Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010

Kazalo

3289. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Maribor, stran 8904.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 - odl. US, 8/96, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP) in 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 56/08 in 4/10) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Maribor
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Maribor (Uradni list RS, št. 46/03, 68/03 in 98/08) se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
Zavod sestavljajo organizacijske enote: Drama, Opera, Balet, Borštnikovo srečanje, Tehnika in Skupne službe.
Organizacijske enote (v nadaljnjem besedilu: OE) niso pravne osebe.«.
2. člen
V tretji in osmi alinei prvega odstavka 6. člena se za besedo »organizira« doda besedilo »in izvaja«.
V šestnajsti alinei se beseda »lastno« nadomesti z besedo »svojo«.
V dvajseti alinei se za besedo »regij« doda besedilo »in v mednarodnem prostoru«.
V enaindvajseti alinei se pika na koncu nadomesti z vejico in se doda nova dvaindvajseta alinea, ki se glasi:
»- predstavlja svojo in slovensko umetniško produkcijo mednarodni strokovni javnosti preko festivala Borštnikovo srečanje in z načrtnim vabljenjem tuje strokovne javnosti in selektorjev mednarodnih festivalov.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»SNG Maribor organizira festival Borštnikovo srečanje. Pomočniku direktorja za vodenje umetniško strokovnega dela za področje Borštnikovega srečanja omogoča samostojno vsebinsko vodenje in izbor predstav. Zaradi preglednega poslovanja SNG Maribor vodi ločeno finančno računovodstvo OE Borštnikovo srečanje.«.
3. člen
V prvem odstavku 11. člena se prva alinea spremeni tako, da se glasi:
»- visokošolska izobrazba prve ali druge stopnje ali druga izobrazba, ki v skladu s predpisi ustreza tej izobrazbi,«.
Tretja alinea prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»- aktivno znanje slovenskega jezika na visoki ravni,«.
Četrta alinea prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»- znanje najmanj enega tujega jezika na višji ravni in znanje najmanj enega tujega jezika na nižji ravni,«.
4. člen
V 13. členu se na koncu dvanajste alinee prvega odstavka za vejico doda naslednje besedilo: »če ni s tem sklepom določeno drugače,«.
5. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen
Zavod ima lahko pomočnike direktorja za:
- vodenje umetniško strokovnega dela za področje drame,
- vodenje umetniško strokovnega dela za področje opere,
- vodenje umetniško strokovnega dela za področje baleta,
- vodenje umetniško strokovnega dela za področje Borštnikovega srečanja,
- vodenje strokovnega dela za področje tehnike in
- vodenje finančnih, pravnih in splošnih zadev.
O potrebnosti pomočnika za vodenje finančnih, pravnih in splošnih zadev za vsak mandat posebej odloči svet zavoda, upoštevaje možnost, da lahko te posle vodi neposredno direktor sam.
Pomočnike direktorja imenuje direktor na podlagi javnega razpisa po predhodnem mnenju strokovnega sveta zavoda, če ni s tem sklepom določeno drugače. Strokovni svet poda mnenje v roku 30 dni, sicer se šteje, da se z imenovanjem strinja.
Mnenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za pomočnika iz šeste alinee prvega odstavka tega člena.
Pomočnika direktorja lahko direktor imenuje brez javnega razpisa le v primeru, da je kandidat zaposlen v javnem zavodu.
Pomočnik direktorja za umetniško strokovno delo lahko uporablja naziv umetniški direktor.
Pomočnika direktorja za področje Borštnikovega srečanja imenuje minister, pristojen za kulturo (v nadaljnjem besedilu: minister), na podlagi javnega razpisa na predlog komisije za imenovanje pomočnika direktorja za področje Borštnikovega srečanja (v nadaljnjem besedilu: komisija za imenovanje) iz dvanajstega odstavka tega člena. Minister hkrati z objavo javnega razpisa pozove organizacije iz dvanajstega odstavka tega člena, da v 15 dneh imenujejo člane komisije za imenovanje.
Vloge, prispele na javni razpis iz prvega odstavka tega člena, odpira odpiralna komisija, ki jo imenuje minister. Odpiralna komisija ugotavlja pravočasnost in popolnost vlog.
Pravočasne in popolne vloge, prispele na javni razpis za imenovanje pomočnika direktorja za področje Borštnikovega srečanja, obravnava komisija za imenovanje in ministru v roku 30 dni od poteka roka za vložitev vlog predlaga v imenovanje enega ali največ dva kandidata. Če komisija za imenovanje ne poda predloga v predpisanem roku, pomočnika direktorja za področje Borštnikovega srečanja imenuje minister brez predloga.
Minister izmed predlaganih kandidatov imenuje pomočnika direktorja za področje Borštnikovega srečanja, ki uporablja naziv umetniški direktor festivala Borštnikovo srečanje.
V primeru, da minister predlaganega kandidata ne imenuje za pomočnika direktorja za področje Borštnikovega srečanja, lahko komisija za imenovanje predlaga novega kandidata ali pa ministru predlaga izvedbo novega javnega razpisa.
Komisijo za imenovanje sestavlja pet članov. Po enega člana imenujejo: Društvo kritikov in teatrologov Slovenije, Združenje dramskih umetnikov Slovenije, Društvo slovenskih pisateljev, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo ter Kulturniška zbornica Slovenije.
Če posamezna organizacija v roku iz sedmega odstavka tega člena ne imenuje člana komisije za imenovanje, manjkajočega člana imenuje minister v roku pet dni od poteka roka za imenovanje članov komisije za imenovanje.
Komisija za imenovanje sprejme odločitev o predlogu kandidata z večino glasov vseh članov.
Mandat pomočnika direktorja za področje Borštnikovega srečanja traja pet let in se lahko ponovi. Delovno razmerje se sklene za določen čas. Predhodno soglasje k pogodbi o zaposlitvi pomočnika direktorja za področje Borštnikovega srečanja daje minister.
Mandat ostalih pomočnikov direktorja traja za čas trajanja mandata direktorja in se lahko ponovi. Delovno razmerje se sklene za določen čas.«.
6. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»16. člen
Pomočnik direktorja za področje drame mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- najmanj visokošolska izobrazba prve stopnje ali druga izobrazba, ki v skladu s predpisi ustreza tej izobrazbi, umetniške ali humanistične smeri,
- najmanj pet let delovnih izkušenj,
- poznavanje področja gledališke dejavnosti v nacionalnem in mednarodnem prostoru,
- poznavanje umetniške in poslovne problematike SNG Maribor,
- aktivno znanje slovenskega jezika na visoki ravni,
- znanje najmanj enega tujega jezika na višji ravni in znanje najmanj enega tujega jezika na osnovni ravni,
- sposobnost za organiziranje in vodenje.
Kandidati iz prejšnjega odstavka morajo v prijavi na razpis predložiti koncept dela za mandatno obdobje.
Pomočnik direktorja za področje opere mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- najmanj visokošolska izobrazba prve stopnje ali druga izobrazba, ki v skladu s predpisi ustreza tej izobrazbi, umetniške ali humanistične smeri,
- najmanj pet let delovnih izkušenj,
- poznavanje področja glasbeno-gledališke dejavnosti v nacionalnem in mednarodnem prostoru,
- poznavanje umetniške in poslovne problematike SNG Maribor,
- znanje najmanj enega tujega jezika na višji ravni in znanje najmanj enega tujega jezika na osnovni ravni,
- sposobnost za organiziranje in vodenje opernega ansambla.
Kandidati iz prejšnjega odstavka morajo v prijavi na razpis predložiti koncept dela za mandatno obdobje.
Pomočnik direktorja za področje baleta mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- najmanj visokošolska izobrazba prve stopnje ali druga izobrazba, ki v skladu s predpisi ustreza tej izobrazbi, umetniške ali humanistične smeri, ali pogoj, da je v domači in mednarodni javnosti uveljavljen umetnik s področja dela baletne umetnosti,
- najmanj pet let delovnih izkušenj,
- poznavanje področja baletne dejavnosti v nacionalnem in mednarodnem prostoru,
- poznavanje umetniške in poslovne problematike SNG Maribor,
- znanje najmanj enega tujega jezika na višji ravni in znanje najmanj enega tujega jezika na osnovni ravni,
- sposobnost za organiziranje in vodenje baletnega ansambla.
Kandidati iz prejšnjega odstavka morajo v prijavi na razpis predložiti koncept dela za mandatno obdobje.
Pomočnik direktorja za področje Borštnikovega srečanja mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- najmanj visokošolska izobrazba prve stopnje ali druga izobrazba, ki v skladu s predpisi ustreza tej izobrazbi, umetniške ali humanistične smeri,
- najmanj pet let delovnih izkušenj,
- poznavanje področja gledališke dejavnosti v nacionalnem in mednarodnem prostoru,
- strokovno poznavanje festivalske dejavnosti na področju uprizoritvene umetnosti v nacionalnem in mednarodnem prostoru,
- poznavanje umetniške in poslovne problematike festivala Borštnikovo srečanje,
- poznavanje poslovanja SNG Maribor,
- aktivno znanje slovenskega jezika na visoki ravni,
- znanje najmanj enega tujega jezika na višji ravni in znanje najmanj enega tujega jezika na osnovni ravni,
- sposobnost za organiziranje in vodenje.
Kandidati iz prejšnjega odstavka morajo v prijavi na razpis predložiti koncept dela za mandatno obdobje.
Pomočnik direktorja za področje tehnike mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- najmanj visokošolska strokovna izobrazba, tehnične ali organizacijske smeri,
- najmanj pet let delovnih izkušenj,
- poznavanje gledališko-tehnične dejavnosti,
- aktivno znanje slovenskega jezika na visoki ravni,
- znanje najmanj enega tujega jezika na višji ravni in znanje najmanj enega tujega jezika na osnovni ravni,
- sposobnost za organiziranje in vodenje.
Pomočnik direktorja za vodenje finančnih, pravnih in splošnih zadev mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- najmanj visokošolska strokovna izobrazba ekonomske ali pravne smeri,
- najmanj pet let delovnih izkušenj,
- poznavanje poslovanja SNG Maribor,
- aktivno znanje slovenskega jezika na visoki ravni,
- znanje najmanj enega tujega jezika na višji ravni in znanje najmanj enega tujega jezika na osnovni ravni,
- sposobnost za organiziranje in vodenje.«.
7. člen
Drugi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pred sprejemom sklepa o razrešitvi, na podlagi razlogov iz prejšnjega odstavka, mora direktor oziroma minister, kadar gre za pomočnika direktorja za področje Borštnikovega srečanja, pridobiti predhodno mnenje strokovnega sveta zavoda in seznaniti pomočnika direktorja o razlogih za razrešitev ter mu dati možnost, da se v roku 15 dni o njih izjavi. Če svet zavoda v roku 30 dni ne poda mnenja, se šteje, da se z razrešitvijo strinja.«.
V prvem stavku tretjega odstavka se za besedo »direktorju« dodata vejica in naslednje besedilo: »razen v primeru pomočnika direktorja za področje Borštnikovega srečanja, katerega mandat ni vezan na mandat direktorja zavoda«.
8. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»18. člen
Pomočnik direktorja za področje drame v skladu s potrjenim finančnim načrtom samostojno načrtuje, organizira in vodi strokovno delo dramskega ansambla. V skladu s potrjenim finančnim načrtom samostojno pripravi predlog letnega programa dela javnega zavoda za svoje področje. Direktorju predlaga odločitve, ki se nanašajo na strokovno dejavnost z njegovega delovnega področja in so v pristojnosti direktorja, ter pripravi predlog poročila o delu zavoda s svojega delovnega področja.
Pomočnik direktorja za področje opere v skladu s potrjenim finančnim načrtom samostojno načrtuje, organizira in vodi strokovno delo opernega ansambla. V skladu s potrjenim finančnim načrtom samostojno pripravi letni program dela zavoda za svoje področje. Direktorju predlaga odločitve, ki se nanašajo na strokovno dejavnost z njegovega delovnega področja in so v pristojnosti direktorja, ter pripravi predlog poročila o delu zavoda s svojega delovnega področja.
Pomočnik direktorja za področje baleta v skladu s potrjenim finančnim načrtom samostojno načrtuje, organizira in vodi strokovno delo baletnega ansambla. V skladu s potrjenim finančnim načrtom samostojno pripravi letni program dela zavoda za svoje področje. Direktorju predlaga odločitve, ki se nanašajo na strokovno dejavnost z njegovega delovnega področja in so v pristojnosti direktorja, ter pripravi predlog poročila o delu zavoda s svojega delovnega področja.
Pomočnik direktorja za področje Borštnikovega srečanja samostojno organizira in strokovno vodi festival Borštnikovo srečanje v skladu s potrjenim finančnim načrtom. Predlaga strategijo in vizijo festivala za dobo petih let, h katerima strokovna skupina poda mnenje in ju na podlagi soglasja direktorja sprejme svet zavoda. V skladu s potrjenim finančnim načrtom samostojno pripravi in izbere vse programske festivalske sklope razen tekmovalnega programa, ki ga izbere selektor festivala Borštnikovo srečanje. Po predhodnem mnenju strokovne skupine imenuje selektorja in žirije Borštnikovega srečanja. Sodeluje na drugih podobnih, tudi mednarodnih festivalih. Pripravlja predlog letnega programa dela in predlog poročila o delu zavoda s svojega delovnega področja.
Pomočnik direktorja za vodenje strokovnega dela za področje tehnike načrtuje, organizira in vodi strokovno delo organizacijske enote. Direktorju predlaga odločitve, ki se nanašajo na strokovno dejavnost z njegovega delovnega področja in so v pristojnosti direktorja. Pripravlja predlog letnega programa dela in predlog poročila o delu zavoda s svojega delovnega področja. Daje mnenje direktorju v zvezi s programom Tehnike. Izvršuje sklepe in odločitve direktorja in sveta ter opravlja druge naloge v skladu s splošnimi akti zavoda.
Pomočnik direktorja za finančne, pravne in splošne zadeve vodi finančne, pravne in druge splošne zadeve zavoda. Direktorju predlaga odločitve, pripravlja mnenja in predloge, ki se nanašajo na njegovo delovno področje in so v pristojnosti direktorja. Pripravlja predlog letnega programa dela in predlog poročila o delu zavoda s svojega delovnega področja. Daje mnenje direktorju v zvezi s poslovanjem gledališča. Izvršuje sklepe in odločitve direktorja in sveta ter opravlja druge naloge v skladu s splošnimi akti gledališča ter navodili direktorja.«.
9. člen
Dodata se nova 18.a in 18.b člen, ki se glasita:
»18.a člen
Pomočnik direktorja iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka prejšnjega člena imenuje strokovno skupino, ki je njegovo posvetovalno telo, na predlog organizacij iz tega člena.
Strokovno skupino pomočnika direktorja za področje drame sestavlja pet članov. Po enega člana predlagajo:
- Društvo kritikov in teatrologov Slovenije,
- Združenje dramskih umetnikov Slovenije,
- Akademija za gledališče, radio, film in televizijo,
- Društvo slovenskih pisateljev,
- Kulturniška zbornica Slovenije.
Strokovno skupino pomočnika direktorja za področje opere sestavljajo trije člani. Po enega člana predlagajo:
- Društvo slovenskih skladateljev,
- Akademija za glasbo,
- Kulturniška zbornica Slovenije.
Strokovno skupino pomočnika direktorja za področje baleta sestavljajo trije člani. Dva člana predlaga Društvo baletnih umetnikov Slovenije, enega člana pa Kulturniška zbornica Slovenije.
Strokovno skupino pomočnika direktorja za področje Borštnikovega srečanja sestavlja pet članov. Po enega člana predlagajo:
- minister,
- župan Mestne občine Maribor,
- Združenje dramskih umetnikov Slovenije,
- Društvo kritikov in teatrologov Slovenije,
- Akademija za gledališče, radio, film in televizijo.
Če posamezna organizacija v predpisanem roku ne predlaga člana strokovne skupine, tega imenuje pomočnik direktorja brez predloga.
Mandat članov strokovnih skupin traja za čas trajanja mandata pomočnika direktorja. Po preteku mandata so lahko ponovno imenovani. Pomočnik direktorja mora v 15 dneh od začetka svojega mandata pozvati predlagatelje, da v 15 dneh predlagajo člane strokovnih skupin.
Podrobnejše delovanje uredijo strokovne skupine s poslovnikom.
Mandat članu strokovne skupine preneha z odstopom ali na podlagi razrešitve s strani pomočnika direktorja.
Mandat članu strokovne skupine pomočnika direktorja za področje Borštnikovega srečanja preneha z odstopom ali na podlagi razrešitve s strani pomočnika direktorja na predlog organizacije iz petega odstavka tega člena.
18.b člen
Naloge strokovnih skupin so:
- obravnavajo vprašanja s področja strokovnega dela pomočnika direktorja in mu dajejo mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,
- ugotavljajo ustreznost strateškega načrta in programa dela v delu, ki se nanaša na njeno področje, glede na namen, zaradi katerega je zavod ustanovljen,
- dajejo predhodno mnenje strokovnemu svetu zavoda k imenovanju in razrešitvi pomočnika direktorja za področje dela OE,
- dajejo druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem OE,
- druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi in tem sklepom.
Strokovna skupina pomočnika direktorja za področje Borštnikovega srečanja opravlja tudi naslednje naloge:
- daje mnenje k viziji in konceptu festivala Borštnikovo srečanje,
- daje predhodno mnenje k imenovanju za selektorja festivala Borštnikovo srečanje,
- daje predhodno mnenje k imenovanju za člane žirij festivala Borštnikovo srečanje,
- daje mnenje k selektorjevi programski usmeritvi in poročilu o izbranih predstavah,
- daje mnenje k predlogu programa festivala Borštnikovo srečanje,
- daje mnenje k internim aktom s področja organizacije, delovanja ter nagrad festivala Borštnikovo srečanje, ki jih na predlog pomočnika direktorja za področje Borštnikovega srečanja sprejme direktor zavoda.«.
10. člen
V prvem odstavku 21. člena se druga alinea spremeni tako, da se glasi:
»- po enega člana imenujejo predlagatelji: Univerza v Mariboru, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Društvo kritikov in teatrologov Slovenije, Društvo slovenskih skladateljev, Društvo baletnih umetnikov Slovenije in Kulturniška zbornica.«.
11. člen
Za 28. členom se doda novi 28.a člen, ki se glasi:
»28.a člen
Ministrstvo, pristojno za kulturo, in Mestna občina Maribor skleneta dogovor o dolgoročnem sodelovanju pri izvedbi Borštnikovega srečanja.
Program Borštnikovega srečanja financirata ministrstvo, pristojno za kulturo, in Mestna občina Maribor na podlagi vsakoletne pogodbe v skladu z dogovorom iz prejšnjega odstavka.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
12. člen
Pomočniki direktorja zavoda v 15 dneh po uveljavitvi tega sklepa pozovejo organizacije, ki imenujejo člane strokovnih skupin, da v 15 dneh od poziva predlagajo člane strokovnih skupin.
13. člen
Direktor zavoda v 15 dneh po uveljavitvi tega sklepa pozove organizacije, ki imenujejo člane strokovnega sveta, da jih imenujejo v 15 dneh od poziva.
Volitve predstavnikov zaposlenih v strokovni svet se razpišejo v 30 dneh po uveljavitvi tega sklepa.
Direktor skliče prvo konstitutivno sejo strokovnega sveta zavoda najkasneje v 30 dneh od izvolitve oziroma imenovanja večine članov strokovnega sveta.
Dosedanji člani strokovnega sveta zavoda opravljajo svojo funkcijo do konstituiranja novega strokovnega sveta skladno s tem sklepom. Dosedanjim članom strokovnega sveta preneha mandat z dnem konstituiranja strokovnega sveta skladno s tem sklepom.
14. člen
Dosedanji pomočnik direktorja za področje drame nadaljuje delo do izteka mandata.
Dosedanji pomočnik direktorja za področje opere in baleta nadaljuje z delom kot pomočnik direktorja za področje opere in baleta do imenovanja pomočnika direktorja za področje baleta. Po imenovanju pomočnika direktorja za področje baleta opravlja delo kot pomočnik direktorja za področje opere do izteka mandata.
Dosedanji pomočnik direktorja za področje tehnike nadaljuje delo do izteka mandata.
Do imenovanja pomočnika direktorja za področje Borštnikovega srečanja opravlja delo pomočnika direktorja za področje Borštnikovega srečanja dosedanji poslovni vodja programa festivala Borštnikovo srečanje.
15. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01403-21/2010
Ljubljana, dne 15. julija 2010
EVA 2010-3511-0015
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost