Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2010 z dne 8. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2010 z dne 8. 6. 2010

Kazalo

57. Zakon o ratifikaciji Protokola št. 12 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (MPKVCPB), stran 447.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Protokola št. 12 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (MPKVCPB)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Protokola št. 12 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (MPKVCPB), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 21. maja 2010.
Št. 003-02-5/2010-16
Ljubljana, dne 29. maja 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI PROTOKOLA ŠT. 12 H KONVENCIJI O VARSTVU ČLOVEKOVIH PRAVIC IN TEMELJNIH SVOBOŠČIN (MPKVCPB)
1. člen
Ratificira se Protokol št. 12 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, sestavljen v Rimu 4. novembra 2000.
2. člen
Besedilo protokola se v izvirniku v angleškem jeziku ter v prevodu v slovenskem jeziku glasi:
P R O T O C O L N O. 12
TO THE CONVENTION FOR THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS
The member States of the Council of Europe signatory hereto,
Having regard to the fundamental principle according to which all persons are equal before the law and are entitled to the equal protection of the law;
Being resolved to take further steps to promote the equality of all persons through the collective enforcement of a general prohibition of discrimination by means of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms signed at Rome on 4 November 1950 (hereinafter referred to as “the Convention”);
Reaffirming that the principle of non-discrimination does not prevent States Parties from taking measures in order to promote full and effective equality, provided that there is an objective and reasonable justification for those measures,
Have agreed as follows:
Article 1 - General prohibition of discrimination
1 The enjoyment of any right set forth by law shall be secured without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth or other status.
2 No one shall be discriminated against by any public authority on any ground such as those mentioned in paragraph 1.
Article 2 - Territorial application
1 Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance or approval, specify the territory or territories to which this Protocol shall apply.
2 Any State may at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this Protocol to any other territory specified in the declaration. In respect of such territory the Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt by the Secretary General of such declaration.
3 Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory specified in such declaration, be withdrawn or modified by a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe. The withdrawal or modification shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such notification by the Secretary General.
4 A declaration made in accordance with this article shall be deemed to have been made in accordance with paragraph 1 of Article 56 of the Convention.
5 Any State which has made a declaration in accordance with paragraph 1 or 2 of this article may at any time thereafter declare on behalf of one or more of the territories to which the declaration relates that it accepts the competence of the Court to receive applications from individuals, non-governmental organisations or groups of individuals as provided by Article 34 of the Convention in respect of Article 1 of this Protocol.
Article 3 - Relationship to the Convention
As between the States Parties, the provisions of Articles 1 and 2 of this Protocol shall be regarded as additional articles to the Convention, and all the provisions of the Convention shall apply accordingly.
Article 4 - Signature and ratification
This Protocol shall be open for signature by member States of the Council of Europe which have signed the Convention. It is subject to ratification, acceptance or approval. A member State of the Council of Europe may not ratify, accept or approve this Protocol without previously or simultaneously ratifying the Convention. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.
Article 5 - Entry into force
1 This Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which ten member States of the Council of Europe have expressed their consent to be bound by the Protocol in accordance with the provisions of Article 4.
2 In respect of any member State which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of the deposit of the instrument of ratification, acceptance or approval.
Article 6 - Depositary functions
The Secretary General of the Council of Europe shall notify all the member States of the Council of Europe of:
a any signature;
b the deposit of any instrument of ratification, acceptance or approval;
c any date of entry into force of this Protocol in accordance with Articles 2 and 5;
d any other act, notification or communication relating to this Protocol.
In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.
Done at Rome, this 4th day of November 2000, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe.
P R O T O K O L Š T. 12
H KONVENCIJI O VARSTVU ČLOVEKOVIH PRAVIC IN TEMELJNIH SVOBOŠČIN
Države članice Sveta Evrope, podpisnice tega protokola, so se
ob upoštevanju temeljnega načela, po katerem so vsi ljudje enaki pred zakonom in imajo pravico do enakega zakonskega varstva;
odločene, da bodo še naprej podpirale enakost vseh ljudi s skupnim izvajanjem splošne prepovedi diskriminacije s pomočjo Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, podpisane v Rimu 4. novembra 1950 (v nadaljnjem besedilu »konvencija«);
ob ponovnem zagotovilu, da načelo nediskriminacije ne preprečuje državam pogodbenicam, da bi ukrepale z namenom spodbujanja popolne in učinkovite enakosti, kadar so ti ukrepi objektivno in razumno upravičeni,
dogovorile:
1. člen - Splošna prepoved diskriminacije
1. Uživanje vsake pravice, ki je določena z zakonom, je zagotovljeno brez kakršne koli diskriminacije iz katerega koli razloga, kot je spol, rasa, barva kože, jezik, vera, politično ali drugo prepričanje, narodnostni ali socialni izvor, pripadnost narodni manjšini, premoženje, rojstvo ali kakšna druga okoliščina.
2. Nobena javna oblast ne sme nikogar diskriminirati iz katerega koli razloga, navedenega v prvem odstavku.
2. člen - Ozemeljska veljavnost
1. Vsaka država lahko ob podpisu ali deponiranju listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi določi ozemlje ali ozemlja, za katera velja ta protokol.
2. Vsaka država lahko kadar koli pozneje z izjavo, naslovljeno na generalnega sekretarja Sveta Evrope, razširi veljavnost tega protokola na katero koli drugo ozemlje, ki je določeno v tej izjavi. Protokol začne veljati za to ozemlje prvi dan meseca po poteku treh mesecev od datuma, ko je generalni sekretar prejel izjavo.
3. Vsaka izjava, ki je dana v skladu s prejšnjima odstavkoma, se lahko glede na katero koli ozemlje, določeno v tej izjavi, umakne ali spremeni z uradnim obvestilom, ki je naslovljeno na generalnega sekretarja Sveta Evrope. Umik ali sprememba začne veljati prvi dan v mesecu po poteku treh mesecev od datuma, ko je generalni sekretar prejel tako uradno obvestilo.
4. Za izjavo, ki je bila dana na podlagi tega člena, se šteje, da je bila dana v skladu s prvim odstavkom 56. člena konvencije.
5. Vsaka država, ki je dala izjavo v skladu s prvim ali drugim odstavkom tega člena, lahko kadar koli pozneje izjavi v imenu enega ali več ozemelj, na katera se izjava nanaša, da sprejema pristojnost sodišča za zahteve posameznikov, nevladnih organizacij ali skupin posameznikov za obravnavo, kot to določa 34. člen konvencije glede na 1. člen tega protokola.
3. člen - Razmerje do konvencije
Države pogodbenice štejejo določbe 1. in 2. člena tega protokola za dodatne člene konvencije in vse njene določbe veljajo skladno s tem.
4. člen - Podpis in ratifikacija
Ta protokol je na voljo za podpis državam članicam Sveta Evrope, ki so podpisale konvencijo. Treba ga je ratificirati, sprejeti ali odobriti. Država članica Sveta Evrope ne more ratificirati, sprejeti ali odobriti tega protokola, ne da bi predhodno ali hkrati ratificirala konvencijo. Listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi se deponirajo pri generalnem sekretarju Sveta Evrope.
5. člen - Začetek veljavnosti
1. Ta protokol začne veljati prvi dan meseca po poteku treh mesecev od datuma, ko je deset držav članic Sveta Evrope izrazilo svoje soglasje, da jih ta protokol zavezuje v skladu z določbami 4. člena.
2. Za vsako državo članico, ki pozneje izrazi soglasje, da jo protokol zavezuje, začne veljati prvi dan meseca po poteku treh mesecev od datuma deponiranja listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi.
6. člen - Naloge depozitarja
Generalni sekretar Sveta Evrope uradno obvesti države članice Sveta Evrope o:
a) vsakem podpisu;
b) deponiranju vsake listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi;
c) vsakem datumu začetka veljavnosti tega protokola v skladu z 2. in 5. členom;
d) vsakem drugem dejanju, uradnem obvestilu ali sporočilu v zvezi s tem protokolom.
V potrditev tega so podpisani, ki so bili za to pravilno pooblaščeni, podpisali ta protokol.
Sestavljeno v Rimu 4. novembra 2000 v angleškem in francoskem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni, v enem izvodu, ki se hrani v arhivu Sveta Evrope. Generalni sekretar Sveta Evrope pošlje overjeno kopijo vsaki državi članici Sveta Evrope.
3. člen
Za izvajanje protokola skrbita Ministrstvo za pravosodje in Ministrstvo za zunanje zadeve.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.
Št. 000-04/10-37/10
Ljubljana, dne 21. maja 2010
EPA 1004-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik