Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2010 z dne 3. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2010 z dne 3. 12. 2010

Kazalo

5091. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stanju površinskih voda, stran 15307.

Na podlagi prvega in drugega odstavka 23. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stanju površinskih voda
1. člen
V prvem odstavku 1. člena Uredbe o stanju površinskih voda (Uradni list RS, št. 14/09) se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta uredba v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL L št. 327 z dne 22. 12. 2000, str. 1), zadnjič spremenjeno z Odločbo št. 2455/2001/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2001 o določitvi seznama prednostnih snovi na področju vodne politike in o spremembi Direktive 2000/60/ES (UL L št. 331 z dne 15. 12. 2001, str. 1), Direktivo 2008/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o okoljskih standardih kakovosti na področju vodne politike, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv Sveta 82/176/EGS, 83/513/EGS, 84/156/EGS, 84/491/EGS, 86/280/EGS ter spremembi Direktive 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 348 z dne 24. 12. 2008, str. 84), Direktivo Komisije 2009/90/ES z dne 31. julija 2009 o določitvi strokovnih zahtev za kemijsko analiziranje in spremljanje stanja voda v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES (UL L št. 201 z dne 1. 8. 2009, str. 36) ter za izvajanje Odločbe št. 2455/2001/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2001 o določitvi seznama prednostnih snovi na področju vodne politike in o spremembi Direktive 2000/60/ES (UL L št. 331 z dne 15. 12. 2001, str. 1) in Odločbe Komisije z dne 30. oktobra 2008 o določitvi vrednosti za razvrščanje po sistemih spremljanja stanja v državah članicah, ki so rezultat postopka interkalibracije, v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES (UL L št. 332 z dne 10. 12. 2008, str. 20; v nadaljnjem besedilu: Odločba 2008/915/ES) določa:«.
2. člen
Drugi odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek se za vodna telesa teritorialnega morja ne uporabljajo določbe te uredbe, ki se nanašajo na:
– ekološko stanje obalnih voda in
– spremljanje vrednosti parametrov kemijskega stanja in posebnih onesnaževal v sedimentu in živih organizmih.«.
3. člen
Za tretjim odstavkom 6. člena se doda novi četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Za parametre živo srebro in njegove spojine, heksaklorobenzen in heksaklorobutadien so okoljski standardi kakovosti določeni tudi kot vrednost parametra kemijskega stanja v tkivu živih organizmov (v nadaljnjem besedilu: ŽO-OSK). V prilogi 2 te uredbe so določene vrednosti ŽO-OSK in vrste živih organizmov za ugotavljanje kemijskega stanja površinskih voda.«.
4. člen
V prvem odstavku 7. člena se na koncu prve alinee vejica nadomesti z besedo »in«, na koncu druge alinee se vejica nadomesti s piko in črta beseda »in«, tretja alinea pa se črta.
5. člen
V prvem odstavku 8. člena se v prvi in drugi alinei za besedo »vzorčenja« doda besedilo »za nobenega od parametrov kemijskega stanja«, na koncu prve alinee se za vejico doda beseda »in«, na koncu druge alinee se vejica nadomesti s piko in črta beseda »in«, tretja alinea pa se črta.
Za četrtim odstavkom se doda novi peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Koncentracije naravnega ozadja za kovine in njihove spojine so za celinske vode določene v prilogi 10, ki je sestavni del te uredbe.«.
6. člen
Za 9. členom se doda novi 9.a člen, ki se glasi:
»9.a člen
(dolgoročna analiza trendov)
(1) Za vodna telesa površinskih voda ali njihove skupine se zagotovi dolgoročna analiza trenda koncentracij parametrov kemijskega stanja, ki so nagnjene h kopičenju v sedimentu oziroma živih organizmih in so določeni v prilogi 1 te uredbe.
(2) Za parametre kemijskega stanja iz prejšnjega odstavka ministrstvo, pristojno za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), zagotovi ugotavljanje koncentracije v sedimentu oziroma živih organizmih in pomembno povečanje koncentracije parametra kemijskega stanja v sedimentu oziroma živih organizmih ugotovi v poročilu o monitoringu v skladu s predpisom, ki ureja monitoring stanja površinskih voda.«.
7. člen
V šestem odstavku 13. člena se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Posamezen splošen fizikalno-kemijski parameter, za katerega so mejne vrednosti razredov ekološkega stanja določene v prilogi 7 te uredbe, se vrednoti na podlagi izračuna z uporabo statistične metode, kot na primer izračun percentila izmerjenih vrednosti.«.
V prvi alinei devetega odstavka se za besedilom »kovine in njihove spojine« doda besedilo »iz priloge 10 te uredbe,«.
8. člen
V prvem odstavku 18. člena se na koncu druge alinee za besedo »stanje« doda vejica, beseda »ali« pa se črta.
Za drugo alineo se doda nova tretja alinea, ki se glasi:
»– se v skladu z 9.a členom te uredbe ugotovi pomembno povečanje koncentracije parametra kemijskega stanja v sedimentu oziroma živih organizmih ali«.
Dosedanja tretja alinea postane četrta alinea.
9. člen
V prvem odstavku 19. člena se črtata vejica in besedilo »pristojno za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo),«.
V drugem odstavku se beseda »drugega« nadomesti z besedo »tretjega«.
10. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe.
Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki je kot priloga 2 sestavni del te uredbe.
Priloga 8 se nadomesti z novo prilogo 8, ki je kot priloga 3 sestavni del te uredbe.
Doda se nova priloga 10, ki je kot priloga 4 sestavni del te uredbe.
11. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-50/2010
Ljubljana, dne 2. decembra 2010
EVA 2010-2511-0012
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti