Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010

Kazalo

3276. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gorskih vodnikih (ZGV-B), stran 8899.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gorskih vodnikih (ZGV-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gorskih vodnikih (ZGV-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 9. julija 2010.
Št. 003-02-7/2010-8
Ljubljana, dne 16. julija 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O GORSKIH VODNIKIH (ZGV-B)
1. člen
V Zakonu o gorskih vodnikih (Uradni list RS, št. 63/99 in 37/04) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(dejavnost gorskega vodništva in gorski vodnik)
Dejavnost gorskega vodništva je trajno ali občasno pridobitno opravljanje ene ali več naslednjih dejavnosti:
a) vodenje oseb v gorskem svetu po poteh in v brezpotju,
b) vodenje oseb na turnih smukih,
c) vodenje oseb na plezalnih vzponih,
č) vodenje oseb na ledeniških turah,
d) strokovni pouk iz gorništva.
Gorski vodnik je oseba, ki poklicno opravlja dejavnost iz prejšnjega odstavka in je vpisana v imenik iz 5. člena tega zakona.
Dejavnost gorskega vodništva je dovoljeno opravljati le z gorskim vodnikom.
Ne glede na prejšnji odstavek je brez gorskega vodnika dovoljeno opravljati naslednje dejavnosti:
a) vodenje oseb v gorskem svetu po poteh in v brezpotju, kjer ni potrebna uporaba vrvne tehnike,
b) vodenje oseb na turnih smukih, kjer ni potrebno zavarovanje poti v zimskih razmerah.
Pri opravljanju dejavnosti gorskega vodništva se za zaokrožitev ponudbe gostom lahko nudijo tudi storitve prevoza, izposoje opreme in druge podobne storitve, povezane z dejavnostmi iz prvega odstavka tega člena.«.
2. člen
V drugem odstavku 3. člena se besedilo »točke a) in b) 2. člena, dejavnosti iz točke c)« nadomesti z besedilom »točk a), b) in c) 2. člena, dejavnosti iz točk č) in d)«.
V tretjem odstavku se beseda »desetih« nadomesti z besedo »petih«.
Četrti odstavek se črta.
3. člen
V drugem odstavku 4. člena se besedilo »Tuji gorski vodnik iz države, ki ni članica Evropske unije« nadomesti z besedilom »Tuji gorski vodnik, ki ni iz države članice Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije (v nadaljnjem besedilu: država pogodbenica)«, in se črta besedilo »ob pogoju vzajemnosti«, beseda »turiste« pa se nadomesti z besedo »goste«.
4. člen
V naslovu in v prvem, drugem, tretjem, četrtem, petem ter šestem odstavku 4.a člena se besedilo »države članice Evropske unije« v vseh sklonih in številih nadomesti z besedama »države pogodbenice« v ustreznem sklonu in številu.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na 5.b člen Zakona o postopku priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 21/02, 92/07 in 85/09), osebam iz držav pogodbenic, ki v Republiki Sloveniji občasno opravljajo poklic gorskega vodnika ni treba predhodno priglasiti opravljanja dejavnosti iz prvega odstavka 2. člena tega zakona.«.
5. člen
V četrtem in petem odstavku 5. člena ter v naslovu in besedilu 16.a člena se besedilo »države članice Evropske unije« v vseh sklonih in številih nadomesti z besedama »države pogodbenice« v ustreznem sklonu in številu.
6. člen
V drugem odstavku 6. člena se besedilo »Na predlog ZGVS imenuje ministrstvo stalne člane izpitne komisije ZGVS« nadomesti z besedilom »ZGVS imenuje stalne člane izpitne komisije«, beseda »prvega« pa se nadomesti z besedo »prejšnjega«.
7. člen
V prvem odstavku 9. člena se besedilo »7. člena« nadomesti z besedilom »prejšnjega člena«.
8. člen
V prvem odstavku 10. člena se besedi »tridnevno« in »dvodnevni« črtata.
9. člen
V drugem odstavku 13. člena se beseda »enkrat« nadomesti z besedo »dvakrat«.
10. člen
Drugi odstavek 19. člena se črta.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.
Peti, šesti in sedmi odstavek se črtajo.
Dosedanja osmi in deveti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
11. člen
20. člen se črta.
12. člen
V 22. členu se besedilo »predpiše minister na predlog ZGVS« nadomesti z besedilom »določi ZGVS«.
13. člen
Za 23. členom se dodata nova 23.a člen in 23.b člen, ki se glasita:
»23.a člen
(pristojnost za izvajanje nalog v zvezi z opravljanjem reguliranih poklicev)
Naloge iz 5.f člena, tretje alinee tretjega odstavka in petega odstavka 6. člena ter 22.a člena Zakona o postopku priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 21/02, 92/07 in 85/09), izvaja na področju poklica gorskega vodnika ministrstvo, pristojno za turizem.
23.b člen
(nadzor in upravni ukrepi)
Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona opravlja organ, pristojen za tržno inšpekcijo (v nadaljnjem besedilu: pristojni inšpekcijski organ).
Če pristojni inšpekcijski organ ugotovi, da pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik opravlja dejavnost iz prvega odstavka 2. člena tega zakona v nasprotju s tretjim odstavkom 2. člena tega zakona, z odločbo prepove opravljanje te dejavnosti.
Če pristojni inšpekcijski organ ugotovi, da fizična oseba opravlja poklic gorskega vodnika v nasprotju s 4. ali 4.a členom tega zakona, z odločbo prepove opravljanje tega poklica.«.
14. člen
V prvem odstavku 24. člena se znesek »150.000 tolarjev« nadomesti z zneskom »600 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »300.000 do 1,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »1.200 do 4.000 eurov«.
V tretjem odstavku se besedilo »100.000 do 300.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »400 do 1.200 eurov«.
V četrtem odstavku se besedilo »100.000 do 300.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »400 do 1.200 eurov«.
Peti, šesti, sedmi in osmi odstavek se črtajo.
V dosedanjem devetem odstavku, ki postane peti odstavek, se znesek »200.000 tolarjev« nadomesti z zneskom »800 eurov«.
15. člen
24.a člen se črta.
16. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-04/10-1/15
Ljubljana, dne 9. julija 2010
EPA 1006-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Miran Potrč l.r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti