Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010

Kazalo

3275. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za zagotavljanje finančne stabilnosti v euroobmočju (ZPZFSEu), stran 8898.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o poroštvu Republike Slovenije za zagotavljanje finančne stabilnosti v euroobmočju (ZPZFSEu)
Razglašam Zakon o poroštvu Republike Slovenije za zagotavljanje finančne stabilnosti v euroobmočju (ZPZFSEu), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 13. julija 2010.
Št. 003-02-7/2010-11
Ljubljana, dne 21. julija 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAGOTAVLJANJE FINANČNE STABILNOSTI V EUROOBMOČJU (ZPZFSEu)
1. člen
S tem zakonom se ureja kapitalska udeležba Republike Slovenije v delniški družbi, ustanovljeni za namen zagotavljanja finančne stabilnosti v območju eura v skladu s sklepi Sveta Evropske unije (ECOFIN) z dne 10. maja 2010 (v nadaljnjem besedilu: družba), in dajanje poroštev Republike Slovenije za obveznosti družbe.
2. člen
(1) Republika Slovenija za namen pridobitve delnic družbe, katere delničarke so države članice, katerih skupna valuta je euro (v nadaljnjem besedilu: države članice euroobmočja), vplača oziroma zagotovi svoj delež v kapitalu družbe do višine deleža Republike Slovenije v kapitalu Evropske centralne banke, pri čemer se pri izračunu upoštevajo zgolj deleži držav članic euroobmočja.
(2) S kapitalsko naložbo Republike Slovenije v družbi upravlja in razpolaga ministrstvo, pristojno za finance, ki izvršuje vse pravice in obveznosti delničarke v družbi v imenu in za račun Republike Slovenije.
(3) Predstavnike Republike Slovenije v organih družbe imenuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) na predlog ministra oziroma ministrice (v nadaljnjem besedilu: minister), pristojnega za finance.
3. člen
(1) Republika Slovenija daje po tem zakonu nepreklicno in brezpogojno poroštvo za naslednje obveznosti družbe:
- za vse najete kredite, izdane dolžniške vrednostne papirje in druge sklenjene posle (v nadaljnjem besedilu: instrumenti financiranja) v okviru programa financiranja iz 4. člena tega zakona, za namen dajanja posojil državam članicam euroobmočja v finančnih težavah;
- za posamezne instrumente financiranja izven programa financiranja iz 4. člena tega zakona, za namen dajanja posojil državam članicam euroobmočja v finančnih težavah;
- iz finančnih poslov, povezanih z instrumenti financiranja in pridobitvijo ter ohranitvijo njihove visoke bonitetne ocene (v nadaljnjem besedilu: finančni posli).
(2) Poroštvo iz prejšnjega odstavka se daje v naslednjem okviru:
- da za instrumente financiranja in finančne posle izdajo poroštva sodelujoče države članice euroobmočja skladno s sklepi Sveta Evropske unije (ECOFIN) z dne 10. maja 2010;
- da znaša celotni obseg poroštva Republike Slovenije po tem zakonu največ 2.073.000.000 eurov;
- da se poroštvo Republike Slovenije po tem zakonu izda za finančne instrumente, ki so namenjeni financiranju obveznosti iz posojilnih pogodb, sklenjenih do 30. junija 2013 med družbo in državo članico euroobmočja, ki je v finančnih težavah;
- da se poroštvo Republike Slovenije po tem zakonu za instrumente financiranja iz druge alineje prejšnjega odstavka in za finančne posle lahko izda do 30. junija 2013;
- da družba nameni sredstva, ki jih pridobi iz instrumentov financiranja s poroštvi držav članic euroobmočja, za posojila državam članicam euroobmočja v finančnih težavah v skladu s soglasno odločitvijo sodelujočih držav članic euroobmočja;
- da Republika Slovenija, v primeru izpolnitve poroštvenih obveznosti po tem zakonu, pridobi regresni zahtevek do družbe, in sicer do višine sredstev, ki jih družba prejme od posojilojemalk v zvezi s posojili, zaradi katerih je prišlo do izpolnitve poroštvene obveznosti Republike Slovenije;
- da družba terjatve do posojilojemalk v zvezi s posojili, ki jih posojilojemalke niso poravnale družbi in zaradi katerih je prišlo do izpolnitve poroštvene obveznosti Republike Slovenije po tem zakonu, prenese na Republiko Slovenijo.
4. člen
(1) Koriščenje sredstev na osnovi poroštva po tem zakonu odobri vlada za vsakokratni program financiranja, ki ga soglasno sprejmejo sodelujoče države članice euroobmočja (v nadaljnjem besedilu: program financiranja). Pri sprejemanju vsakokratnega programa financiranja vlada in Državni zbor Republike Slovenije sodelujeta v skladu z Zakonom o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije (Uradni list RS, št. 34/04 in 43/10). Program financiranja vsebuje pogoje instrumentov financiranja za pridobitev sredstev, ki jih družba nameni za dajanje posojil državam članicam euroobmočja v finančnih težavah.
(2) Odobritev koriščenja sredstev za vsakokratni program financiranja pomeni odobritev koriščenja sredstev za vse instrumente financiranja, ki so bili sprejeti v okviru in pod pogoji iz tega programa financiranja.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena, vlada odobri koriščenje sredstev po tem zakonu tudi za posamezne instrumente financiranja izven programa financiranja.
(4) Vlada odobri koriščenje sredstev po tem zakonu tudi za finančne posle.
(5) Minister, pristojen za finance, je pooblaščen za sklepanje posameznih poroštvenih pogodb in dajanje poroštvenih izjav za obveznosti iz prvega odstavka prejšnjega člena v primeru odobritve koriščenja sredstev v skladu s tem členom.
(6) Vlada četrtletno obvešča Državni zbor Republike Slovenije o danih poroštvih in o odobrenih posojilih oziroma o odobrenih posameznih obrokih posojil državi članici euroobmočja, ki se financirajo iz instrumentov financiranja, zavarovanih s poroštvom Republike Slovenije.
5. člen
(1) Če družba predhodno oceni in obvesti Republiko Slovenijo, da na dan zapadlosti posamezne obveznosti ne more poravnati obveznosti, za katere Republika Slovenija daje poroštvo po tem zakonu, Republika Slovenija na podlagi takega obvestila, dva dneva pred predvidenim dnem zapadlosti, nakaže družbi delež Republike Slovenije v tej obveznosti, in sicer do višine deleža danega poroštva Republike Slovenije za to obveznost.
(2) Če družba ne poravna posamezne obveznosti na dan zapadlosti, za katero Republika Slovenija daje poroštvo po tem zakonu, Republika Slovenija na podlagi pisnega poziva kreditodajalca, agenta ali upnika poravna zapadlo obveznost namesto družbe do višine deleža danega poroštva Republike Slovenije v posamezni obveznosti.
6. člen
Sredstva za izpolnjevanje obveznosti po tem zakonu in morebitnih drugih obveznosti, določenih v skladu z notranjimi akti družbe, se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.
7. člen
Ministrstvo, pristojno za finance, skrbi za izvajanje tega zakona ter za uresničevanje vseh pravic in obveznosti Republike Slovenije, ki izhajajo iz njega oziroma so v zvezi z njim.
8. člen
Poroštvo, izdano po tem zakonu, se ne všteva v kvoto poroštev, določeno z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
9. člen
Za kapitalsko naložbo Republike Slovenije v družbi se ne uporabljajo določbe Zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 38/10).
10. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-07/10-10/21
Ljubljana, dne 13. julija 2010
EPA 1153-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Miran Potrč l.r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti