Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010

Kazalo

Št. 430-2/2010/5 Ob-1539/10 , Stran 263
I. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika proračunskih sredstev: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana. II. Predmet in namen javnega razpisa Javni razpis za izbiro študentskih domov za študijsko leto 2010/2011 (v nadaljevanju: javni razpis) se objavlja za izbiro zasebnih zavodov in drugih zasebnih pravnih oseb ter samostojnih podjetnikov posameznikov, registriranih za dejavnost študentskih domov (v nadaljevanju: zasebni študentski domovi), ki sprejemajo študente v skladu z določili Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov (Uradni list RS, št. 22/01, 35/06 in 75/08) in ki jim bo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (v nadaljevanju: ministrstvo) dodeljevalo subvencije za bivanje študentov. Namen javnega razpisa je povečanje bivalnih zmogljivosti za študente. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo zaradi celostnega reševanja problematike bivanja študentov ter upoštevajoč izvajanje Projekta prenove študentskih bivalnih zmogljivosti preko javnega razpisa izbira zasebne študentske domove, ki s svojimi kapacitetami dopolnjujejo in povečujejo bivalne zmogljivosti za študente. III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Na tem javnem razpisu lahko kandidirajo zasebni študentski domovi, ki so pri pristojnem organu registrirani za dejavnost študentskih domov in ki: 1. študentom zagotavljajo: – opremljeno sobo, skupne in pomožne prostore, – električno energijo za razsvetljavo, kuhanje napitkov in jedi ter za druge osebne potrebe, – hladno in toplo vodo, – ogrevane prostore, – posteljno perilo ter – vzdržujejo stavbo, opremo in napeljave po sanitarno-tehničnih predpisih ter red in čistočo v skupnih in pomožnih prostorih; 2. bodo proste zmogljivosti za bivanje študentov objavljali v skupnem javnem razpisu za sprejem in podaljšanje bivanja, ki ga za vsako študijsko leto objavi ministrstvo; 3. bodo študentu zmanjšali ceno bivanja za toliko, kolikor znaša subvencija; 4. ponujajo 7 ali več postelj. IV. Vsebina in priprava vloge a) Vloga mora vsebovati: – v celoti izpolnjena obrazca: – prijavni obrazec MVZT-ŠD2010/1; – prijavni obrazec MVZT-ŠD2010/2 in – naslednji obvezni prilogi: – dokazilo o lastništvu oziroma dokazilo, iz katerega izhaja, da imajo na določeni nepremičnini lastninsko ali kakšno drugo stvarno oziroma obligacijsko pravico, ki jim omogoča izvajanje dejavnosti na takšni nepremičnini; – pravila za vselitev v študentski dom oziroma postopek za vselitev. b) Na prijavnem obrazcu MVZT-ŠD2010/1 prijavitelj navede splošne podatke in natančne podatke o lokacijah bivalnih zmogljivostih z natančnim številom postelj. c) Na prijavnem obrazcu MVZT-ŠD2010/2 prijavitelj navede natančne podatke o vseh bivalnih zmogljivostih in opremi z natančnim številom postelj, namenjenih za študente, upravičenih do subvencije, in sicer posebej za tiste, ki bodo prvič bivali v domu, in tiste, ki bodo bivanje v njem podaljševali. Prijavitelj navede tudi podatke o ceni bivanja v domu (če se cene glede na sobe razlikujejo, je potrebno navesti podatke za vsako skupino sob posebej in povprečno ceno bivanja v domu v zadnjih treh mesecih) in elemente, iz katerih je sestavljena. d) Obenem mora prijavitelj s podpisom in žigosanjem izjave na prijavnem obrazcu MVZT-ŠD2010/2 pod materialno in kazensko odgovornostjo izjaviti, da je pri pristojnem organu registriran za dejavnost študentskih domov oziroma da proti njemu ni bila izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero bi mu bilo prepovedano opravljati dejavnost študentskih domov. Prav tako mora prijavitelj soglašati s pogoji in merili, navedenimi v tem javnem razpisu in pripadajoči razpisni dokumentaciji ter potrditi resničnost oziroma točnost navedb v vlogi, ki ustrezajo dejanskemu stanju, vse priložene fotokopije pa ustrezajo originalom. e) Javni razpis in pogodbe, ki jih bodo z ministrstvom sklenili izbrani prijavitelji, so vezani na proračunske zmogljivosti ministrstva. V primeru, da pride do sprememb v državnem proračunu ali finančnem načrtu ministrstva, ki neposredno vpliva na ta javni razpis ali na sklenjene pogodbe, se s sklenitvijo aneksov pogodbe spremenijo tako, da se jih ustrezno prilagodi in to sorazmerno spremembam v državnem proračunu oziroma finančnem načrtu ministrstva. f) Ministrstvo mora kot neposredni uporabnik proračunskih sredstev kontrolirati porabo sredstev, izplačanih na podlagi pogodbe. Prijavitelj poda na prijavnem obrazcu MVZT-ŠD2010/2 tudi soglasje k preverjanju namenske porabe sredstev, odobrenih na podlagi javnega razpisa. Ministrstvo lahko za kontrolo porabe sredstev kadarkoli zahteva od izbranega prijavitelja vpogled v poslovanje in dokumentacijo v zvezi z izpolnjevanjem te pogodbe in izbrani prijavitelj je dolžan tej zahtevi ugoditi. V primeru, ko ministrstvo ugotovi kršitev pogodbe ali nenamensko porabo sredstev, je izbrani prijavitelj dolžan ministrstvu na podlagi posebnega sklepa povrniti nenamensko porabljena sredstva v roku, določenem v sklepu ministrstva. V nasprotnem primeru ima ministrstvo pravico poračunati znesek nenamensko porabljenih sredstev pri naslednjem zahtevku izbranega prijavitelja v okviru istega proračunskega leta. V. Merila za izbiro Pri obravnavanju vlog bo ocenjena vloga kot celota. Ocena strokovne komisije bo, v primeru ponudb, ki bi kot celota presegale razpisana okvirna sredstva, temeljila na naslednjih merilih: 1. večje število ponujenih postelj; 2. manjša oddaljenost namestitve od najbližjega javnega ali koncesioniranega visokošolskega zavoda. VI. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: okvirna višina sredstev javnega razpisa, namenjena za subvencioniranje bivanja študentov v zasebnih študentskih domovih v študijskem letu 2010/2011, je 422.400,00 EUR. VII. Dodeljevanje subvencij: subvencija za posameznega študenta, ki izpolnjuje pogoje in merila za subvencioniranje bivanja, se bo začela izplačevati potem, ko bo z njim zasebni študentski dom sklenil nastanitveno pogodbo oziroma aneks k pogodbi in bo na seznamu, ki ga bodo v skladu z 32. členom Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov ministrstvu pošiljale pisarne za študentske domove. Subvencije se bodo nakazovale mesečno, način in postopek njihovega izplačevanja se bo natančno opredelil v pogodbi, sklenjeni med ministrstvom in izbranim zasebnim študentskim domom. VIII. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, način predložitve ter opremljenost vloge Prijavitelji pošljejo vlogo po pošti ali oddajo osebno na naslov ministrstva. Rok za oddajo vlog je ne glede na vrsto prenosa pošiljke 26. 2. 2010, do 14. ure v Glavno pisarno Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana. Vloge morajo biti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za izbiro študentskih domov za študijsko leto 2010/2011« ter z navedbo polnega naziva in naslova prijavitelja. Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo na Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo do izteka navedenega roka. Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno in ki ne bodo pravilno označene, bodo zavržene. IX. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev: odpiranje prispelih vlog za dodelitev sredstev bo opravila komisija za vodenje postopka za izbiro študentskih domov, imenovana s strani ministra. Odpiranje vlog bo 2. 3. 2010, ob 9. uri, na sedežu ministrstva, Kotnikova 38, sejna soba/2. nadstropje. X. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa Minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo bo najkasneje v 45 dneh po datumu za odpiranje vlog sprejel sklep o izbiri zasebnih študentskih domov, ki izpolnjujejo pogoje za dodeljevanje subvencij za bivanje študentov. Ministrstvo bo hkrati s poslanim sklepom o izbiri pozvalo prijavitelja, ki mu bodo dodeljena sredstva, k podpisu pogodbe. V primeru, da se prejemnik v roku 8 dni od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je odstopil od vloge za pridobitev sredstev. XI. Razpisna dokumentacija: prijavna obrazca in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji dobijo z dnem objave v Uradnem listu RS na spletnih straneh ministrstva, www.mvzt.gov.si, pod rubriko Javni razpisi. XII. Dodatne informacije in obveščanje: vsa dodatna pojasnila v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani do konca javnega razpisa dobijo tudi na elektronskem naslovu marija.bergant@gov.si oziroma pri Mariji Bergant na tel. 01/478-46-05, vsak delovni dan, med 9. in 11. uro.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti