Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010

Kazalo

3298. Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina, stran 9050.

Na podlagi drugega odstavka 32. člena in prve alineje točke a) 87. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 - uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 22/10) ter prve alineje 6. člena in druge alineje prvega odstavka 11. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za energijo (Uradni list RS, št. 63/04 in 95/04) Javna agencija Republike Slovenije za energijo izdaja
A K T
o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. Namen in predmet urejanja
1. člen
S tem aktom se na podlagi izhodišč ekonomskega reguliranja določajo:
- metoda za obračunavanje omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina (v nadaljnjem besedilu omrežnina),
- določitev in izračun tarifnih postavk za omrežnino,
- način obračunavanja omrežnine,
- način izdajanja računov in plačevanja omrežnine in
- določanje prenesenih količin zemeljskega plina v času okvar in menjav merilnih naprav
z namenom, da se uporabnikom prenosnega omrežja zemeljskega plina, ki poteka po ozemlju Republike Slovenije, zagotovi obračunavanje omrežnine na način, ki spodbuja učinkovito uporabo prenosnega omrežja zemeljskega plina (v nadaljnjem besedilu prenosno omrežje).
2. Pojmi in definicije
2. člen
V tem aktu so uporabljeni pojmi, kot so določeni v Energetskem zakonu (v nadaljnjem besedilu EZ) in podzakonskih predpisih, izdanih na njegovi podlagi, poleg tega pa imajo v tem aktu uporabljeni pojmi naslednji pomen:
- odjemna skupina:
je skupina, v katero sistemski operater prenosnega omrežja zemeljskega plina (v nadaljnjem besedilu sistemski operater) uvrsti uporabnika prenosnega omrežja (v nadaljnjem besedilu uporabnik) glede na zakupljeno prenosno zmogljivost za posamezno vrsto storitve dostopa do prenosnega omrežja;
- pogodba o dostopu:
je pogodba, ki jo skleneta uporabnik in sistemski operater in s katero se dogovorita o pogojih uporabe prenosnega omrežja;
- pogodbena prenosna zmogljivost:
je največja dnevna količina zemeljskega plina, ki je za uporabnika določena v pogodbi o dostopu za prevzem na enem ali več prevzemnih mestih in predajo na enem ali več predajnih mestih, izražena v Sm3/dan;
- predajno mesto:
je točka na prenosnem omrežju, v kateri sistemski operater na podlagi pogodbe o dostopu preda uporabniku zemeljski plin;
- prevzemno mesto:
je točka na prenosnem omrežju, v kateri sistemski operater na podlagi pogodbe o dostopu prevzame v prenos dogovorjene količine zemeljskega plina za uporabnika.
II. METODA ZA OBRAČUNAVANJE OMREŽNINE
3. člen
(1) Metoda za obračunavanje omrežnine za prenos zemeljskega plina med prevzemnimi oziroma predajnimi mesti, ki se nahajajo znotraj prenosnega omrežja v Republiki Sloveniji, temelji na uporabi metode poštne znamke, kar pomeni sistem enotnih tarifnih postavk za omrežnino, ki jih upošteva sistemski operater na celotnem območju Republike Slovenije v okviru posamezne odjemne skupine. Metoda poštne znamke velja za vse tlačne nivoje na prenosnem omrežju.
(2) Metoda za obračunavanje omrežnine za prenos zemeljskega plina od enega do drugega prenosnega omrežja temelji na uporabi metode od točke do točke za posamezne pogodbene poti, kar pomeni sistem enotnih tarifnih postavk za omrežnino, ki jih sistemski operater upošteva v okviru posamezne odjemne skupine.
(3) Tarifne postavke za omrežnino iz predhodnih odstavkov tega člena so za sistemskega operaterja mehanizem za obračunavanje in pobiranje omrežnine pri uporabnikih skladno s tem aktom.
(4) Tarifne postavke za omrežnino izračuna in določi sistemski operater na podlagi omrežnine, določene skladno z Aktom o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za prenosno omrežje zemeljskega plina (v nadaljnjem besedilu metodologija za določitev omrežnine). Tarifne postavke se izračunajo za posamezna leta regulativnega obdobja. Trajanje regulativnega obdobja je določeno v metodologiji za določitev omrežnine.
III. DOLOČITEV IN IZRAČUN TARIFNIH POSTAVK
4. člen
Sistemski operater v aktu o določitvi omrežnine istočasno z določitvijo omrežnine določi v obliki tarif iz Priloge 1 tega akta tudi naslednje tarifne postavke:
- Tarifne postavke za prenos (C(PKi)),
- Tarifno postavko za lastno rabo (C(LRt)) in
- Tarifno postavko za meritve (C(Mt))
za regulativno obdobje po posameznih letih.
5. člen
Sistemski operater pri izračunu in določitvi tarifne postavke za lastno rabo (C(LRt)) in tarifne postavke za meritve (C(Mt)) upošteva tisti del omrežnine, s katero se pokrivajo upravičeni stroški, nastali v zvezi z obsegom lastne rabe oziroma izvajanjem meritev. Preostala omrežnina se upošteva pri izračunu in določitvi tarifnih postavk za prenos (C(PKi)).
6. člen
(1) Zaradi preprečitve skokovitega spreminjanja tarifnih postavk v posameznih letih regulativnega obdobja, sistemski operater izračuna in določi tarifne postavke za posamezno leto regulativnega obdobja tako, da v regulativnem obdobju uporabnikom na podlagi določil tega akta obračuna toliko omrežnine, da z njo krije tisti del upravičenih stroškov regulativnega obdobja, ki se skladno z metodologijo o določitvi omrežnine ne krijejo iz presežka oziroma manjka omrežnine.
(2) Sistemski operater z namenom zagotovitve cilja iz prejšnjega odstavka izračuna in določi tarifne postavke za omrežnino regulativnega obdobja po posameznih letih regulativnega obdobja tako, da izravna vrednost omrežnine regulativnega obdobja z vrednostjo tistega dela upravičenih stroškov regulativnega obdobja, ki se ne krije iz drugih prihodkov in presežkov oziroma manjka omrežnine sistemskega operaterja.
7. člen
(1) Sistemski operater pri izračunu tarifnih postavk za posamezno leto regulativnega obdobja upošteva faktor izravnave I, ki se lahko giblje v naslednjem območju:
(2) Faktor izravnave I se upošteva pri izračunu tarifnih postavk (C(PKi)) na naslednji način:
kjer oznake pomenijo:
C(PKi(t)   tarifna postavka za prenos za odjemno skupino i,
       v EUR/(Sm3/dan), ki jo sistemski operater določi
       v predpisani tarifi iz Priloge 1 tega akta, za
       posamezno leto regulativnega obdobja,
I      faktor izravnave,
t      leto regulativnega obdobja.
IV. OBRAČUNAVANJE OMREŽNINE
1. Dostop do prenosnega omrežja
8. člen
(1) Sistemski operater nudi najmanj naslednje storitve dostopa do prenosnega omrežja:
- letni zagotovljen dostop,
- letni prekinljiv dostop,
- mesečni zagotovljen dostop,
- mesečni prekinljiv dostop,
- dnevni zagotovljen dostop,
- dnevni prekinljiv dostop.
(2) Če se sistemski operater in uporabnik s pogodbo o dostopu dogovorita za letni, mesečni ali dnevni prekinljiv dostop, morajo biti v pogodbi o dostopu navedeni pogoji za prekinitev ali zmanjšanje pogodbene zmogljivosti za posamezno predajno mesto.
9. člen
Uporabnik s pogodbo o dostopu pridobi pravico do uporabe prenosnega omrežja za prenos količin zemeljskega plina po prenosnem omrežju od enega ali več vnaprej določenih prevzemnih mest, do enega ali več vnaprej določenih predajnih mest, za pogodbeno določen čas in v obsegu zakupljenih pogodbenih prenosnih zmogljivosti, izraženih v Sm3/dan za posamezno prevzemno in predajno mesto.
10. člen
Če uporabnik za različne storitve dostopa sklene eno ali več pogodb o dostopu za eno ali več prevzemnih in predajnih mest, se za obračun omrežnine ugotovi seštevek zakupljenih pogodbenih prenosnih zmogljivosti po posameznih istovrstnih storitvah dostopa v skladu s prvim odstavkom 8. člena. Sistemski operater glede na seštevek zakupljenih prenosnih zmogljivosti za istovrstne storitve dostopa uvrsti uporabnika v odjemno skupino i (Tabela 1, Priloga 1) za vsako istovrstno storitev posebej.
2. Obračun omrežnine
11. člen
Sistemski operater uporabnikom obračuna in od njih pobira omrežnino tako, da posameznemu uporabniku skladno z naslednjimi členi tega poglavja zaračuna:
- znesek za prenos,
- znesek za lastno rabo in
- znesek za izvajanje meritev.
2.1 Znesek za prenos
12. člen
(1) Sistemski operater obračuna uporabniku znesek za prenos na podlagi razvrstitve uporabnika v odjemno skupino i skladno z 10. členom tega akta, uporabe tarifne postavke za prenos za posamezno odjemno skupino (C(PKi)) in ostalih pravil v zvezi z obračunom omrežnine iz tega akta.
(2) Če se prekorači pogodbeno dogovorjen dostop za posamezno predajno mesto e, sistemski operater uporabniku v okviru obračuna omrežnine, ki se nanaša na znesek za prenos, zaračuna še znesek za prekoračitev pogodbene prenosne zmogljivosti.
2.1.1 Znesek za prenos v Republiki Sloveniji
2.1.1.1 Znesek za zagotovljen dostop
2.1.1.1.1 Znesek za letni zagotovljen dostop
13. člen
Sistemski operater uporabniku v koledarskem mesecu m za letni zagotovljen dostop obračuna mesečni znesek za prenos (Z(LPm)) na naslednji način:
kjer oznake pomenijo:
Z(LPm)   mesečni znesek za prenos za letni zagotovljen
      dostop, v koledarskem mesecu m, v evrih,
C(PKi)   tarifna postavka za prenos za odjemno skupino i,
      v EUR/(Sm3/dan),
D(m)    število dni v koledarskem mesecu m,
D(t)    število dni v koledarskem letu t,
PK((e))   pogodbena prenosna zmogljivost za predajno mesto
      e, za letni zagotovljen dostop,v koledarskem
      mesecu m, v Sm3/dan,
e(n)    število predajnih mest,
m      mesec v koledarskem letu t.
2.1.1.1.2 Znesek za mesečni zagotovljen dostop
14. člen
Sistemski operater uporabniku v koledarskem mesecu m za mesečni zagotovljen dostop obračuna mesečni znesek za prenos (Z(MPm)) na naslednji način:
kjer oznake pomenijo:
Z(MPm)    mesečni znesek za prenos za mesečni zagotovljen
       dostop v koledarskem mesecu m, v evrih,
C(PKi)    tarifna postavka za prenos za odjemno skupino i,
       v EUR/(Sm3/dan),
F(Mm)    faktor tarifne postavke za prenos za posamezni
       koledarski mesec m,
PK(MPm(e))  pogodbena prenosna zmogljivost za predajno mesto e,
       za mesečni zagotovljen dostop v koledarskem mesecu
       m, v Sm3/dan,
e(n)     število predajnih mest,
m      mesec v koledarskem letu t.
15. člen
Faktor tarifne postavke za prenos za posamezni koledarski mesec m (F(Mm)) znaša:
+----------+-------------------------+-------------------------+
|  m   |     Mesec     |   Vrednost F(Mm)   |
+----------+-------------------------+-------------------------+
|   1  |Januar          |     0,245     |
+----------+-------------------------+-------------------------+
|   2  |Februar         |     0,245     |
+----------+-------------------------+-------------------------+
|   3  |Marec          |     0,210     |
+----------+-------------------------+-------------------------+
|   4  |April          |     0,105     |
+----------+-------------------------+-------------------------+
|   5  |Maj           |     0,083     |
+----------+-------------------------+-------------------------+
|   6  |Junij          |     0,083     |
+----------+-------------------------+-------------------------+
|   7  |Julij          |     0,083     |
+----------+-------------------------+-------------------------+
|   8  |Avgust          |     0,083     |
+----------+-------------------------+-------------------------+
|   9  |September        |     0,083     |
+----------+-------------------------+-------------------------+
|  10  |Oktober         |     0,083     |
+----------+-------------------------+-------------------------+
|  11  |November         |     0,210     |
+----------+-------------------------+-------------------------+
|  12  |December         |     0,245     |
+----------+-------------------------+-------------------------+
2.1.1.1.3 Znesek za dnevni zagotovljen dostop
16. člen
Sistemski operater uporabniku v koledarskem mesecu m za dnevni zagotovljen dostop obračuna mesečni znesek za prenos (Z(DPm)) na naslednji način:
kjer oznake pomenijo:
Z(DPm)    mesečni znesek za prenos za dnevni zagotovljen dostop
       v koledarskem mesecu m, v evrih,
C(PKi)    tarifna postavka za prenos za odjemno skupino i, v
       EUR/(Sm3/dan),
F(Dm)    faktor tarifne postavke za prenos za posamezni dan d,
       v koledarskem mesecu m,
PK(DPmd(e)) pogodbena prenosna zmogljivost za predajno mesto e,
       za dnevni zagotovljen dostop za dan d,v koledarskem
       mesecu m, v Sm3/dan,
D(m)     število dni v koledarskem mesecu m,
e(n)     število predajnih mest,
m      mesec v koledarskem letu t,
d      dan v koledarskem mesecu m.
17. člen
Faktor tarifne postavke za prenos za posamezni dan d v koledarskem mesecu m (F(Dm)) znaša:
+----------+----------------------------+----------------------+
|  m   |      Mesec      |  Vrednost F(Dm)   |
+----------+----------------------------+----------------------+
|   1  |Januar           |    0,0175    |
+----------+----------------------------+----------------------+
|   2  |Februar           |    0,0175    |
+----------+----------------------------+----------------------+
|   3  |Marec            |    0,0147    |
+----------+----------------------------+----------------------+
|   4  |April            |    0,0088    |
+----------+----------------------------+----------------------+
|   5  |Maj             |    0,0052    |
+----------+----------------------------+----------------------+
|   6  |Junij            |    0,0052    |
+----------+----------------------------+----------------------+
|   7  |Julij            |    0,0052    |
+----------+----------------------------+----------------------+
|   8  |Avgust           |    0,0052    |
+----------+----------------------------+----------------------+
|   9  |September          |    0,0052    |
+----------+----------------------------+----------------------+
|  10  |Oktober           |    0,0067    |
+----------+----------------------------+----------------------+
|  11  |November          |    0,0147    |
+----------+----------------------------+----------------------+
|  12  |December          |    0,0175    |
+----------+----------------------------+----------------------+
2.1.1.2 Znesek za prekinljiv dostop
2.1.1.2.1 Znesek za letni prekinljiv dostop
18. člen
(1) Sistemski operater obračuna uporabniku v koledarskem mesecu m za letni prekinljiv dostop mesečni znesek za prenos na enak način, kot obračuna mesečni znesek za prenos za letni zagotovljen dostop (Z(LPm)) skladno s 13. členom tega akta.
(2) Če sistemski operater uporabniku prekine ali zmanjša pogodbeno prenosno zmogljivost, pripada uporabniku na podlagi letnega prekinljivega dostopa na obračunan mesečni znesek za prenos iz prejšnjega odstavka mesečni znesek popusta, ki se izračuna skladno z 19. členom tega akta.
19. člen
Mesečni znesek popusta za vse prekinitve ali zmanjšanja pogodbene prenosne zmogljivosti je na podlagi letnega prekinljivega dostopa za vsa predajna mesta e v koledarskem mesecu m seštevek popustov, izračunanih za posamezna predajna mesta skladno z 22. členom in ob upoštevanju pogoja iz 20. člena.
20. člen
Znesek popusta za vse prekinitve ali zmanjšanja pogodbene prenosne zmogljivosti za posamezno predajno mesto e, na katerem je prišlo do prekinitve ali zmanjšanja v koledarskem mesecu m, ne sme presegati mesečnega zneska za prenos za letni zagotovljen dostop za to predajno mesto e v koledarskem mesecu m oziroma:
kjer oznake pomenijo:
Z(PLPm(e))  znesek popusta za vse prekinitve ali zmanjšanja
       pogodbene prenosne zmogljivosti za predajno mesto
       e, na podlagi letnega prekinljivega dostopa, v
       koledarskem mesecu m, v evrih, izračunan na način,
       določen v 22. členu tega akta,
Z(LPm(e))  mesečni znesek za prenos za letni zagotovljen
       dostop za predajno mesto e, v koledarskem mesecu m,
       v evrih, izračunan na način določen v 21. členu
       tega akta
m      mesec v koledarskem letu t,
e      predajno mesto.
21. člen
Sistemski operater izračuna mesečni znesek za prenos za letni zagotovljen dostop za predajno mesto e, na katerem je prišlo do prekinitve ali zmanjšanja v koledarskem mesecu m, na naslednji način:
kjer oznake pomenijo:
Z(LPm(e))   mesečni znesek za prenos za letni zagotovljen
       dostop za predajno mesto e, v koledarskem
       mesecu m, v evrih,
C(PKi)    tarifna postavka za prenos za odjemno skupino i,
       v EUR/(Sm3/dan),
D(m)     število dni v koledarskem mesecu m,
D(t)     število dni v koledarskem letu t,
PK((e))    pogodbena prenosna zmogljivost za predajno mesto
       e za letni zagotovljen dostop, v koledarskem
       mesecu m, v Sm3/dan,
m       mesec v koledarskem letu t,
e       predajno mesto.
22. člen
Če sistemski operater prekine ali zmanjša pogodbeno prenosno zmogljivost posameznega predajnega mesta e, na podlagi letnega prekinljivega dostopa izračuna znesek popusta za vse prekinitve ali zmanjšanja za to predajno mesto na naslednji način:
kjer oznake pomenijo:
Z(PLPm(e))  znesek popusta za vse prekinitve ali zmanjšanja
       pogodbene prenosne zmogljivosti za predajno
       mesto e, na podlagi letnega prekinljivega
       dostopa, v koledarskem mesecu m, v evrih,
Z(PLPmd(e)) dnevni znesek popusta za dnevno prekinitev ali
       zmanjšanje pogodbene prenosne zmogljivosti, za
       predajno mesto e, na podlagi letnega prekinljivega
       dostopa, za dan d, v koledarskem mesecu m, v evrih,
D(m)     število dni v koledarskem mesecu m,
d      dan v koledarskem mesecu m,
m      mesec v koledarskem letu t,
e      predajno mesto.
23. člen
(1) Dnevni znesek popusta za prekinitev ali zmanjšanje pogodbene prenosne zmogljivosti se na podlagi letnega prekinljivega dostopa za predajno mesto, v dnevu d v koledarskem mesecu m izračuna na naslednji način:
kjer oznake pomenijo:
Z(PLPm(e))   dnevni znesek popusta za prekinitev ali zmanjšanje
        pogodbene prenosne zmogljivosti, na podlagi letnega
        prekinljivega dostopa, za predajno mesto e, v
        dnevu d, v koledarskem mesecu m, v evrih,
C(PKi)     tarifna postavka za prenos za odjemno skupino
        i, v EUR/(Sm3/dan),
D(t)      število dni v koledarskem letu t,
PK''(LPmd(e)) prekinjena oziroma zmanjšana pogodbena prenosna
        zmogljivost na predajnem mestu e, na podlagi letnega
        prekinljivega dostopa, v dnevu d, za koledarski mesec
        m, v Sm3/dan,
m       mesec v koledarskem letu t.
d       dan v koledarskem mesecu m,
e       predajno mesto.
2.1.1.2.2 Znesek za mesečni prekinljiv dostop
24. člen
(1) Sistemski operater obračuna uporabniku v koledarskem mesecu m za mesečni prekinljiv dostop mesečni znesek za prenos na enak način, kot zaračuna mesečni znesek za prenos za mesečni zagotovljen dostop (Z(MPm)) skladno s 14. členom tega akta.
(2) Če sistemski operater uporabniku prekine ali zmanjša pogodbeno prenosno zmogljivost, na podlagi mesečnega prekinljivega dostopa uporabniku pripada na obračunan mesečni znesek za prenos iz prejšnjega odstavka mesečni znesek popusta, ki se izračuna skladno s 25. členom tega akta.
25. člen
Mesečni znesek popusta za vse prekinitve ali zmanjšanja pogodbene prenosne zmogljivosti je na podlagi mesečnega prekinljivega dostopa za vsa predajna mesta v koledarskem mesecu m seštevek popustov za posamezna predajna mesta, izračunanih skladno z 28. členom in ob upoštevanju pogoja iz 26. člena.
26. člen
Znesek popusta za vse prekinitve ali zmanjšanja pogodbene prenosne zmogljivosti za posamezno predajno mesto e, na katerem je prišlo do prekinitve ali zmanjšanja, v koledarskem mesecu m ne sme presegati mesečnega zneska za prenos za mesečni zagotovljen dostop za to predajno mesto e v koledarskem mesecu m oziroma:
kjer oznake pomenijo:
Z(PMPm(e))   znesek popusta za vse prekinitve ali zmanjšanja
        pogodbene prenosne zmogljivosti za predajno mesto
        e, na podlagi mesečnega prekinljivega dostopa, v
        koledarskem mesecu m, v evrih, izračunan na način,
        določen v 28. členu tega akta,
Z(MPm(e))    mesečni znesek za prenos za mesečni zagotovljen
        dostop za predajno mesto e, v koledarskem mesecu
        m, v evrih, izračunan na način, določen v 27.
        členu tega akta,
m        mesec v koledarskem letu t,
e        predajno mesto.
27. člen
Sistemski operater izračuna mesečni znesek za prenos za mesečni zagotovljen dostop za predajno mesto e, na katerem je prišlo do prekinitve ali zmanjšanja v koledarskem mesecu m, na naslednji način:
kjer oznake pomenijo:
Z(MPm(e))   mesečni znesek za mesečni zagotovljen prenos za
       predajno mesto e, v koledarskem mesecu m, v evrih,
C(PKi)    tarifna postavka za prenos za odjemno skupino i,
       v EUR/(Sm3/dan),
F(Mm)     faktor tarifne postavke za prenos za posamezni
       koledarski mesec m, določen v 15. členu tega akta,
PK(MPm(e))  pogodbena prenosna zmogljivost za predajno mesto e,
       za mesečni zagotovljen dostop v koledarskem mesecu
       m, v Sm3/dan,
m       mesec v koledarskem letu t,
e       predajno mesto.
28. člen
Če sistemski operater prekine ali zmanjša pogodbeno prenosno zmogljivost posameznega predajnega mesta e, na podlagi mesečnega prekinljivega dostopa izračuna znesek popusta za vse prekinitve ali zmanjšanja za to predajno mesto na naslednji način:
kjer oznake pomenijo:
Z(PMPm(e))   znesek popusta za vse prekinitve ali zmanjšanja
        pogodbene prenosne zmogljivosti za predajno
        mesto e, na podlagi mesečnega prekinljivega
        dostopa, v koledarskem mesecu m, v evrih,
Z(PMPmd(e))  dnevni znesek popusta za dnevno prekinitev
        ali zmanjšanje pogodbene prenosne zmogljivosti,
        za predajno mesto e, na podlagi mesečnega
        prekinljivega dostopa, za dan d, v koledarskem
        mesecu m, v evrih,
D(m)      število dni v koledarskem mesecu m,
m       mesec v koledarskem letu t,
d       dan v koledarskem mesecu m,
e       predajno mesto.
29. člen
(1) Dnevni znesek popusta za prekinitev ali zmanjšanje pogodbene prenosne zmogljivosti se na podlagi mesečnega prekinljivega dostopa za predajno mesto e v dnevu d v koledarskem mesecu m se izračuna na naslednji način:
kjer oznake pomenijo:
Z(PMPmd(e))  znesek popusta za prekinitev ali zmanjšanje
        pogodbene prenosne zmogljivosti, na podlagi
        mesečnega prekinljivega dostopa za predajno
        mesto e,v dnevu d,v koledarskem mesecu m,
        v evrih,
C(PKi)     tarifna postavka za prenos za odjemno skupino
        i, v EUR/(Sm3/dan),
F(Mm)     faktor tarifne postavke za prenos za posamezni
        koledarski mesec m,
D(m)      število dni v koledarskem mesecu m,
PK’’(PMPmd(e)) prekinjena oziroma zmanjšana pogodbena prenosna
        zmogljivost, na podlagi mesečnega prekinljivega
        dostopa, za predajno mesto e, v dnevu d, za
        koledarski mesec m, v Sm3/dan,
e(n)      število predajnih mest,
m       mesec v koledarskem letu t,
d       dan v koledarskem mesecu m,
e       predajno mesto.
2.1.1.2.3 Znesek za dnevni prekinljiv dostop
30. člen
(1) Sistemski operater obračuna uporabniku v koledarskem mesecu m za dnevni prekinljiv dostop mesečni znesek za prenos na enak način, kot zaračuna mesečni znesek za prenos za dnevni zagotovljen dostop (Z(DPm)) skladno s 16. členom tega akta.
(2) Če sistemski operater uporabniku prekine ali zmanjša pogodbeno prenosno zmogljivost, uporabniku na podlagi dnevnega prekinljivega dostopa pripada 10-odstotni popust na obračunani mesečni znesek za prenos iz prejšnjega odstavka.
2.1.2 Znesek za prenos od enega do drugega prenosnega omrežja
31. člen
V primeru prenosa od enega do drugega prenosnega omrežja se znesek za prenos obračuna na podlagi tarifne postavke za prenos in faktorjev iz drugega odstavka 33. člena tega akta, ki za posamezno prenosno pot odražata razmerje med uporabo prenosnega omrežja za namene prenosa od enega do drugega prenosnega omrežja in uporabo prenosnega omrežja za namene oskrbe odjemalcev zemeljskega plina v Republiki Sloveniji.
2.1.2.1 Znesek za zagotovljen dostop
2.1.2.1.1 Znesek za letni zagotovljen dostop
32. člen
Sistemski operater obračuna uporabniku v koledarskem mesecu m za letni zagotovljen dostop za namene prenosa od enega do drugega prenosnega omrežja mesečni znesek za prenos, ki je seštevek posameznih mesečnih zneskov za prenos za letni zagotovljen dostop za prenos od enega do drugega prenosnega omrežja za posamezno prenosno pot (Z(LTm(p))).
33. člen
(1) Mesečni znesek za prenos za letni zagotovljen dostop za prenos od enega do drugega prenosnega omrežja za posamezno prenosno pot (Z(LTm(p))) se izračuna na naslednji način:
kjer oznake pomenijo:
Z(LTm(p))    mesečni znesek za prenos za letni zagotovljen
         dostop za prenos od enega do drugega prenosnega
         omrežja za prenosno pot p, v koledarskem
         mesecu m, v evrih,
C(PKi)      tarifna postavka za prenos za odjemno skupino
         i, v EUR/(Sm3/dan),
ft(1(p))     faktor, ki določa razmerje uporabe prenosne poti
         p za namene izvajanje prenosa od enega do
         drugega prenosnega omrežja glede na uporabo
         prenosne poti p za namene izvajanje prenosa za
         uporabnike omrežja v Republiki Sloveniji,
ft(2(p))     faktor protitoka za prenosno pot,
PK(LT(p))    pogodbena prenosna zmogljivost za letni
         zagotovljen dostop za prenos od enega do
         drugega prenosnega omrežja za predajno mesto e,
         v koledarskem mesecu m, v Sm3/dan,
D(m)       število dni v koledarskem mesecu m,
D(t)       število dni v koledarskem letu t,
m        mesec v koledarskem letu t,
p        prenosna pot.
(2) Sistemski operater določi vrednosti faktorjev ft(1(p)) in ft(2(p)) istočasno z določitvijo omrežnine kot sestavni del akta o določitvi omrežnine, in sicer v obliki, kot jo podaja Tabela 4, ki je sestavni del Priloge 1 tega akta.
2.1.2.1.2 Znesek za mesečni zagotovljen dostop
34. člen
Sistemski operater obračuna uporabniku v koledarskem mesecu m za mesečni zagotovljen dostop za namene prenosa od enega do drugega prenosnega omrežja mesečni znesek za prenos, ki je seštevek posameznih mesečnih zneskov za prenos za mesečni zagotovljen dostop za prenos od enega do drugega prenosnega omrežja za posamezno prenosno pot (Z(MTm(p))).
35. člen
Mesečni znesek za prenos za mesečni zagotovljen dostop za prenos od enega do drugega prenosnega omrežja za posamezno prenosno pot (Z(MTm(p))) se izračuna na naslednji način:
kjer oznake pomenijo:
Z(MTm(p))   mesečni znesek za prenos za mesečni zagotovljen
       dostop za prenos od enega do drugega prenosnega
       omrežja za prenosno pot p, v koledarskem mesecu
       m, v evrih,
C(PKi)    tarifna postavka za prenos za odjemno skupino i,
       v EUR/(Sm3/dan),
ft(1(p))   faktor, ki določa razmerje uporabe prenosne poti
       p za namene izvajanje prenosa od enega do
       drugega prenosnega omrežja glede na uporabo
       prenosne poti p za namene izvajanje prenosa za
       uporabnike omrežja v Republiki Sloveniji,
ft(2(p))   faktor protitoka za prenosno pot,
F(Mm)     faktor tarifne postavke prenos za posamezni
       koledarski mesec m, določen v 15. členu tega akta,
PK(MTm(p))  pogodbena prenosna zmogljivost za mesečni
       zagotovljen dostop za prenos od enega do drugega
       prenosnega omrežja za prenosno pot p, v
       koledarskem mesecu m, v Sm3/dan,
m       mesec v koledarskem letu t,
p       prenosna pot.
2.1.2.1.3 Znesek za dnevni zagotovljen dostop
36. člen
Sistemski operater obračuna uporabniku v koledarskem mesecu m za dnevni zagotovljen dostop za namene prenosa od enega do drugega prenosnega omrežja mesečni znesek za prenos, ki je seštevek posameznih mesečnih zneskov dnevno zagotovljenih dostopov do prenosnega omrežja za prenos od enega do drugega prenosnega omrežja za posamezno prenosno pot (Z(DTm(p))).
37. člen
(1) Mesečni znesek za prenos za dnevni zagotovljen dostop za prenos od enega do drugega prenosnega omrežja za posamezno prenosno pot (Z(DTm(p))) se izračuna na naslednji način:
kjer oznake pomenijo:
Z(DTm(p))  mesečni znesek za prenos za dnevni zagotovljen dostop
      za prenos od enega do drugega prenosnega omrežja za
      prenosno pot p, v koledarskem mesecu m, v evrih
C(PKi)   tarifna postavka za prenos za odjemno skupino i,
      v EUR/(Sm3/dan),
ft(1(p))  faktor, ki določa razmerje uporabe prenosne poti p za
      namene izvajanje prenosa od enega do drugega
      prenosnega omrežja glede na uporabo prenosne poti
      p za namene izvajanje prenosa za uporabnike omrežja
      v Republiki Sloveniji,
ft(2(p))  faktor protitoka za prenosno pot p,
F(Dm)    faktor tarifne postavke za prenos za posamezni dan v
      koledarskem mesecu m, določen v 17. členu tega akta,
D(m)    število dni v koledarskem mesecu m,
PK(DTmd)  pogodbena prenosna zmogljivost za dnevni zagotovljen
      dostop za prenos od enega do drugega prenosnega
      omrežja v koledarskem mesecu m, v Sm3/dan,
m      mesec v koledarskem letu t,
d      dan v koledarskem mesecu m,
p      prenosna pot.
2.1.2.2 Znesek za prekinljiv dostop
2.1.2.2.1 Znesek za letni prekinljiv dostop
38. člen
(1) Sistemski operater obračuna uporabniku v koledarskem mesecu m za letni prekinljiv dostop za namene prenosa od enega do drugega prenosnega omrežja mesečni znesek za prenos na enak način, kot zaračuna mesečni znesek za prenos za letni zagotovljen prenos za namene prenosa od enega do drugega prenosnega omrežja (Z(LTm)) skladno z 32. členom tega akta.
(2) Če sistemski operater uporabniku prekine ali zmanjša pogodbeno prenosno zmogljivost, na podlagi letnega prekinljivega dostopa za namene prenosa od enega do drugega prenosnega omrežja uporabniku pripada na obračunan mesečni znesek za prenos iz prejšnjega odstavka tega člena mesečni znesek popusta, ki se izračuna skladno z 39. členom tega akta.
39. člen
Mesečni znesek popusta za vse prekinitve ali zmanjšanja pogodbene prenosne zmogljivosti je na podlagi letnega prekinljivega dostopa za namene prenosa od enega do drugega prenosnega omrežja za vse prenosne poti p v koledarskem mesecu m seštevek popustov, izračunanih za posamezne prenosne poti skladno z 41. členom in ob upoštevanju pogoja iz 40. člena.
40. člen
Znesek popusta za vse prekinitve ali zmanjšanja pogodbene prenosne zmogljivosti na podlagi letnega prekinljivega dostopa za potrebe prenosa od enega do drugega prenosnega omrežja za posamezno prenosno pot p, na kateri je prišlo do prekinitve ali zmanjšanja prenosne zmogljivosti v koledarskem mesecu m, ne sme presegati mesečnega zneska za letni zagotovljen dostop do prenosnega omrežja za potrebe prenosa od enega do drugega prenosnega omrežja za to prenosno pot p v koledarskem mesecu m oziroma:
kjer oznake pomenijo:
Z(PLTm(p))   znesek popusta za vse prekinitve ali zmanjšanja
        pogodbene prenosne zmogljivosti za pogodbeno pot
        p, na podlagi letnega prekinljivega dostop za
        prenos od enega do drugega prenosnega omrežja,
        v koledarskem mesecu m, v evrih, izračunan na
        način, določen v 41. členu tega akta,
Z(LTm(p))   mesečni znesek za letni zagotovljen dostop
        za prenos od enega do drugega prenosnega omrežja
        za prenosno pot p, na kateri je prišlo do
        prekinitve ali zmanjšanja prenosne zmogljivosti
        v koledarskem mesecu m, v evrih, izračunan na
        način, določen v 33. členu tega akta,
m       mesec v koledarskem letu t,
p       prenosna pot.
41. člen
Če sistemski operater prekine ali zmanjša pogodbeno prenosno zmogljivost za posamezno pogodbeno pot p, na podlagi letnega prekinljivega dostopa za prenos od enega do drugega prenosnega omrežja izračuna znesek popusta za vse prekinitve ali zmanjša za to pogodbeno pot na naslednji način:
kjer oznake pomenijo:
Z(PLTm(p))   znesek popusta za vse prekinitve ali zmanjšanja
        pogodbeno prenosne zmogljivosti za pogodbeno pot
        p, na podlagi letnega prekinljivega dostopa za
        prenos od enega do drugega prenosnega omrežja,
        v koledarskem mesecu m, v evrih,
Z(PLTmd(p))  dnevni znesek popusta za dnevno prekinitev ali
        zmanjšanje pogodbeno prenosne zmogljivosti za
        prenos za pogodbeno pot p, na podlagi letnega
        prekinljivega dostopa za prenos od enega do
        drugega prenosnega omrežja, za dan d, v
        koledarskem mesecu m, v evrih,
D(m)      število dni v koledarskem mesecu m,
m       mesec v koledarskem letu t,
p       prenosna pot.
42. člen
Dnevni znesek popusta za dnevno prekinitev ali zmanjšanje pogodbene prenosne zmogljivosti se na podlagi letnega prekinljivega dostopa za prenos od enega do drugega prenosnega omrežja za pogodbeno pot p za dan d v koledarskem mesecu m (Z(PLTmd(p))) izračuna na naslednji način:
kjer oznake pomenijo:
Z(PLTmd(p))    dnevni znesek popusta za dnevno prekinitev
          ali zmanjšanje pogodbene prenosne
          zmogljivosti, na podlagi letnega
          prekinljivega dostopa za prenos od enega
          do drugega prenosnega omrežja, za prenosno
          pot p, v dnevu d, v koledarskem mesecu m,
          v evrih,
C(PKi)       tarifna postavka za prenos za odjemno skupino
          i, v EUR/(Sm3/dan),
ft(1(p))      faktor, ki določa razmerje uporabe prenosne
          poti p za namene izvajanje prenosa od enega
          do drugega prenosnega omrežja glede na
          uporabo prenosne poti p za namene izvajanje
          prenosa za uporabnike omrežja v Republiki
          Sloveniji,
ft(2(p))      faktor protitoka za prenosno pot p,
D(t)        število dni v koledarskem letu t,
PK’’(PLTmd(p))   prekinjena oziroma zmanjšana pogodbena
          prenosna zmogljivost, na podlagi letnega
          prekinljivega dostopa za prenos od enega
          do drugega prenosnega omrežja, za
          predajno mesto e, v dnevu d, za koledarski
          mesec m, v Sm3/dan,
m         mesec v koledarskem letu t,
d         dan v koledarskem mesecu m,
p         prenosna pot.
2.1.2.2.2 Znesek za mesečni prekinljiv dostop
43. člen
(1) Sistemski operater uporabniku v koledarskem mesecu m za mesečni prekinljiv dostop za namene prenosa od enega do drugega prenosnega omrežja obračuna mesečni znesek za prenos na enak način, kot zaračuna mesečni znesek za mesečni zagotovljen dostop za namene prenosa od enega do drugega prenosnega omrežja zemeljskega plina (Z(MTm)) skladno s 35. členom tega akta.
(2) Če sistemski operater uporabniku prekine ali zmanjša pogodbeno prenosno zmogljivost, na podlagi mesečnega prekinljivega dostopa do prenosnega omrežja za namene prenosa od enega do drugega prenosnega omrežja uporabniku pripada na obračunan mesečni znesek za prenos iz prejšnjega odstavka tega člena mesečni znesek popusta, ki se izračuna skladno s 44. členom tega akta.
44. člen
Mesečni znesek popusta za vse prekinitve ali zmanjšanja pogodbene prenosne zmogljivosti je na podlagi mesečnega prekinljivega dostopa za namene prenosa od enega do drugega prenosnega omrežja za vse prenosne poti p v koledarskem mesecu m seštevek popustov, izračunanih za posamezne prenosne poti skladno s 46. členom, in ob upoštevanju pogoja iz 45. člena.
45. člen
Znesek popusta za vse prekinitve ali zmanjšanja pogodbene prenosne zmogljivosti na podlagi mesečnega dostopa za prenos od enega do drugega prenosnega omrežja za posamezno prenosno pot p, na kateri je prišlo do prekinitve ali zmanjšanja pogodbene prenosne zmogljivosti v koledarskem mesecu m, ne sme presegati mesečnega zneska za prenos za mesečni zagotovljen dostop za potrebe prenosa od enega do drugega prenosnega omrežja za to prenosno pot p v koledarskem mesecu m oziroma:
kjer oznake pomenijo:
Z(PMTm(p))    znesek popusta za vse prekinitve ali
         zmanjšanja pogodbene prenosne zmogljivosti
         za pogodbeno pot p, na podlagi mesečnega
         prekinljivega dostop za prenos od enega do
         drugega prenosnega omrežja, v koledarskem
         mesecu m, v evrih,
Z(MTm(p))     mesečni znesek za mesečni zagotovljen
         dostop za prenos od enega do drugega
         prenosnega omrežja, za prenosno pot p,
         na kateri je prišlo do prekinitve ali
         zmanjšanja prenosne zmogljivosti v
         koledarskem mesecu m, v evrih, izračunan
         na način, določen v 35. členu tega akta,
m         mesec v koledarskem letu t,
p         prenosna pot.
46. člen
Če sistemski operater prekine ali zmanjša pogodbeno prenosno zmogljivost za posamezno pogodbeno pot p, na podlagi mesečnega prekinljivega dostopa za prenos od enega do drugega prenosnega omrežja, sistemski operater izračuna znesek popusta za vse prekinitve ali zmanjšanja za to pogodbeno pot na naslednji način:
kjer oznake pomenijo:
Z(PMTm(p))   znesek popusta za vse prekinitve ali zmanjšanja
        pogodbene prenosne zmogljivosti za pogodbeno pot
        p, na podlagi mesečnega prekinljivega dostopa
        za prenos od enega do drugega prenosnega omrežja,
        v koledarskem mesecu m, v evrih,
Z(PMTmd(p))  dnevni znesek popusta za dnevno prekinitev ali
        zmanjšanje pogodbene prenosne zmogljivosti za
        prenos za pogodbeno pot p, na podlagi mesečnega
        prekinljivega dostopa za prenos od enega do
        drugega prenosnega omrežja, v dnevu d, v
        koledarskem mesecu m, v evrih,
D(m)      število dni v koledarskem mesecu m,
m       mesec v koledarskem letu t,
p       prenosna pot.
47. člen
Dnevni znesek popusta za dnevno prekinitev ali zmanjšanje pogodbeno prenosne zmogljivosti se na podlagi mesečnega prekinljivega dostopa za prenos od enega do drugega prenosnega omrežja za pogodbeno pot p v dnevu d v koledarskem mesecu m (Z(PMTmd(p))) izračuna na naslednji način:
kjer oznake pomenijo:
Z(PMTmd(e))   dnevni znesek popusta za prekinitev ali zmanjšanje
        pogodbene prenosne zmogljivosti, na podlagi
        mesečnega prekinljivega dostopa za prenos od
        enega do drugega prenosnega omrežja, za prenosno
        pot p, v dnevu d, v koledarskem mesecu m, v evrih,
C(PKi)     tarifna postavka za prenos za odjemno skupino i,
        v EUR/(Sm3/dan),
ft(1(p))    faktor, ki določa razmerje uporabe prenosne poti
        p za namene izvajanje prenosa od enega do drugega
        prenosnega omrežja glede na uporabo prenosne
        poti p za namene izvajanje prenosa za uporabnike
        omrežja v Republiki Sloveniji,
ft(2(p))    faktor protitoka za prenosno pot p,
F(Mm)      faktor tarifne postavke za prenos v posameznem
        koledarskem mesecu m, določen v 15. členu tega
        akta,
D(m)      število dni v koledarskem mesecu m,
PK''(MTmd(p))  prekinjena oziroma zmanjšana pogodbena prenosna
        zmogljivost na podlagi mesečnega prekinljivega
        dostopa za prenos od enega do drugega prenosnega
        omrežja, za predajno mesto e, v dnevu d, za
        koledarski mesec m, v Sm3/dan,
m        mesec v koledarskem letu t,
d        dan v koledarskem mesecu m,
p        prenosna pot.
2.1.2.2.3 Znesek za dnevni prekinljiv dostop
48. člen
(1) Sistemski operater obračuna uporabniku v koledarskem mesecu m za dnevni prekinljiv dostop za namene prenosa od enega do drugega prenosnega omrežja za posamezno prenosno pot mesečni znesek za prenos na enak način, kot zaračuna mesečni znesek za dnevni zagotovljen dostop za namene prenosa od enega do drugega prenosnega omrežja zemeljskega plina za posamezno prenosno pot (Z(DTm(p))) skladno s 37. členom tega akta.
(2) Če sistemski operater uporabniku na posamezni prenosni poti prekine ali zmanjša pogodbeno prenosno zmogljivost, na podlagi dnevnega prekinljivega dostopa za namene prenosa od enega do drugega prenosnega omrežja zemeljskega plina uporabniku pripada 10-odstotni popust na obračunani mesečni znesek za prenos iz prejšnjega odstavka.
2.1.3 Prekoračitev pogodbene prenosne zmogljivosti
2.1.3.1 Skupna pogodbena prenosna zmogljivost predajnega mesta
49. člen
(1) Skupna pogodbena prenosna zmogljivost predajnega mesta e je največja prenosna zmogljivost, ki jo v okviru sklenjenih pogodb o dostopu in pogodb o podzakupu dostopa lahko koristi uporabnik prenosnega omrežja na posameznem predajnem mestu e za dan d koledarskega meseca m.
(2) Za potrebe obračunavanja omrežnine se v povezavi s prekoračitvijo pogodbene prenosne zmogljivosti posameznega predajnega mesta pri izračunu skupne pogodbene prenosne zmogljivosti predajnega mesta upoštevajo naslednje postavke:
kjer oznake pomenijo:
PK(SZmd(e))    skupna pogodbena prenosna zmogljivost
         predajnega mesta e, za dan d v koledarskem
         mesecu m, v Sm3/dan,
PK((e))      pogodbena prenosna zmogljivost za predajno
         mesto e, za letni zagotovljen dostop, v
         koledarskem mesecu m, v Sm3/dan,
PK(MPm(e))    pogodbena prenosna zmogljivost za predajno
         mesto e, za mesečni zagotovljen dostop, v
         koledarskem mesecu m, v Sm3/dan,
PK(DPmd(e))    pogodbena prenosna zmogljivost za predajno
         mesto e, za dnevni zagotovljen dostop, za
         dan d, v koledarskem mesecu m, v Sm3/dan,
PK'(jI (e))    pogodbena prenosna zmogljivost za predajno
         mesto e, za letni zagotovljen dostop v
         koledarskem mesecu m, podzakupljena na
         sekundarnem trgu, v Sm3/dan,
PK'(kII MPm(e))  pogodbena prenosna zmogljivost za predajno
         mesto e,za mesečni zagotovljen dostop, v
         koledarskem mesecu m, podzakupljena na
         sekundarnem trgu, v Sm3/dan,
PK'(pIII DPmd(e)) pogodbena prenosna zmogljivost za predajno
         mesto e, za dnevni zagotovljen dostop za
         dan d, v koledarskem mesecu m,
         podzakupljena na sekundarnem trgu, v
         Sm3/dan,
j(I)       število na sekundarnem trgu sklenjenih
         pogodb za predajno mesto e, za letni
         zagotovljen dostop, v koledarskem mesecu m,
k(II)       število na sekundarnem trgu sklenjenih
         pogodb za predajno mesto e, za mesečni
         zagotovljen dostop, v koledarskem mesecu m,
p(III)      število na sekundarnem trgu sklenjenih pogodb
         za predajno mesto e, za dnevni zagotovljen
         dostop, za dan d, v koledarskem mesecu m,
m         mesec v koledarskem letu t,
e         predajno mesto.
2.1.3.2 Znesek za prekoračitev skupne pogodbene prenosne zmogljivosti predajnega mesta
50. člen
Sistemski operater obračuna uporabniku mesečni znesek za prekoračitev skupne pogodbene prenosne zmogljivosti na naslednji način:
kjer oznake pomenijo:
Z(PSZm)    mesečni znesek za prekoračitev skupne pogodbene
       prenosne zmogljivosti, v koledarskem mesecu m,
       v evrih,
Z(PSZm(e))  znesek za prekoračitev skupne pogodbene prenosne
       zmogljivosti, na predajnem mestu e, v
       koledarskem mesecu m, v evrih,
e(n)     število predajnih mest,
m       mesec v koledarskem letu t,
e       predajno mesto.
51. člen
Če uporabnik prekorači skupno pogodbeno prenosno zmogljivost na predajnem mestu e mu sistemski operater zaračuna znesek za prekoračitev na predajnem mestu e na naslednji način:
kjer oznake pomenijo:
Z(PSZm(e))  znesek za prekoračitev skupne pogodbene prenosne
       zmogljivosti na predajnem mestu e, v koledarskem
       mesecu m, v evrih,
Z(PSZmd(e))  znesek za prekoračitev skupne pogodbene
       zmogljivosti na predajnem mestu e, v dnevu d,
       koledarskega meseca m, v evrih,
D(m)     število dni v koledarskem mesecu m,
m       mesec v koledarskem letu t,
e       predajno mesto.
52. člen
(1) Pri izračunu zneska za prekoračitev skupne pogodbene zmogljivosti na predajnem mestu e za posamezni dan d koledarskega meseca m sistemski operater poleg skupne dnevne pogodbene prenosne zmogljivosti predajnega mesta e (PK(SZmd(e)), izračunane na podlagi 49. člena, upošteva tudi dejansko uporabljeno prenosno zmogljivost (PK(Dmd(e))) na predajnem mestu e za posamezni dan d koledarskega meseca m. Če je bila dejansko uporabljena prenosna zmogljivost v posameznem obračunskem dnevu na posameznem predajnem mestu e znotraj obračunskega obdobja večja kot skupna dnevna pogodbena prenosna zmogljivost (PK(Dmd(e))>PK(SZmd(e))) na tem predajnem mestu, sistemski operater prekoračitev skupne pogodbene zmogljivosti v dnevu d meseca m na posameznem predajnem mestu e izračuna na naslednji način:
kjer oznake pomenijo:
Z(PSZmd(e))   znesek za prekoračitev skupne pogodbene
         zmogljivosti na predajnem mestu e, v dnevu d,
         koledarskega meseca m, v evrih,
C(PKi)      tarifna postavka za prenos za odjemno
         skupino i, v EUR/(Sm3/dan),
F(Dm)      faktor tarifne postavke za prenos za
         posamezni dan v koledarskem mesecu m, določen
         v 17. členu tega akta,
PK(Dmd(e))    dejansko uporabljena prenosna zmogljivost na
         predajnem mestu e, v dnevu d, koledarskega
         meseca m, v Sm3/dan,
PK(SZmd(e))   skupna pogodbena zmogljivost na predajnem
         mestu e, v dnevu d koledarskega meseca m,
         v Sm3/dan,
m        mesec v koledarskem letu t,
e        predajno mesto.
2.1.3.3 Znesek za prekoračitev skupne pogodbene prenosne zmogljivosti predajnega mesta v primeru stanja ogroženosti
53. člen
(1) Če je ogroženo pravilno delovanje prenosnega omrežja ali ogroženo izpolnjevanje pogodbenih obveznosti sistemskega operaterja do drugih uporabnikov prenosnega omrežja, mora sistemski operater o nastopu in predvidenem času trajanja stanja ogroženosti o tem nemudoma obvesti uporabnika.
(2) Uporabnik mora nemudoma po prejemu obvestila iz prejšnjega odstavka v času stanja ogroženosti prenosnega sistema uporabljati prenosne zmogljivosti posameznega predajnega mesta e znotraj obračunskega dneva enakomerno, tako da predstavljajo urne prenesene količine največ ena štiriindvajsetina skupne pogodbene prenosne zmogljivosti, izračunane skladno z 49. členom tega akta.
(3) Skupni pogodbeni urni odjem (q(SZ(MAX)md(e))) za dan d koledarskega meseca m se izračuna na naslednji način:
kjer oznake pomenijo:
PK(SZmd(e))   skupna pogodbena prenosna zmogljivost predajnega
        mesta e,za dan d, v koledarskem mesecu m,
        v Sm3/dan,
q(SZ(MAX)md(e)) skupni pogodbeni urni odjem na predajnem mestu
        e, za dan d, v koledarskem mesecu m, v Sm3/ur,
m        mesec v koledarskem letu t,
e        predajno mesto.
(4) Če uporabnik z dejanskim največjim urnim odjemom na predajnem mestu e (q(D(MAX)md(e))) znotraj posameznega obračunskega dne prekorači skupni pogodbeni urni odjem predajnega mesta e (q(SZ(MAX)md(e))), sistemski operater izračuna prekoračitev pogodbene urne zmogljivosti (PK(PRUmd(e))) na naslednji način:
kjer oznake pomenijo:
PK(PRUmd(e))  prekoračitev pogodbene urne zmogljivosti na
        predajnem mestu e, v dnevu d, v koledarskem
        mesecu m, v Sm3/dan,
q(D(MAX)md(e)) največji urni odjem na predajnem mestu e,
        v dnevu d, v koledarskem mesecu m, v Sm3/h,
q(SZ(MAX)md(e)) skupni pogodbeni urni odjem na predajnem
        mestu e, v dnevu d, v koledarskem mesecu m,
        v Sm3/h,
m        mesec v koledarskem letu t,
e        predajno mesto.
(5) Sistemski operater zaračuna uporabniku znesek za prekoračitev pogodbene urne zmogljivosti na predajnem mestu e (PK(PRUmd(e))) na naslednji način:
kjer oznake pomenijo:
Z(PRUm(e))  znesek za prekoračitev pogodbene urne zmogljivosti
       v primeru stanja ogroženosti prenosnega sistema na
       predajnem mestu e, v koledarskem mesecu m, v evrih,
C(PKi)    tarifna postavka za prenos za odjemno skupino i,
       v EUR/(Sm3/dan),
D(t)     število dni v koledarskem letu t,
O(m)     število dni stanja ogroženosti v koledarskem
       mesecu m,
PK(PRUmd(e)) prekoračitev pogodbene urne zmogljivosti na
       predajnem mestu e, v dnevu d, v koledarskem
       mesecu m, v Sm3/dan,
m      mesec v koledarskem letu t,
e      predajno mesto.
54. člen
Sistemski operater obračuna uporabniku mesečni znesek za prekoračitev pogodbene urne zmogljivosti v primeru stanja ogroženosti na naslednji način:
kjer oznake pomenijo:
Z(PRUm)  mesečni znesek za prekoračitev pogodbene urne
      zmogljivosti v primeru stanja ogroženosti
      prenosnega sistema, v koledarskem mesecu m, v evrih,
Z(PRUm(e)) znesek za prekoračitev pogodbene urne zmogljivosti
      v primeru stanja ogroženosti prenosnega sistema na
      predajnem mestu e, v koledarskem mesecu m, v evrih,
e(n)    število predajnih mest,
m     mesec v koledarskem letu t.
2.2 Znesek za lastno rabo
55. člen
(1) Sistemski operater zaračuna uporabniku prenosnega omrežja v koledarskem mesecu m znesek za lastno rabo (Z(LRm)) (kot na primer obratovanje kompresorjev, tehnološki plin za ogrevanje) na naslednji način:
kjer okrajšave pomenijo:
Z(LRm)   mesečni znesek za lastno rabo v koledarskem mesecu
      m, v evrih,
C(LRt)   tarifna postavka za lastno rabo kot jo določi
      sistemski operater v aktu o določitvi omrežnine
      za prenosno omrežje skladno s 4. členom tega akta
      (Tabela 2, Priloga 1), v EUR/Sm3,
Q(m)    predana količina zemeljskega plina v koledarskem
      mesecu m, v Sm3.
2.3 Znesek za izvajanje meritev
56. člen
(1) Za izvajanje meritev, obdelavo merjenih podatkov, vzdrževanje, kalibriranje in z zakonom določene periodične menjave merilnih naprav sistemski operater zaračuna uporabniku prenosnega omrežja mesečni znesek za izvajanje meritev glede na število in značilnost merilnih mest.
(2) Mesečni znesek za izvajanje meritev (Z(Mm)) za posamezno merilno mesto se izračuna na naslednji način:
kjer oznake pomenijo:
Z(Mm)    mesečni znesek za izvajanje meritev v koledarskem
      mesecu m, v evrih,
C(M)    tarifna postavka za izvajanje meritev kot jo
      določi sistemski operater v aktu o določitvi
      omrežnine za prenosno omrežje skladno s 4. členom
      tega akta (Tabela 3, Priloga 1), v evrih,
f(1)    faktor velikosti meritve,
f(2)    faktor števila redukcij.
(3) Faktor velikosti meritve (f(1)) se določi na način:
-------------------------------+-------------------------------+
|  Nazivni pretok v Sm3/h  |   Vrednost faktorja f(1)  |
+------------------------------+-------------------------------+
|       < 500      |        1        |
+------------------------------+-------------------------------+
|     500 - 1.000     |        2        |
+------------------------------+-------------------------------+
|     1.000 - 2.000    |        4        |
+------------------------------+-------------------------------+
|     2.000 - 5.000    |        6        |
+------------------------------+-------------------------------+
|     > / = 5.000     |        8        |
+------------------------------+-------------------------------+
(4) Sistemski operater pri prenosu od enega do drugega prenosnega omrežja pri izračunu mesečnega zneska za meritve faktor f(1) iz prejšnjega odstavka tega člena dodatno pomnoži s korekcijskim faktorjem f(T), kot sledi:
- če se v Republiki Sloveniji meritev ne izvaja: 0,5
- če se v Republiki Sloveniji izvaja ena meritev: 1
- če se v Republiki Sloveniji izvajata dve meritvi: 2
(5) Faktor števila redukcij (f(2)) se določi na način:
+------------------------------+-------------------------------+
| Število tlačnih redukcij v |   Vrednost faktorja f(2)  |
|      postaji      |                |
+------------------------------+-------------------------------+
|        1       |        1        |
+------------------------------+-------------------------------+
|        2       |        2        |
+------------------------------+-------------------------------+
|      > / = 3      |        3        |
+------------------------------+-------------------------------+
| Prenos od enega do drugega |        1        |
|   prenosnega omrežja   |                |
+------------------------------+-------------------------------+
(6) Za uporabnika z večjim številom merilnih mest se mesečni zneski za izvajanje meritev seštejejo. Če sistemski operater ni lastnik merilnih naprav, se faktor f(1) zmanjša za 50 odstotkov.
(7) Če uporabnik prenosnega omrežja zakupi prenosno zmogljivost za obdobje, krajše od enega meseca, se znesek za meritve določi sorazmerno glede na obdobje zakupljene zmogljivosti.
(8) Sistemski operater obračuna za skupno predajno mesto posameznemu uporabniku prenosnega omrežja mesečni znesek za meritve, in sicer v razmerju med njegovo pogodbeno zakupljeno prenosno zmogljivostjo in celotno pogodbeno zakupljeno prenosno zmogljivostjo za to predajno mesto.
V. NAČIN IZDAJANJA RAČUNOV IN PLAČEVANJE
1. Račun za omrežnino
57. člen
(1) Sistemski operater najpozneje v osmih dneh po izteku koledarskega meseca, na katerega se nanaša prenos, uporabniku prenosnega omrežja izstavi račun za omrežnino.
(2) Sistemski operater mora na izdanem računu zaračunati in ločeno izkazati naslednje postavke omrežnine:
a) mesečni znesek za prenos ločeno po posameznih vrstah storitve dostopa do prenosnega omrežja:
- mesečni znesek za letni zagotovljen dostop iz 13. člena oziroma 32. člena tega akta,
- mesečni znesek za mesečni zagotovljen dostop iz 14. člena oziroma 34. člena tega akta,
- mesečni znesek za dnevni zagotovljen dostop iz 16. člena oziroma 36. člena tega akta,
- mesečni znesek za letni prekinljiv dostop iz 18. člena oziroma 38. člena tega akta,
- mesečni znesek za mesečni prekinljiv dostop iz 24. člena oziroma 43. člena tega akta,
- mesečni znesek za dnevni prekinljiv dostop iz 30. člena oziroma 48. člena tega akta,
- mesečni znesek za prekoračitev skupne pogodbene prenosne zmogljivosti iz 50. člena tega akta,
- mesečni znesek za prekoračitev pogodbene prenosne zmogljivosti v primeru stanja ogroženosti iz 54. člena tega akta,
b) mesečni znesek za lastno rabo iz 55. člena tega akta,
c) mesečni znesek za izvajanje meritev iz 56. člena tega akta.
(3) Sistemski operater mora uporabniku v prilogi računa posredovati ali mu na drug način omogočiti dostop do izračuna mesečnega zneska za posamezne postavke omrežnine.
58. člen
Uporabnik lahko reklamacijo glede pravilnosti izdanega računa vloži pisno v roku do datuma zapadlosti računa. Reklamacija ne zadrži plačila nespornega dela računa ob zapadlosti.
59. člen
(1) Sistemski operater izda račun za omrežnino z zapadlostjo 30 dni po nastanku terjatve. Kot datum nastanka terjatve se šteje zadnji dan obračunskega meseca, na katerega se dostop oziroma prenos nanaša.
(2) Če uporabnik svoje obveznosti ne poravna vključno do dneva zapadlosti računa, sistemski operater od vključno 31. dne po nastanku terjatve in do plačila uporabniku prenosnega omrežja zaračuna zakonite zamudne obresti.
(3) Če uporabnik prenosnega omrežja svojih obveznosti ne poravna v roku, določenem v prvem odstavku tega člena, ima sistemski operater pravico od uporabnika zahtevati druge, za sistemskega operaterja sprejemljive instrumente za zavarovanje plačil, ali drugačen način plačila.
(4) Uporabnik, ki uveljavlja dostop do prenosnega omrežja za potrebe prenosa od enega do drugega prenosnega omrežja zemeljskega plina, je dolžan sistemskemu operaterju predložiti nepreklicno in nepogojno bančno garancijo prvovrstne banke na prvi poziv za zavarovanje plačil pogodbenih obveznostih. Bančna garancija mora biti izdana v slovenskem jeziku. Višina bančne garancije mora biti 3-kratnik mesečnega plačila za dostop do prenosnega omrežja v prvem celem koledarskem mesecu veljavnosti dostopa.
(5) Uporabnik je prost obveznosti iz prejšnjega odstavka, če sistemskemu operaterju ob podpisu pogodbe o dostopu predloži oceno svoje bonitete, ki izkazuje oceno najmanj 5A 1 (Dun and Bradstreet) oziroma primerljivo bonitetno oceno druge bonitetne hiše.
2. Davki in takse
60. člen
Zneski iz 57. člena ne vključujejo davkov, taks, trošarin in drugih dajatev, ki jih sistemski operater zaračuna uporabniku prenosnega omrežja skladno s predpisi.
VI. DOLOČANJE KOLIČIN V ČASU OKVAR IN MENJAV MERILNIH NAPRAV
61. člen
V primeru okvare merilnih naprav se šteje, da je bila v času okvare predana oziroma prevzeta takšna količina zemeljskega plina, kot je bila povprečna predana oziroma prevzeta količina zemeljskega plina v treh primerljivih obdobjih pred nastalo okvaro, za katera obstajajo registrirani podatki.
VII. KONČNI DOLOČBI
62. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 131/04 in 132/04 - popr.).
63. člen
Ta akt začne veljati 1. aprila 2011.
Št. 22-4/2010-10/ZP-36
Maribor, dne 12. julija 2010
EVA 2010-2111-0084
Predsednik sveta
Javne agencije Republike Slovenije za energijo
dr. Evgen Dervarič l.r.

AAA Zlata odličnost