Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010

Kazalo

Ob-1511/10 , Stran 266
1. Izvajalec javnega razpisa Izvajalec javnega razpisa je: Firma: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo. Skrajšana firma: Slovenski podjetniški sklad. Sedež: 2000 Maribor, Trubarjeva 11. Javni razpis je usklajen z Ministrstvom za gospodarstvo s pogodbo št. SPS-10-6064 – PF. 2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa: Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: Sklad) objavlja javni razpis na podlagi Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07 – ZPOP-1), Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08), Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 112/04, 11/07, 43/08, 71/09), Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega podjetniškega sklada (8. 4. 2009 veljavni z dne 3. 9. 2009), Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega podjetniškega sklada za leto 2010 (sklep Vlade RS, št. 47601-30/2009/11 z dne 17. 12. 2009), Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (UPB2, Uradni list RS, št. 44/07), Proračuna Republike Slovenije za leto 2010 (Uradni list RS, št. 99/09), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09, v nadaljevanju: ZIPRS 1011), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09), Mnenja o shemi »de minimis« pomoči »Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013, de minimis« (št. priglasitve: M002-5715334-2007/I), Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2010, ki ga je Vlada RS sprejela na 59. redni seji, dne 17. 12. 2009, Programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013, sklep Vlade RS št. 31001-1/2007/6, ter dopolnitvami št. 31001-1/2007/8, št. 31001-1/2007/13, 31001-1/2007/17, 31001-1/2009/3 in 31001-1/2009/9. 3. Predmet javnega razpisa Predmet razpisa so subvencije za podjetja v subjektih inovativnega okolja (tehnološki parki, podjetniški inkubatorji in univerzitetni inkubatorji), ki jih razpisuje Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: Sklad) v letu 2010. Subvencije so namenjene inovativnim podjetjem. Inovativno podjetje je podjetje, ki razvija proizvode, procese in storitve ter se na inovativen način odziva na zahteve trgov in se osredotoča na reševanje problemov kupcev. Inovativno tehnološko podjetje je podjetje za katerega je značilna visoka vsebnost znanja v storitvah ali proizvodih, potencial hitre rasti, izobrazba in ekspertno znanje zaposlenih in nastop v globalni tržni niši. Namen javnega razpisa je uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti pri razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev. S tem želi Sklad podpirati ciljno skupino podjetij, ki je v najbolj občutljivi razvojni fazi. Njihov razvojni potencial je sicer velik, brez pravih finančnih sredstev pa je lahko hitro izgubljen. Še posebej je razpis namenjen podjetjem, ki intenzivno sodelujejo z institucijami znanja in/ter podjetjem za katere je značilna visoka vsebnost znanja v storitvah ali proizvodih, potencial hitre rasti, izobrazba in ekspertno znanje zaposlenih, višja dodana vrednost na zaposlenega in nastop v globalni tržni niši. Subvencije omogočajo podjetjem, ki ne razpolagajo z zadostnimi finančnimi sredstvi hitrejši in intenzivnejši razvoj projekta in s tem izboljšanje finančnega položaja podjetij. 4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu 4.1 Splošni pogoji Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju: MSP, ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki), in izvajajo aktivnosti v subjektih inovativnega okolja. Za opredelitev MSP se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, z dne 6. 8. 2008. Prilogo 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, z dne 6. 8. 2008 najdete na spletni strani http://www.podjetniskisklad.si/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=82. Ob tem opozarjamo tudi na drugi odstavek 6. člena Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, ki govori o tem, da se za podjetje, ki ima partnerska podjetja ali povezana podjetja podatki, tudi glede števila zaposlenih, določijo na podlagi računovodskih izkazov in drugih podatkov podjetja ali na podlagi konsolidiranih zaključnih računov podjetja ali konsolidiranih zaključnih računov podjetja, v katerega je podjetje vključeno za namene konsolidacije, če ti obstajajo. Podatkom se prištejejo podatki za vsako partnersko podjetje. Razpis je namenjen ciljnim skupinam A, B in C. Ciljna skupina A: Upravičenci so podjetja, ki delujejo v subjektih inovativnega okolja in prvič kandidirajo za sredstva prijavljenega projekta in še niso registrirana več kot 18 mesecev od dneva vložitve vloge in imajo nov poslovni program. Podjetja imajo možnost pridobitve subvencije še v naslednjih 2 letih, v primeru, do bodo izpolnila zastavljene cilje iz poslovnega načrta za tekočo leto in imela še nedokončan projekt. Možnost prijave bo predstavljena z novim razpisom v letu 2011. Med subjekte inovativnega okolja za potrebe tega razpisa se uvrščajo tehnološki parki, podjetniški inkubatorji in univerzitetni inkubatorji, ki so vpisani v Evidenco subjektov inovativnega okolja, ki jo vodi JAPTI na podlagi Pravilnika o vodenju evidence subjektov inovativnega okolja (Uradni list RS, št. 25/08). Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja: – katerih lastnik je subjekt inovativnega okolja v deležu enakem ali večjem kot 25%, – ki so uspešno kandidirala, kot ciljna skupina P2A na javnem razpisu P2 – sofinanciranje zagona podjetij v tehnoloških parkih in inkubatorjih v letu 2009, objavljenega v Uradni list RS, št. 11/09, – ki opravljajo dejavnost razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08): – področje A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo, – oddelek 05 – Pridobivanje premoga, – so v težavah na podlagi računovodskih izkazov za leto 2009 skladno z opredelitvijo 2. člena Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah. Podjetje je v težavah: – v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala, – v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih, dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih, – ali je podjetje v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, – ki imajo neporavnane obveznosti do Republike Slovenije, – ki pridobivajo pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje, – ki so navedena v seznamu podjetij, na podlagi Sklepa o objavi seznama poslovnih subjektov (Uradni list RS, št. 43/07 in spremembe), s katerimi, na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije (ZPKor; Uradni list RS, št. 02/04), ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor, – ki so v preteklem obdobju 3 let (odobritev sredstev 2007–2009), že dobila državno pomoč in niso izpolnila finančnih obveznosti do Sklada. Skupni znesek pomoči na podlagi pravila de minimis: Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju – upravičencu na podlagi pravila de minimis ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju treh let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko ali namen pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v cestno prometnem sektorju. V skladu s 5. točko 2. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis se skupaj s pomočjo de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi takšna kumulacija povzročila intenzivnost pomoči, ki presega že določeno intenzivnost za posebne okoliščine vsakega primera v uredbi o skupinskih izjemah ali v odločbi, ki jo je sprejela Komisija. Upravičenec za izplačane upravičene stroške ne sme pridobiti nikakršnih drugih javnih sredstev. V primeru ugotovitve dvojnega financiranja potrjenega projekta iz različnih javnih virov, lahko Sklad prekine izplačevanje sredstev in odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev vseh že izplačanih sredstev v realni vrednosti vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila. Projekt, s katerim vlagatelj kandidira na razpis, mora izpolnjevati naslednje pogoje: – podjetje mora v poslovnem načrtu izkazati zaprto finančno konstrukcijo in razvidno likvidnost za obdobje 3 let, – iz poslovnega načrta mora izhajati, da bo podjetje imelo predvideno poslovanje z dobičkom po uvedbi novega poslovnega programa v poslovni proces, – realiziran mora biti v Republiki Sloveniji, – razvoj mora potekati v podjetju v fazah, od ideje in raziskav do uporabe v poslovnem procesu in mora biti rezultat razvoja v podjetju (za področje, ki ga v podjetju ne zmorejo/znajo razvijati je dovoljeno uporabiti tudi znanje zunanjih strokovnjakov, institucij in podjetij), – nakup oziroma prenos dejavnosti od drugega podjetja za izvedbo tega projekta ni dovoljen, – podjetje bo moralo do 31. 7. 2010 imeti vsaj enega redno zaposlenega za polni delovni čas (nosilec dejavnosti pri s.p. se za potrebe tega razpisa upošteva kot zaposlena oseba), – podjetje mora biti v času trajanja sofinanciranja član subjekta inovativnega okolja (od prijave na razpis do najkasneje izplačila subvencije), – rezultat projekta mora biti podrobno opisan v poročilu o dejansko izvedenih aktivnostih v zvezi s prijavljenim projektom, primerjavo dejanskega stanja projekta s cilji iz poslovnega načrta in pojasnitvijo odstopanj v primeru le teh (odstopanja od zaposlitvenega, finančnega, poslovnega, časovnega vidika …), ter stroškovno mesto, na katerem podjetje vodi stroške nastale v zvezi s prijavljenim projektom. 4.2. Pogoji za sofinanciranje projekta: – maksimalna višina subvencije za ciljno skupino P2A je 30.000 EUR. 5. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom javnega razpisa, bo ocenila komisija za dodelitev sredstev na osnovi naslednjih meril: – kvantitativna (inovativnost, sodelovanje z institucijami znanja, razvoj projekta v podjetju, tržna naravnanost), – kvalitativna (ocena na podlagi vsebine poslovnega načrta, ekonomske upravičenosti operacije glede na situacijo na trgu, ocena realnosti časovne izvedbe projekta v treh letih, ocena uspešnega zaključka projekta glede na vložena in razpoložljiva finančna sredstva, zunanja ocena subjekta inovativnega okolja, osebne predstavitve/intervjuja vlagatelja, ocena tima za realizacijo projekta). Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije (poglavje III Merila za ocenjevanje projekta). Projekt, ki je prejel 60 ali več točk od možnih 100 točk po kvantitativnih merilih, preide v analizo s kvalitativnimi merili. V primeru, da je projekt prejel manj kot 60 točk po kvantitativnih merilih, takoj pridobi negativno mnenje in ne gre v nadaljnje ocenjevanje po kvalitativnih merilih, ter ne more pridobiti sofinanciranje (subvencijo) Sklada. Z analizo po kvalitativnih merilih vloga pridobi pozitivno oziroma negativno mnenje. Komisija za dodelitev sredstev poda predlog Upravi Sklada v odločanje za vse formalno popolne in pravnoformalno ustrezne vloge, s pridobljenim pozitivnim kot tudi negativnim mnenjem. V primeru, da pridobi več vlagateljev pozitivno mnenje pri kvalitativni oceni, kot je na razpolago razpisanih sredstev, imajo prednost tisti vlagatelji, ki so pridobili več točk v kvantitativni oceni. V primeru enakega števila točk imajo prednost podjetja, ki so pridobila več točk pri merilu inovativnost, nato sodelovanje z institucijami znanja pri razvoju storitev/projekta, nato razvoj tehnologije v podjetju, nato tržna naravnanost. Uprava Sklada sprejme končno odločitev s sklepom o odobritvi oziroma sklepom o neodobritvi vloge. 6. Višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis: okvirna višina nepovratnih sredstev za ciljne skupine A, B in C v letu 2010 po tem razpisu znaša 3.500.000 EUR. Sredstva so zagotovljena v Proračunu RS za leto 2010. 7. Upravičeni stroški projekta Upravičeni stroški so stroški: – stroški izdelave poslovnega načrta za novi poslovni program, vendar največ 1.000 EUR (strošek lahko uveljavljajo samo podjetja, ki so člani subjektov, vpisanih v B evidenco subjektov inovativnega okolja, ki jo vodi JAPTI na podlagi Pravilnika o vodenju evidence subjektov inovativnega okolja), – plače zaposlenih v podjetju, ki delajo na razvoju; maksimalni upravičen strošek plače je bruto 1.600 EUR na mesec na zaposlenega, ki dela na razvoju. Podjetja upravičen strošek plač dokazujejo s plačilno listo, Sklad ne upošteva druge oblike izplačil (avtorske pogodbe, honorarje idr). Samostojni podjetniki, kot nosilci dejavnosti niso upravičeni do povračila stroškov plač in prispevkov, ker si ne izplačujejo plače, – stroški promocije, vendar največ 5.000 EUR, – stroški najema opreme za realizacijo novega poslovnega programa, – stroški najema poslovnih prostorov. Za kritje stroškov najemnine lahko podjetje pridobi maksimalno 6 EUR/m2 (za podjetja v podjetniških inkubatorjih in tehnoloških parkih) in maksimalno 3 EUR/m2 (za podjetja v univerzitetnih inkubatorjih) in se izplača na osnovi podatkov iz najemne pogodbe, – stroški testiranja in dodatnega usposabljanja za realizacijo novega poslovnega programa, – stroški patentnih in ostalih zaščit, – materialni stroški, ki so namenjeni razvoju storitev oziroma proizvoda prijavljenega projekta, – nematerialne investicije v povezavi z novim poslovnim programom (nematerialne investicije zajemajo pridobivanje posebnih certifikatov in standardov, zaščito lastnih oziroma nakup patentov, nakup licenc, know-howa ali nepatentiranega tehničnega znanja). Zamenjava opreme in storitev v okviru upravičenih stroškov je možna tudi po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju s podjetjem. Zamenjava je možna za enakovredno ali boljšo opremo ali storitev. Še posebej pri tehnološki opremi (predvsem računalniški), kjer prihaja do naglih sprememb, je možna zamenjava upravičenih stroškov že na podlagi prošnje podjetja in odgovora oziroma izjave Sklada, da dovoljuje spremembo. V primeru odobritve drugih sprememb pa bo Sklad sklenil s podjetjem aneks h pogodbi o sofinanciranju. Med upravičene stroške ne spadajo izdatki za nakup cestnoprevoznih sredstev. Podjetje mora izkazovati ekonomsko in pravno lastništvo predmeta projekta. Financiranje oziroma zapiranje finančne konstrukcije projekta z leasingom ni dovoljeno. Upravičene stroške (razen plač) je dovoljeno uveljavljati le od tretjih oseb po tržnih pogojih. Tretja oseba ne sme biti več kot 25% povezana (lastniški delež ali glasovalne pravice) s podjetjem-upravičencem. Prav tako se predmet investicije ne more kupiti od oseb v sorodstvenem razmerju z lastniki podjetja. 8. Obdobje v katerem morajo biti porabljena odobrena sredstva: nepovratna sredstva se odobrijo za upravičene stroške projekta nastale od 1. 8. 2009 do 31. 7. 2010. 9. Oddaja zahtevka za sofinanciranje projekta Upravičenec mora poslati zahtevek za sofinanciranje najkasneje do 10. 8. 2010. Pri zahtevku je potrebno predložiti: – končno poročilo z opisom izvedbe projekta, – seznam računov za upravičene stroške projekta, – vse izvode originalnih računov za celotno vrednost projekta, ki se glasijo na upravičenca, – potrdila – dokazila o plačilu računov z razvidnim sklicem pri nakazilu oziroma izjavo dobavitelja opreme o plačilu celotnega računa, – najkasneje ob oddaji zahtevka morajo biti podjetja fizično prisotna v subjektih inovativnega okolja, kar dokažejo z najemno pogodbo, – izjava o številu zaposlenih na dan 31. 7. 2010. 10. Rok za predložitev vlog Rok za predložitev vlog je: 25. 3. 2010. Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo ne sme biti kasnejši od datuma roka. V primeru neposredne predložitve vloge pa datum vpisan na potrdilu Sklada o prejemu pošiljke. Vloge, ki ne bodo pravočasne, se kot prepozne zavržejo. Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja. 11. Datumi odpiranj vlog: odpiranje se bo izvedlo v roku treh delovnih dni od navedenega roka za predložitev vlog. Odpiranje vlog ni javno. 12. Obveščanje o izboru Komisija za dodelitev sredstev bo obravnavala vse pravočasne, formalno popolne in ustrezne vloge. Sklad bo, najkasneje v roku 75 dni od roka za odpiranje vlog, posredovala vlagateljem sklep o odobritvi ali neodobritvi sofinanciranja (subvencije) Sklada. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Sklada. Zoper sklep o odobritvi oziroma neodobritvi sofinanciranja (subvencije) je možno sprožiti upravni spor na Upravno sodišče Republike Slovenije. Če se upravičenec v roku 8 delovnih dni od prejema in poziva k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. 13. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in dodatne informacije Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo javnega razpisa, merila za izbor projektov s točkovnikom, vzorec prijavnega lista za sofinanciranje, vzorec pogodbe o sofinanciranju, zahtevek za sofinanciranje z obrazci. Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada, Trubarjeva 11, Maribor, v pisarni št. 1, pri višjem referentu 1 (Marjana Šipek) za državne pomoči in rizične naložbe, vsak delovni dan, med 9. in 14. uro in na spletni strani www.podjetniskisklad.si. Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah: 02/234-12-53 Simon Böhm, 02/234-12-72 mag. Manfred Lepej, 02/234-12-40 Nataša Krajnc in 02/234-12-64 mag. Boštjan Vidovič ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si. 14. Vsebina vloge 1. Prijavni list za sofinanciranje (spletni obrazec, ki ga najdete na naslovu http://evloge.podjetniskisklad.si, obvezno izpolnite in posredujte v tiskani in elektronski obliki, skladno z navodili spletnega obrazca. Spletni obrazec omogoča elektronsko pošiljanje in tiskanje prijavnega lista. Tiskani prijavni list potrdite s podpisom in štampiljko ter ga predložite v vlogi. Pred tiskanjem spletnega obrazca je potrebno le tega potrditi!). 2. Poslovni načrt, ki vsebuje obstoječe in planirane bilance stanja, izkaz poslovnega izida in izkaz denarnih tokov. 3. Seznam upravičenih stroškov (obrazec 3) s priloženimi kopijami računov, predračuni, ponudbami, kalkulacijami plač in najemnin in obrazložitvijo izbora opreme in ponudnika opreme. V obrazec morajo biti zaporedno vpisani in oštevilčeni vsi računi, predračuni, ponudbe, kalkulacije plač in najemnine z neto vrednostmi (brez DDV) in kumulativnim seštevkom. Obrazec 3 je v prilogi spletnega obrazca Prijavni list za sofinanciranje. Najdete ga na naslovu http://evloge.podjetniskisklad.si. Priložene listine so osnova za ocenjevanje in končno izvedbo projekta. 4. Izjava vlagatelja o številu zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec prijave, podpisana s strani odgovorne osebe. 5. Potrdilo subjekta inovativnega okolja, da je podjetje vključeno in izvaja aktivnosti v tej instituciji. Kot neobvezna priloga je vlogi priložena lahko tudi kvalitativna ocena subjekta inovativnega okolja na podlagi Kvalitativnih meril Sklada, ki se upošteva v primeru dodatnega ocenjevanja kvalitativnih meril (tč. III/B). Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 5 in predložena v pisni obliki. Posredovana elektronska oblika prijavnega lista in natisnjena oblika spletnega obrazca prijavnega lista morata biti enaki. V primeru razlik med oddano natisnjeno obliko in elektronsko obliko se bo upoštevala natisnjena oblika prijavnega lista. Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatna pojasnila. Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj pisno pozvan k dopolnitvi vloge. Če vloga v predvidenem roku (največ 5 dni) ne bo dopolnjena oziroma spremenjena, se kot nepopolna zavrže. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisne dokumentacije, se kot neustrezna zavrne. Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti, ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek oziroma del vloge ter naj navede zakaj to predstavlja poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo in na podatke potrebne za oceno vloge po merilih javnega razpisa. 15. Posebno poglavje za ciljni skupini P2B IN P2C 15.1 Splošni pogoji Pri ciljni skupinah P2B in P2C gre za nadaljevanje razpisa P2/09 in P2/08. Upravičenci so podjetja, ki delujejo v subjektih inovativnega okolja in so razdeljeni v dve skupini: – ciljna skupina P2B/09 – v to skupino sodijo podjetja, ki so pridobila s strani Sklada pozitivno mnenje o upravičenosti kandidature na javnem razpisu P2 v letu 2010 in status nezaključenega projekta (ciljna skupina P2A iz razpisa P2 v letu 2009), – ciljna skupina P2C/08 – v to skupino sodijo podjetja, ki so pridobila s strani Sklada pozitivno mnenje o upravičenosti kandidature na javnem razpisu P2 v letu 2010 in status nezaključenega projekta (ciljna skupina P2B iz razpisa P2 v letu 2009). 15.2 Pogoji za sofinanciranje projekta – maksimalna višina subvencije za ciljno skupino P2B je 30.000 EUR, za ciljno skupino P2C pa 10.000 EUR. 15.3 Merila Podjetja iz ciljnih skupin P2B/09 in P2C/08 se ne točkujejo, zadostuje mnenje Sklada o realizaciji ciljev in izpolnjevanju pogojev za nadaljnjo kandidaturo za leto 2010 (status mnenja o realizaciji projekta: pozitivno; stanje projekta: nezaključen projekt). 15.4 Upravičeni stroški projekta Upravičeni stroški so enaki stroškom ciljne skupine P2A razen: – stroški promocije niso omejeni na 5.000 evrov. Med upravičene stroške ne spada strošek izdelave poslovnega načrta. 15.5 vsebina vloge 1. Prijavni list za sofinanciranje (spletni obrazec, ki ga najdete na naslovu http://evloge.podjetniskisklad.si obvezno izpolnite in posredujte v tiskani in elektronski obliki, skladno z navodili spletnega obrazca. Spletni obrazec omogoča elektronsko pošiljanje in tiskanje prijavnega lista. Tiskani prijavni list potrdite s podpisom in štampiljko ter ga predložite v vlogi. Pred tiskanjem spletnega obrazca je potrebno le tega potrditi!). 2. Seznam upravičenih stroškov (obrazec 3) s priloženimi kopijami računov, predračuni, ponudbami, kalkulacijami plač in najemnin in obrazložitvijo izbora opreme in ponudnika opreme. V obrazec morajo biti zaporedno vpisani in oštevilčeni vsi računi, predračuni, ponudbe, kalkulacije plač in najemnine z neto vrednostmi (brez DDV) in kumulativnim seštevkom. Obrazec 3 je v prilogi spletnega obrazca Prijavni list za sofinanciranje. Najdete ga na naslovu http://evloge.podjetniskisklad.si. Priložene listine so osnova za ocenjevanje in končno izvedbo projekta. 3. Izjava vlagatelja o številu zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec prijave, podpisana s strani odgovorne osebe. 4. Potrdilo subjekta inovativnega okolja, da je podjetje vključeno in izvaja aktivnosti v tej instituciji. 5.a) V primeru, da poslovnega načrta ne spreminja, ga ni potrebno ponovno oddati, a mora podjetje priložiti izjavo, da ni bilo sprememb pri izpolnjevanju poslovnega načrta in uresničevanju le tega. b) Noveliran poslovni načrt. V primeru odstopanj od ciljev v poslovnem načrtu se pošlje noveliran poslovni načrt ali kratka predstavitev in razlogi morebitnih odstopanj od poslovnega načrta. Poslovni načrt mora vsebovati obstoječe in planirane bilance stanja, izkaz poslovnega izida in izkaz denarnih tokov. Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 5 in predložena v pisni obliki. Posredovana elektronska oblika prijavnega lista in natisnjena oblika spletnega obrazca prijavnega lista morata biti enaki. V primeru razlik med oddano natisnjeno obliko in elektronsko obliko se bo upoštevala natisnjena oblika prijavnega lista. Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatna pojasnila. Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj pisno pozvan k dopolnitvi vloge. Če vloga v predvidenem roku (največ 5 dni) ne bo dopolnjena oziroma spremenjena, se kot nepopolna zavrže. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisne dokumentacije, se kot neustrezna zavrne. Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti, ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek oziroma del vloge ter naj navede zakaj to predstavlja poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo in na podatke potrebne za oceno vloge po merilih javnega razpisa. 15.6 Upoštevanje določb javnega razpisa Vsa ostala določila javnega razpisa se smiselno uporabljajo tudi za ciljni skupini P2B in P2C. 16. Oddaja vlog: vlogo v pisni obliki vloži vlagatelj po pošti ali neposredno na sedež Slovenskega podjetniškega sklada. Vlogo za sofinanciranje pošljite na naslov: Slovenski podjetniški sklad, Trubarjeva 11, 2000 Maribor – za P2A/10: »Ne odpiraj – P2A/10«, – za P2B/09: »Ne odpiraj –P2B/09«, – za P2C/08: »Ne odpiraj –P2C/08«. Neposredna predložitev vlog na sedežu Sklada (Trubarjeva 11, Maribor) je možna vsak delovni dan v pisarni št. 05 – poslovni sekretariat, med 9. in 15. uro.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti