Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010

Kazalo

3293. Pravilnik o registru in licencah izvajalcev fizioterapevtske dejavnosti, stran 8986.

Za izvajanje Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo, 15/08 - ZPacP, 23/08, 58/08 - ZZdrS-E in 77/08 - ZDZdr) minister za zdravje izdaja
P R A V I L N I K
o registru in licencah izvajalcev fizioterapevtske dejavnosti
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja vsebino in obliko ter postopek vpisa v register izvajalcev fizioterapevtske dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: register), pogoje za vpis in izbris iz registra ter pogoje in postopek za podelitev, podaljšanje in odvzem licence izvajalcem fizioterapevtske dejavnosti.
2. člen
Postopek odločanja o vpisu in izbrisu iz registra ter postopek za podelitev, podaljšanje in odvzem licence izvajalcem fizioterapevtske dejavnosti se vodi po zakonu, ki ureja splošni upravni postopek.
3. člen
(1) Izvajalci fizioterapevtske dejavnosti lahko samostojno opravljajo fizioterapevtsko dejavnost, če so vpisani v register in če imajo veljavno licenco.
(2) Izvajalci fizioterapevtske dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: izvajalci), ki morajo biti vpisani v register in imeti veljavno licenco, so:
- diplomirani fizioterapevt oziroma diplomirana fizioterapevtka;
- višji fizioterapevt oziroma višja fizioterapevtka;
- višji fizioterapevt specialist nevrofizioterapevt oziroma višja fizioterapevtka specialistka nevrofizioterapevtka;
- diplomirani fizioterapevt specialist oziroma diplomirana fizioterapevtka specialistka;
- državljani držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije, ki v Republiki Sloveniji občasno ali priložnostno opravljajo fizioterapevtsko dejavnost, pred začetkom opravljanja fizioterapevtske dejavnosti.
II. REGISTER
4. člen
Register se vodi v elektronski obliki, registrska knjiga kot evidenca se vodi ročno, listine in dokazila se hranijo v arhivu Ministrstva za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
5. člen
(1) Register vsebuje naslednje podatke o izvajalcu:
- osebno ime;
- datum in kraj rojstva;
- stalno oziroma začasno prebivališče;
- državljanstvo;
- o zaključnem spričevalu, diplomi in strokovnem izpitu oziroma o pridobljeni kvalifikaciji (številka in datum);
- strokovni naslov;
- o specializaciji;
- o pridobljenih dodatnih znanjih in usposobljenostih;
- datum in področje pridobljenih znanstvenih in pedagoških naslovov;
- zaposlitev;
- datum in veljavnost izdane licence;
- o izrečenih ukrepih.
(2) O vsaki spremembi podatkov iz prejšnjega odstavka je izvajalec dolžan obvestiti ministrstvo najpozneje v tridesetih dneh po nastopu spremembe.
6. člen
Registrska knjiga vsebuje:
- zaporedno številko vpisa;
- osebno ime izvajalca;
- datum in kraj rojstva izvajalca;
- datum vložitve vloge;
- popis prilog;
- šifro in datum odločbe o vpisu v register in podelitvi licence;
- šifro in datum odločbe o izbrisu iz registra;
- šifro in datum odločbe o podaljšanju licence.
7. člen
(1) Ministrstvo ravna s podatki registra v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov in zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja.
(2) Izvajalec ima pravico vpogleda v celotno dokumentacijo, ki se nanaša nanj. Ministrstvo mu mora na pisno zahtevo omogočiti vpogled najpozneje v osmih delovnih dneh od prejema zahteve.
(3) Seznam izvajalcev, ki obsega osebno ime, datum izdane licence in veljavnost licence, je javen. Drugi podatki v registru niso javni.
(4) Seznam iz prejšnjega odstavka se objavi na spletnih straneh ministrstva in se ažurira najmanj enkrat mesečno.
III. IZBRIS IZ REGISTRA
8. člen
(1) Postopek izbrisa iz registra se opravi na predlog izvajalca ali po uradni dolžnosti.
(2) Po pravnomočnosti odločbe o izbrisu iz registra izvajalcu ni dovoljeno opravljati fizioterapevtske dejavnosti.
(3) Razlogi za izbris iz registra so naslednji:
- če izvajalec izjavi, da ne želi biti več vpisan v register;
- če je bila izvajalcu trajno odvzeta licenca za opravljanje fizioterapevtske dejavnosti oziroma poklica (v nadaljnjem besedilu: licenca);
- ob smrti izvajalca;
- če je bil izvajalcu v disciplinskem postopku izrečen ukrep izbrisa iz registra;
- če je izvajalcu izrečen začasen varnostni ukrep prepovedi opravljanja fizioterapevtske dejavnosti.
(4) V primeru iz prve alinee prejšnjega odstavka izvajalec vloži predlog za izbris iz registra, v katerem navede razlog za izbris.
(5) V primerih iz druge do četrte alinee tretjega odstavka tega člena se izbris iz registra opravi po uradni dolžnosti.
(6) V primeru izbrisa iz registra je treba v registru dopisati datum izbrisa z navedbo razloga za izbris.
9. člen
(1) Izvajalec, pri katerem je bil opravljen izbris iz registra na njegov predlog, se lahko na podlagi vloge iz 15. člena tega pravilnika ponovno vpiše v register, če izpolnjuje pogoje za vpis.
(2) Izvajalec, ki je bil izbrisan iz registra licenc, ker mu je bil izrečen začasni varnostni ukrep prepovedi opravljanja fizioterapevtske dejavnosti oziroma poklica, ali mu je bil v disciplinskem postopku izrečen izbris iz registra, se lahko na podlagi vloge iz 15. člena tega pravilnika ponovno vpiše v register, ko preteče rok veljavnosti izrečenega začasnega varnostnega ukrepa prepovedi opravljanja fizioterapevtske dejavnosti oziroma poklica ali disciplinskega ukrepa, če izpolnjuje pogoje za vpis.
IV. IZDAJA POTRDILA O VPISU V REGISTER
10. člen
Potrdilo o vpisu v register se izvajalcu po vpisu v register izda na njegovo vsakokratno zahtevo. V potrdilu je navedeno:
- osebno ime in datum rojstva,
- strokovni naslov,
- poklic,
- številka vpisa v register,
- šifra in datum odločbe, na podlagi katere je bil izveden vpis v register,
- šifro in datum odločbe o podelitvi licence,
- podpis pooblaščene osebe registra.
V. ZAČASEN VPIS V REGISTER
11. člen
(1) Državljani držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije, ki opravljajo fizioterapevtsko dejavnost oziroma svoj poklic na območju druge države članice Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije (v nadaljnjem besedilu: ponudniki fizioterapevtskih storitev) in želijo v Republiki Sloveniji občasno ali priložnostno opravljati fizioterapevtsko dejavnost oziroma poklic, morajo pred prvim občasnim oziroma priložnostnim opravljanjem fizioterapevtskih dejavnosti oziroma poklica ter če so se po začetku opravljanja dejavnosti v Republiki Sloveniji bistveno spremenile okoliščine to prijaviti ministrstvu.
(2) Občasna oziroma priložnostna narava opravljanja fizioterapevtske dejavnosti oziroma poklica iz prejšnjega odstavka se oceni za vsak primer posebej glede na trajanje, pogostost, rednost in stalnost opravljanja fizioterapevtske dejavnosti.
(3) Prijava iz prvega odstavka tega člena vsebuje osebne podatke ponudnika storitev in podatke o zavarovalnem kritju ali drugih načinih osebnega ali kolektivnega zavarovanja v zvezi s poklicno odgovornostjo.
(4) Pred prvim opravljanjem fizioterapevtske dejavnosti oziroma poklica se vedno preveri poklicna kvalifikacija ponudnika storitev v skladu z določbami zakona, ki ureja postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji.
(5) Prijavo je treba podaljšati ob prvem občasnem oziroma priložnostnem opravljanju fizioterapevtske dejavnosti oziroma poklica v Republiki Sloveniji v posameznem koledarskem letu, če je izvajalec že opravljal to dejavnost oziroma poklic v Republiki Sloveniji.
(6) Po prejemu popolne prijave ministrstvo izvajalca začasno vpiše v register.
(7) Izvajalec za svoje delo prevzema etično, strokovno, kazensko in materialno odgovornost v skladu s predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji za zdravstvene delavce.
(8) Po koncu opravljanja fizioterapevtske dejavnosti oziroma poklica v Republiki Sloveniji ministrstvo ponudnika storitev izbriše iz registra.
VI. LICENCA
12. člen
Licenca je javna listina, ki dokazuje strokovno usposobljenost izvajalcev za samostojno opravljanje fizioterapevtske dejavnosti v Republiki Sloveniji.
13. člen
Licenca se podeli za obdobje sedem let (v nadaljnjem besedilu: licenčno obdobje).
14. člen
(1) Pogoji za podelitev licence so:
1. za višje fizioterapevte:
- pridobljena diploma višje strokovne šole v Republiki Sloveniji najpozneje do 30. septembra 2002 ali v bivši Socialistični federativni Republiki Jugoslaviji pred 25. junijem 1991 ali nostrificirana diploma s strokovnega področja fizioterapevtske dejavnosti oziroma priznana enakovrednost tujega strokovnega naslova s slovenskim strokovnim naslovom, pridobljena po zakonu, ki ureja priznavanje in vrednotenje izobraževanja;
- opravljeno pripravništvo in strokovni izpit;
- vpis v register;
2. za diplomirane fizioterapevte:
- pridobljena diploma visoke strokovne šole v Republiki Sloveniji;
- opravljeno pripravništvo in strokovni izpit;
- vpis v register;
3. za višje fizioterapevte specialiste nevrofizioterapevte:
- pridobljena diploma višje strokovne šole v Republiki Sloveniji;
- opravljeno pripravništvo in strokovni izpit;
- potrdilo o specializaciji, opravljeni najpozneje do 30. septembra 2002, z naslovom;
- vpis v register;
4. za diplomirane fizioterapevte specialiste:
- pridobljena diploma visoke strokovne šole v Republiki Sloveniji;
- opravljeno pripravništvo in strokovni izpit;
- potrdilo o opravljeni specializaciji z naslovom;
- vpis v register.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek so pogoji za izvajalca, ki ima pridobljeno poklicno kvalifikacijo v drugi državi članici Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali v Švicarski konfederaciji:
- odločba o priznani poklicni kvalifikaciji v skladu z zakonom, ki ureja postopek priznavanja kvalifikacij;
- vpis v register;
- potrdilo pristojnega organa o dobrem imenu in ugledu, ki ob predložitvi ne sme biti starejše od treh mesecev.
VII. POSTOPEK VPISA V REGISTER IN POSTOPEK IZDAJE LICENCE
15. člen
Izvajalec vloži vlogo za vpis v register in izdajo licence pri ministrstvu na obrazcu, ki je v Prilogi I tega pravilnika.
16. člen
(1) Potrdila, izpiske in druge dokumente, ki vsebujejo podatke iz 5. člena tega pravilnika, ministrstvo pridobi po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc, ki jih vodijo upravni in drugi državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.
(2) Če podatki iz 5. člena tega pravilnika niso v uradnih evidencah, ministrstvo izvajalca pozove, da predloži potrdila, izpiske in druge dokumente, s katerimi dokazuje resničnost podatkov v vlogi.
17. člen
(1) Ministrstvo najpozneje v 30 dneh po vložitvi popolne vloge izda odločbo, s katero odloči o vpisu o registru ter podelitvi licence.
(2) V osmih dneh po pravnomočnosti odločbe iz prejšnjega odstavka se na posebnem obrazcu, ki je v Prilogi II tega pravilnika, izda licenca.
VIII. PODALJŠANJE LICENCE
18. člen
(1) Izvajalcu se podaljša licenca za obdobje sedem let na podlagi dokazil o strokovni usposobljenosti za delo v fizioterapevtski dejavnosti.
(2) Izvajalcu se preverjanje strokovne usposobljenosti za licenčno obdobje ugotavlja na podlagi licenčnih točk, ki jih izvajalec pridobi s stalnimi strokovnimi izobraževanji, izpopolnjevanji in usposabljanji (v nadaljnjem besedilu: stalno izpopolnjevanje).
(3) Za podaljšanje licence mora izvajalec v preteklem licenčnem obdobju zbrati najmanj 70 licenčnih točk. Če izvajalec v tem obdobju ne opravlja fizioterapevtske dejavnosti s polnim delovnim časom, mu ministrstvo za podaljšanje licence lahko izreče in predpiše preizkus strokovne usposobljenosti.
(4) Izvajalec si mora v preteklem licenčnem obdobju pridobiti vsaj 80% licenčnih točk na svojem strokovnem področju na podlagi stalnega izpopolnjevanja iz 20. člena tega pravilnika.
19. člen
Obvezne vsebine stalnega izpopolnjevanja v enem licenčnem obdobju se morajo nanašati na:
- sodobne usmeritve v fizioterapevtski dejavnosti;
- temeljne postopke oživljanja;
- poklicno etiko;
- zakonodajo s področja zdravstva.
20. člen
Za stalno izpopolnjevanje se šteje:
- udeležba na strokovnem srečanju (aktivna ali pasivna, doma ali v tujini);
- objava strokovnega članka v strokovni literaturi doma ali v tujini (npr. v reviji, zborniku, knjigi ali monografiji);
- izpopolnjevanje v zdravstvenih ali drugih organizacijah.
a) Izdaja pooblastila za organiziranje strokovnih srečanj
21. člen
Ministrstvo lahko izda pooblastilo fizični ali pravni osebi (v nadaljnjem besedilu: organizator), ki želi, da se strokovno srečanje, ki ga organizira, prizna za stalno strokovno izpopolnjevanje iz prejšnjega člena in da se zanj določijo licenčne točke.
22. člen
Ministrstvo lahko izda pooblastilo za organiziranje:
- posameznega strokovnega srečanja,
- sklopa strokovnih srečanj v določenem časovnem obdobju.
23. člen
Organizator mora za pridobitev pooblastila iz prejšnjega člena izpolnjevati naslednje pogoje:
- da je registriran za opravljanje dejavnosti izobraževanja;
- imeti mora organizacijske in strokovne kadre za izvedbo strokovnega srečanja;
- določiti mora odgovorne posameznike, ki bodo zagotavljali izvajanje programa strokovnega srečanja;
- v udeležbi predavateljev mora biti najmanj 50% predavateljev izvajalcev;
- imeti mora izdelan sistem beleženja prisotnosti;
- imeti mora izdelan sistem morebitnega preverjanja znanja udeležence;
- hraniti mora dokumentacijo o udeležbi na stalnem strokovnem izpopolnjevanju in jo na zahtevo posredovati ministrstvu.
24. člen
(1) Organizator naslovi vlogo za pridobitev pooblastila in določitev licenčnih točk iz 31. člena tega pravilnika na ministrstvo najmanj 60 dni pred začetkom strokovnega srečanja. Vloga mora vsebovati:
- ime in naslov organizatorja;
- naslov strokovnega srečanja, datum, kraj in trajanje;
- ime in naslov odgovornega nosilca strokovnega srečanja;
- program strokovnega srečanja;
- cilje strokovnega srečanja;
- ciljno populacijo;
- določitev jezika, v katerem bo potekalo strokovno srečanje.
(2) K vlogi iz prejšnjega odstavka mora organizator predložiti dokazila iz prejšnjega člena, razen dokazila iz prve alinee prejšnjega člena, ki ga ministrstvo pridobi po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc.
25. člen
(1) Ministrstvo v 30 dneh od prejema popolne vloge iz prejšnjega člena in na podlagi ocene o ustreznosti programa in določitve števila licenčnih točk posameznemu strokovnemu srečanju, organizatorju izda pooblastilo in ga vpiše v register pooblaščenih organizatorjev in izobraževanj.
(2) Oceno o ustreznosti programa in določitev licenčnih točk iz prejšnjega odstavka pripravi komisija ministrstva, sestavljena iz predstavnikov ministrstva, zbornice in strokovnega združenja s področja fizioterapevtske dejavnosti.
26. člen
(1) Po izvedbi strokovnega srečanja organizator udeležencem izda potrdila o udeležbi.
(2) Organizator ministrstvu najpozneje v treh dneh od izvedbe strokovnega srečanja pošlje seznam udeležencev, ki vsebuje osebno ime, naslov in podpis udeleženca, na podlagi katerega ministrstvo vnese pridobljeno število licenčnih točk posameznega udeleženca v register.
27. člen
Ministrstvo na svojih spletnih straneh objavi seznam pooblaščenih organizatorjev z navedbo naslova organizatorja, strokovnega srečanja, datuma in kraja strokovnega srečanja.
b) Priznanje licenčnih točk strokovnemu srečanju v organizaciji nepooblaščenih organizatorjev in izpopolnjevanja v zdravstvenih in drugih organizacijah
28. člen
(1) Vlogo za priznanje določenega števila licenčnih točk za stalno izpopolnjevanje, ki ni bilo opravljeno pri pooblaščenem organizatorju, vloži izvajalec na ministrstvo.
(2) Za priznanje stalnega izpopolnjevanja iz prve ali tretje alinee 20. člena tega pravilnika mora izvajalec predložiti:
- potrdilo o udeležbi oziroma dokazilo o izpopolnjevanju v zdravstveni ali drugi organizaciji, ki ga podpiše odgovorna oseba organizacije,
- ime in naslov organizatorja oziroma organizacije,
- naslov programa srečanja oziroma izpopolnjevanja,
- datum in kraj izvedbe programa srečanja oziroma izpopolnjevanja ter čas trajanja srečanja,
- program srečanja oziroma vrsta izpopolnjevanja.
29. člen
Za priznanje objave strokovnega članka iz druge alinee 20. člena tega pravilnika mora izvajalec predložiti:
- naslovno stran;
- kataloški vpis;
- kazalo;
- prvo stran članka.
30. člen
Ministrstvo v 30 dneh od prejema popolne vloge iz 28. in 29. člena tega pravilnika in na podlagi ocene o ustreznosti programa oziroma izpopolnjevanja in določitve števila licenčnih točk, ki jo pripravi komisija iz 25. člena tega pravilnika, izvajalcu izda potrdilo o številu priznanih licenčnih točk in jih vnese v register.
31. člen
(1) Za vsako uro predavanja se praviloma določi ena licenčna točka.
(2) Predavateljem kot aktivnim udeležencem stalnega podiplomskega izpopolnjevanja se število točk za vsako uro predavanja poveča za 50%.
(3) Ostala merila za vrednotenje stalnih izpopolnjevanj, ki se objavijo na spletnih straneh ministrstva, določi komisija iz 25. člena tega pravilnika.
c) Postopek podaljšanja licence
32. člen
(1) Ministrstvo obvesti izvajalca najpozneje šest mesecev pred potekom licence, da mu bo na določen datum licenca potekla.
(2) O poteku licence iz prejšnjega odstavka se obvesti tudi delodajalca, ki zaposluje izvajalca.
33. člen
(1) Izvajalec je dolžan vsaj 90 dni pred potekom licence na ministrstvo vložiti vlogo za podaljšanje licence, ki je v Prilogi III tega pravilnika.
(2) Če izvajalec doseže zadostno število licenčnih točk, se mu 30 dni pred potekom veljavnosti licence izda odločba o podaljšanju licence.
(3) Po pravnomočnosti odločbe o podaljšanju licence se v osmih dneh izda nova licenca.
34. člen
(1) Če izvajalec ne pridobi potrebnega števila licenčnih točk za podaljšanje licence, mora najpozneje 30 dni pred dnem izteka veljavnosti licence opraviti preizkus strokovne usposobljenosti, ki ga predpiše ministrstvo.
(2) Izvajalec opravlja preizkus strokovne usposobljenosti pred tričlansko komisijo, ki jo imenuje minister, pristojen za zdravje.
(3) Preizkus strokovne usposobljenosti plača izvajalec v skladu s sklepom ministra pristojnega za zdravje.
IX. ODVZEM LICENCE
35. člen
(1) Izvajalcu lahko ministrstvo z odločbo začasno ali trajno odvzame licenco.
(2) Postopek odvzema se lahko začne po uradni dolžnosti ali na predlog zbornice ali strokovnega združenja s področja fizioterapevtske dejavnosti.
(3) Uradna oseba, ki vodi postopek odvzema, v postopku pridobi mnenje komisije iz 25. člena tega pravilnika.
(4) Ministrstvo izda odločbo, ko se seznani s pripombami izvajalca o mnenju komisije iz prejšnjega odstavka.
36. člen
Licenca se odvzame za določeno časovno obdobje (v nadaljnjem besedilu: začasni odvzem licence) v naslednjih primerih:
- če se ugotovi, da izvajalec s svojim delom ogroža zdravje ali življenje pacienta;
- če je izvajalcu izrečen začasen varnostni ukrep prepovedi opravljanja fizioterapevtske dejavnosti ali poklica;
- če je izvajalec obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora šestih mesecev ali na hujšo kazen;
- če izvajalec ni pridobil dokazil o izpolnjevanju pogojev za pridobitev ali podaljšanje licence na zakonit način oziroma je za pridobitev ali podaljšanje licence navedel lažne podatke.
37. člen
(1) Začasni odvzem licence traja, dokler obstajajo razlogi, na podlagi katerih je bila izvajalcu licenca odvzeta, oziroma za čas, določen v odločbi o začasnem odvzemu licence.
(2) Začasni odvzem licence lahko traja najdlje pet let.
(3) Po prenehanju razlogov oziroma po poteku časa za začasni odvzem licence lahko izvajalec ponovno zaprosi za podelitev licence. Ministrstvo lahko za ponovno podelitev preveri njegovo strokovno usposobljenost in mu po potrebi predpiše dodatno strokovno izpopolnjevanje.
38. člen
Izvajalcu se trajno odvzame licenca v naslednjih primerih:
- če se ugotovi, da je njegovo ravnanje zaradi večje strokovne pomanjkljivosti ali napake pri delu povzročilo trajne hujše posledice za zdravje ali smrt pacienta;
- če je obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, v povezavi z opravljanjem fizioterapevtske dejavnosti.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
39. člen
Ne glede na določbo 14. člena tega pravilnika mora izvajalec, ki je opravil strokovni izpit najmanj sedem let pred uveljavitvijo tega pravilnika in v tem obdobju ni opravljal fizioterapevtske dejavnosti oziroma poklica, za podelitev prve licence na svoje stroške opraviti šestmesečno usposabljanje, ki ga predpiše ministrstvo.
40. člen
Postopki vpisa v register izvajalcev fizioterapevtske dejavnosti in podelitve licence, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega pravilnika, se dokončajo po določbah tega pravilnika.
41. člen
Postopki vpisa v register zasebnih izvajalcev in vodenje registra zasebnih izvajalcev se vodijo v skladu s pravilnikom, ki ureja vodenje registra zasebnih zdravstvenih delavcev.
42. člen
Ministrstvo izvajalce fizioterapevtske dejavnosti, ki so bili vpisani v register licenc pri Zbornici fizioterapevtov Slovenije, po uradni dolžnosti vpiše v register v 30 dneh od uveljavitve tega pravilnika.
43. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-82/2009
Ljubljana, dne 2. junija 2010
EVA 2009-2711-0052
Dorijan Marušič l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost