Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2010 z dne 3. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2010 z dne 3. 12. 2010

Kazalo

5098. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu Cesta železarjev – Gasilski dom (ureditveno območje J2/S14/2), stran 15319.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) in 13. člena Statuta Občina Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in spr.) je Občinski svet Občine Jesenice na 1. redni seji dne 25. 11. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu Cesta železarjev – Gasilski dom (ureditveno območje J2/S14/2)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev dolgoročnega plana Občine Jesenice za obdobje 1986–1995/2000 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 20/86, 2/88 in 22/90, 31/90, 30/96, 46/97, 51/98, 41/99 in 113/04) in v skladu z odločitvami družbenega plana Občine Jesenice za obdobje 1986–1990 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 8/86, 15/89, 4/90 in Uradni list RS, št. 28/90, 31/90, 26/91, 1/93, 30/96, 46/96, 9/97, 51/98, 41/99, 113/04) ter Odloka o zazidalnem načrtu Cesta železarjev – Gasilski dom (ureditveno območje J2/S14/2) na Jesenicah (Uradni list RS, št. 79/00) in Odloka o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Cesta železarjev – gasilski dom (Uradni list RS, št. 65/07) sprejema spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu Cesta železarjev – Gasilski dom (ureditveno območje J2/S14/2).
Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta Cesta Železarjev – Gasilski dom je izdelal Atelje PRIZMA, d.o.o., Jesenice pod št. 352-6/04 ter obravnava del zahodnega območja B in C ureditvenega območja J2/S14/2. Območje B, ki je bilo namenjeno za zdravstveno oziroma sorodno dejavnost, bo s spremembo postalo tudi stanovanjsko. V območje C, ki je bilo namenjeno za različne gospodarske in trgovske dejavnosti, bo s spremembo možno umestiti tudi veterinarsko ambulanto in njenih prostorskih potreb, kar pomeni dopolnjevanje z dejavnostmi in programi, ki jih veljavni dokument ne predvideva.
2. člen
Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta Cesta Železarjev – Gasilski dom iz 1. člena obsega tekstualni del in grafični del.
Tekstualni del spremembe in dopolnitve obsega:
1. Odlok z obrazložitvijo,
2. Soglasja pristojnih organov in organizacij k spremembi in dopolnitvi ZN.
Grafični del spremembe in dopolnitve obsega:
1. Izrez iz grafičnega dela plana M 1:5000
2. Načrt obstoječega stanja M 1:500
3. Namenska raba M 1:500,
4. Namenska raba M 1:500 z vnesenimi spremembami podatkov.
Ostali grafični in kartografski del ter idejne zasnove komunalnih naprav in prometnih omrežij se ne spreminjajo in ostajajo v veljavi.
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
3. člen
Črta se 10. člen in se nadomesti z novim 10. členom, ki se glasi:
Območje B (območje Obratne ambulante ŽJ – območje zdravstvene ustanove – stara bolnica) se razdeli na območja B1 (Objekt obratne ambulante ŽJ), B2 (med obratno ambulanto in Senožeti), B3 (parcela veterinarske ambulante) in B4 (brežina nad peš povezavo Benedičičeva–Javornik).
Za stanovanja je potrebno zagotoviti dve parkirni mesti na stanovanjsko enoto.
Objekt nekdanje obratne ambulante ŽJ (območje B1) lahko ostane namenjen zdravstvu in dejavnostim, ki so z njim povezane (lekarna, specialistične zdravstvene in zobozdravstvene ordinacije, preventiva, športne ordinacije, nega telesa ipd.), dovoljena pa je tudi odstranitev, novogradnja in rekonstrukcija ter sprememba namembnosti prvega nadstropja in mansarde v stanovanjske površine. Dovoli se izvedba dvonivojskega parkirišča na severni, dvoriščni strani objekta za potrebe parkiranja. Klančine raščenega terena med parkirišči in platoji so lahko izvedeni z betonskimi škarpniki.
Na vzhodni strani obstoječega objekta se dovoli prizidava novega stanovanjskega prizidka dimenzij 10,00 x 32,00 m, v enakih višinskih gabaritih kot jih ima obstoječi objekt, s streho v enakem naklonu, kot je obstoječa, manjšem ali z ravno streho. Dovoljena je izvedba kleti za potrebe objektov in parkiranja. Oblikovanje odprtin je sicer svobodno, za objekte, ki so povezani, pa je obvezno enotno oblikovanje odprtin.
Nadzidave, ki bi pomenile dvig objekta niso možne. Pomožni objekti v zaledju objektov niso dopustni.
V območju B2 je predviden nov stanovanjsko-poslovni objekt ali objekti, ki smejo biti tlorisne velikosti do 48% velikosti parcele, poleg tega pa morajo vse prostorske zahteve objektov zagotoviti na lastnem zemljišču. Objekt(i) je (so) osnovnega pravokotnega tlorisa ali v obliki črke “L”. Višina ne sme presegati višine sosednjega objekta nekdanje obratne ambulante. Zunanja ureditev je vrisana v spremembi zazidalne situacije. Pomožni objekti v zaledju objekta oziroma objektov niso dopustni.
Objekt sme biti tudi v celoti stanovanjski ali pa je lahko pritličje namenjeno spremljajočim dejavnostim, ki ne motijo stanovanjske okolice (trgovina, promet, gostinstvo, turizem, storitve in svobodni poklici). Nadstropje je lahko ali poslovno kot pritličje ali stanovanjsko. Mansarda oziroma drugo nadstropje je stanovanjsko. Dovoljena je povečana klet, ki je v celoti vkopana v zemljo, možen je dvig nad terenom do 80 cm.
Streha: v osnovi je lahko dvokapnica, smer osnovnega slemena je pravokotna s cesto, naklona 25–35 stopinj, možna je večkapna ali ravna, možna uporaba čopov, žlot, grebenov, frčad. V primeru dvokapnice del slemena po višini lahko variira do 1,50 m. Gradbena linija mora biti min. 4,50 m oddaljena od ulice oziroma cestne parcele.
V območju B3 je predviden nov objekt za potrebe veterinarske postaje z ordinacijo in vsemi potrebnimi prostori sorodnim storitvenim dejavnostim, ki prekomerno ne obremenjujejo prostora. Objekt je osnovnega pravokotnega tlorisa dim.: 12,00 x 21,00 m (odstopanje do +– 15%). Pomožni objekti v zaledju objekta niso dopustni.
Pritličje je namenjeno veterinarski postaji, nadstropje pa dejavnostim, ki ne motijo stanovanjske okolice (pisarne in stanovanja). Nadstropje je lahko ali poslovno kot pritličje ali stanovanjsko. Mansarda oziroma drugo nadstropje je stanovanjsko. Možna je izvedba povečane kleti, ki je v celoti vkopana v zemljo, dvig nad terenom do 80 cm.
Streha: v osnovi je lahko dvokapnica, smer osnovnega slemena je pravokotna s cesto, naklona 25–35 stopinj, možna je večkapna ali ravna, možna uporaba čopov, žlot, grebenov, frčad. V primeru dvokapnice sleme po višini lahko variira do 1,50 m. Gradbena linija mora biti min. 4,50 m oddaljena od ulice oziroma cestne parcele.
Območje B4 je mestna zelena površina, kjer gradnja objektov ni dovoljena. Tudi pomožni objekti v zaledju peš povezave Benedičičeva–Javornik niso dopustni. Dovoljeno je vzdrževanje brežin (košnja, sečnja zaraščajoče vegetacije, zavarovanja brežin).
4. člen
Črta se 11. člen in se nadomesti z novim 11. členom, ki se glasi:
»V območju C se obstoječi stavbni fond na Senožetih (Cesta železarjev 31–34) ohranja. Dovoljena so vzdrževalna dela v smislu poenotenja objektov, rekonstrukcije v smislu funkcionalne posodobitve in prizidave na krajših stranicah objektov v širini max. 2,00 m vzdolž celotne krajše stranice obstoječega objekta. Prizidava ima lahko višinski gabarit kot obstoječi objekti in se streha obstoječega objekta podaljša preko prizidka (v enakem naklonu in s slemenom na isti višini). V primeru, da je prizidava samo v pritličju se lahko streha izvede kot ravna streha (terasa za mansardne prostore), enokapnica in večkapnica, katere napušč lahko previseva do max. 20 cm preko zunanje linije zidne konstrukcije.
Novi pomožni objekti v območju C niso dopustni.«
5. člen
16. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Dostopne ceste in uvozi do območij so obstoječi. Območje B1 se napaja po zahtevani ureditvi obstoječega križišča ob zagotavljanju prometne varnosti. Do območja B2 je dostop južno od obstoječih objektov v območju C. Posegi te preureditve in vsi posegi v varovalnem pasu državne ceste morajo biti predhodno usklajeni z upravljavcem državne ceste. Območji B2 in B3 se napajata z dovozne ceste do objektov na Senožetih, ki se priključuje na križišče pri gasilskem domu.
Obstoječi avtobusni postajališči sta zamaknjeni zato je potrebno rezervirati prostor za kasnejšo ureditev avtobusnega postajališča. Za vse morebitne komunalne vode v cestnem svetu je potrebno pridobiti ustrezne služnostne pravice.«
Ostali odstavki se ustrezno preštevilčijo.
III. KONČNE DOLOČBE
6. člen
Spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu Cesta železarjev – Gasilski dom (ureditveno območje J2/S14/2) so stalno na vpogled pri pristojnem organu za urejanje prostora Občine Jesenice in Upravne enote Jesenice.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-1/2006
Jesenice, dne 25. novembra 2010
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost