Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010

Kazalo

Št. 430-131/2009 Ob-1412/10 , Stran 269
1. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji: Na razpisu lahko sodelujejo vsi izvajalci športnih dejavnosti (športna društva in klubi, šole, vrtci, podjetniki oziroma gospodarske družbe, zasebniki), ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da imajo sedež v Občini Litija, – da izvajajo program športa v javnem interesu, – da so ustrezno registrirani za izvajanje dejavnosti v športu najmanj eno leto od prijave na razpis, – da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih programov, – da društva ob prijavi na razpis občini dostavijo tudi poročilo o realizaciji tistih programov, ki so bili sofinancirani iz proračunskih sredstev v minulem letu, ter podatke o evidenci članstva in plačani članarini v zadnjem koledarskem letu, – da drugi izvajalci (neprofitne ustanove, gospodarske družbe in zasebniki) ob prijavi na razpis občini dostavijo poročilo o realizaciji tistih programov, ki so bili sofinancirani iz proračunskih sredstev v minulem letu, ter dokumentacijo, iz katere bo razvidno, da so na podlagi zakonskih predpisov registrirani za opravljanje dejavnosti v športu, ter druge podatke o finančni in poslovni sposobnosti za gospodarske družbe in zasebnike. 2. Sofinanciranje upošteva načelo, da so proračunska sredstva dostopna vsem izvajalcem športnih programov, in sicer za vsebine in obseg, kot jih določa Letni program športa v Občini Litija za leto 2010. 3. Višina sredstev za sofinanciranje programov športa in prireditev v letu 2010, ki je določena v Odloku o proračunu Občine Litija za leto 2010, znaša 315.000 EUR. Sredstva se razdelijo v skladu s sprejetim letnim programom športa za leto 2010, kar je razvidno iz razpisne dokumentacije. Izvajalci športnih programov prejmejo sorazmerni delež sredstev dotacij na izbranem področju športa, v skladu z merili in točkovanjem prijav. 4. Predlagatelji programov morajo v svoji prijavi posredovati natančen opis programov, dejavnosti ali prireditev, izpolnjenih na predpisanih obrazcih, ki jih lahko dvignejo na Občini Litija, Oddelku za družbene dejavnosti, soba 50 ali 52. Predlagatelji programov lahko razpisno dokumentacijo dobijo tudi na spletnih straneh Občine Litija, http://www.litija.si. 5. Zadnji rok za zbiranje prijav je petek, 5. 3. 2010, do 10. ure. Prijave so lahko oddane osebno v sobi 44 – tajništvo Občine Litija, ali poslane priporočeno po pošti do dne 5. 3. 2010 (datum poštnega žiga). Javno odpiranje prijav bo v ponedeljek, 8. 3. 2010, ob 9. uri, v mali sejni sobi Občine Litija. 6. Prijave je potrebno poslati na predpisanih obrazcih in v zaprti ovojnici, na naslov: Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, z obveznim pripisom: »Ne odpiraj – Javni razpis za šport 2010!« Na hrbtni strani ovojnice mora biti izpisan natančen naziv in naslov predlagatelja. Komisija ne bo obravnavala prijav, ki bodo: – oddane po določenem roku za oddajo prijav, – neustrezno naslovljene in – nepopolne glede na predpisane obrazce oziroma ne bodo vsebovale zahtevanih prilog tudi po izteku roka za dopolnitev prijav, ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi. 7. V roku dospele prijave bodo ovrednotene v skladu s pravilnikom in merili za vrednotenje programov športa v Občini Litija, z izbranimi izvajalci pa bodo sklenjene pogodbe za sofinanciranje športnih programov. Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2010 za namene, za katere so bila dodeljena. 8. Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v predpisanem roku. 9. Dodatne informacije: Občina Litija, Oddelek za družbene dejavnosti, Marjana Weilgoni Anžel, soba 50 ali 52, tel.: 01/896-34-59 ali 896-34-38.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti