Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2010 z dne 3. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2010 z dne 3. 12. 2010

Kazalo

5099. Odlok o 3. rebalansu proračuna Občine Kuzma za leto 2010, stran 15320.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo), (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2), 29. in 40. člena Zakona o javnih financah ZJF (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10 – ZUKN) ter 15. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07 in 52/10) je Občinski svet Občine Kuzma na 2. redni seji dne 30. 11. 2010 sprejel
O D L O K
o 3. rebalansu proračuna Občine Kuzma za leto 2010
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kuzma za leto 2010 (Uradni list RS, št. 110/09, 40/10 in 71/10) se spremeni drugi odstavek 2. člena, ki se pravilno glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+----------------------------+---------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN    |   v |
|   |ODHODKOV          | eurih |
+------+----------------------------+---------+
|   |Skupina/Podskupina kontov  |     |
+------+----------------------------+---------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI       |1.821.907|
|   |(70+71+72+73+74)      |     |
+------+----------------------------+---------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)   |1.508.620|
+------+----------------------------+---------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI       |1.193.680|
+------+----------------------------+---------+
|   |700 Davki na dohodek in   |1.105.760|
|   |dobiček           |     |
+------+----------------------------+---------+
|   |703 Davki na premoženje   | 56.420 |
+------+----------------------------+---------+
|   |704 Domači davki na blago in| 31.500 |
|   |storitve          |     |
+------+----------------------------+---------+
|   |706 Drugi davki       |     |
+------+----------------------------+---------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI      |314.940 |
+------+----------------------------+---------+
|   |710 Udeležba na dobičku in | 51.387 |
|   |dohodki od premoženja    |     |
+------+----------------------------+---------+
|   |711 Takse in pristojbine  | 11.000 |
+------+----------------------------+---------+
|   |712 Denarne kazni      |     |
+------+----------------------------+---------+
|   |713 Prihodki od prodaje   |     |
|   |blaga in storitev      |     |
+------+----------------------------+---------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki |252.553 |
+------+----------------------------+---------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI     |199.280 |
+------+----------------------------+---------+
|   |720 Prihodki od prodaje   | 25.544 |
|   |osnovnih sredstev      |     |
+------+----------------------------+---------+
|   |721 Prihodki od prodaje   |     |
|   |zalog            |     |
+------+----------------------------+---------+
|   |722 Prihodki od prodaje   |173.736 |
|   |zemljišč in nematerialnega |     |
|   |premoženja         |     |
+------+----------------------------+---------+
|73  |PREJETE DONACIJE      | 3.500 |
+------+----------------------------+---------+
|   |730 Prejete donacije iz   | 3.500 |
|   |domačih virov        |     |
+------+----------------------------+---------+
|   |731 Prejete donacije iz   |     |
|   |tujine           |     |
+------+----------------------------+---------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI     |110.507 |
+------+----------------------------+---------+
|   |740 Transferni prihodki iz |110.507 |
|   |drugih javnofinančnih    |     |
|   |institucij         |     |
+------+----------------------------+---------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)|1.821.907|
+------+----------------------------+---------+
|40  |TEKOČI ODHODKI       |807.597 |
+------+----------------------------+---------+
|   |400 Plače in izdatki    | 242.814 |
|   |zaposlenim         |     |
+------+----------------------------+---------+
|   |401 Prispevki delodajalcev | 86.260 |
|   |za socialno varnost     |     |
+------+----------------------------+---------+
|   |402 Izdatki za blago in   |444.425 |
|   |storitve          |     |
+------+----------------------------+---------+
|   |403 Plačila domačih obresti | 17.598 |
+------+----------------------------+---------+
|   |409 Rezerve         | 16.500 |
+------+----------------------------+---------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI      |504.287 |
+------+----------------------------+---------+
|   |410 Subvencije       |     |
+------+----------------------------+---------+
|   |411 Transferi posameznikom |314.828 |
|   |in gospodinjstvom      |     |
+------+----------------------------+---------+
|   |412 Transferi neprofitnim  |144.969 |
|   |organizacijam in ustanovam |     |
+------+----------------------------+---------+
|   |413 Drugi tekoči domači   | 44.490 |
|   |transferi          |     |
+------+----------------------------+---------+
|   |414 Tekoči transferi v   |     |
|   |tujino           |     |
+------+----------------------------+---------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI    |437.925 |
+------+----------------------------+---------+
|   |420 Nakup in gradnja    |437.925 |
|   |osnovnih sredstev      |     |
+------+----------------------------+---------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI   | 72.098 |
+------+----------------------------+---------+
|   |430 Investicijski transferi |     |
+------+----------------------------+---------+
|   |431 Invest. transferi fiz. | 72.098 |
|   |in prav. osebam, ki niso  |     |
|   |pror. upor.         |     |
+------+----------------------------+---------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-  |   0 |
|   |II.) (PRORAČUNSKI      |     |
|   |PRIMANJKLAJ)        |     |
+------+----------------------------+---------+
|III/1.|PRIMARNI PRESEŽEK      | 16.398 |
|   |(PRIMANJKLJAJ) (I.-7102   |     |
|   |)-(II.-403-404) (SKUPAJ   |     |
|   |PRIHODKI BREH PRIHODKOV OD |     |
|   |OBRESTI MINUS SKUPAJ ODHODKI|     |
|   |BREZ PLAČIL OBRESTI)    |     |
+------+----------------------------+---------+
|III/2.|TEKOČI PRESEŽEK(PRIMANKLJAJ)|196.736 |
|   |(70+71) – (40+41) (TEKOČI  |     |
|   |PRIHODKI MINUS TEKOČI    |     |
|   |ODHODKI IN TEKOČI TRANSFERI)|     |
+------+----------------------------+---------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN |     |
|   |NALOŽB           |     |
+------+----------------------------+---------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH    | 1.500 |
|   |POSOJIL IN PRODAJA KAPIT.  |     |
|   |DELEŽ. (750+751+752)    |     |
+------+----------------------------+---------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH    | 1.500 |
|   |POSOJIL           |     |
+------+----------------------------+---------+
|   |750 Prejeta vračila danih  | 1.500 |
|   |posojil           |     |
+------+----------------------------+---------+
|   |751 Prodaja kapitalskih   |     |
|   |deležev           |     |
+------+----------------------------+---------+
|   |752             |     |
+------+----------------------------+---------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE |     |
|   |KAPIT. DELEŽEV (440+441+442)|     |
+------+----------------------------+---------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE |     |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV     |     |
+------+----------------------------+---------+
|   |440 Dana posojila      |     |
+------+----------------------------+---------+
|   |441 Povečanje kapitalskih  |     |
|   |deležev in naložb      |     |
+------+----------------------------+---------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin |     |
|   |iz naslova privatizacije  |     |
+------+----------------------------+---------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA | 1.500 |
|   |IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV |     |
|   |(IV.-V.)          |     |
+------+----------------------------+---------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA     |     |
+------+----------------------------+---------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)     |175.500 |
+------+----------------------------+---------+
|50  |ZADOLŽEVANJE        |175.500 |
+------+----------------------------+---------+
|   |500 Domače zadolževanje   |175.500 |
+------+----------------------------+---------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)    |157.100 |
+------+----------------------------+---------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA       |157.100 |
+------+----------------------------+---------+
|   |550 Odplačila domačega dolga|157.100 |
+------+----------------------------+---------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA| 19.900 |
|   |RAČUNU (III.+VI.+X)     |     |
+------+----------------------------+---------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-  | 18.400 |
|   |VIII.)           |     |
+------+----------------------------+---------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-|   0 |
|   |VIII.-IX.=-III.)      |     |
+------+----------------------------+---------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH | 1.903 |
|   |NA DAN 31.12. PRETEKLEGA  |     |
|   |LETA            |     |
+------+----------------------------+---------+
«
2. člen
Za realizacijo obveznosti občinskega proračuna iz naslov investicij se bo Občina Kuzma v letu 2010 zadolžila za 50.500,00 €.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-0008/2010-7
Kuzma, dne 30. novembra 2010
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti