Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010

Kazalo

3274. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o Skladu Republike Slovenije za nasledstvo in visokem predstavniku Republike Slovenije za nasledstvo (ZSNVPN-A), stran 8898.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o Skladu Republike Slovenije za nasledstvo in visokem predstavniku Republike Slovenije za nasledstvo (ZSNVPN-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o Skladu Republike Slovenije za nasledstvo in visokem predstavniku Republike Slovenije za nasledstvo (ZSNVPN-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 13. julija 2010.
Št. 003-02-7/2010-12
Ljubljana, dne 21. julija 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVI ZAKONA O SKLADU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NASLEDSTVO IN VISOKEM PREDSTAVNIKU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NASLEDSTVO (ZSNVPN-A)
1. člen
V Zakonu o Skladu Republike Slovenije za nasledstvo in visokem predstavniku Republike Slovenije za nasledstvo (Uradni list RS, št. 29/06 in 105/09 - odločba US) se v 11. členu doda drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ustanovitelj lahko zmanjša namensko premoženje Sklada iz prvega odstavka tega člena na način, ki ga določa zakon, ki ureja javne sklade.«.
2. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Sklad se s svojim prostim denarnim delom namenskega premoženja vključi v sistem enotnega zakladniškega računa na način in pod pogoji, ki veljajo za sistem enotnega zakladniškega računa.«.
3. člen
Drugi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za Sklad se ne uporabljajo naslednje določbe Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10 - ZSKZ-B):
- četrti odstavek 7. člena (namensko premoženje in kapital javnega sklada ob ustanovitvi),
- peti odstavek 11. člena (zmanjšanje namenskega premoženja in kapitala javnega sklada),
- 24. člen (splošni pogoji poslovanja),
- 26. člen (portfeljske investicije javnih skladov),
- 32. člen (naložbe v kapital druge pravne osebe),
- 44. člen (revidiranje letnega poročila),
- peta alineja prvega odstavka 46. člena (razlogi za prenehanje).«.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 412-01/10-39/12
Ljubljana, dne 13. julija 2010
EPA 1053-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Miran Potrč l.r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost