Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010

Kazalo

3294. Pravilnik o strokovnem nadzoru s svetovanjem v fizioterapevtski dejavnosti, stran 8995.

Na podlagi drugega odstavka 79.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo, 15/08 - ZPacP, 23/08, 58/08 - ZZdrS-E in 77/08 - ZDZdr) minister za zdravje izdaja
P R A V I L N I K
o strokovnem nadzoru s svetovanjem v fizioterapevtski dejavnosti
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek in določa ukrepe strokovnega nadzora s svetovanjem na področju fizioterapevtske dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: strokovni nadzor).
2. člen
Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) opravlja strokovni nadzor z namenom, da pri izvajalcih fizioterapevtske dejavnosti:
- nadzira strokovno delo ter uporabo strokovno preverjenih in standardiziranih metod dela in najnovejših dosežkov znanosti,
- ugotavlja uporabo postopkov za zagotavljanje kakovosti pri vsakodnevnem delu;
- preverja stalno sledenje razvoju stroke;
- svetuje na podlagi ugotovitev opravljenega strokovnega nadzora.
3. člen
(1) Strokovni nadzor je lahko redni ali izredni.
(2) Redni strokovni nadzor se opravlja po letnem programu, ki ga določi minister, pristojen za zdravje (v nadaljnjem besedilu: minister) najpozneje do 20. decembra za naslednje leto.
(3) Program rednih strokovnih nadzorov se objavi na spletnih straneh ministrstva.
(4) Izredni strokovni nadzor se opravlja izven sprejetega letnega programa. Opravi ga ministrstvo po lastni presoji, na predlog zavarovane osebe ali na drug predlog.
(5) Izredni strokovni nadzor se lahko opravi nenapovedano, vendar v okviru rednega delovnega časa izvajalca fizioterapevtske dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: izvajalec).
II. POSTOPEK STROKOVNEGA NADZORA
4. člen
(1) Strokovni nadzor izvaja tričlanska nadzorna komisija, ki jo s sklepom imenuje minister.
(2) Člani nadzorne komisije se imenujejo med izvajalci, ki so vpisani v register in imajo veljavno licenco za opravljanje fizioterapevtske dejavnosti ter vsaj pet let delovnih izkušenj na področju fizioterapevtske dejavnosti.
(3) Vsaj en član nadzorne komisije mora biti z ožjega področja, ki se nadzoruje.
5. člen
(1) Strokovni nadzor se začne z izdajo sklepa o imenovanju nadzorne komisije.
(2) Sklep o imenovanju nadzorne komisije mora vsebovati:
- vrsto strokovnega nadzora,
- ime in priimek predsednika in članov,
- osebno ime oziroma naziv in naslov zdravstvenega zavoda ali zasebnega zdravstvenega delavca, kjer se bo opravljal strokovni nadzor,
- kraj in čas nadzora,
- rok za izdelavo ugotovitvenega zapisnika.
(3) Sklep mora biti vročen izvajalcu, kjer se bo opravljal strokovni nadzor in nadzorni komisiji najpozneje 15 dni pred izvedbo strokovnega nadzora.
(4) Pri izrednem strokovnem nadzoru je lahko sklep vročen tudi pozneje, vendar najpozneje pred izvedbo strokovnega nadzora pri izvajalcu.
6. člen
(1) Pri strokovnem nadzoru je obvezna navzočnost izvajalca oziroma odgovorne osebe izvajalca, pri katerem se opravlja strokovni nadzor in članov nadzorne komisije.
(2) Redni ali izredni strokovni nadzor se lahko izjemoma opravi tudi v odsotnosti izvajalca oziroma odgovorne osebe izvajalca, če ta svoje odsotnosti ne opraviči oziroma, če se načrtno izmika izvedbi strokovnega nadzora.
7. člen
Izvajalec ima pravico in dolžnost sodelovati s člani nadzorne komisije, zagotoviti dostop v prostore, omogočiti pregled zahtevane dokumentacije in nemoteno delo nadzorne komisije.
8. člen
Strokovni nadzor poteka na naslednji način:
- razgovor o splošnih vprašanjih izvajanja fizioterapevtske dejavnosti in povezovanja z drugimi izvajalci zdravstvene dejavnosti;
- pregled dokumentacije fizioterapevtske dejavnosti ter ugotavljanje strokovnosti in kakovosti na njenem temelju;
- ugotovitev strokovne usposobljenosti na podlagi dokazil in razgovorov;
- razgovor z drugimi zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi sodelavci;
- druga nadzorna dejanja;
- razgovor o ugotovljenih nepravilnostih;
- svetovanje za izboljšanje strokovnega dela ali pogojev dela;
- izdelava in podpis ugotovitvenega zapisnika.
III. UGOTOVITVENI ZAPISNIK
9. člen
(1) O izvedenem strokovnem nadzoru nadzorna komisija pripravi ugotovitveni zapisnik v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.
(2) Ugotovitveni zapisnik mora vsebovati oceno, ugotovitve, predloge ukrepov, roke za odpravo pomanjkljivosti in nasvete nadzorne komisije.
(3) Preden se ugotovitveni zapisnik sklene, ima izvajalec pravico pregledati zapisnik in nanj dati svoje pripombe.
10. člen
Nadzorna komisija lahko predlaga naslednje ukrepe:
1. opomin;
2. dodatno strokovno izobraževanje, izpopolnjevanje ali usposabljanje;
3. začasen odvzem licence;
4. trajen odvzem licence in izbris iz registra izvajalcev;
5. odpravo organizacijskih, materialnih in drugih pomanjkljivosti, ki pogojujejo neustrezno kakovost ali strokovnost dela;
6. začasno, dokler niso odpravljene ugotovljene pomanjkljivosti, prepoved opravljanja fizioterapevtske dejavnosti.
11. člen
(1) Kopija podpisanega ugotovitvenega zapisnika se takoj ali najpozneje v treh dneh po končanem strokovnem nadzoru vroči izvajalcu oziroma odgovorni osebi izvajalca in članom nadzorne komisije.
(2) Kadar gre za izredni strokovni nadzor, se kopija ugotovitvenega zapisnika pošlje tudi predlagatelju.
IV. KONEC POSTOPKA IN UKREPI
12. člen
Če iz ugotovitvenega zapisnika izhaja, da nadzorna komisija ne predlaga ukrepov iz 10. člena tega pravilnika, ministrstvo izda sklep o zaključku postopka.
13. člen
(1) Če nadzorna komisija predlaga ukrepe iz 10. člena tega pravilnika, ministrstvo o tem izda odločbo.
(2) Odločba se vroči izvajalcu, pri katerem je bil opravljen strokovni nadzor. Kadar gre za izredni strokovni nadzor se odločba pošlje tudi predlagatelju.
14. člen
Zoper sklep iz 12. člena tega pravilnika in odločbo iz prejšnjega člena ni pritožbe.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Postopki strokovnega nadzora, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega pravilnika, se dokončajo po dosedanjih predpisih.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-87/2009
Ljubljana, dne 2. junija 2010
EVA 2009-2711-0074
Dorijan Marušič l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost