Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010

Kazalo

3297. Akt o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za prenosno omrežje zemeljskega plina, stran 9041.

Na podlagi drugega odstavka 32. člena in druge alineje točke a) 87. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 - uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 22/10) ter druge alineje 6. člena in druge alineje prvega odstavka 11. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za energijo (Uradni list RS, št. 63/04 in 95/04) Javna agencija Republike Slovenije za energijo izdaja
A K T
o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za prenosno omrežje zemeljskega plina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem aktom se na podlagi izhodišč ekonomskega reguliranja določajo:
- metoda reguliranja za določitev omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina (v nadaljnjem besedilu prenosno omrežje) na ozemlju Republike Slovenije,
- trajanje posameznega regulativnega obdobja,
- kriteriji za ugotavljanje upravičenih stroškov, ki vključujejo tudi reguliran donos na sredstva, za namen določitve omrežnine ter drugi elementi, ki jih sistemski operater prenosnega omrežja zemeljskega plina (v nadaljnjem besedilu sistemski operater) upošteva pri določitvi omrežnine,
- način določanja omrežnine in izdaja soglasja k omrežnini in upravičenim stroškom ter drugim elementom omrežnine,
- ugotavljanje odstopanj (presežka ali primanjkljaja) od regulativnega okvira za posamezno leto regulativnega obdobja in za regulativno obdobje, skladno z Energetskim zakonom (v nadaljnjem besedilu EZ),
- izvajanje nadziranja z regulativnim okvirom določenih upravičenih stroškov, z namenom, da se zagotovi:
- zanesljivo, varno in učinkovito izvajanje prenosa zemeljskega plina in drugih nalog sistemskega operaterja skladno z EZ,
- trajnostno gospodarno poslovanje sistemskega operaterja (z reguliranim donosom na sredstva),
- izboljšanje učinkovitosti poslovanja sistemskega operaterja z namenom zagotavljanja učinkovite ravni delovanja in investiranja,
- stabilne in predvidljive razmere za delovanje sistemskega operaterja in stabilno okolje za vlagatelje oziroma lastnike,
- ekonomsko reguliranje, zasnovano na spodbudah.
II. METODA REGULIRANJA
2. člen
(1) Metoda reguliranja temelji na metodi regulirane omrežnine, ki izhaja iz:
- določanja upravičenih stroškov, ki vključujejo tudi reguliran donos na sredstva;
- upoštevanja, poleg omrežnine, vseh drugih prihodkov sistemskega operaterja kot virov za pokrivanje upravičenih stroškov iz prejšnje alineje;
- ugotavljanja odstopanj od regulativnega okvira za posamezno leto regulativnega obdobja in za regulativno obdobje in
- upoštevanja presežka oziroma primanjkljaja omrežnine pri določitvi omrežnine za novo regulativno obdobje skladno z EZ.
(2) Omrežnina je letni reguliran prihodek sistemskega operaterja, namenjen pokrivanju upravičenih stroškov sistemskega operaterja v posameznem letu regulativnega obdobja.
3. člen
(1) Metoda regulirane omrežnine določa vzročno-posledično povezavo upravičenih stroškov in prihodkov sistemskega operaterja.
(2) Z metodo regulirane omrežnine sistemski operater določi omrežnino za posamezno leto regulativnega obdobja in regulativno obdobje tako, da z omrežnino ob upoštevanju vseh drugih prihodkov in presežka ali primanjkljaja omrežnine zagotovi kritje upravičenih stroškov regulativnega obdobja.
(3) Upravičene stroške posameznega leta regulativnega obdobja, druge elemente omrežnine in omrežnino določi sistemski operater pred začetkom regulativnega obdobja na način, kot je določen v tem aktu.
(4) Med upravičene stroške sistemskega operaterja in druge elemente omrežnine se po tem aktu ne vključujejo odhodki, razen stroški zemeljskega plina za lastno rabo (obratovanje kompresorja, tehnološki plin za ogrevanje ipd.) ter stroški izgub v omrežju, in prihodki sistemskega operaterja v zvezi z nakupom in prodajo zemeljskega plina, ki se obravnavajo ločeno.
(5) Metoda regulirane omrežnine temelji na spodbudah, ki so odvisne od doseganja nižjih stroškov od upravičenih stroškov in od doseganja finančnih prihodkov.
III. REGULATIVNO OBDOBJE
4. člen
(1) Regulativno obdobje je obdobje treh zaporednih koledarskih let. Regulativna obdobja potekajo časovno zaporedno in zvezno.
(2) V primeru prenehanja, prenosa ali pričetka izvajanja dejavnosti sistemskega operaterja med trajanjem posameznega regulativnega obdobja, se trajanje regulativnega obdobja za sistemskega operaterja prične ali konča znotraj regulativnega obdobja.
IV. KRITERIJI ZA UGOTAVLJANJE UPRAVIČENIH STROŠKOV
1. Upravičeni stroški
5. člen
Upravičeni stroški regulativnega obdobja (US(RO)) po tem aktu so stroški sistemskega operaterja za opravljanje dejavnosti sistemskega operaterja z namenom izpolnjevanja ciljev in načel iz 1. člena tega akta. Določijo se kot vsota upravičenih stroškov posameznih let regulativnega obdobja na naslednji način:
kjer oznake pomenijo:
US(RO)  upravičeni stroški regulativnega obdobja, v evrih,
US(t)  upravičeni stroški leta t, v evrih,
t    leto regulativnega obdobja.
6. člen
(1) Upravičeni stroški posameznega leta regulativnega obdobja (US(t)) se določijo na naslednji način:
kjer oznake pomenijo:
US(t)  upravičeni stroški leta t, v evrih,
SDV(t)  stroški delovanja in vzdrževanja leta t, v evrih,
AM(t)  strošek amortizacije leta t, v evrih,
RDS(t)  reguliran donos na sredstva leta t, v evrih,
t    leto regulativnega obdobja.
(2) Upravičene stroške regulativnega obdobja določi sistemski operater v regulativnem okviru, ki ga posreduje agenciji v soglasje skladno s tem aktom.
(3) Sistemski operater mora pri določitvi upravičenih stroškov posameznega leta regulativnega obdobja (US(t)) v vlogi za izdajo soglasja k omrežnini in upravičenim stroškom ter drugim elementom omrežnine regulativnega obdobja upoštevati zlasti naslednje kriterije:
- upoštevanje postavk, ki so neposredni pogoj za opravljanje dejavnosti sistemskega operaterja, ter so skladne z običajno poslovno prakso in s slovenskimi tehničnimi standardi, zahtevami sistemskih obratovalnih navodil in splošnih pogojev za dobavo in odjem,
- namensko rabo sredstev in
- gospodarno in učinkovito rabo sredstev.
1.1 Stroški delovanja in vzdrževanja
7. člen
Stroški delovanja in vzdrževanja (SDV(t)) so stroški, ki nastanejo v zvezi z delovanjem in vzdrževanjem omrežja skladno s predpisi, slovenskimi tehničnimi standardi in zahtevami sistemskih obratovalnih navodil.
8. člen
(1) V okviru stroškov delovanja in vzdrževanja se ločeno obravnavajo nadzorovani stroški in nenadzorovani stroški.
(2) Nenadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja sistemskega operaterja so stroški koncesijskih in drugih dajatev ter prevrednotovalni poslovni odhodki v zvezi s terjatvami do kupcev iz naslova omrežnine, ki so posledica zaključenih prisilnih poravnav, stečajev in likvidacij.
9. člen
Če ta akt ne določa drugače, nadzorovane stroške delovanja in vzdrževanja sestavljajo:
- stroški materiala, ki vključujejo tudi stroške materiala za lastno rabo zemeljskega plina in stroške materiala za izgube zemeljskega plina v omrežju,
- stroški storitev,
- stroški dela,
- prevrednotovalni poslovni odhodki v zvezi z neopredmetenimi sredstvi in opredmetenimi osnovnimi sredstvi v primeru, da se sredstva nanašajo na prenosno omrežje zemeljskega plina,
- drugi poslovni odhodki in
- drugi odhodki.
10. člen
(1) Sistemski operater pri določitvi nadzorovanih stroškov delovanja in vzdrževanja posameznega leta regulativnega obdobja upošteva zahtevano povečevanje učinkovitosti, ki se odraža v faktorju U.
(2) Faktor U določi agencija z odločbo ob upoštevanju načrtovanega povečanja splošne produktivnosti gospodarstva in rezultatov morebitnih primerjalnih analiz.
(3) Agencija lahko izvede primerjalno analizo iz drugega odstavka tega člena zaradi presoje, ali nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja sistemskega operaterja ustrezajo nadzorovanim stroškom delovanja in vzdrževanja, ki bi jih v primerljivih okoliščinah imel učinkovit in strukturno primerljiv sistemski operater. Če agencija na podlagi rezultatov primerjalnih analiz ugotovi nižjo stroškovno učinkovitost sistemskega operaterja, to upošteva pri določitvi faktorja U, ki se odrazi v potrebnem zmanjšanju upravičenih stroškov sistemskega operaterja zaradi postopnega doseganja ravni upravičenih stroškov strukturno primerljivega sistemskega operaterja.
(4) Agencija izda odločbo, s katero določi faktor U najmanj en mesec pred rokom, določenim za oddajo vloge sistemskega operaterja iz 31. člena tega akta.
11. člen
Pri določitvi stroškov delovanja in vzdrževanja posameznega leta regulativnega obdobja sistemski operater med stroške dela vključi stroške dela, obračunane v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo, splošnim aktom podjetja ali pogodbo o zaposlitvi. Pri tem se ne priznavajo stroški plač in drugih prejemkov na podlagi uspešnosti poslovanja in iz udeležbe pri dobičku, ki se skladno z regulativno prakso krijejo iz donosa na sredstva.
12. člen
Kot del stroškov delovanja in vzdrževanja posameznega leta regulativnega obdobja se ne priznavajo:
- stroški nadzornega sveta, vključno z nagradami in udeležbami pri dobičku ter nagrade in udeležbe članov poslovodstva pri dobičku, ki se skladno z regulativno prakso krijejo iz donosa na sredstva;
- odhodki iz naslova denarnih kazni, reklam, sponzorstev in donacij.
13. člen
(1) Stroški delovanja in vzdrževanja za prvo leto regulativnega obdobja (SDV(t)) se izračunajo na naslednji način:
kjer oznake pomenijo:
SDV(t)     stroški delovanja in vzdrževanja za prvo leto
        regulativnega obdobja, v evrih,
NSDVbd(t-1)  nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja,
        brez stroškov dela, v evrih,
U       faktor U, ki ga skladno z 10. členom določi
        agencija,
NNSDV(t-1)   nenadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja,
        v evrih,
F(c)      faktor rasti cen, izračunan iz indeksa cen
        industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za
        zadnjih 12 mesecev pred rokom iz 31. člena
        tega akta,
NSDVd(t-1)   nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja,
        ki se nanašajo na stroške dela, v evrih,
F(d)      faktor rasti stroškov dela, izračunan iz indeksa
        spremembe povprečne bruto plače v gospodarstvu
        za zadnjih 12 mesecev pred rokom iz 31. člena
        tega akta,
t       prvo leto regulativnega obdobja,
t-1      zadnje leto predhodnega regulativnega obdobja.
(2) Nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja, brez stroškov dela (NSDVbd(t-1)), in nenadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja (NNSDV(t-1)) se določijo kot povprečna vrednost teh dejanskih stroškov zadnjih treh let pred letom t-1, ugotovljenih na podlagi določil tega akta. Nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja brez stroškov dela in nenadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja zadnjih treh let pred letom t-1 se predhodno preračunajo na vrednost leta t-1 z uporabo ustreznega letnega faktorja rasti cen.
(3) Nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja, ki se nanašajo na stroške dela (NSDVd(t-1)), se določijo kot povprečna vrednost teh dejanskih stroškov dela zadnjih treh let pred letom t-1, ugotovljenih na podlagi določil tega akta. Nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja, ki se nanašajo na stroške dela zadnjih treh let pred letom t-1, se predhodno preračunajo na vrednost leta t-1 z uporabo ustreznega letnega faktorja rasti stroškov dela.
14. člen
Stroški delovanja in vzdrževanja za drugo leto regulativnega obdobja (SVD(t+1)) se izračunajo na način:
kjer oznake pomenijo:
SDV(t+1)    stroški delovanja in vzdrževanja za drugo leto
        regulativnega obdobja, v evrih,
NSDVbd(t)   nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja,
        brez stroškov dela, v evrih,
U       faktor U, ki ga skladno z 10. členom določi agencija,
NNSDV(t)    nenadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja, v evrih,
NSDVd(t)    nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja, ki se
        nanašajo na stroške dela, v evrih,
NI( t+1)    načrtovana stopnja inflacije za drugo leto regulativnega
        obdobja,
t+1      drugo leto regulativnega obdobja,
t       prvo leto regulativnega obdobja.
15. člen
Stroški delovanja in vzdrževanja za tretje leto regulativnega obdobja (SDV(t+2)) se določijo na enak način kot stroški delovanja in vzdrževanja za drugo leto regulativnega obdobja (SDV(t+1)), s tem, da se kot osnova za izračun stroškov delovanja in vzdrževanja za tretje leto regulativnega obdobja upoštevajo stroški delovanja in vzdrževanja, določeni skladno s tem aktom za drugo leto regulativnega obdobja.
16. člen
(1) Pri določitvi tistega dela stroškov delovanja in vzdrževanja, ki se nanaša na nadzorovane stroške delovanja in vzdrževanja, brez stroškov dela, posameznega leta regulativnega obdobja mora sistemski operater spremeniti te stroške tako, da upošteva vpliv spremembe količin.
(2) Odstotek spremembe količin odraža spremembo načrtovanih količin prenesenega zemeljskega plina po prenosnem omrežju posameznega leta regulativnega obdobja glede na načrtovane količine prenesenega zemeljskega plina za predhodno leto. Za prvo leto regulativnega obdobja se podatek o načrtovanih prenesenih količinah zemeljskega plina za predhodno leto izračuna kot povprečna vrednost prenesenih količin zemeljskega plina po prenosnem omrežju zadnjih treh let pred letom t-1.
(3) Pri spremembi stroškov iz prvega odstavka tega člena se upošteva 20 odstotkov od ugotovljenega odstotka spremenjenih količin iz drugega odstavka tega člena.
1.2 Strošek amortizacije
17. člen
(1) Sistemski operater določi strošek amortizacije za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva (AM(t)), ki so neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti sistemskega operaterja. Strošek amortizacije je odvisen od nabavne vrednosti in upoštevanja preostanka vrednosti posameznega sredstva ter dobe koristnosti posameznega sredstva ob uporabi metode enakomernega časovnega amortiziranja.
(2) Pri določitvi stroška amortizacije sistemski operater upošteva amortizacijske stopnje, ki odražajo dobo koristnosti sredstva za sistemskega operaterja in niso višje od davčno priznanih. Če sistemski operater za poslovne potrebe obračunava strošek amortizacije po amortizacijskih stopnjah, ki so višje od amortizacijskih stopenj iz prejšnjega stavka, mora na podlagi tega akta zagotoviti posebne evidence za potrebe določitve upravičenih stroškov.
(3) Pri določitvi stroška amortizacije se amortizacija od posameznega sredstva obračuna in priznava le enkrat.
18. člen
(1) Strošek amortizacije posameznega leta regulativnega obdobja se določi ločeno za obstoječa neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva in nova neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva na naslednji način:
kjer oznake pomenijo:
AM(t)  strošek amortizacije, v evrih,
AMo(t)  strošek amortizacije obstoječih neopredmetenih in
     opredmetenih osnovnih sredstev, v evrih,
AMn(t)  strošek amortizacije novih neopredmetenih in
     opredmetenih osnovnih sredstev, v evrih,
t    leto regulativnega obdobja.
(2) Za obstoječa neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva se štejejo tista sredstva, ki jih je sistemski operater do 31. decembra leta t-2 izkazal kot sredstva, usposobljena za uporabo (aktivirana). Vsa ostala sredstva, ki so bila usposobljena za uporabo po tem datumu, se skladno s tem aktom štejejo za nova neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva regulativnega obdobja.
19. člen
Strošek amortizacije novih neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev se za leto regulativnega obdobja, v katerem bo sredstvo usposobljeno za uporabo na podlagi plana aktiviranj iz devete alineje tretjega odstavka 31. člena, upošteva v višini vrednosti letnega stroška amortizacije tega sredstva, v naslednjih letih do zaključka regulativnega obdobja pa skladno s 17. členom oziroma 20. členom tega akta.
20. člen
Če sistemski operater pri novih neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstvih ugotovi neenakomerno uporabo sredstev v dobi koristnosti, se za določitev omrežnine uporabi metoda proizvedenih enot glede na pričakovani vzorec gospodarskih koristi iz sredstev.
1.3 Reguliran donos na sredstva
21. člen
(1) Sistemski operater določi reguliran donos na sredstva (RDS(t)) posameznega leta regulativnega obdobja na naslednji način:
kjer oznake pomenijo:
RDS(t)   reguliran donos na sredstva, ki so neposreden pogoj za
      opravljanje dejavnost sistemskega operaterja, v evrih,
PVS(t)   povprečna regulativna vrednost sredstev, v evrih,
TPSK    tehtani povprečni strošek kapitala pred obdavčitvijo
     (WACC - weighted average cost of capital), v odstotku,
t     leto regulativnega obdobja.
(2) Reguliran donos na sredstva posameznega leta regulativnega obdobja se določi ločeno za:
- obstoječa sredstva in
- nova sredstva,
pri čemer se smiselno uporabi določba drugega odstavka 18. člena tega akta.
(3) Reguliran donos na sredstva se ne priznava za brezplačno prevzeta sredstva ter za tisti del sredstev, ki so bila financirana s strani tretjih oseb na podlagi sovlaganj, sofinanciranj, donacij ali dotacij.
22. člen
Za izračun reguliranega donosa na sredstva posameznega leta regulativnega obdobja se kot osnova upošteva povprečna regulativna vrednost sredstev (PVS(t)), ki se izračuna na naslednji način:
kjer oznake pomenijo:
PVS(t)  povprečna regulativna vrednost sredstev, v evrih,
OVS(t)  otvoritvena neodpisana vrednost neopredmetenih
     sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v uporabi,
     ki so neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti
     sistemskega operaterja, i v evrih,
ZVS(t)  zaključna neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev
     in opredmetenih osnovnih sredstev v uporabi, ki so
     neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti sistemskega
     operaterja, v evrih,
OVZ(t)  otvoritvena vrednost zalog, določena v skladu z
     načrtovano bilanco stanja za leto t, ki so neposreden
     pogoj za opravljanje dejavnosti sistemskega operaterja,
     v evrih,
ZVZ(t)  zaključna vrednost zalog, določena v skladu z načrtovano
     bilanco stanja za leto t, ki so neposreden pogoj za
     opravljanje dejavnosti sistemskega operaterja, v evrih,
t     leto regulativnega obdobja.
23. člen
(1) Pri določitvi otvoritvene neodpisane vrednosti neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v uporabi (OVS( t)) za prvo leto regulativnega obdobja se upoštevajo dejanske vrednosti teh postavk iz bilance stanja na dan 31. 12. leta t-2, ob upoštevanju kriterijev iz tega akta, spremenjene za leto t-1 na način, kot ga določa 24. člen tega akta.
(2) Pri določitvi otvoritvene neodpisane vrednosti neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v uporabi (OVS(t)) za naslednja leta regulativnega obdobja se upoštevajo v skladu s tem aktom izračunane zaključne vrednosti prejšnjega leta regulativnega obdobja.
24. člen
Zaključna neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v uporabi (ZVS(t)) za posamezno leto regulativnega obdobja se izračuna na način:
kjer oznake pomenijo:
OVS(t)    otvoritvena neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev
       in opredmetenih osnovnih sredstev v uporabi, ki so
       neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti sistemskega
       operaterja, v evrih,
NS(t)    vrednost novih neopredmetenih in opredmetenih osnovnih
       sredstev, ugotovljenih skladno z določbo drugega
       odstavka 18. člena tega akta, ki so neposreden pogoj
       za opravljanje dejavnosti sistemskega operaterja, v evrih,
AM(t)    stroški amortizacije, obračunani skladno z določbami
       od 17. člena do 20. člena tega akta, zmanjšani za stroške
       amortizacije, obračunane od DSt, v evrih,
IS(t)    neodpisana vrednost izločenih sredstev za leto t, v evrih,
DS(t)    neodpisana vrednost sredstev, na katera se ne priznava
       reguliran donos na sredstva (brezplačno prevzeta sredstva,
       sredstva pridobljena s sovlaganji, sofinanciranji,
       donacijami, dotacijami), v evrih,
t      leto regulativnega obdobja.
25. člen
(1) Tehtani povprečni strošek kapitala pred obdavčitvijo (TPSK) se za regulativno obdobje izračuna na naslednji način:
kjer oznake pomenijo:
TPSK  tehtani povprečni strošek kapitala pred obdavčitvijo
    za regulativno obdobje (WACC - weighted average cost
    of capital), v odstotku,
DLK   delež lastniškega kapitala, ki je enak razmerju:
    (vrednost lastniškega kapitala)/(vrednost lastniškega
    kapitala + vrednost dolžniškega kapitala) za regulativno
    obdobje,
SLK   strošek lastniškega kapitala za regulativno obdobje, v
    odstotku,
DS   davčna stopnja davka od dohodkov pravnih oseb, veljavna v
    regulativnem obdobju, v deležu,
DDK   delež dolžniškega kapitala, ki je enak razmerju:
    (vrednost dolžniškega kapitala)/(vrednost lastniškega
     kapitala + vrednost dolžniškega kapitala) za regulativno
     obdobje,
SDK   strošek dolžniškega kapitala za regulativno obdobje,
     v odstotku.
(2) Pri izračunu tehtanega povprečnega stroška kapitala pred obdavčitvijo se kot ciljno razmerje med lastniškim in dolžniškim kapitalom upoštevata 40-odstotni lastniški kapital in 60-odstotni dolžniški kapital.
26. člen
(1) Strošek lastniškega kapitala (SLK) odraža tveganje opravljanja regulirane dejavnosti. Strošek lastniškega kapitala je določen na podlagi modela določanja cen dolgoročnih naložb (CAPM - Capital Asset Pricing Model).
(2) Pri določitvi stroška lastniškega kapitala sistemski operater upošteva vrednost, ki je enaka ali nižja od vrednosti navedene v točki 1, Priloge 1, ki je sestavni del tega akta.
27. člen
Strošek dolžniškega kapitala (SDK) se določi z upoštevanjem ocenjene dolgoročne ravnotežne obrestne mere. Ocena je narejena na osnovi netvegane stopnje donosa za slovenski trg, povečan za premijo za tveganje, ki je v normalnih pogojih ustrezna za podjetja bonitetne ocene AAA.
2 Drugi elementi, potrebni za določitev omrežnine
28. člen
Pri določitvi omrežnine se upoštevajo vsi viri za pokrivanje upravičenih stroškov regulativnega obdobja (V(RO)), ki so:
kjer oznake pomenijo:
V(RO)   viri za pokrivanje upravičenih stroškov regulativnega
      obdobja, v evrih,
VP(RO)   vsi prihodki regulativnega obdobja sistemskega
      operaterja, zmanjšani za finančne prihodke in prihodke
      iz naslova prodaje zemeljskega plina, ki za potrebe
      tega akta predstavljajo omrežnino in druge prihodke,
      v evrih,
delta(RO) presežek oziroma primanjkljaj omrežnine na podlagi
      ugotovljenih odstopanj od regulativnega okvira za
      preteklo regulativno obdobje skladno z 39. členom tega
      akta, v evrih.
29. člen
(1) Kot drugi prihodki sistemskega operaterja se za potrebe tega akta upoštevajo vsi njegovi prihodki, razen omrežnine, finančnih prihodkov in prihodkov iz prodaje zemeljskega plina.
(2) Sistemski operater določi druge prihodke regulativnega obdobja kot povprečno vrednost dejanskih drugih prihodkov zadnjih treh let pred letom t-1, ugotovljenih na podlagi določil tega akta, ki jih predhodno preračuna na vrednost leta t-1 z uporabo ustreznega letnega faktorja rasti cen. Dobljeno vrednost sistemski operater preračuna na vrednost posameznega leta regulativnega obdobja na naslednji način:
kjer oznake pomenijo:
DP(t)  drugi prihodki sistemskega operaterja leta t, v evrih,
F(c)  faktor rasti cen, izračunan iz indeksa cen industrijskih
    proizvodov pri proizvajalcih za zadnjih 12 mesecev pred
    rokom iz 31. člena tega akta,
t    leto regulativnega obdobja.
V. DOLOČITEV OMREŽNINE IN IZDAJA SOGLASJA
30. člen
(1) Sistemski operater določi omrežnino za regulativno obdobje (OMR(RO)) kot seštevek omrežnin posameznih let regulativnega obdobja.
(2) Pri določitvi omrežnine posameznega leta regulativnega obdobja (OMR(t)) in na tej podlagi omrežnine za regulativno obdobje (OMR(RO)) sistemski operater upošteva upravičene stroške, druge prihodke, presežek oziroma primanjkljaj omrežnine ter načrtovane zmogljivosti in količinski obseg prenosa zemeljskega plina regulativnega obdobja na naslednji način:
kjer oznake pomenijo:
OMR(RO)   omrežnina za regulativno obdobje, v evrih,
US(RO)   upravičeni stroški regulativnega obdobja, v evrih,
DP(RO)   drugi prihodki regulativnega obdobja sistemskega
      operaterja, določeni skladno z 29. členom, v evrih,
delta(RO)  presežek oziroma primanjkljaj omrežnine na podlagi
      ugotovljenih odstopanj od regulativnega okvira za
      preteklo regulativno obdobje ugotovljen in določen
      skladno z 39. členom tega akta, v evrih.
31. člen
(1) Sistemski operater poda agenciji vlogo za izdajo soglasja k omrežnini in upravičenim stroškom ter drugim elementom omrežnine za novo regulativno obdobje najkasneje do 31. maja leta pred začetkom novega regulativnega obdobja, za katerega se določa omrežnina.
(2) V vlogi sistemski operater prikaže določeno omrežnino in upravičene stroške ter druge elemente omrežnine za posamezna leta regulativnega obdobja skladno s tem aktom.
(3) Sistemski operater poda vlogo za izdajo soglasja k omrežnini in upravičenim stroškom ter drugim elementom omrežnine na obrazcih v elektronski obliki, ki jih pripravi agencija za posamezno regulativno obdobje najkasneje dva meseca pred iztekom roka iz prvega odstavka tega člena in vsebujejo najmanj:
- podroben opis storitev sistemskega operaterja, vključno s podatki o kakovosti storitev;
- načrt poslovanja za regulativno obdobje, ki vključuje tudi načrtovano bilanco stanja in načrtovan izkaz poslovnega izida po posameznih letih regulativnega obdobja;
- podatke o zakupljenih zmogljivostih in prenesenih količinah za zadnja tri leta pred letom vložitve vloge, načrtovanih zakupljenih zmogljivostih in količinah za leto vložitve vloge, načrtovanih zakupljenih zmogljivostih in količinah za posamezna leta regulativnega obdobja; podatki o količinah in zmogljivostih se morajo nanašati na posamezne odjemne skupine, določene v točki 2, Priloge 1 tega akta;
- podatke in razkritja o stroških sistemskega operaterja zadnjih treh let pred letom vložitve vloge, ki skladno s kriteriji tega akta predstavljajo stroške delovanja in vzdrževanja in se vključujejo v izračun stroškov delovanja in vzdrževanja regulativnega obdobja;
- podatke in razkritja o stroških sistemskega operaterja zadnjih treh let pred letom vložitve vloge, ki skladno s kriteriji tega akta predstavljajo stroške delovanja in vzdrževanja in se ne vključujejo v izračun stroškov delovanja in vzdrževanja regulativnega obdobja;
- poročilo o izvedenem obsegu stroškov vzdrževanja prenosnega omrežja v zadnjih treh letih pred letom vložitve vloge;
- poročilo o načrtovanem in izvedenem obsegu investicij v neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva z opredelitvijo virov financiranja za zadnja tri leta pred letom vložitve vloge;
- poročilo o načrtovanem obsegu investicij v neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva z opredelitvijo virov financiranja za leto vložitve vloge in po posameznih letih regulativnega obdobja;
- terminski in vrednostni plan aktiviranj novih neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev po posameznih letih regulativnega obdobja z izračunom pripadajoče amortizacije;
- podatke, potrebne za določitev povprečne regulativne vrednosti sredstev;
- podatke in razkritja o drugih prihodkih sistemskega operaterja skladno s tem aktom za zadnja tri leta pred letom vložitve vloge in izračun drugih prihodkov posameznih let regulativnega obdobja skladno s tem aktom;
- podatek o ugotovljenem ali s strani agencije s posebno odločbo določenim odstopanjem od regulativnega okvira za tekoče regulativno obdobje, ki se skladno s tem aktom vključi v regulativni okvir novega regulativnega obdobja;
- izračun upravičenih stroškov ter drugih elementov omrežnine in omrežnine za posamezno leto regulativnega obdobja skladno s tem aktom;
- regulativni okvir in
- izračun omrežnine za posamezna leta regulativnega obdobja skladno z metodologijo za obračunavanje omrežnine.
(4) Sistemski operater agenciji posreduje tudi podpisan regulativni okvir.
(5) Na zahtevo agencije predloži sistemski operater tudi druge podatke oziroma dokumente, za katere agencija presodi, da so potrebni za pridobitev soglasja k omrežnini in upravičenim stroškom ter drugim elementom omrežnine.
32. člen
Vloga za izdajo soglasja k omrežnini in upravičenim stroškom ter drugim elementom omrežnine je popolna, če sistemski operater predloži vse zahtevane podatke in dokumente iz tretjega in četrtega odstavka 31. člena.
33. člen
(1) Če sistemski operater ne poda vloge za novo regulativno obdobje ali agencija zavrne izdajo soglasja k omrežnini in upravičenim stroškom ter drugim elementom omrežnine, sistemski operater do uveljavitve novega soglasja agencije upošteva:
- upravičene stroške, omrežnino ter druge elemente omrežnine in
- tarifne postavke za omrežnino
v višini zadnjega leta regulativnega obdobja, za katero je bilo izdano zadnje soglasje agencije, ob upoštevanju določil iz 39. člena in 40. člena tega akta.
(2) Sistemski operater uveljavi tarifne postavke iz prejšnjega odstavka tega člena s pričetkom novega regulativnega obdobja.
34. člen
Sistemski operater v primeru prenehanja, prenosa ali pričetka izvajanja dejavnosti sistemskega operaterja med trajanjem posameznega regulativnega obdobja v vlogi za izdajo soglasja k omrežnini in upravičenim stroškom ter drugim elementom omrežnine določi omrežnino in upravičene stroške ter druge elemente omrežnine za celotno regulativno obdobje skladno s tem aktom, pri čemer se mu postavke iz regulativnega okvira za to regulativno obdobje priznajo v sorazmernih vrednostih glede na že pretečen čas (mesece) regulativnega obdobja do vključno meseca izdaje soglasja agencije.
VI. UGOTAVLJANJE ODSTOPANJ (PRESEŽKA ALI PRIMANJKLJAJA)
35. člen
Sistemski operater na podlagi letnih podatkov o poslovanju spremlja izvajanje regulativnega okvira in ugotavlja odstopanja od regulativnega okvira za posamezno leto regulativnega obdobja in za regulativno obdobje.
36. člen
Sistemski operater ugotovi odstopanje za posamezno leto regulativnega obdobja (delta(t)) na naslednji način:
kjer oznake pomenijo:
delta(t)    odstopanje za leto t, pri čemer negativna vrednost
        delta(t) pomeni obvezo sistemskega operaterja do
        prenosa presežka omrežnine za namene pokrivanja
        upravičenih stroškov novega regulativnega obdobja,
        pozitivna vrednost delta(t) pa pomeni pravico
        sistemskega operaterja do upoštevanja primanjkljaja
        omrežnine pri določitvi omrežnine za novo
        regulativno obdobje, v evrih,
US(Dt)     dejanski upravičeni stroški sistemskega operaterja
        za leto t, izračunani skladno z določili 37. člena
        tega akta, v evrih,
VP(Dt)     vsi prihodki sistemskega operaterja za leto t,
        ugotovljeni na podlagi letnih podatkov o poslovanju
        sistemskega operaterja, zmanjšani za finančne
        prihodke in prihodke iz naslova prodaje zemeljskega
        plina, ki za potrebe tega akta predstavljajo
        omrežnino in druge prihodke, v evrih,
delta(RO)/n(t) v regulativnem okviru za leto t upoštevan presežek
        ali primanjkljaj omrežnine iz preteklega
        regulativnega obdobja v skladu s 40. členom tega
        akta, v evrih,
t       leto regulativnega obdobja.
37. člen
(1) Sistemski operater ob zaključku posameznega leta regulativnega obdobja upravičene stroške (US(t)) posameznega leta regulativnega obdobja iz regulativnega okvira preračuna in določi dejanske upravičene stroške (US(Dt)) zaključenega posameznega leta regulativnega obdobja tako, da:
- so dejanski stroški delovanja in vzdrževanja posameznega leta regulativnega obdobja enaki načrtovanim;
- so pri obstoječih neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih dejanski upravičeni stroški amortizacije posameznega leta regulativnega obdobja enaki načrtovanim;
- je dejanski reguliran donos na obstoječa neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva ter zaloge enak načrtovanemu;
- so pri novih neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih dejanski upravičeni stroški amortizacije posameznega leta regulativnega obdobja enaki v skladu s tem aktom obračunanim stroškom amortizacije od aktiviranih novih neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v posameznem letu regulativnega obdobja in
- se opravi preračun reguliranega donosa na nova neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva. Pri izračunu reguliranega donosa na nova sredstva se upošteva tehtani povprečni strošek kapitala pred obdavčitvijo (TPSK) za regulativno obdobje in preračunana povprečna regulativna baza novih sredstev. Pri preračunu povprečne regulativne vrednosti sredstev za nova neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva posameznega leta regulativnega obdobja se ob smiselni uporabi prejšnje alineje tega člena, drugega odstavka 18. člena ter od 22. člena do 24. člena tega akta upoštevajo vrednosti aktiviranih novih neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v posameznem letu regulativnega obdobja.
(2) Če agencija po izdaji soglasja k omrežnini in upravičenim stroškom ter drugim elementom omrežnine ugotovi odstopanja pri podatkih, ki jih je sistemski operater posredoval v vlogi za izdajo soglasja k omrežnini in upravičenim stroškov ter drugim elementom omrežnine, mora sistemski operater upoštevati tudi ta odstopanja pri ugotavljanju dejanskih upravičenih stroškov.
38. člen
Sistemski operater ugotovi odstopanje od regulativnega okvira za posamezno leto regulativnega obdobja na vnaprej pripravljenih obrazcih, ki jih pripravi agencija do 1. februarja, in jih agenciji posreduje najkasneje do 31. marca, leta po zaključku posameznega leta regulativnega obdobja.
39. člen
Sistemski operater ugotovi presežek oziroma primanjkljaj omrežnine na podlagi odstopanja od regulativnega okvira za tekoče regulativno obdobje (delta(RO)) na naslednji način:
kjer oznake pomenijo:
delta(RO)   odstopanje od regulativnega okvira, v evrih,
delta(t-1)   odstopanje za zadnje leto preteklega regulativnega obdobja, v evrih,
delta(t)    odstopanje za prvo leto tekočega regulativnega obdobja, v evrih,
delta(t+1)   odstopanje za drugo leto tekočega regulativnega obdobja, v evrih,
in ga upošteva pri določitvi omrežnine za novo regulativno obdobje, pri čemer negativna vrednost (delta(RO)) pomeni obvezo sistemskega operaterja pri določitvi omrežnine do prenosa presežka omrežnine za namene pokrivanja upravičenih stroškov novega regulativnega obdobja, pozitivna vrednost (delta(RO)) pa pomeni pravico sistemskega operaterja do upoštevanja primanjkljaja omrežnine pri določitvi omrežnine za novo regulativno obdobje.
40. člen
Ugotovljena razlika za tekoče regulativno obdobje (delta(RO)) se upošteva v novem regulativnem obdobju sorazmerno glede na čas trajanja novega regulativnega obdobja.
41. člen
Sistemski operater ugotovi odstopanje od regulativnega okvira za tekoče regulativno obdobje na vnaprej pripravljenih obrazcih, ki jih pripravi agencija do 1. februarja. Sistemski operater posreduje agenciji ugotovljeno odstopanje najkasneje do 31. marca zadnjega leta regulativnega obdobja.
VII. REGULATIVNI NADZOR
42. člen
(1) Agencija na podlagi letnih podatkov o poslovanju sistemskega operaterja spremlja poslovanje sistemskega operaterja in nadzira pravilnost uporabe tega akta.
(2) Agencija nadzira pravilnost uporabe metode regulirane omrežnine prek odločanja o izdaji soglasja k omrežnini, upravičenim stroškom in drugim elementom omrežnine ter z izdajo posebne odločbe skladno s tretjim odstavkom 46.a člena EZ.
VIII. PREHODNE IN KONČNI DOLOČBI
43. člen
Če sistemski operater za poslovne potrebe obračunava strošek amortizacije po amortizacijskih stopnjah, ki so višje od stopenj iz 2. odstavka 17. člena tega akta oziroma po drugačni metodi, kot jo je upošteval pri določitvi upravičenih stroškov, mora zagotoviti posebne evidence za potrebe določitve upravičenih stroškov na podlagi tega akta. Sistemski operater pri vzpostavitvi posebne evidence skladno s 17. členom tega akta za potrebe določitve upravičenih stroškov vnese postavke neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev na podlagi knjigovodskih vrednosti v poslovnih knjigah na dan 31. decembra 2009 (t-1).
44. člen
Prvo regulativno obdobje po tem aktu je obdobje od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013.
45. člen
(1) Sistemski operater poda prvo vlogo za izdajo soglasja k omrežnini za regulativno obdobje od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013 najkasneje do 1. oktobra 2010.
(2) Agencija izda odločbo v skladu s četrtim odstavkom 10. člena za regulativno obdobje od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013 najkasneje do 1. avgusta 2010.
46. člen
(1) Sistemski operater v prvi vlogi za izdajo soglasja k omrežnini za regulativno obdobje od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013 zaradi prehoda na daljše regulativno obdobje na podlagi 41. člena upošteva ugotovljen presežek oziroma primanjkljaj omrežnine leta 2009.
(2) Ugotovljen presežek oziroma primanjkljaj omrežnine za leto 2010 se bo v skladu z 39. členom tega akta v regulativnem obdobju, ki bo sledilo prvemu regulativnemu obdobju iz 44. člena, upošteval kot odstopanje za zadnje leto preteklega regulativnega obdobja.
47. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za prenosno omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 131/04).
48. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 22-5/2010-9/ZP-29
Maribor, dne 12. julija 2010
EVA 2010-2111-0083
Predsednik sveta
Javne agencije Republike Slovenije za energijo
dr. Evgen Dervarič l.r.
Priloga 1:

1. Donosnost lastniškega kapitala (ROE) znaša 7,58%.

2. Tabela: Odjemne skupine uporabnikov prenosnega omrežja


+-----------+-----+-------+------+-------+-------+-------+--------+
| Pogodbena | 0 | 5.000 |10.000|25.000 |50.000 |100.000|200.000 |
| prenosna |< / =| < / = |< / = | < / = | < / = | < / = | < / = |
|zmogljivost| PK <| PK < | PK < | PK < | PK < | PK < |  PK  |
| (Sm3/dan) |5.000|10.000 |25.000|50.000 |100.000|200.000|    |
+-----------+-----+-------+------+-------+-------+-------+--------+

AAA Zlata odličnost