Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010

Kazalo

3273. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-N), stran 8894.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-N)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-N), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 9. julija 2010.
Št. 003-02-7/2010-6
Ljubljana, dne 16. julija 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU (ZSPJS-N)
1. člen
V Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 - uradno prečiščeno besedilo, 98/09 - ZIUZGK in 13/10) se v 5. točki 2. člena črta beseda »sistemiziranih«.
V 8. točki se na koncu besedila doda nov stavek, ki se glasi: »Formacijske dolžnosti v skladu z zakonom, ki ureja napredovanje v Slovenski vojski, se za potrebe tega zakona štejejo za delovna mesta.«.
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se doda nov tretji stavek, ki se glasi: »V uredbi iz prejšnjega stavka se uredijo tudi plače funkcionarjev, ki so napoteni na delo v tujino ter jim v skladu z zakonom v času napotitve funkcija miruje.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Plača se določi s pogodbo o zaposlitvi, odločbo oziroma sklepom, tako da se v pogodbi, odločbi oziroma sklepu določi pravna podlaga za določitev plače in posameznih delov plače, plačni razred in druge sestavine plače v skladu s tem zakonom, predpisi in drugimi akti, izdanimi na njihovi podlagi ter kolektivnimi pogodbami, višino posameznih elementov plače na dan sklenitve pogodbe, izdaje sklepa oziroma odločbe in usklajevanja plače.«.
V petem odstavku se na koncu stavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo »odločbe ali sklepa.«
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Določbe tega zakona se ne uporabljajo za določitev plač zaposlenim v javnem sektorju, ki se zaposlijo za določen čas na podlagi posebne pogodbe med uporabnikom proračuna in Evropsko komisijo ali drugim organom EU, mednarodno organizacijo ali tujo ustanovo ali drugim tujim delodajalcem (v nadaljnjem besedilu sopogodbenik), če so v tej pogodbi določena plača in drugi prejemki, ki jih zaposleni prejema v času zaposlitve v javnem sektorju in se ti prejemki v celoti financirajo iz sredstev, ki jih zagotavlja sopogodbenik.«.
3. člen
V četrtem odstavku 3.a člena se doda nov stavek, ki se glasi:
»Ne glede na prejšnji stavek se v primerih, ko je s posebnim zakonom v okviru uveljavljanja pravnega varstva javnega uslužbenca urejen postopek pritožbe oziroma ugovora, upošteva določbe posebnega zakona.«.
4. člen
V prvem odstavku 7. člena se pod plačno skupino »C - Uradniški nazivi v državni upravi in v upravah lokalnih skupnosti ter v drugih državnih organih« pri plačni podskupini »C6« beseda »pazniki« nadomesti z besedama »pravosodni policisti«, na koncu tabele pa se doda nova plačna skupina »K - Delovna mesta na področju obvezne socialne varnosti« in plačna podskupina »K1 - strokovni delavci«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Katalog funkcij, delovnih mest in nazivov, določenih z zakonom, podzakonskim predpisom, splošnim aktom organa iz 13. člena tega zakona ali kolektivno pogodbo, objavi ministrstvo, pristojno za sistem plač v javnem sektorju. Spremembe in dopolnitve kataloga funkcij, delovnih mest in nazivov se objavijo najkasneje v tridesetih dneh od objave sprememb in dopolnitev aktov, ki so podlaga za pripravo kataloga.«.
V napovednem stavku četrtega odstavka se črta besedilo »(formacijskih dolžnosti)«. Na koncu odstavka se doda nov stavek, ki se glasi: »Akti iz tretjega odstavka tega člena morajo vsebovati elemente, določene v tem odstavku.«.
V napovednem stavku šestega odstavka se črta beseda »potrebnih«, v 9. točki se črta beseda »in« ter doda vejica, na koncu 10. točke se črta pika in doda beseda »in«.
Doda se nova 11. točka, ki se glasi:
»11. opis nalog delovnega mesta ali naziva.«.
5. člen
V tretjem odstavku 8. člena se naslov tabele spremeni tako, da se glasi: »Zahtevana izobrazba oziroma strokovna usposobljenost, ki je praviloma potrebna za opravljanje delovnih nalog«. Besedilo pod tabelo »Uredbi o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06)« se nadomesti z besedilom »predpisu, ki določa uvedbo in uporabo klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) V tarifne razrede iz prejšnjega odstavka se uvrščajo tudi delovna mesta, za katera se zahteva nacionalna poklicna kvalifikacija glede na določeno raven zahtevnosti.«.
6. člen
V drugem odstavku 13. člena se za črko »H« doda vejica in črta beseda »in«, za črko »J« pa se dodata besedi »in K«.
7. člen
Črta se drugi odstavek 22.j člena.
8. člen
V 23. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena ravnateljem, direktorjem in tajnikom ne pripadajo: položajni dodatek, dodatki za manj ugodne delovne pogoje, dodatki za nevarnost in posebne obremenitve ter dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času. Direktorji javnih zavodov, ki hkrati opravljajo tudi delo v svojem osnovnem poklicu, lahko izjemoma, s soglasjem pristojnega ministra oziroma rektorja, zaradi nemotenega opravljanja dejavnosti, opravljajo tudi delo preko polnega delovnega časa, delo v dežurstvu in stalni pripravljenosti. Za ta čas jim pripada plača in dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času glede na delovno mesto, na katerem se tako delo opravlja.«.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek, se črta besedilo »in drugega«. Doda se nov stavek, ki se glasi: »V primeru, da je javni uslužbenec oziroma funkcionar zaposlen za krajši delovni čas od polnega, mu dodatki, ki so določeni v nominalnem znesku, pripadajo v ustreznem deležu glede na delovni čas zaposlitve.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
9. člen
V prvem odstavku 24. člena se za besedilom »in izvajanjem dela« črta vejica in doda besedilo »kot vodja notranje organizacijske enote,«.
V drugem odstavku se število »20%« nadomesti s številom »12%«.
10. člen
V 32. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Ne glede na druge določbe tega zakona javnemu uslužbencu v času dežurstva pripada plačilo v višini vrednosti plačnega razreda, v katerega je uvrščeno delovno mesto, na katerem se opravlja dežurstvo. Vrednost plačnega razreda iz prejšnjega stavka je tudi osnova za obračun dodatkov, ki mu v času dežurstva pripadajo v skladu s tem zakonom in Kolektivno pogodbo za javni sektor. V času dežurstva pripada javnim uslužbencem dodatek za delo preko polnega delovnega časa v višini, določeni s Kolektivno pogodbo za javni sektor in ostali dodatki za delo v delovnem času, ki je zanje manj ugoden, ki pa se v času dežurstva izplačujejo v višini 50% višine, ki je za te dodatke določena v Kolektivni pogodbi za javni sektor.«.
11. člen
V prvi, drugi, tretji in četrti alineji prvega odstavka 32.b člena se besedi »zaposlenimi oziroma« nadomestita z besedilom »javnimi uslužbenci ali«.
12. člen
Četrti odstavek 38. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Podatki se posredujejo Agenciji za javnopravne evidence in storitve, skladno z metodologijo, ki jo predpiše minister, pristojen za sistem plač v javnem sektorju.«.
13. člen
43. člen se spremeni tako da se glasi:
»43. člen
(nadzor sistema plač)
(1) Nadzor nad izvajanjem sistema plač, določenega s tem zakonom, predpisi in drugimi akti, izdanimi na njihovi podlagi ter kolektivnimi pogodbami po posameznih področjih opravljajo ministrstva, pristojna za posamezno področje, v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za sistem plač v javnem sektorju. Ministrstvo, pristojno za finance izvaja nadzor nad izvajanjem plačnega sistema v okviru proračunskega nadzora.
(2) V primeru prejete pobude za izvedbo nadzora iz prejšnjega odstavka ministrstvo izvede nadzor najkasneje v roku dveh mesecev od prejema pobude za izvedbo nadzora oziroma v tem roku odstopi zadevo drugemu pristojnemu ministrstvu oziroma pristojni inšpekciji, če samo ni pristojno za nadzor in o tem obvesti pobudnika nadzora.«.
14. člen
Dodajo se novi 43.a, 43.b, 43.c in 43.č členi, ki se glasijo:
»43.a člen
(inšpekcijski nadzor)
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in na njegovi podlagi izdanih izvršilnih predpisov ter kolektivnih pogodb in splošnih aktov delodajalca, v delu, kjer se urejajo plače funkcionarjev in javnih uslužbencev, opravljajo inšpektorji za plače v javnem sektorju (v nadaljnjem besedilu inšpektorji) v okviru inšpekcije za sistem javnih uslužbencev.
43.b člen
(način dela inšpektorja)
Inšpektor o opravljenem pregledu sestavi zapisnik in ga najkasneje v 30 dneh od opravljenega pregleda pošlje predstojniku organa, v katerem je bil opravljen nadzor in ministru, pristojnemu za sistem plač v javnem sektorju. O ugotovitvah inšpekcijskega nadzora se prijavitelja obvesti, če to zahteva.
43.c člen
(pooblastila inšpektorja)
(1) Inšpektor ima pooblastilo vstopiti v prostore uporabnika proračuna in vpogledati v vso dokumentacijo in v evidence podatkov v zvezi s plačami funkcionarjev in javnih uslužbencev. Uporabnik proračuna mora inšpektorju zagotoviti pogoje za delo in informacije, potrebne za izvedbo inšpekcijskega nadzora.
(2) Inšpektor ima pooblastilo pridobiti in uporabljati osebne in druge podatke iz uradnih evidenc in drugih zbirk podatkov, ki so potrebni za izvedbo inšpekcijskega nadzora.
43.č člen
(ukrepi inšpektorja)
(1) Če inšpektor ugotovi nezakonitosti ali nepravilnosti pri izvajanju določb tega zakona in na njegovi podlagi izdanih izvršilnih predpisov ter kolektivnih pogodb in splošnih aktov delodajalca, odredi predstojniku ukrepe, ki so potrebni za odpravo nepravilnosti.
(2) Inšpektor lahko predstojniku odredi:
- izdajo individualnega akta, ki javnemu uslužbencu zagotovi pravice v obsegu, kot so določene z zakonom in na njegovi podlagi izdanih izvršilnih predpisov ter kolektivnih pogodb in splošnih aktov delodajalca,
- izplačilo plače v skladu s predpisi, ne glede na pogodbo o zaposlitvi, odločbo ali sklep, skladno s petim odstavkom 3. člena zakona,
- da uslužbencu ponudi aneks k pogodbi o zaposlitvi, skladno z drugim odstavkom 3. člena zakona,
- da spremeni sistemizacijo, tako da sistemizira delovna mesta in nazive, ki so navedeni v aktih iz tretjega odstavka 7. člena skladno s petim odstavkom 7. člena zakona,
- da spremeni sistemizacijo, tako da sistemizira delovna mesta in nazive v skladu z uvrstitvijo v kolektivni pogodbi za javni sektor in kolektivni pogodbi, ki velja za uporabnika proračuna skladno s četrtim odstavkom 13. člena zakona,
- da preveri izpolnjevanje pogojev za napredovanje skladno s 16. členom zakona,
- da oceni javnega uslužbenca oziroma imenuje komisijo za preizkus ocene skladno s prvim odstavkom 17.a člena,
- da javnega uslužbenca pisno seznani z njegovo oceno in z utemeljitvijo ocene oziroma, da ga pisno seznani o razlogih za neocenitev skladno s prvim odstavkom 17.a člena.«.
15. člen
V 44. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»(1) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba uporabnika proračuna, ki:
- ovira ali onemogoči vstop inšpektorja v prostore, ne omogoči inšpektorju ustreznih pogojev za delo ali ne zagotovi dostopa do dokumentacije, potrebne za izvedbo inšpekcijskega nadzora (43.c člen),
- ne spoštuje odrejenih ukrepov inšpektorja. Globa za ta prekršek se lahko izreče večkrat zaporedoma (43.č člen).«.
Dosedanji prvi odstavek, ki postane drugi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Z globo najmanj 1.100 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba uporabnika proračuna, če:
- določi oziroma izplača plačo v nasprotju z zakonom, predpisom ali drugim aktom, izdanim na njegovi podlagi, ali kolektivno pogodbo,
- sklene pogodbo o zaposlitvi v nasprotju z drugim odstavkom 3. člena tega zakona,
- ne izroči pisnega predloga aneksa k pogodbi o zaposlitvi v roku iz četrtega odstavka 3. člena tega zakona,
- ne izroči aneksa k pogodbi o zaposlitvi iz prvega odstavka 3.a člena tega zakona,
- izvede napredovanje javnega uslužbenca v nasprotju z določbami 16. člena tega zakona,
- določi obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti v nasprotju z 22. členom tega zakona,
- določi del plače za delovno uspešnost v nasprotju z 22.a členom tega zakona,
- ne izroči pisnega predloga aneksa k pogodbi o zaposlitvi iz drugega odstavka 48. člena tega zakona,
- ne posreduje podatkov o plačah v skladu s četrtim odstavkom 38. člena tega zakona,
- ne obračuna plač v skladu s 40. členom tega zakona,
- izvede prevedbo v nasprotju z določbami 49.a do 49.c člena tega zakona,
- izplača plačo v nasprotju z določbami šestega in sedmega odstavka 52. člena tega zakona,
- ne vloži tožbe zoper delojemalca, če ne pride do soglasja glede vrnitve preveč izplačanega zneska v skladu s tretjim odstavkom 3.a člena,
- če izvede vračilo preveč izplačane plače v nasprotju s postopkom, določenim v tretjem odstavku 3.a člena tega zakona,
- sistemizira delovno mesto ali naziv, ki ni določen v aktih, ki so podlaga za katalog iz tretjega odstavka 7. člena zakona,
- sistemizira delovno mesto v nasprotju s četrtim odstavkom 13. člena,
- ne preveri najmanj enkrat letno izpolnjevanja pogojev za napredovanje v skladu s 16. členom,
- ne oceni javnega uslužbenca, ki je to zahteval v skladu s 17.a členom oziroma ne imenuje komisije za preizkus ocene,
- brez soglasja iz drugega odstavka 19. člena uvrsti javnega uslužbenca v višji plačni razred.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
16. člen
V prvem odstavku 49. člena se besedilo »ustavni sodnik, sodnik, državni tožilec ali državni pravobranilec« nadomesti z besedo »funkcionar«.
Drugi odstavek se črta.
V tretjem odstavku se črtata besedi »in drugega«.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.
17. člen
V desetem odstavku 49.č člena se beseda »devetega« nadomesti z besedo »osmega«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Določba 9. člena tega zakona se začne uporabljati s 1. novembrom 2010. Vlada RS mora spremembe in dopolnitve uredbe, ki določa kriterije za določitev višine položajnega dodatka, sprejeti najkasneje v roku dveh mesecev od uveljavitve tega zakona.
19. člen
Določbe 10. člena tega zakona se začnejo uporabljati s 1. januarjem 2011. Do roka iz prejšnjega stavka morajo uporabniki proračuna, s soglasjem pristojnega ministra, iz nabora delovnih mest v veljavnih kolektivnih pogodbah oziroma drugih aktov iz 13. člena zakona, v internih aktih določiti delovna mesta, na katerih se opravlja dežurstvo. Predlog akta o določitvi delovnih mest, na katerih se opravlja dežurstvo, je potrebno predhodno posredovati v mnenje reprezentativnemu sindikatu.
20. člen
Določbe 14. in 15. člena tega zakona se pričnejo uporabljati s 1. novembrom 2010.
Plača, obračunana v skladu s spremenjenim prvim odstavkom 49. člena zakona, se prične funkcionarjem izplačevati s prvim dnem naslednjega meseca po uveljavitvi tega zakona.
Kolektivna pogodba za dejavnost obvezne socialne varnosti se uskladi s tem zakonom v roku treh mesecev od uveljavitve tega zakona.
21. člen
Plačna lestvica iz priloge 1 zakona se spremeni tako, da se osnovne plače plačnih razredov od 1. julija 2010 povišajo za 0,65 odstotka.
Usklajena plačna lestvica iz prejšnjega odstavka se objavi kot priloga 1 tega zakona.
22. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 110-06/10-37/39
Ljubljana, dne 9. julija 2010
EPA 1082-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Miran Potrč l.r.
Podpredsednik
  Priloga 1:

  Plačna lestvica, veljavna od 1. julija 2010

+-------------+---------------+---------------+---------------+
|  Plačni  | Osnovna plača | Plačni razred | Osnovna plača |
|  razred  |  (v EUR)  |        |  (v EUR)  |
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|      1|     476,05|       34|    1.736,84|
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|      2|     495,11|       35|    1.806,31|
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|      3|     514,90|       36|    1.878,57|
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|      4|     535,50|       37|    1.953,70|
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|      5|     556,92|       38|    2.031,85|
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|      6|     579,20|       39|    2.113,14|
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|      7|     602,35|       40|    2.197,67|
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|      8|     626,45|       41|    2.285,57|
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|      9|     651,53|       42|    2.376,97|
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|      10|     677,58|       43|    2.472,06|
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|      11|     704,68|       44|    2.570,95|
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|      12|     732,87|       45|    2.673,78|
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|      13|     762,18|       46|    2.780,73|
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|      14|     792,67|       47|    2.891,97|
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|      15|     824,38|       48|    3.007,64|
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|      16|     857,35|       49|    3.127,95|
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|      17|     891,66|       50|    3.253,07|
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|      18|     927,32|       51|    3.383,19|
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|      19|     964,41|       52|    3.518,52|
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|      20|    1.002,98|       53|    3.659,25|
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|      21|    1.043,11|       54|    3.805,64|
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|      22|    1.084,83|       55|    3.957,85|
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|      23|    1.128,22|       56|    4.116,15|
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|      24|    1.173,36|       57|    4.280,83|
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|      25|    1.220,28|       58|    4.452,04|
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|      26|    1.269,10|       59|    4.630,12|
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|      27|    1.319,85|       60|    4.815,33|
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|      28|    1.372,65|       61|    5.007,94|
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|      29|    1.427,56|       62|    5.208,26|
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|      30|    1.484,66|       63|    5.416,59|
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|      31|    1.544,05|       64|    5.633,26|
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|      32|    1.605,80|       65|    5.858,58|
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|      33|    1.670,03|        |        |
+-------------+---------------+---------------+---------------+

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti