Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2010 z dne 3. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2010 z dne 3. 12. 2010

Kazalo

5092. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Hodoš za leto 2010, stran 15317.

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB, 60/07) in 6. člena Statuta Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 136/06) je Občinski svet Občine Hodoš na 1. redni seji dne 25. 11. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu Občine Hodoš za leto 2010
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Hodoš za leto 2010 (Uradni list RS, št. 28/10) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-----+--------------------------+---------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN   | Znesek v|
|   |ODHODKOV         |   EUR|
+-----+--------------------------+---------+
|   |Skupina/Poskupina kontov | Rebalans|
|   |             |   2010|
+-----+--------------------------+---------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI      | 894.254|
|   |(70+71+72+73+74)     |     |
+-----+--------------------------+---------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)  | 366.108|
+-----+--------------------------+---------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI      | 330.258|
+-----+--------------------------+---------+
|   |700 Davki na dohodek in  | 310.908|
|   |dobiček          |     |
+-----+--------------------------+---------+
|   |703 Davki na premoženje  |  12.850|
+-----+--------------------------+---------+
|   |704 Domači davki na blago |  6.500|
|   |in storitve        |     |
+-----+--------------------------+---------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI     |  35.850|
+-----+--------------------------+---------+
|   |710 Udeležba na dobičku in|  1.650|
|   |dohodki od premoženja   |     |
+-----+--------------------------+---------+
|   |711 Takse in pristojbine |    50|
+-----+--------------------------+---------+
|   |712 Denarne kazni     |   600|
+-----+--------------------------+---------+
|   |713 Prihodki od prodaje  |    0|
|   |blaga in storitev     |     |
+-----+--------------------------+---------+
|   |714 Drugi nedavčni    |  33.550|
|   |prihodki         |     |
+-----+--------------------------+---------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI    |  5.450|
+-----+--------------------------+---------+
|   |720 Prihodki od prodaje  |   450|
|   |osnovnih sredstev     |     |
+-----+--------------------------+---------+
|   |722 Prihodki od prodaje  |  5.000|
|   |zemljišč in neopredmet.  |     |
|   |dolgor. sredstev     |     |
+-----+--------------------------+---------+
|73  |PREJETE DONACIJE     |    0|
+-----+--------------------------+---------+
|   |730 Prejete donacije iz  |    0|
|   |domačih virov       |     |
+-----+--------------------------+---------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI    | 522.696|
+-----+--------------------------+---------+
|   |740 Transferni prihodki iz| 492.696|
|   |drugih javnofinančnih   |     |
|   |institucij        |     |
+-----+--------------------------+---------+
|   |741 Prejeta sredstva iz  |  30.000|
|   |drž. proračuna iz sredstev|     |
|   |proračuna EU       |     |
+-----+--------------------------+---------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI      | 886.760|
|   |(40+41+42+43)       |     |
+-----+--------------------------+---------+
|40  |TEKOČI ODHODKI      | 319.461|
+-----+--------------------------+---------+
|   |400 Plače in drugi izdatki|  86.260|
|   |zaposlenim        |     |
+-----+--------------------------+---------+
|   |401 Prispevki delodajalcev|  14.410|
|   |za socialno varnost    |     |
+-----+--------------------------+---------+
|   |402 Izdatki za blago in  | 194.306|
|   |storitve         |     |
+-----+--------------------------+---------+
|   |403 Plačila domačih    |  6.600|
|   |obresti          |     |
+-----+--------------------------+---------+
|   |409 Rezerve        |  17.885|
+-----+--------------------------+---------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI     | 175.873|
+-----+--------------------------+---------+
|   |410 Subvencije      |    0|
+-----+--------------------------+---------+
|   |411 Transferi posameznikom| 136.048|
|   |in gospodinjstvom     |     |
+-----+--------------------------+---------+
|   |412 Transferi neprofitnim |  33.300|
|   |organizacijam in ustanovam|     |
+-----+--------------------------+---------+
|   |413 Drugi tekoči domači  |  6.525|
|   |transferi         |     |
+-----+--------------------------+---------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI   | 389.072|
+-----+--------------------------+---------+
|   |420 Nakup in gradnja   | 389.072|
|   |osnovnih sredstev     |     |
+-----+--------------------------+---------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI  |  2.354|
+-----+--------------------------+---------+
|   |431 Investicijski tansferi|    0|
|   |prav. in fizič. osebam, ki|     |
|   |niso pror. upor.     |     |
+-----+--------------------------+---------+
|   |432 Investicijski     |  2.354|
|   |transferi proračunskim  |     |
|   |uporabnikom        |     |
+-----+--------------------------+---------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. –|  7.494|
|   |II.) (prih.-odhod.)    |     |
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ) |     |
+-----+--------------------------+---------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV |     |
|   |IN NALOŽB         |     |
+-----+--------------------------+---------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH   |    0|
|   |POSOJIL IN PRODAJA    |     |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV    |     |
|   |(750+752)         |     |
+-----+--------------------------+---------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH   |    0|
|   |POSOJIH IN PRODAJA    |     |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV    |     |
+-----+--------------------------+---------+
|   |750 Prejeta vračila danih |    0|
|   |posojil          |     |
+-----+--------------------------+---------+
|   |752 Sredstva kupnin iz  |     |
|   |naslova privatizacije   |     |
+-----+--------------------------+---------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE|    0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV    |     |
|   |(441+442)         |     |
+-----+--------------------------+---------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE|    0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV    |     |
+-----+--------------------------+---------+
|   |440 Dana posojila     |    0|
+-----+--------------------------+---------+
|   |441 Povečanje kapitalskih |     |
|   |deležev in naložb     |     |
+-----+--------------------------+---------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin|     |
|   |iz naslova privatizacije |     |
+-----+--------------------------+---------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA    |    0|
|   |POSOJILA IN SPREMEMBE   |     |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. –|     |
|   |V.)            |     |
+-----+--------------------------+---------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA    |     |
+-----+--------------------------+---------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)    | 367.000|
+-----+--------------------------+---------+
|50  |ZADOLŽEVANJE       | 367.000|
+-----+--------------------------+---------+
|   |500 Domače zadolževanje  | 367.000|
+-----+--------------------------+---------+
|VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)   | 383.008|
+-----+--------------------------+---------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA      | 383.008|
+-----+--------------------------+---------+
|   |550 Odplačila domačega  | 383.008|
|   |dolga           |     |
+-----+--------------------------+---------+
|IX. |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV |  –8.513|
|   |NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.- |     |
|   |II.-V.-VIII.)       |     |
+-----+--------------------------+---------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.- | –16.008|
|   |VIII.)          |     |
+-----+--------------------------+---------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-|  –7.494|
|   |IX)            |     |
+-----+--------------------------+---------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH|  8.513|
|   |NA DAN 31. 12. 2009    |     |
+-----+--------------------------+---------+
Pregled prihodkov, odhodkov in njihova razporeditev, ter račun financiranja je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del odloka.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po sprejemu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 066/2010-BK
Hodoš, dne 25. novembra 2010
Župan
Občine Hodoš
Rudolf Bunderla l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina