Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010

Kazalo

Št. 430-132/2009 Ob-1413/10 , Stran 270
1. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji: Do pravice za pridobitev sredstev na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti so upravičeni izvajalci (kulturna društva in njihove zveze, neprofitne ustanove, neformalne skupine in posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih kulturnih ustvarjalcev pri ministrstvu za kulturo) ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da se prijavijo na javni razpis oziroma na javni poziv na predpisanih obrazcih in v določenih rokih, – da imajo sedež oziroma stalno prebivališče v Občini Litija, – da so kot pravne osebe ustanovljeni ali registrirani za opravljanje dejavnosti v kulturi najmanj že eno leto od prijave na javni razpis oziroma javni poziv za razdelitev proračunskih sredstev, – da kot posamezniki ali neformalna skupina izkažejo nepridobitni značaj programa oziroma projekta, s katerim kandidirajo za sofinanciranje iz javnih sredstev, – da imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske in kadrovske pogoje ter organizacijske možnosti za izvedbo kulturnega programa oziroma dejavnosti, – da je izvedba njihovega programa ali projekta primerljiva s povprečno kakovostjo dejavnosti drugih izvajalcev na področju ljubiteljske kulture, – da društva in drugi izvajalci vsako leto ob prijavi na razpis dostavijo občini poročilo o realizaciji programov in porabi sredstev, ki so jih v preteklem letu prejeli iz proračunskih sredstev, ter ostale podatke in dokumentacijo, ki jo določa veljavna zakonodaja. 2. Sofinanciranje upošteva načelo, da so proračunska sredstva dostopna vsem izvajalcem javnih kulturnih programov, projektov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture, in sicer za vsebine in obseg, kot jih določa Lokalni kulturni program v Občini Litija za leto 2010. Višina sredstev za razpisane programe v letu 2010 je določena v Odloku o proračunu Občine Litija za leto 2010. Sredstva se razdelijo v skladu s sprejetim Lokalnim kulturnim programom za leto 2010, kar je razvidno iz razpisne dokumentacije. Izvajalci programov in projektov s področja ljubiteljske kulture prejmejo sorazmerni delež sredstev dotacij na izbranem področju v skladu z merili in točkovanjem prijav. 3. Predlagatelji programov morajo v svoji prijavi posredovati natančen opis programov, dejavnosti ali prireditev, izpolnjenih na predpisanih obrazcih, ki jih lahko dvignejo na Občini Litija, Oddelku za družbene dejavnosti, soba 50 ali 52. Predlagatelji programov lahko razpisno dokumentacijo dobijo tudi na spletnih straneh Občine Litija, http://www.litija.si. 4. Zadnji rok za zbiranje prijav je petek, 5. 3. 2010, do 10. ure. Prijave so lahko oddane osebno v sobi 44 – tajništvo Občine Litija, ali poslane priporočeno po pošti do dne 5. 3. 2010 (datum poštnega žiga). Javno odpiranje prijav bo v torek, 9. 3. 2010, ob 9. uri, v mali sejni sobi Občine Litija. 5. Prijave je potrebno poslati na predpisanih obrazcih in v zaprti ovojnici na naslov: Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, z obveznim pripisom: »Ne odpiraj – javni razpis/poziv za kulturo 2010!« Na hrbtni strani ovojnice mora biti izpisan natančen naziv in naslov predlagatelja. Komisija ne bo obravnavala prijav, ki bodo: – oddane po določenem roku za oddajo prijav, – neustrezno naslovljene in – nepopolne glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku roka za dopolnitev prijav, ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi. 6. V roku dospele prijave bodo ovrednotene v skladu s pravilnikom in merili, z izbranimi izvajalci pa bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa in poziva morajo biti porabljena v letu 2010 za namene, za katere so bila dodeljena. 7. Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v predpisanem roku. 8. Dodatne informacije: Občina Litija, Oddelek za družbene dejavnosti, Marjana Weilgoni Anžel, soba 50 ali 52, tel. 01/896-34-59 ali 896-34-38.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti