Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010

Kazalo

3272. Zakon o javni agenciji za javno naročanje (ZJAJN), stran 8892.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o javni agenciji za javno naročanje (ZJAJN)
Razglašam Zakon o javni agenciji za javno naročanje (ZJAJN), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 9. julija 2010.
Št. 003-02-7/2010-7
Ljubljana, dne 16. julija 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O JAVNI AGENCIJI ZA JAVNO NAROČANJE (ZJAJN)
1. člen
(vsebina zakona)
(1) Ta zakon določa ustanovitev, naloge, organizacijo, financiranje in nadzor nad Javno agencijo za javno naročanje Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Agencija za javno naročanje).
(2) Agencija za javno naročanje je pravna oseba javnega prava in opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju javnega naročanja.
2. člen
(namen ustanovitve Agencije za javno naročanje)
(1) Agencija za javno naročanje je oseba javnega prava, ki jo ustanovi Republika Slovenija.
(2) Namen Agencije za javno naročanje je opravljanje strokovnih, razvojnih in izvršilnih nalog v zvezi s sistemom in izvajanjem javnih naročil. Agencija za javno naročanje opravlja tudi druge naloge, vezane na spodbujanje razvoja sistema javnega naročanja, prenos dobrih praks, skladno z namenom, določenim v ustanovitvenem aktu.
(3) Agencija za javno naročanje opravlja s tem zakonom določene naloge v javnem interesu z namenom, da zagotovi trajne pogoje za razvoj področja javnega naročanja ter strokovno in neodvisno oddaja javna naročila, ki presegajo mejne vrednosti, ki jih je potrebno objaviti v Uradnem listu Evropske unije, skupna javna naročila in naročila po pooblastilu.
(4) Za vprašanja, ki s tem zakonom niso urejena, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja javne agencije, zakona, ki ureja javno naročanje ter zakona, ki ureja javno naročanje na energetskem, vodnem, transportnem področju in področju poštnih storitev.
3. člen
(naloge Agencije za javno naročanje)
(1) Agencija za javno naročanje opravlja naslednje izvedbene naloge:
- za organe državne uprave izvaja skupno javno naročanje Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje in druga naročila, za katera vlada pooblasti Agencijo za javno naročanje;
- za organe državne uprave izvaja javna naročila, ki presegajo mejne vrednosti za objavo v Uradnem listu Evropske unije;
- zbira potrebe organov državne uprave in vladi predlaga v sprejem izvedbo skupnih javnih naročil;
- izvaja javna naročila za organe državne uprave in druge organe po pooblastilu;
- vzpostavi, upravlja in vzdržuje informacijski sistem, ki v okviru sklenjene pogodbe ali okvirnega sporazuma omogoča oddajanje posameznih naročil;
- pripravlja vzorčno razpisno dokumentacijo za tipične vrste javnih naročil;
- poroča vladi o izvedenih nalogah v skladu s 7. členom tega zakona;
- vzpostavi in skrbi za bazo tržnih informacij za tipske predmete naročil.
(2) Agencija za javno naročanje izvaja tudi sistemske naloge:
- skrbi za prenos dobrih praks v slovenski prostor;
- svetuje vladi in ministrstvu, pristojnemu za finance, na področju javnega naročanja;
- skrbi za implementacijo zelenega javnega naročanja;
- pripravlja analize in priporočila za vlado o sistemu javnega naročanja;
- sodeluje pri pripravi predpisov s področja javnega naročanja;
- svetuje naročnikom pri pomembnejših javnih naročilih;
- skrbi za informatizacijo in razvoj elektronskega poslovanja na področju javnega naročanja;
- v sodelovanju z resornimi ministrstvi skrbi za standardizacijo tipskih nabav.
(3) Ustanovitveni akt lahko določi, da Agencija za javno naročanje opravlja tudi druge naloge v javnem interesu, če so povezane z nalogami iz prvega in drugega odstavka tega člena oziroma če so nujen pogoj za opravljanje teh nalog.
(4) Pri nalogah iz prve alinee prvega odstavka tega člena izvaja javna naročila Agencija za javno naročanje kot naročnik v lastnem imenu in imenu organov, ki so zavezani k oddaji skupnih javnih naročil. Naloge iz druge in četrte alinee prvega odstavka tega člena izvaja Agencija za javno naročanje kot pooblaščenec. Kot pooblaščenec nastopa v imenu in za račun naročnika ter opravlja dejanja, za katera ga naročnik pooblasti.
(5) Vlada lahko izjemoma določi tudi drugega izvajalca posamičnega skupnega javnega naročila ali naročila, ki presega mejno vrednost za objavo v Uradnem listu Republike Slovenije.
(6) Vlada z uredbo natančneje določi predmete, pravila, izjeme in postopke za izvedbo skupnih javnih naročil ter izvedbo javnih naročil, ki presegajo mejne vrednosti za objavo v Uradnem listu Evropske unije.
4. člen
(organa Agencije za javno naročanje)
Organa Agencije za javno naročanje sta svet Agencije za javno naročanje (v nadaljnjem besedilu: svet) in direktor ali direktorica (v nadaljnjem besedilu: direktor).
5. člen
(svet)
(1) Svet ima pet članov. Člane ali članice sveta (v nadaljnjem besedilu: član sveta) imenuje in razrešuje ustanovitelj za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Predsednika ali predsednico sveta (v nadaljnjem besedilu: predsednik sveta) izvoli svet izmed svojih članov.
(2) Pristojnosti sveta in postopek imenovanja sveta se določi z ustanovitvenim aktom.
(3) Svet je za svoje delo odgovoren ustanovitelju ali ustanoviteljici (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj).
6. člen
(direktor)
(1) Direktorja imenuje in razrešuje vlada na predlog sveta, na podlagi javnega natečaja v skladu s pogoji in kriteriji, določenimi z zakonom in ustanovitvenim aktom.
(2) Direktor je imenovan za dobo petih let in je lahko ponovno imenovan.
(3) Direktor ne sme biti član poslovodstva ali neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu družb, ki se v Republiki Sloveniji pojavljajo kot ponudniki.
(4) Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge bolonjske stopnje ali njej enakovredno raven izobrazbe in izpolnjuje pogoje, določene z zakonom, ki ureja javne agencije, ter ostale pogoje, določene z ustanovitvenim aktom.
7. člen
(poročanje vladi)
(1) Agencija za javno naročanje letno poroča vladi o izvedenih nalogah ter razmerah na področju javnega naročanja in sicer do 30. maja tekočega leta za preteklo leto.
(2) Poročilo iz prvega odstavka tega člena mora vključevati podatke o izvedenih javnih naročilih, njihovem rezultatu, informacijskih rešitvah in informatizaciji na področju javnega naročanja, prenosu dobrih praks, in druge pomembne informacije o delu Agencije za javno naročanje in sistemu javnega naročanja v Republiki Sloveniji.
8. člen
(zbirke podatkov)
Za potrebe transparentne in učinkovite oddaje javnih naročil Agencija za javno naročanje kot upravljavec zbirk podatkov vodi zbirke podatkov. Agencija za javno naročanje vzpostavi in skrbi za bazo tržnih informacij tipskih predmetov naročil.
9. člen
(sredstva za začetek dela Agencije za javno naročanje)
(1) Ustanovitelj v skladu z ustanovitvenim aktom zagotovi potrebne prostore, opremo in sredstva za začetek dela Agencije za javno naročanje.
Prihodki Agencije za javno naročanje so:
- sredstva državnega proračuna za opravljanje nalog iz prvega in drugega odstavka 3. člena, razen za naloge iz četrte alinee prvega odstavka 3. člena,
- prihodki, pridobljeni z nudenjem storitev pri izvajanju naročil naročnikom, ki niso organi državne uprave,
- drugi prihodki.
(2) Prihodki Agencije za javno naročanje so namenjeni izvajanju dejavnosti in nalog Agencije za javno naročanje, določenih v tem zakonu in ustanovitvenem aktu, zagotavljanju pogojev za delovanje Agencije za javno naročanje in financiranju odhodkov, povezanih s tekočim poslovanjem Agencije za javno naročanje, kot so stroški dela, stroški materiala in storitev, stroški amortizacije in drugi stroški.
(3) O uporabi presežka prihodkov nad odhodki in o pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki odloča svet na predlog direktorja in v soglasju z ustanoviteljem.
(4) Prihodke in odhodke iz sredstev proračuna evidentira ločeno od prihodkov in odhodkov iz izvajanja storitev na trgu in prodaje blaga. Presežek prihodkov nad odhodki sredstev iz proračuna Agencija za javno naročanje vplača v proračun. Ustanovitelj ne krije presežka odhodkov nad prihodki iz naslova izvajanja dejavnosti na trgu.
(5) Agencija za javno naročanje lahko za svoje storitve, ki jih opravlja za pravne osebe in ko gre za izvedbo postopkov oziroma svetovanje v teh postopkih, v skladu z Zakonom o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02) izda tarifo, s katero določi višino plačil za svoje storitve, ne more pa proti plačilu opravljati storitev, ki jih Agencija za javno naročanje opravlja na podlagi prve in druge alinee prvega odstavka 3. člena tega zakona.
10. člen
(nadzor)
Nadzor nad zakonitostjo, učinkovitostjo in uspešnostjo dela Agencije za javno naročanje opravljata ministrstvi, pristojni za javno upravo in finance, in sicer skladno s svojimi delovnimi področji.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
(prehodne določbe)
(1) Vlada v šestdesetih dneh po uveljavitvi tega zakona sprejme ustanovitveni akt in uredbo iz šestega odstavka 3. člena tega zakona.
(2) Agencija za javno naročanje začne delovati v šestdesetih dneh po vpisu v sodni register.
(3) Javna naročila, ki presegajo mejne vrednosti za objavo v Uradnem listu Evropske unije, in so določena v drugi alinei prvega odstavka 3. člena, začne Agencija za javno naročanje izvajati s 1. 1. 2012.
(4) Z ustanovitvijo Agencije za javno naročanje preide vanjo določeno število zaposlenih v organih državne uprave, ki opravljajo upravne in strokovne naloge s področja javnega naročanja, ki skladno s tem zakonom preidejo v pristojnost Agencije za javno naročanje. Prehod zaposlenih se uredi v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 - ZTFI-A in 69/08 - ZZavar; v nadaljnjem besedilu: ZJU) in podrobneje v ustanovitvenem aktu.
(5) Najkasneje do začetka delovanja Agencija za javno naročanje prevzame naloge, opremo, prostore in pravice proračunske uporabe, to je sredstva za plače zaposlenih ter sredstva za delovanje Agencije za javno naročanje. Postopek prevzema uredi vlada v ustanovitvenem aktu.
12. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-08/10-28/27
Ljubljana, dne 9. julija 2010
EPA 1064-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Miran Potrč l.r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti