Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010

Kazalo

3277. Zakon o dopolnitvi Zakona o javnih zbiranjih (ZJZ-D), stran 8901.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o dopolnitvi Zakona o javnih zbiranjih (ZJZ-D)
Razglašam Zakon o dopolnitvi Zakona o javnih zbiranjih (ZJZ-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 13. julija 2010.
Št. 003-02-7/2010-13
Ljubljana, dne 21. julija 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O DOPOLNITVI ZAKONA O JAVNIH ZBIRANJIH (ZJZ-D)
1. člen
V Zakonu o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 113/05 - uradno prečiščeno besedilo in 85/09) se v 14. členu za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka soglasje lastnice ali lastnika oziroma upravljavke ali upravljavca zemljišča oziroma prostora ni potrebno, če se organizira shod na javni površini, ki ima značaj grajenega javnega dobra in je namenjena zbiranju ljudi in njeni prosti uporabi, izvedba shoda pa ni v nasprotju z njenim namenom. Ta določba velja samo za javne shode in ne za javne prireditve.«.
V sedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se beseda »prejšnjega« nadomesti z besedo »drugega«.
Sedanji četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
2. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 213-02/10-7/13
Ljubljana, dne 13. julija 2010
EPA 1074-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Miran Potrč l.r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost