Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010

Kazalo

Ob-1496/10 , Stran 264
1. Naziv in sedež naročnika: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana. 2. Predmet in področja javnega razpisa Predmet javnega razpisa JR1–VKP–2010–2012 je izbor izvajalcev in sofinanciranje zahtevnejših večletnih knjižnih projektov v tiskani ali elektronski obliki s področja izvirnega in prevodnega leposlovja in humanistike: – zbrana in izbrana dela slovenskih ustvarjalcev, ki sodijo v konstitutivni kanon slovenske književnosti, kulture in humanistike; – prevodi temeljnih del in del avtorjev svetovne književnosti, kulture in humanistične znanosti, ki še niso ali so slabo prisotni v slovenskem jeziku; – likovne monografije slovenskih mednarodno uveljavljenih ustvarjalcev in druge likovne monografije nacionalnega pomena. 3. Cilji javnega razpisa JAK bo večletne knjižne projekte s področja leposlovja in humanistike podpirala v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji: – sistematična podpora nastajanju in izhajanju zahtevnih izvirnih in prevodnih knjižnih projektov v slovenskem založništvu, – spodbuda založnikom za pripravo in izvedbo zahtevnih knjižnih projektov nacionalnega pomena ter višanje deleža tovrstne knjižne produkcije v slovenski založniški produkciji, – izboljšanje dostopnosti zahtevnejših knjižnih projektov v celotnem nacionalnem prostoru. 4. Okvirna vrednost javnega razpisa JR1–VKP–2010–2012 in obdobje ter način za porabo dodeljenih sredstev Okvirni znesek javnega razpisa JR1–VKP–2010–2012 za leto 2010 znaša predvidoma 70.000,00 EUR. Vrednost javnega razpisa JR1-VKP-2010–2012 za leti 2011 in 2012 bo določena po sprejetju državnih proračunov za leti 2011 in 2012. Dodeljena proračunska sredstva bodo morala biti porabljena v proračunskih letih od 2010 do 2012 oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo določal veljavni zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije. 5. Višina sofinanciranja in upravičeni stroški JAK bo izbranim izvajalcem zahtevnejših večletnih knjižnih projektov sofinancirala največ 70% upravičenih stroškov na prijavljeni večletni knjižni projekt. Sredstva sofinanciranja se odobrijo za upravičene stroške večletnega knjižnega projekta, povezane z izvedbo knjižnega projekta v letih 2010–2012. Med upravičene stroške sodijo: sklop A: avtorski honorarji, sklop B: tiskarski stroški oziroma stroški elektronske izdaje projekta, sklop C: založniški stroški, vključno z uredniškim delom. 6. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu 6.1. Splošni pogoji za sodelovanje na javnem razpisu JR1–VKP–2010–2012 Prijavitelji na javni razpis JR10–VKP–2010–2012 morajo izpolnjevati naslednji splošni pogoj: – da so najmanj tri leta registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti (šifra kategorije po Standardni klasifikaciji dejavnosti – R) ali založniške dejavnosti (šifra kategorije po Standardni klasifikaciji dejavnosti – JP58) v Republiki Sloveniji ali zamejstvu. Dokazilo: Kopija rednega izpiska iz sodnega registra oziroma odločba upravne enote o registraciji društva ali druge evidence. 6.2. Posebni pogoji za sodelovanje na javnem razpisu JR1–VKP–2010–2012 Prijavitelji morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določa besedilo točke 6.1. javnega razpisa JR1–VKP–2010–2012, izpolnjevati še naslednje posebne pogoje: – da so vključno z letom 2009 izdali vsaj tri (3) knjižna dela s področja razpisa JR1-VKP-2010–2012 oziroma v primeru elektronskih izdaj, da so vključno z letom 2009 izdali vsaj tri (3) elektronske izdaje s področij razpisa, ki so vpisane v COBISS in dostopne vsaj v NUK; – da prijavljajo knjižno izdajo, ki zaradi obsega, strokovne ali tehnične zahtevnosti ni izvedljiva v enem letu in katere konceptualna ter uredniška zasnova zagotavlja celovitost projekta oziroma v primeru elektronske izdaje, da izdaja omogoča iskanje, kopiranje in izvoz besedila ter opreme iz elektronske izdaje; – da zagotavljajo, da bo knjižni projekt v tiskani obliki izšel najmanj v 400 izvodih oziroma da bo v elektronski obliki dostopen vsaj v NUK. Dokazilo: OBR2 – izjave prijavitelja. – da bodo pri izdaji subvencioniranih knjižnih del zagotovili osnovni izhodiščni avtorski honorar izvirnim ustvarjalcem v višini vsaj 350,00 EUR bruto na avtorsko polo, prevajalcem pa vsaj 270,00 EUR bruto na avtorsko polo; – da predlagajo večletni knjižni projekt, katerega zaprošeni znesek sofinanciranja ne presega 70% vseh upravičenih stroškov, da bodo za izvedbo zaprošenega večletnega knjižnega projekta zagotovili najmanj 30% delež sofinanciranja iz lastnih sredstev ali drugih virov in da bodo imeli jasno in realno izdelano finančno konstrukcijo. Prijavljeni knjižni projekt mora biti finančno uravnotežen, kar pomeni, da morajo biti prihodki in odhodki prijavljenega projekta enaki (prihodki = odhodki). Dokazilo: OBR3 – finančna konstrukcija z izjavo. 7. Kriteriji za ocenjevanje in njihova uporaba Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Izbrani bodo tisti večletni knjižni projekti, ki bodo v postopku izbire po kriterijih javnega razpisa JR1–VKP–2010–2012 ocenjeni višje. Kriteriji javnega razpisa JR1–VKP–2010–2012 so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju navedena najvišja možna višina doseženih točk. Najvišje možno število prejetih točk za projekt je 100 točk, financirani pa so lahko knjižni projekti, ki prejmejo najmanj 81 točk. Višina odobrenih sredstev za projekt je odvisna od skupne višine prejetih točk za posamezen projekt (od 81 do 100 točk), obsega in finančne zahtevnosti projekta ter sredstev, ki so namenjena pozivu. 8. Dokumentacija javnega razpisa JR1–VKP–2010–2012 Dokumentacija javnega razpisa JR1–VKP–2010–2012 obsega: – besedilo javnega razpisa JR1–VKP–2010–2012, – prijavni obrazec OBR1 – predstavitev večletnega knjižnega projekta, – prijavni obrazec OBR2 – izjave prijavitelja, – prijavni obrazec OBR3 – finančna konstrukcija knjižnega projekta za obdobje 2010–2012, – vzorec pogodbe o sofinanciranju večletnega knjižnega projekta – OBR4. Dokumentacija javnega razpisa JR1–VKP–2010–2012 je na voljo na spletni strani JAK www.jakrs.si. Dokumentacijo javnega razpisa JR1–VKP–2010–2012 lahko zainteresirani v roku javnega razpisa dvignejo v glavni pisarni JAK vsak delavnik, med 10. in 12. uro. Prijavitelji morajo predložiti naslednjo v celoti izpolnjeno razpisno dokumentacijo: – OBR1 – predstavitev večletnega knjižnega projekta, – OBR2 – izjave prijavitelja, – OBR3 – finančna konstrukcija, – OBR4 – parafiran vzorec pogodbe o sofinanciranju večletnega knjižnega projekta – OBR4. 9. Rok in način oddaje vlog Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo predložiti na naslov: JAK, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana, do 10. 3. 2010 oziroma najkasneje tega dne oddati na pošti kot priporočeno pošiljko v zapečateni ovojnici z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za sofinanciranje večletnih knjižnih projektov z oznako JR1–VKP–2010–2012. Na hrbtni strani kuverte mora biti obvezno navedba prijavitelja: uradni naziv in naslov (sedež). Hkrati mora biti vloga najkasneje tega dne oddana po elektronski pošti na naslov: vecletni.knjige@jakrs.si Rok za zbiranje vlog prične teči na dan objave javnega razpisa JR1–VKP–2010–2012 v Uradnem listu RS, dne 12. 2. 2010 in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo vlog, ki je 10. 3. 2010. Prijava je vložena pravočasno, če jo JAK prejme, preden se izteče rok za vložitev prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko JAK prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Prijavo je možno oddati osebno na naslovu JAK, vsak delavnik, med 10. in 12. uro. Nepravočasno oddane vloge bodo izločene iz nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju (peti odstavek 117. člena v povezavi s tretjim odstavkom 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08 in 4/10). Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa JR1–VKP–2010–2012. 10. Način obravnavanja vlog in odločanje o izboru Vloge, prispele na javni razpis JR1-VKP-2010–2012, bo odpirala odpiralna komisija JAK. Vloge neupravičenih oseb bodo izločene iz nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju (peti odstavek 117. člena v povezavi s tretjim odstavkom 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08 in 4/10). JAK bo prijavitelje, katerih vloge bodo formalno nepopolne, pozvala, da jih v roku petih dni dopolnijo. Če prijavitelji ne bodo dopolnili formalno nepopolnih vlog v zahtevanem roku, bodo vloge s sklepom o zavrženju izločene iz nadaljnje obravnave (šesti odstavek 117. člena v povezavi s tretjim odstavkom 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08 in 4/10). O dodelitvi sredstev bo na podlagi poročila pristojne strokovne komisije JAK za knjižno in revijalno produkcijo s področja leposlovja in humanistike odločil direktor JAK z odločbo o sofinanciranju posameznega večletnega knjižnega projekta. 11. Dodatne informacije Dodatne informacije so na voljo na spletni strani JAK, www.jakrs.si, na elektronskem naslovu gp.jakrs@jakrs.si oziroma pri strokovni svetovalki, vsak delavnik, med 10. in 12. uro: – Vlasta Vičič, tel. 01/369-58-26, vlasta.vicic@jakrs.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti