Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2010 z dne 8. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2010 z dne 8. 10. 2010

Kazalo

4268. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o Rdečem križu Slovenije (ZRKS-A), stran 11896.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o Rdečem križu Slovenije (ZRKS-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o Rdečem križu Slovenije (ZRKS-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na 20. seji 28. septembra 2010.
Št. 003-02-8/2010-26
Ljubljana, dne 6. oktobra 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVI ZAKONA O RDEČEM KRIŽU SLOVENIJE (ZRKS-A)
1. člen
V Zakonu o Rdečem križu Slovenije (Uradni list RS, št. 7/93) se v 22. členu na koncu druge alineje črta vejica in doda besedilo »oziroma znaka rdeči kristal na beli podlagi ali imena Rdeči kristal,«.
2. člen
Tretji odstavek 27. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občine z območnimi organizacijami Rdečega križa Slovenije sklenejo neposredne pogodbe za sofinanciranje delovanja območnih organizacij Rdečega križa Slovenije in njihovih specifičnih programov lokalnega pomena, ki jih v javnem interesu izvajajo območne organizacije in druge lokalne organizacije Rdečega križa Slovenije na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, zdravstva, socialnega varstva in humanitarnih dejavnosti, na področju posamezne občine na podlagi dogovorjenih letnih programov.«.
3. člen
31. in 32. člen se spremenita tako, da se glasita:
»31. člen
Z globo najmanj 20.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek pri opravljanju dejavnosti, če v nasprotju s prvim odstavkom 23. člena tega zakona v miru:
1. uporablja znak rdeči križ na beli podlagi ali ime Rdeči križ (prva alineja 22. člena);
2. uporablja znak rdeči polmesec na beli podlagi ali ime Rdečega polmeseca oziroma znak rdeči kristal na beli podlagi ali ime Rdečega kristala (druga alineja 22. člena);
3. uporablja znak ali ime, ki bi posnemal znak rdeči križ na beli podlagi ali ime Rdeči križ oziroma znak rdeči polmesec na beli podlagi ali ime Rdeči polmesec oziroma znak rdeči kristal na beli podlagi ali ime Rdeči kristal (tretja alineja 22. člena).
Z globo najmanj 1.000 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z globo najmanj 2.000 eurov se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
32. člen
Z globo najmanj 30.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek pri opravljanju dejavnosti, če v nasprotju s prvim odstavkom 24. člena tega zakona v oboroženem spopadu:
1. uporablja znak rdeči križ na beli podlagi ali ime Rdeči križ (prva alineja 22. člena);
2. uporablja znak rdeči polmesec na beli podlagi ali ime Rdečega polmeseca oziroma znak rdeči kristal na beli podlagi ali ime Rdeči kristal (druga alineja 22. člena);
3. uporablja znak ali ime, ki bi posnemal znak rdeči križ na beli podlagi ali ime Rdeči križ oziroma znak rdeči polmesec na beli podlagi ali ime Rdeči polmesec oziroma znak rdeči kristal na beli podlagi ali ime Rdeči kristal (tretja alineja 22. člena).
Z globo najmanj 2.000 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z globo najmanj 3.000 eurov se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«.
4. člen
33. člen se črta.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
5. člen
Določbe 2. člena tega zakona se začnejo uporabljati pri pripravi proračunov občin za leto 2011.
6. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-03/10-4/23
Ljubljana, dne 28. septembra 2010
EPA 1081-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost