Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010

Kazalo

2460. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, stran 6986.

Na podlagi petega odstavka 14. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 - ZIUZGK in 36/10) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
1. člen
V Pravilniku o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08 in 126/08) se 8. člen spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
(igrišče in igrala)
Igrišče mora zagotavljati najmanj 15 m² površine na otroka, izjemoma lahko tudi manj, če so v neposredni bližini vrtca zelene površine, ki jih je mogoče uporabljati za igro in do njih vodi varna pot.
Igrišče mora biti urejeno tako, da otrokom omogoča izbiro raznovrstnih dejavnosti, socialne stike in tudi umik v zasebnost v skladu s kurikulom in programom vrtca.
Igrišče mora biti opremljeno z enostavnimi, sestavljenimi in kompleksnimi igralnimi enotami, tako da je za vsakega otroka na voljo najmanj 1,5 igralnega mesta in urejeno na način, da otrokom omogoča izbiro različnih dejavnosti, socialne stike in tudi umik v zasebnost.
Razvrstitev igralnih enot na igrišču mora omogočati nemoteno dejavnost otrok prvega in drugega starostnega obdobja.
Vrtec mora za igrala od proizvajalca, dobavitelja oziroma izvajalca ureditve igrišča pridobiti dokumentacijo, iz katere je razvidno, da je igralo proizvedeno in nameščeno na igrišče vrtca v skladu z veljavnimi slovenskimi standardi s področja opreme in podlog otroških igrišč.«.
2. člen
Za 8. členom se doda novi 8.a člen, ki se glasi:
»8.a člen
(vzdrževanje igral in igrišča)
Ravnatelj vrtca je dolžan zagotavljati preglede igral in igrišč ter njihovo vzdrževanje.
Vzdrževanje igral in igrišč se izvaja v skladu s programom pregledov, ki določa rutinske preglede, podrobnejše periodične preglede in vsakoletni glavni pregled. S programom pregledov se določi pogostost posameznih pregledov, tako da se upošteva garancijo, priporočila in navodila proizvajalca igral, frekvenco uporabe igral na igrišču in njihovo izpostavljenost zunanjim vplivom.
Ravnatelj za pripravo programa pregledov, organizacijo in izvajanje pregledov zadolži zaposlenega v vrtcu, ki je za to ustrezno usposobljen.
Za ustrezno usposobljenost iz prejšnjega odstavka se šteje potrdilo o usposabljanju v trajanju najmanj osem ur, ki ga izda institucija, ki ima akreditacijo s področja varnosti otroških igrišč oziroma je registrirana za opravljanje dejavnosti varnosti pri delu na področju vzgoje in izobraževanja in ima najmanj pet let izkušenj z izvajanjem pregledovanja in preskušanja igral na otroških igriščih. Potrdilo ne sme biti starejše od petih let.
Rutinski pregled pred uporabo igrišča je namenjen preverjanju splošnega stanja igral in igrišča ter ugotavljanju morebitnih poškodb, ki so posledica vandalizma, uporabe ali vremenskih vplivov.
Periodični pregled je namenjen podrobnejšemu pregledu morebitne obrabe ali poškodbe igral in igrišča ter se opravi najmanj enkrat na tri mesece.
Ravnatelj za letni pregled igral, ki vključuje preverjanje dotrajanosti igral, stanje temeljev in podlage ter varnost igral, imenuje posebno komisijo, ki je sestavljena iz najmanj treh članov, od katerih mora biti ena oseba ustrezno usposobljena. Vrtec lahko letni pregled igral in igrišča poveri instituciji, ki ima akreditacijo s področja varnosti otroških igrišč oziroma je registrirana za opravljanje dejavnosti varnosti pri delu na področju vzgoje in izobraževanja in ima najmanj tri leta izkušenj z izvajanjem pregledovanja in preskušanja igral na otroških igriščih.
O opravljenih pregledih in o opravljenih vzdrževalnih posegih na igralih oziroma igriščih se vodi evidenca v skladu s priporočili v publikaciji Varno otroško igrišče, objavljeno na spletni strani http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/ podrocje/vrtci/pdf/Varno_igrisce_publikacija.pdf.
Igrala, za katera se ugotovi, da niso več varna, se mora zavarovati in onemogočiti njihovo uporabo, dokler napaka, obraba ali okvara ni odpravljena ali pa se igralo odstrani z igrišča vrtca.«.
3. člen
V prvem odstavku 12. člena se za drugim stavkom doda besedilo: »Zmogljivost stavbe je lahko tudi večja, vendar samo, če je možno zagotoviti na otroka minimalno 15 m² za igrišče vrtca, pri čemer je osnova za izračun 22 otrok na oddelek. Stavba vrtca mora biti oblikovana tako, da zagotavlja, da na igrišču in stavbi vrtca (v skupnih prostorih za otroke, v spremljajočih prostorih in komunikacijskih poteh) ne bo prihajalo do večjega hkratnega števila otrok, kot bi to bilo v vrtcu s šestimi oddelki.«.
4. člen
V drugem odstavku 13. člena se za drugim stavkom doda besedilo: »Razdalja je lahko manjša le, če je z analizo vplivov okolja na stavbo dokazano, da zahteve za prostor vrtca niso znižane.«.
5. člen
V prvem odstavku 35. člena se tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»- kad z ročno prho in z nedrsečo podlago, katere zgornji rob je 85 cm nad tlemi,«.
Peta alineja drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»- dve straniščni školjki na oddelek, ena mora biti otroške velikosti, druga je lahko normalne velikosti; izplakovalni mehanizmi morajo biti postavljeni tako, da jih otroci dosežejo,«.
Sedma alineja tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»- dve straniščni školjki na oddelek, ena mora biti otroške velikosti, druga je lahko normalne velikosti; ob vsaki školjki je na steni pritrjeno kovinsko oprijemalo,«.
6. člen
V 45. členu se črta prva alineja.
Dosedanje druga, tretja, četrta in peta alineja postanejo prva, druga, tretja in četrta alineja.
7. člen
Besedilo 57. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če so prostori vrtca urejeni v nenamenskih stavbah, se morajo upoštevati predpisi o spremembi namembnosti.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka sprememba namembnosti ni potrebna, če se prostori vrtca uredijo v stanovanjskih stavbah, upravnih in pisarniških stavbah, trgovskih in drugih stavbah za storitvene dejavnosti ter v stavbah splošnega družbenega pomena, če je za to stavbo že izdano uporabno dovoljenje. V takšni stavbi lahko delujeta, v skladu z normativi in standardi, ki jih določa ta pravilnik, največ dva oddelka otrok.
Kadar se vrtec uredi iz bivalnih kontejnerjev, ki ne upoštevajo v celoti določil za novogradnjo vrtca, se šteje za nenamensko stavbo, ki se lahko uporablja začasno, za obdobje največ deset let. Zagotovljeni morajo biti osnovni bivalni pogoji, ki v skladu s tem pravilnikom veljajo za vrtec.
Poleg smiselne uporabe določb tega pravilnika za novogradnjo, se uporabljajo še določbe tega poglavja.«.
8. člen
Četrti odstavek 64. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Umivalnik in straniščna školjka se lahko prilagodita višini otrok s stabilnim podestom, ki je dovolj velik, da otrok ne pade z njega, se ob uporabi ne premika, nima ostrih robov, površina pa mora biti nedrseča.«.
9. člen
Besedilo 66. člena se spremeni, tako, da se glasi:
»Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika izvaja šolska inšpekcija, razen nadzora nad izvajanjem:
- petega odstavka 8. člena,
- 8.a člena,
- 10. in 26. člena,
- četrtega odstavka 30. člena,
- osme alineje drugega odstavka in šestega odstavka 34. člena,
- četrtega odstavka 35. člena,
- 45. člena,
- četrtega in šestega odstavka 46. člena,
- 49. člena,
- prvega, tretjega in četrtega odstavka 50. člena,
- 51. člena,
- 53.a člena,
- desetega odstavka 54. člena,
- četrtega odstavka 56. člena in
- drugega odstavka 59. člena,
ki ga izvaja zdravstveni inšpektorat.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Za vrtce, ki zaradi zagotovitve notranje igralne površine, določene v 19. členu pravilnika, ne bi mogli sprejeti vseh vpisanih otrok, lahko občina ustanoviteljica sprejme sklep o manjši notranji igralni površini, vendar ne manjši od 3 m² na otroka za otroke do drugega leta starosti, 2,6 m² na otroka za otroke od drugega do tretjega leta starosti in 1,75 m² na otroka za otroke od tretjega leta starosti do vstopa v šolo. K sklepu si mora pridobiti soglasje ministra, pristojnega za področje predšolske vzgoje. Odstopanje od normativa lahko traja najdlje do 1. septembra 2013, soglasje ministra, pristojnega za področje predšolske vzgoje, pa mora občina ustanoviteljica za vsako šolsko leto pridobiti posebej.
Minister, pristojen za področje predšolske vzgoje izda soglasje iz prejšnjega odstavka na podlagi vloge, iz katere so razvidni podatki o notranji igralni površini za posamezen vrtec, če sta izpolnjena naslednja pogoja:
- vrtec ima zaradi pomanjkanja prostora odklonjene otroke,
- občina ustanoviteljica izvaja aktivnosti za zagotovitev dodatnih prostih mest v vrtcu.
11. člen
Vrtci morajo do 1. januarja 2011 imenovati odgovorno osebo za pripravo programa pregledov, izdelati program pregledov in imenovati komisijo za letni pregled igral in igrišče vrtca.
Za igrala, ki so že nameščena na igriščih vrtcev in nimajo dokazila, da so izdelana v skladu z veljavnimi slovenskimi standardi s področja opreme in podlog otroških igrišč, ugotovi varnost igral in njihove namestitve komisija iz sedmega odstavka 8.a člena pravilnika, in sicer najpozneje v enem letu od dneva uveljavitve tega pravilnika. O opravljenem pregledu komisija izdela evidenčni zapis, ki vsebuje datum pregleda ter stanje posameznega igrala in igrišča. Z igrali, za katera se ugotovi, da niso več varna, se ravna v skladu z devetim odstavkom 8.a člena pravilnika.
Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja, če so v vrtcu do dneva uveljavitve tega pravilnika za igrala že pridobili oceno varnosti v skladu s predpisi, ki so veljali do dneva uveljavitve tega pravilnika.
12. člen
Zaposlenim v vrtcu, ki so do dneva uveljavitve tega pravilnika že pridobili potrdila o usposobljenosti, ki ustrezajo pogojem iz četrtega odstavka 8.a člena pravilnika, se prizna ustrezna usposobljenost.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-47/2010
Ljubljana, dne 10. maja 2010
EVA 2010-3311-0008
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti