Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2010 z dne 3. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2010 z dne 3. 12. 2010

Kazalo

5090. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami, stran 15301.

Na podlagi 98.c člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) in 90. člena Zakona o službi v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 68/07 in 58/08 – ZSPJS-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami
1. člen
V Uredbi o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami (Uradni list RS, št. 67/08), se v prvem odstavku 1. člena in v celotnem besedilu uredbe besedilo »operacijah kriznega odzivanja« oziroma »OKO« nadomesti z besedilom »mednarodnih operacijah in misijah« oziroma »MOM«.
V drugem odstavku se za besedilom »uporabljajo tudi za« doda besedilo »civilne osebe, ki delajo v Slovenski vojski, in druge osebe zaposlene v ministrstvu, pristojnem za obrambo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), ki so napoteni v MOM in so pripadniki kontingenta Slovenske vojske ter za«.
2. člen
V 2. členu se v prvem odstavku za besedo »ministrstva« vejica nadomesti s piko in črta besedilo v nadaljevanju.
3. člen
Tretji, četrti in peti odstavek 6. člena se spremenijo tako, da se glasijo:
»(3) Nominalne osnove za opravljanje vojaške službe oziroma službe izven države za izračun plače za posamezno formacijsko dolžnost oziroma naziv na podlagi prejšnjega odstavka so določene v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
(4) Če pripadnik v MOM opravlja vojaško službo oziroma službo izven države manj kot en mesec, se plača obračunava za vsak dan napotitve, ko dejansko dela, vključno s soboto, nedeljo in praznikom, ki je z zakonom določen kot dela prost dan in za drug z zakonom določen prost dan. Plača pripadniku v MOM pripada le za dejanske dneve dela izven države, pri čemer ti dnevi ne vplivajo na opravljeno redno mesečno delo v državi. Z aktom o napotitvi se določi način in čas potovanja na kraj opravljanja vojaške službe oziroma druge službe izven države ter način in čas potovanja v Republiko Slovenijo po zaključku opravljanja vojaške službe oziroma službe izven države, ki se vštevata v čas dejanskega opravljanja dela izven države.
(5) Nominalne osnove za opravljanje vojaške službe oziroma službe izven države za izračun plače za posamezno formacijsko dolžnost oziroma naziv na podlagi prejšnjega odstavka so določene v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.«.
Doda se novi šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Nominalne osnove za izračun plače iz tretjega in prejšnjega odstavka se usklajujejo glede na usklajevanje plačnih razredov po plačni lestvici iz Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10 in 85/10).«.
4. člen
V 7. členu se v prvem odstavku besedilo četrte alinee spremeni tako, da se glasi:
»– dodatek za poveljevanje.«.
5. člen
Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Dodatek za nevarne naloge se določi:
1. v višini 500 eurov za izvajanje:
– načrtovanja in spremljanja vojaških aktivnosti,
– kontrole prometa in oseb,
– varovanja objektov in oseb,
– spremljanja vojaških ter drugih konvojev;
2. v višini 750 eurov za izvajanje:
– iskanja in reševanja,
– preiskovanja območij in objektov,
– občasnih taktičnih premikov v območju delovanja,
– informacijskega delovanja;
3. v višini 1.000 eurov za izvajanje:
– nadzora množic,
– evakuacije državljanov Republike Slovenije iz nevarnih območij,
– zaščite, reševanja in pomoči,
– taktičnih premikov v območju delovanja,
– letalskega transporta na območju delovanja;
4. v višini 1.500 eurov za izvajanje:
– razdvajanja sprtih strani in drugih oblik vsiljevanja miru,
– bojnega iskanja in reševanja,
– protiterorističnega in specialnega delovanja,
– ofenzivnega in defenzivnega delovanja,
– letenja v bojnih razmerah.«.
6. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
(dodatek za poveljevanje)
(1) Dodatek za poveljevanje v MOM znaša:
– 500 eurov za poveljnike voda, njemu enake ali višje enote ter načelnike odseka bataljona oziroma oddelka ali sektorja, njemu enake ali višje enote oziroma za vodje – inštruktorje na tej ravni;
– 300 eurov za poveljnike oddelkov, enotovne podčastnike voda, njemu enake ali višje enote, sektorske podčastnike, namestnike poveljnika čete, njemu enake ali višje enote ter namestnike načelnika odseka bataljona oziroma oddelka ali sektorja, njemu enake ali višje enote oziroma za vodje – inštruktorje na tej ravni.
(2) Če opravlja pripadnik vojaško službo izven države manj kot 30 dni v mesecu, se dodatek za poveljevanje iz prve alinee prejšnjega odstavka določi v višini 16 eurov na dan, iz druge alinee pa v višini 10 eurov na dan.«.
7. člen
V 12. členu dosedanje besedilo postane prvi odstavek, v katerem se na koncu besedila pika nadomesti z vejico ter dodajo nove šesta, sedma, osma in deveta alinea, ki se glasijo:
»– povračilo stroškov za nastanitev,
– povračilo stroškov za prevoz na delo v kraju službovanja,
– povračilo stroškov prehrane med delom,
– povračilo stroškov zdravstvenega zavarovanja.«.
Doda se novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Pripadnik je do povračila stroškov, določenih v šesti, sedmi, osmi in deveti alinei iz prejšnjega odstavka, upravičen, če mu storitev, zaradi katerih ti stroški nastajajo, ne zagotavlja v ustrezni vojaški bazi ali na drug primeren način ministrstvo, Slovenska vojska oziroma druga vojaška ali mednarodna organizacija. Povračilo stroškov se ugotavlja v skladu z merili, ki so določena z Uredbo o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (Uradni list RS, št. 14/09, 16/09 – popr., 23/09, 51/10, 67/10 in 80/10 – ZUTD). Sredstva za povračilo stroškov po tem odstavku zagotavlja ministrstvo, če niso zagotovljena na drug način.«.
KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2011.
Št. 00718-9/2010
Ljubljana, dne 2. decembra 2010
EVA 2010-1911-0004
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost