Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2010 z dne 2. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2010 z dne 2. 7. 2010

Kazalo

2910. Odlok o javnem redu in miru v Občini Polzela, stran 7945.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 - UPB4, 29/07, 17/08 108/09) ter 16. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 90/07) je Občinski svet Občine Polzela na 22. redni seji dne 17. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o javnem redu in miru v Občini Polzela
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Odlok o javnem redu in miru v Občini Polzela določa pravila za varovanje:
- javnega reda in miru,
- premoženja občanov in drugih oseb,
- zdravja in čistoče,
- zunanjega videza naselij in zelenih površin,
- obveznosti lastnikov in vodnikov psov.
Odlok določa tudi prekrške ter globe zanje.
2. člen
Občani ter druge fizične in pravne osebe, ki se nahajajo na območju občine, so dolžne ravnati tako, da ne motijo, vznemirjajo ali ovirajo drugih oseb pri delu, razvedrilu ali počitku, da ne ogrožajo njihovega zdravja ali premoženja, da spoštujejo javni red, da skrbijo za urejenost svojega kraja ali naselja, da ne opuščajo dejanj, ki so po tem odloku obvezna oziroma ne opravljajo dejanj, ki so po tem odloku prepovedana.
3. člen
Za prekrške, storjene po tem odloku, so neposredno odgovorni storilci prekrškov, za prekrške, ki jih storijo mladoletne osebe pa starši, skrbniki ali rejniki, ki jim je zaupano varstvo, vzgoja in oskrba mladoletnika.
4. člen
Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
- javne površine - javne prometne površine (npr. ceste, parkirišča, kolesarske steze, avtobusna postajališča, ulice, pločniki in trgi) ter javne zelene površine (npr. parki, drevoredi, cvetlični nasadi, otroška in športna igrišča) in pokopališča, ki so javno dobro ali v lasti občine, oziroma v upravljanju le-te in jih lahko vsakdo uporablja na način, določen s predpisi oziroma je njihova uporaba omejena izključno iz razloga varovanja javnega dobra samega,
- zasebne površine - zemljišča v zasebni lasti fizičnih ali pravnih oseb,
- upravljavec - subjekt, ki ga za upravljanje določi lastnik. V primeru, da lastnik upravljavca ne določi, se šteje za upravljavca lastnik sam.
II. VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU
5. člen
Prepovedana so vsa ravnanja, s katerimi se v primerih, navedenih v odloku, na nedovoljen način motita javni red in mir ter vznemirjajo občane in druge prebivalce pri delu, počitku in razvedrilu.
6. člen
Zaradi varovanja javnega reda in miru je prepovedano:
1. prati vozila na javnih površinah;
2. zalivati vrtove, prati avtomobile ali na drug podoben način porabljati vodo iz vodovodnega omrežja v času, ko je trošenje v te namene omejeno;
3. odlagati les ali zelene, kosovne in gradbene odpadke, vse trajnega značaja na javno površino, na kanalizacijsko ali vodovodno omrežje ali drugo površino;
4. prestaviti, odstraniti, uničiti, poškodovati, popisati ali kako drugače onesnažiti napisne table, javna opozorilna znamenja in obvestila, spomenike, prometne znake, naprave za javno razsvetljavo, poštne nabiralnike, klopi, ograje, posode za odpadke, fasade, avtobusna postajališča in druge naprave ali predmete za splošno rabo;
5. kositi zelenice in druge površine v strnjenem naselju ob času javnega shoda ali prireditve, ob nedeljah in praznikih, ter s tem motiti in vznemirjati občane in okolico.
7. člen
Za vzdrževanje javnega reda in miru na javnem shodu in javni prireditvi, ki se organizira na zemljišču v lasti občine, je odgovoren vodja shoda oziroma prireditve, ki ga določi organizator.
Vodja iz prejšnjega odstavka ima naslednje obveznosti:
1. poskrbeti za red, čistočo in disciplino ter za varnost na prireditvenem prostoru,
2. zaključiti prireditev ob uri, ki je navedena v aktu o priglasitvi prireditve,
3. poskrbeti, da lahko obiskovalci javnih shodov in javnih prireditev, ki potekajo na zemljišču občine parkirajo svoja vozila tako, da s tem ne ovirajo ali ogrožajo udeležencev v cestnem prometu,
4. poskrbeti, da je prireditveni prostor v času trajanja shoda oziroma prireditve opremljen z ustreznimi posodami za odpadke ter s prenosnimi stranišči,
5. po končani prireditvi prireditveni prostor očistiti in odstraniti postavljene objekte in ostale naprave ter stanje prireditvenega prostora zapustiti, kot je bilo pred prireditvijo,
6. zagotoviti izvršitev drugih ukrepov in nalog iz dovoljenja o dovolitvi prireditve, katerega izda pristojni upravni organ.
III. VARSTVO OBČANOV IN PREMOŽENJA
8. člen
Zaradi ogrožanja varnosti ljudi in premoženja je prepovedano:
1. sežigati travo, listje in druge odpadke na krajih, kjer je možnost, da se zaneti požar ter kuriti ogenj na prostem v vetrovnem vremenu in kadar pooblaščeni organi javno objavijo povečano ali veliko nevarnost požarov ter sežigati gume, odpadno olje, tekstilne odpadke iz umetnih mas v naravnem okolju;
2. namerno odstraniti ali poškodovati stvari, objekte in površine, ki so javnega pomena;
3. uničiti ali poškodovati drevje in okrasne rastline na javnih površinah;
4. nameščati kakršnekoli naprave, ovire ipd. na javne površine brez predhodnega soglasja oziroma odločbe pristojnega organa;
5. hoditi ali voziti izven poti, kot so opredeljene v ureditvenih aktih, npr. po zelenicah, cvetličnih gredah, obdelovalnih površinah;
6. graditi ali puščati ograje, drevesa in žive meje ob javnih poteh v takem stanju in tako visoko, da ogrožajo varnost občanov ali;
7. imeti nepokrite oziroma nezavarovane vodnjake, jame, jaške, vhode v kleti, jarke ali druge odprtine, izkope ali prekope, ter poškodovati ali odstraniti ograje in druge naprave, postavljene za preprečevanje nesreč tako, da to ogroža varnost ljudi;
8. puščati živali na javnih prostorih ali prometnih površinah brez nadzorstva;
9. odmetavati cigarete in druge ogorke ter odlagati pepel na krajih, kjer obstaja verjetnost, da se zaneti požar;
10. onemogočiti dostop do hidrantov.
IV. VARSTVO ZDRAVJA IN ČISTOČE
9. člen
Zaradi varstva zdravja in čistoče je prepovedano:
1. metati, puščati ali odlagati predmete, snovi in odpadke v vodotoke, na travnike, ulice, pločnike, ceste, dvorišča, gozdove ali druge prostore, ki niso za to določeni; za to je odgovoren tudi lastnik zemljišča;
2. speljati ali dopuščati izlivanje odpadnih snovi (na primer odpadna olja, odplake, fekalije, gnojnico ali meteorne vode na javno ali drugo površino, kjer povzroča smrad, onesnažuje vodo ali drugače ogroža zdravje ljudi ali povzroča premoženjsko škodo na objektih ali površinah;
3. metati v kanalizacijske naprave predmete, ki bi povzročali zamašitev le-teh;
4. na športnih igriščih, avtobusnih postajah in drugih javnih prostorih in površinah zanemarjati red in čistočo;
5. odlagati hlevski gnoj, gnojnico, gnojevko in razvažati gnojnico in gnojevko ob sobotah, nedeljah, dela prostih dnevih in praznikih;
6. izpuščati komunalne odpadne vode, gnojiščne odplake in gnojnico v vodotoke ali ponikalnice, na javne površine ali zelenice.
V. VARSTVO ZUNANJEGA VIDEZA NASELIJ IN ZELENIH POVRŠIN
10. člen
Lastniki in uporabniki stanovanjskih in drugih zgradb, ter upravniki večstanovanjskih zgradb so dolžni pred svojimi objekti in na pripadajočih zemljiščih:
1. posekati veje, grmovje in živo mejo, ki ovira promet vozil in pešcev na javnih krajih;
2. odstraniti drevesa oziroma suhe veje dreves pri katerih obstaja nevarnost, da padejo in tem ogrožajo varnost mimoidočih ali njihovo premoženje;
3. dopustiti pooblaščenim osebam dostop do zemljišča ali objekta ob intervencijah.
11. člen
Po končanih delih na javnih površinah je potrebno vzpostaviti prvotno stanje oziroma urediti stanje, ki bo smiselno ustrezalo prvotnemu stanju.
VI. OBVEZNOSTI LASTNIKOV IN VODNIKOV PSOV
12. člen
Psov ni dovoljeno voditi na:
- otroška in športna igrišča,
- v trgovske, gostinske in druge javne lokale,
- zelenice v neposredni bližini vzgojno-varstvenih ustanov,
- pašnike, travnike in druge obdelovalne površine, ki so v zasebni lasti, razen s soglasjem lastnika,
- površine, ki so označene s posebnimi oznakami, ki prepovedujejo vodenje psov.
13. člen
Psi - vodiči slepih in psi - pomočniki invalidov imajo skupaj s svojim skrbnikom vstop na vsa javna mesta in v sredstva javnega prevoza.
Psom iz prejšnjega odstavka ni treba imeti nagobčnika na javnih mestih in v sredstvih javnega prevoza.
14. člen
Lastnikom in vodnikom psov je prepovedano:
1. voditi pse brez povodca po naseljih in v naravnem okolju;
2. puščati pse brez nadzora;
3. voditi popadljivega psa brez nagobčnika.
15. člen
Lastniki in vodniki psov so dolžni za psom počistiti pasje iztrebke. V ta namen so dolžni imeti s seboj ustrezen čistilni pribor za pobiranje pasjih iztrebkov in ga ob pozivu pokazati pristojnemu organu. Vsak lastnik in vodnik psa je v urbanem okolju dolžan upoštevati in uporabljati označene koše, ki so namenjeni mešanim komunalnim odpadkom.
VII. IZVAJANJE IN NADZOR
16. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja.
VIII. GLOBE
17. člen
Z globo 150 EUR se kaznuje posameznik, z globo 200 EUR odgovorna oseba pravne osebe, z globo 600 EUR pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki krši določbe:
- 6. člena,
- 7. člena,
- 8. člena, točka 5., 8.,
- 9. člen, točka 1., 4.,
- 10. člena,
- 12. člena,
- 14. člena,
- 15. člena.
Z globo 200 EUR se kaznuje posameznik, z globo 300 EUR odgovorna oseba pravne osebe, z globo 800 EUR pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki krši določbe:
- 8. člena, točka 1., 2., 3.,4., 6., 7., 9., 10.,
- 11. člena.
Z globo 250 EUR se kaznuje posameznik, z globo 300 EUR odgovorna oseba pravne osebe, z globo 900 EUR pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki krši določbe:
- 9. člena, točka 2., 3., 5., 6.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 215-16/2010-1
Polzela, dne 17. junija 2010
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar l.r.

AAA Zlata odličnost