društvo že prejelo za določeni namen – program ali aktivnost sredstva proračuna Občine Črnomelj, za isti namen ne more ponovno kandidirati na osnovi tega razpisa. Merila se natančneje določijo in ovrednotijo s točkami v razpisni dokumentaciji. 8. Štipendiranje prevzemnikov kmetij: okvirna višina razpisanih sredstev je 900 EUR. Namen ukrepa: namen ukrepa je spodbujanje uvajanja novih znanj in novih tehnologij kmetijske proizvodnje in podpora mladim prevzemnikom kmetij. Predmet pomoči: finančna pomoč pri izobraževanju dijakov, študentov kmetijskih strok iz Občine Črnomelj, ki bodo po končanem šolanju ostali in delali na domači kmetiji kot njeni bodoči prevzemniki kmetij s ciljem povečati strokovno usposobljenost nosilcev kmetijskih gospodarstev. Upravičenci: nosilec ali ožji družinski član kmečkega gospodarstva, udeleženci rednega izobraževanja IV., V., VI., VII stopnje kmetijske in gozdarske smeri, ki so predvideni za naslednike kmetij s sedežem na območju Občine Črnomelj. Splošni pogoji upravičenosti: upravičenec ima stalno bivališče v Občini Črnomelj in živi na kmetiji, ki je vpisana v register kmetijskih gospodarstev v Občini Črnomelj. Specifični pogoji upravičenosti: – izjava, da prosilec je oziroma bo prevzemnik kmetije; – potrdilo o rednem vpisu; – kopija zadnjega šolskega spričevala; – potrdilo Zavoda za zaposlovanje o ne-prejemanju oziroma neupravičenosti do republiške štipendije; – potrdilo o katastrskem dohodku lastnika kmetije za predhodno leto; – kopija zadnjega računalniškega izpisa subvencijskih obrazcev. Opomba: prednost pri dodelitvi sredstev imajo prosilci, katerih edini vir dohodka izhaja iz kmetijske dejavnosti, udeleženci rednega izobraževanja VI in VII stopnje, dijaki in študentje višjih letnikov, prosilci z manjšimi dohodki na družinskega člana. Merila se upoštevajo po navedenem vrstnem redu. Višina pomoči: najnižji upravičeni znesek na upravičenca, ki se lahko dodeli po tem razpisu upravičencu za posamezni ukrep, je 100 EUR. Najvišji znesek pomoči ne glede na izračunan znesek upravičene pomoči na upravičenca za posamezni ukrep je 400 EUR. VI. Rok, način in mesto za oddajo vlog za prijavo na javni razpis Vloge, ki jih prosilci oddajo na prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije skupaj z vsemi zahtevanimi prilogami po tem razpisu in razpisni dokumentaciji, morajo prispeti na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj najpozneje do: a) petka, 12. marca 2010 (velja poštni žig) za ukrepe: 1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (1.a in 1.b) 3. Pomoč za arondacijo (zaokrožitev zemljišč) 4. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu 5. Nova znanja na področju dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva – ukrep po načelu »de minimis« (5.a in 5.b) 6. Investicije v dopolnilne dejavnosti na kmetijah 7. Delovanje društev in njihovih zvez 8. Štipendiranje prevzemnikov kmetij b) petka, 1. oktobra 2010 (velja poštni žig) za ukrep: 2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij. Lahko pa se vloge za ta ukrep oddajo v skladu s prejšnjo določbo razpisa. Pisne vloge morajo biti poslane oziroma oddane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z eno od naslednjih oznak glede na vsebino oziroma namen vloge: – Ne odpiraj »JR – naložbe v primarno proizvodnjo« – Ne odpiraj »JR – naložbe v urejanje kmetijskih zemljišč (agromelioracije)« – Ne odpiraj »JR – zavarovalne premije« – Ne odpiraj »JR – arondacija« – Ne odpiraj »JR – tehnična podpora« – Ne odpiraj »JR – nova znanja – dopolnilne dejavnosti« – Ne odpiraj »JR – nova znanja – gozdarstvo« – Ne odpiraj »JR – dopolnilne dejavnosti« – Ne odpiraj »JR – društva« – Ne odpiraj »JR – prevzemniki kmetij«. VII. Obravnavanje vlog Vloge prispele na javni razpis pregleda in oceni s strani župana imenovana komisija (v nadaljevanju: komisija) za pregled in oceno vlog najpozneje v roku 10 dni od zaključka razpisa. Odpiranje vlog ni javno. Vlagatelje nepopolnih vlog komisija pisno pozove, da vloge dopolnijo v roku 5 dni od prejema pisnega poziva k dopolnitvi vloge. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v navedenem roku ne dopolni ali ne odpravi pomanjkljivosti, se zavržejo. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo. Vloge, ki bodo prispele po zaprtju javnega razpisa se kot prepozne zavržejo. Občinska uprava bo ob odpiranju vlog vzorčno preverila resničnost podatkov na terenu. V primeru neresničnih podatkov, upravičencu za določen namen ne bodo odobrena sredstva in izgubi pravico do uveljavljanja proračunskih sredstev naslednjih pet let. Popolne vloge bodo ocenjene na podlagi pogojev navedenih v razpisu in razpisni dokumentaciji. O dodelitvi sredstev upravičencem odloča na podlagi predloga komisije župan s sklepom, s katerim se določi višina odobrenih sredstev, namen in upravičene stroške. Predlagan delež sofinanciranja je lahko zmanjšan od predvidenega možnega odobrenega zneska po tem razpisu zaradi večjega obsega zahtevkov glede na zagotovljena sredstva v proračunu. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku 30 dni od priprave končnega predloga izbora vlog. Zoper odločitev župana lahko upravičenec vloži upravni spor v roku 15 dni po prejemu sklepa, kar ne zadrži izplačila sredstev ostalim upravičencem. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo, ki jo upravičenec prejme v podpis skupaj s sklepom in jo mora v skladu z določili sklepa podpisano vrniti nazaj na naslov občine. Kolikor je ne vrne v predpisanem roku se smatra, da se upravičenec odpoveduje odobrenim sredstvom. Upravičenci uveljavljajo izplačilo dodeljene pomoči na v razpisni dokumentaciji predpisanem zahtevku s priloženimi dokazili o izvedeni naložbi oziroma aktivnosti (dokazila o plačilu in račune oziroma dokumentacijo glede na posamezen ukrep). Zahtevki morajo biti dostavljeni na sedež Občine Črnomelj za vrste ukrepe: a) za ukrepa 7. Delovanje društev in njihovih zvez in 8. Štipendiranje prevzemnikov kmetij – v roku 8 dni po prejemu sklepa o odobritvi sredstev; b) za ukrepe: 1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (1.a in 1.b), 3. Pomoč za arondacijo, 6. Naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah do 22. 10. 2010, c) za ukrepe: 2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij, 4. Zagotavljanje tehnične podpore v primarnem kmetijstvu in 5. Nova znanja na področju dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva- ukrep po načelu »de minimis(5.a in 5.b) do 26. novembra 2010. Zahtevki prejeti po tem roku se zavrnejo in odobrena sredstva se ne izplačajo. Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2010 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. VIII. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo: Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Črnomelj, www.crnomelj.si, ali na Oddelku za gospodarske dejavnosti in razvoj podeželja Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj. Dodatne informacije posredujeta Greta Auguštin, tel. 07/306-11-06, e-mail: greta.augustin@crnomelj.si, in Mojca Črnič, tel. 07/306-11-33, e-mail: mojca.crnic@crnomelj.si v času uradnih ur.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti